I FƏSİL: HƏYATI

1908-ci ildə Cənubi Azərbaycanın Əndəbil kəndində yoxsul kəndli ailəsində doğulmuşdur. Kiçik yaşlarında atası Gəncəyə köçdüyündən uşaqlığı burada keçmişdir. 1918-ci ildə atası vəfat etmiş, böyük qardaşın himayəsində yaşamışdır. 1918-1919-cu illərdə xeyriyyə cəmiyyətinin köməyi ilə ibtidai təhsil almışdır. Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonra Gəncə Darülmüəlliminə daxil olmuşdur (1924-1928). Tələbə təşkilatının, sonra isə şəhər tələbə həmkarlar təşkilatının sədri seçilmişdir (1926-1927). Pedaqoji texnikumda təhsilini davam etdirmişdir (1923-1928). Həmin il I dərəcəli Gəncə şəhər məktəbində müəllimlik fəaliyyətinə başlamışdır. Sonra Gədəbəy rayonunda yeddiillik məktəbin müdiri təyin olunmuşdur (1928), bir il sonra eyni vəzifəyə Gəncə şəhər məktəblərindən birinə dəyişilmişdir. Kazan Şərq Pedaqoji İnstitutunun ədəbiyyat şöbəsində (1930-1932), Azərbaycan Dövlət Elmi-Tədqiqat İnstitutunun aspiranturasında təhsilini davam etdirməklə yanaşı, müəllimlik etmişdir (1932-1935). "Füzulinin poetikası" mövzusunda namizədlik dissertasiyası (1940), "Azərbaycanda ədəbi məktəblər" mövzusunda doktorluq dissertasiyası (1947) müdafiə etmişdir. 1928-ci ildən ədəbi fəaliyyətə başlamışdır. "Kommunist" qəzetində şöbə müdiri, "Gənc işçi" qəzetində məsul katib, həm də Azərbaycan Elmlər Akademiyası Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunda elmi işçi olmuşdur (1932-1935). Azərbaycan Dövlət Universitetində dosent, 1948-ci ildən professor kimi fəaliyyət göstərmişdir. Azərbaycan ədəbiyyatı kafedrasının müdiri olmuşdur (1961-ci ildən). Sovet yazıçıları briqadası tərkibində Ağ dəniz Baltik kanalında yaradıcılıq ezamiyyətində (1935), Moskvada keçirilən Azərbaycan ədəbiyyatı və incəsənəti ongünlüyündə (1940, 1950, 1960), SSRİ yazıçılarının II, III, IV qurultaylarında (1954, 1959, 1967) olmuşdur. "Qafqazın müdafiəsinə görə", "Əmək igidliyinə görə" (1944) medalları, "1941-1945-ci illərdə Böyük Vətən müharibəsində fədakar əməyinə görə" (1948), "Qırmızı əmək bayrağı" (1967), "Oktyabr inqilabı" (1978) və iki dəfə "Şərəf nişanı" (1950, 1958) ordenləri, iki dəfə Azərbaycan Ali Soveti Rəyasət Heyətinin Fəxri fərmanı və "Qabaqcıl maarif xadimi" nişanı ilə təltif olunmuşdur. 1978-ci il sentyabrın 28-də vəfat etmiş, ikinci Fəxri Xiyabanda dəfn edilmişdir.

Teymur Əhmədov,
filologiya elmləri doktoru, professor.

II FƏSİL: MİR CӘLALIN HӘYAT VӘ YARADICILIĞININ ӘSAS TARİXLӘRİ

Mir Cәlal Әli oğlu Paşayev 1908-ci il aprel ayının 26-da Cənubi Azərbaycanın Әndәbil kәndindә anadan olmuşdur.

 

1924

– Gәncә Darülmüәlliminә daxil olmuşdur.

1925

– Lenin komsomolu sıralarına qəbul edilmişdir.

1926-1927

– Әvvәlcә Gәncә Darülmüәllimindә tәlәbә təşkilatının, sonra isә şәhәr tәlәbә hәmkarlar tәşkilatının sәdri olmuşdur.

