Bölmələr:

 • Prezident, dövlət idarəçiliyi və ölkəşünaslığa dair informasiya resursları
 • Kitabxana fondu
 • Kitabxana-biblioqrafiya xidməti
 • Komplektləşdirmə, kitabişləmə və elektron kataloq
 • Kitabxana işinin avtomatlaşdırılması, rəqəmsailaşdırma və elektron resurslar


Qruplar:

 • Elektron nəşrlərin tərcüməsi
 • Nadir ədəbiyyat fondu
 • İncəsənət ədəbiyyatı fondu
 • Dövri mətbuat fondu
 • İnformasiya-biblioqrafiya xidməti
 • Abonement
 • Proqram təminatı