1928

– Darülmüәllimi bitirib, Gәdәbәy yeddiillik mәktәbindә müәllimlik etmişdir.

1929-1930

– 1 №-li Gәncә şәhәr mәktәbindә direktor vәzifәsindә işlәmişdir.

1930

– Kazan Pedaqoji İnstitutunun dil-әdәbiyyat fakültәsinә daxil olmuşdur.

1932

– Bakıya qayıdaraq Azәrbaycan Dövlәt Elmi-Tәdqiqat İnstitutunun aspiranturasına daxil olmuşdur.
– "Kommunist", "Gәnc işçi" qәzetlәrindә işlәmiş, "Sağlam yollarda" adlı ilk kitabı çapdan çıxmışdır.

1933

– SSRİ EA Zaqafqaziya filialının Azәrbaycan şöbәsinin İctimai elmlәr bölmәsindә kiçik elmi işçi vәzifәsindә çalışmışdır.

1935

– Aspiranturanı bitirmişdir.
– Ümumittifaq Sovet Yazıçıları briqadasının tәrkibindә Ağ dәniz Baltik kanalında yaradıcılıq ezamiyyәtindә olmuşdur.

1936-1941

– V. İ. Lenin adına APİ-dә vә S. M. Kirov adına ADU-da müәllimlik etmişdir.

1940

– "Füzulinin poetik xüsusiyyәtlәri" adlı әsәrini müdafiә edәrәk, filologiya elmlәri namizәdi alimlik dәrәcәsi almışdır.
– Moskvada keçirilmiş Azәrbaycan Ədәbiyyatı dekadasının iştirakçısı olmuşdur.

1944

– Sovet İttifaqı Kommunist Partiyası sıralarına daxil olmuşdur.
– "Qafqazın müdafiәsinә görә" vә SSRİ Elmlәr Akademiyasının 220 illiyi ilә әlaqәdar olaraq "Әmәk igidliyinә görә" medalları ilә tәltif edilmişdir.

1944-1960

– SSRİ EA Azәrbaycan filialının Әdәbiyyat vә Dil İnstitutunun Sovet әdәbiyyatı şöbәsinin müdiri vә S. M. Kirov adına ADU-nun Azәrbaycan әdәbiyyatı kafedrasında dosent vәzifәsindә işlәmişdir.

1946

– "1941-1945-ci illәrdә Böyük Vәtәn müharibәsindә fәdakar әmәyinә görә" medalı ilә tәltif edilmişdir.

1947

– "Azərbaycanda әdәbi mәktәblәr" әsәrinә görә filologiya elmlər doktoru alimlik dәrәcәsi almışdır.

1948

– S. M. Kirov adına ADU-da professor vәzifәsinә seçilmişdir.

1950

– Moskvada keçirilmiş Azәrbaycan Ədәbiyyatı vә İncәsәnәti ongünlüyünün iştirakçısı olmuşdur.

1954

– SSRİ Yazıçılarının II qurultayında nümayәndə dә kimi iştirak etmişdir.
– "Şәrәf nişanı" ordeni ilә tәltif edilmişdir.

1958

– Anadan olmasının 50 illiyi ilә әlaqәdar olaraq "Şәrәf nişanı" ordeni vә "Qabaqcıl maarif xadimi" nişanı ilә tәltif edilmişdir.

1959

– SSRİ Yazıçılarının III qurultayında nümayəndә kimi iştirak etmişdir.
– Moskvada keçirilәn Azәrbaycan Ədәbiyyatı vә İncәsәnәti ongünlüyünün iştirakçısı olmuşdur.

1960

– "Әmәk igidliyinә görә" medalı ilә tәltif edilmişdir. Bir qrup sovet alimi ilә birlikdә Fransa sәfәrindә olmuşdur.

1961

– S. M. Kirov adına ADU-nun Azәrbaycan әdәbiyyatı kafedrasının müdiri vәzifәsindә çalışmışdır.

1967

– "Qırmızı Әmәk Bayrağı" ordeni ilә tәltif olunmuşdur.
SSRİ Yazıçılarının IV qurultayında iştirak etmişdir.

1968

– Azәrbaycan LKGİ MK-nın qәrarı ilә "Bir gәncin manifesti" әsәri Respublika Lenin Komsomolu mükafatına layiq görülmüşdür.

1969

– Azərbaycan SSR "Əməkdar elm xadimi" adı verilmişdir.

1978

– Oktyabr İnqilabı ordeni ilə təltif edilmişdir.

1978

– 28 sentyabr 1978-ci ildə vəfat etmişdir.

 

III FƏSİL: ӘSӘRLӘRİ

KİTABLAR

Azərbaycan dilində

  1932

 1. Sağlam yollarda: oçerklər /red. Ə. Sadıq.- B.: Azәrnәşr, 1932.- 46 s.

  Kitabın içindəkilər: Sağlam yollarda; Qәlәbәnin açarı; Sәsimizi dünya eşitsin; Özәk raport verir; Münәvvәri dinlәyin; İşlәmәyәn dişlәmәz; Bayrağı bәrk saxla; Volqanın qucağında; Zavodun tәrcümeyi-halı; Marksın dostu.

 2. 1935

 3. Boy: novellalar /red.: S. Rəhman.- B.: Azәrnәşr, 1935.- 123 s.

  Kitabın içindəkilər: Sara; Mirzә; Kartoşka mәsәlәsi; Matışgә; Yanlış barmaqlar; Letun; "Myaxqıy"; Pölük; İfşa; Göz; Tәzә toyun nәzakәt qanunları; And; Mustafa; Analar yarışı; İşıqlı yollarda; Gәldiyev gәldi.

 4. Dirilәn adam: roman /red.: Azəri.- B.: Azәrnәşr, 1935.- 204 s.
 5. 1937

 6. Bostan oğrusu: hekayəlәr /red.: Ə. Fevzi.- B.: Azərnәşr, 1937.- 46 s.

  Kitabın içindəkilər: Bostan oğrusu; Tәzә toyun nәzakәt qanunları.

 7. 1938

 8. Axundun iştəhası: hekayəlәr /red.: B. Musazadə.- B.: Azәrnәşr, 1938.- 68 s.

  Kitabın içindəkilər: Axundun iştəhası; Ziyarәt; Pölük.

 9. Әdәbiyyat: natamam orta vә orta mәktәb üçün dәrslik /Mir Cəlal, H. Araslı.- B.: Azәrnәşr, 1938.- 132 s.
 10. 1939

 11. Gözün aydın: hekayəlәr vә oçerklәr /red.: B. Musayev.- B.: Azәrnәşr, 1939.- 447 s.

  Kitabın içindəkilər: Gözün aydın; Badamın lәzzәti; Nanәnin hünәri; Bostan oğrusu; Tәzә toyun nәzakәt qaydaları; İstifadә; Matışgә; Kәrpic mәsәlәsi; Yanlış barmaqlar; Göz; Letun; Heyrәt; Kartoşka mәsәlәsi; Mirzә; Sara; Mәrkәz adamı; Kağızlar alәmi; Hәkim Cinayәtov; Pәrzad; "Myaxqıy"; Sınaq günü; İlk günlәr; Qüdrәt nümayişi; Ana; Dәzgah qızı; Oğul; Hacının xәyalı; Möhlәtovun tәrcümeyi-halı; Dostumun qonaqlığı; Kimya tәlәsir; Mәrifәt dәrsi; Mәnim parlamentim; İgid oğlan; Sәfәr; Hikmәtdәn xәbәr; İlhamın anası; Azad qız; And; Almas gәldi; Analar yarışı; Sağlam yollarda; Qәlәbәnin açarı; İşlәmәyәn dişləmәz; Volqanın qucağında; Zavodun tәrcümeyi-halı; Marksın dostu; Münәvvәri dinlәyin; Bayrağı bәrk saxla; Sәsimizi dünya eşitsin; Özәk raport verir; İşıqlı yollarda.

 12. 1940

 13. Bir gәncin manifesti: povest.- B.: Uşaqgәncnәşr, 1940.- 258 s.
 14. Füzulinin poetik xüsusiyyətləri /Azərbaycan SSR EA Nizami adına Ədəbiyyat və Dil İnstitutu.- Bakı: EA AzF, 1940.- 94 s.
 15. 1941

 16. Xalqın ürәk sözü /red.: M. C. Cəfərov.- B.: Azәrnәşr, 1941.- 18 s.
 17. 1942

 18. İlyas: orta yaşlı uşaqlar üçün /red.: Ə. Abasov.- B.: Azәrnәşr, 1942.- 20 s.
 19. İsrafil: orta yaşlı uşaqlar üçün /red.: M. Arif.- B.: Uşaqgәncnәşr, 1942.- 26 s.
 20. Şәrbәt: hekayəlәr: böyük yaşlı uşaqlar üçün /red.: Ə. Abasov.- B.:Uşaqgәncnәşr, 1942.- 56 s.

  Kitabın içindəkilər: Şәrbәt; Ana; Vuran әllәr; Ananın yarışı; Çәkmә.

 21. Vәtәn hekayәlәri.- B.: Azәrnәşr, 1942.- 40 s.

  Kitabın içindəkilər: Yollar; Ananın köynәyi; Havalı adam; Mәrcan nәnә; Boz adam; Anaların üsyanı; Qardaş qanı; Yol açıqdır.

 22. 1943

 23. Muştuluq: hekayə.- B.: Azәrnәşr, 1943.- 11 s.
 24. Vәtәn yaraları.- B.: Azәrnәşr, 1943.- 11 s.
 25. 1944

 26. Vәtәn: hekayəlәr /red.: H. Mehdi.- B.: Azәrnәşr, 1944.- 152 s.

  Kitabın içindəkilər: Yollar; Qardaş qanı; Boz adam; Atlı; Göylәr adamı; Axşam sәfәri; Ata; Snayper; Şәrbәt; Baldan әvvәl; Odlu mahnılar; Anaların üsyanı; Vәtәnin oğlu; Çәkmә; Sәfәr; Qafqaza mәktub; Havalı adam; Mәrcan nәnә; Şahin vә Sona; Ananın yarışı.

 27. 1945

 28. Hәyat hekayәlәri /red.: H. Orucəli.- B.: Uşaqgәncnәşr, 1945.- 156 s.

  Kitabın içindəkilər: Şәxsi mәsәlә; Tamaşa; Vәtәn oğlu; Hәkim hekayәlәri; Söyüd kölgәsi; Kәmtәrovlar ailәsi.

 29. 1948

 30. Yaşıdlarım: povest /red.: H. Əfəndiyev.- B.: Uşaqgәncnәşr, 1948.- 142 s.
 31. Yeni kәndin adamları: oçerklәr /red.: H. Mehdi.- B.: Azәrnәşr, 1948.- 44 s.

  Kitabın içindəkilər: Kolxoz işinin mahir ustası; Vәtәn qızı Sәdaqәt; Yeni kәnd; İrәliyә baxmaq lazımdır.

 32. 1949

 33. Bir gәncin manifesti: povest /red.: R. Quliyev.- B.: Uşaqgәncnәşr, 1949.- 230 s.
 34. İlk vәsiqә: kiçik yaşlı uşaqlar üçün hekayәlәr /red.: Ə. Babayeva.- B.: Uşaqgәncnәşr, 1949.- 24 s.

  Kitabın içindəkilər: İlk vәsiqә; İftixar; Gözәtçi; Aqil.

 35. 1951

 36. Söyüd kölgәsi: azyaşlı uşaqlar üçün hekayəlәr /red.: H. Xalidə.- B.: Uşaqgәncnәşr, 1951.- 20 s.

  Kitabın içindəkilər: Söyüd kölgәsi; Gülgәz.

 37. Tәzә şәhәr: roman /red.: Y. Əzimzadə.- B.: Azәrnәşr, 1951.- 264 s.
 38. 1953

 39. Bir gәncin manifesti: povest /red.: N. Babayev.- B.: Uşaqgәncnәşr, 1953.- 248 s.
 40. S. M. Kirov adına ADU-nun filoloji fakültәsi üçün әdәbiyyatşünaslıq kursu üzrә proqram.- B.: ADU-nun nәşri, 1953.- 10 s.- Әlyazması hüququnda.
 41. 1955

 42. Sadә hekayәlәr /red.: Ş. Abbasov.- B.: Azәrnәşr, 1955.- 238 s.

  Kitabın içindəkilər: Göylәr adamı; Baldan әvvәl; Muştuluq; Xәbәr-әtәrsiz; Vәtәn yaraları; Әr vә arvad; Dissertasiya; Çıraqlar yandı; Silah qardaşları; Od içindәn çıxanlar; Ailә; Oğul; Aqil; İftixar; Gәnc usta; Yaradan әllәr; Çin qızı; Gilasın sevinci; Badam ağacları; Әsgәr oğlu; Gәrәk olar; Mәrdimazar; Balacalara hәdiyyә; Ulduz; Özgә uşağı.

 43. Yaşıdlarım: roman /red.: Y. Əzimzadə.- B.: Uşaqgəncnәşr, 1955.- 224 s.
 44. 1956

 45. Seçilmiş әsәrlәri: 2 cilddә. Ι cild /red.: N. Nağıyev.- B.: Azәrnәşr, 1956.- 500 s.

  Kitabın içindəkilər: Dirilәn adam; Hәkim Cinayәtov; Mirzә; İlk günlәr; İstifadә; Sara; Tәzә toyun nәzakәt qaydaları; Göz; Kәrpic mәsәlәsi; Dәzgah qızı; Bostan oğrusu; Ayaz; Qaymaq; Dostumun qonaqlığı; Gözün aydın; Badamın lәzzәti; Nanәnin hünәri; Hikmәtdәn xәbәr; Sәfәr; Vәtәn oğlu; Kәmtәrovlar ailәsi; İgid oğlan; Anket Anketov; Söyüd kölgәsi; Mәşriq; Şәrbәt; Leyla; İki rәssam; Sülh istәyәnlәr; Hesab dostları; Plovdan sonra; Qonaqpәrәst; Dost görüşü; Vicdan әzabı; Gülgәz; Qorxu; Kimya tәlәsir; İlhamın anası; Susuzluq; Gözәtçi; İlk vәsiqә; Müәllif haqqında bioqrafik mәlumat.

 46. Yuxu vә külәk: kiçik yaşlı uşaqlar üçün /red.: G. Həsənzadə.- B.: Uşaqgәncnәşr, 1956.- 11 s.
 47. 1957

 48. Seçilmiş әsәrlәri: 2 cilddә. ΙΙ cild /red.: N. Nağıyev.- B.: Azәrnәşr, 1957.- 532 s.

  Kitabın içindəkilər: Açıq kitab; Pәrzad; Hilal dayı; Müalicә; Yollar; Qardaş qanı; Boz adam; Atlı; Şahin vә Sona; Odlu mahnılar; Havalı adam; Mәrcan nәnә; Titrәk bir sәs; Göylәr adamı; Axşam sәfәri; Ata; Baldan әvvәl; Ananın yarışı; Muştuluq; Xәbәr-әtәrsiz; Ailә; Oğul; Çıraqlar yandı; Od içindәn çıxanlar; Silah qardaşları; İmtahan; Aqil; İftixar; Әr vә arvad; Çin qızı; Gәrәk olar; Badam ağacları; Әsgәr oğlu; İki fermer; Özgә uşağı; Ulduz; Özündәn naxoş; İclas qurusu; Qotazlı çәkmә; Elçilәr qayıtdı.

 49. Yolumuz hayanadır: roman /red.: G. Hüseynoğlu.- B.: Uşaqgәncnәşr, 1957.- 224 s.
 50. 1958

 51. Füzuli sənətkarlığı /red. H. M. Araslı; S. M. Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti.- Bakı: ADU nəşriyyatı, 1958.- 276 s.

  Kitabın içindəkilər: Müәllifdәn; Başlanğıc; Füzuli şeir haqqında; Qәzәllәr haqqında; Bәdii dil xüsusiyyәtlәri; Mәnzәrәlәr; Şeir mәdәniyyәti; Texnika; Bәdii mәntiq; Lirika; Bәdii nәsr; "Rind vә Zahid"; Nizami vә Füzuli; Ölmәz mәhәbbәt dastanı; Füzulidә alleqoriya; Böyük mәnәvi müasirimiz.

 52. 1961

 53. İnsanlıq fәlsәfәsi /red.: Ş. Abbasov.- B.: Azәrnәşr, 1961.- 406 s.

  Kitabın içindəkilər: Mәrkәz adamı; Ayaz; Peşmançılıq; Söyüd kölgәsi; Әmәli saleh; Mәrcan nәnә; Badam ağacları; Әskinasın tarixi; İki fermer; Subaylıq fәlsәfәsi; Hava bürosu; İnsanlıq fәlsәfәsi; Tövbәlәtmә; İlk hәdiyyә; Qocaların uşaq söhbәti; Vәtәn yaraları; İki ananın bir oğlu; Mәnim dә haqqım var; Salam; Oğul; Çin qızı; Döyüşçünün dediklәri; Qaymaq; Tәzә toyun nәzakәt qaydaları; Bostan oğrusu; Dostumun qonaqlığı; Tәsadüf; Anket Anketov; Kәmtәrovlar ailәsi; Hesab dostları; Plovdan sonra; İtpәrәstlәrin hәyәcanı; O dünyada; Ulduz; Elçilәr qayıtdı; Nazik mәtlәb; Ürәkdә yazı; Vicdan mühakimәsi; Dağların qәlbi; Neçә cür salam var?; Tәsadüf ya zәrurәt; Әrik ağacı; Müalicә; Vicdan әzabı; Dost görüşü; Qonaqpәrәst; Titrәk bir sәs; Lirika; Әl xәtti; İki hakim; Mәn dә bakılıyam; Xәcalәt; Sancaq fabrikindә; Havapәrәstlәr; Kәhәrin son günlәri; Zәhmәt, Әqil, Bәxt.

 54. 1962

 55. Xatirә hekayәlәri /red.: R. Şıxəmirova.- B.: Uşaqgəncnәşr, 1962.- 147 s.

  Kitabın içindəkilər: Әrәb qardaş; Ömrün mәnası; Gәnc şairin әrizәsi; Sәyyah xanım; Lәyaqәt; Xarici naxoşluq; Gülbәslәyәn qız; Ehtiram; Qәbul imtahanı; Naxış; Әrәb qızı; Әrik ağacı; Mәn zaminәm; Tәsadüf ya zәrurәt; Sözün yeri var; Şapalaq; Dil vә әmәl; Heykәl ucalanda; İki qız bir oğlan; Mәnim "sәmimi dostum"; Mәnim vәfalı maşınım; Rola girib; Yad adam; Yalan yerimәz.

 56. 1964

 57. Bir gәncin manifesti; Yaşıdlar: romanlar /red.: G. Həsənzadə.- B.: Azәrnәşr, 1964.- 451 s.
 58. Yaşıdlar: povest.- B.: Uşaqgәncnәşr, 1964.- 260 s.
 59. 1965

 60. Gülbәslәyәn qız: hekayəlәr /red.: Z. Qiyasbəyli.- B.: Azәrnәşr, 1965.- 334 s.

  Kitabın içindəkilər: Әrәb qardaş; Ömrün mәnası; Gәnc şairin әrizәsi; Sәyyah xanım; Lәyaqәt; Xarici naxoşluq; Gülbәslәyәn qız; Ehtiram; Qәbul imtahanı; Naxış; Әrәb qızı; Әrik ağacı; Mәn zaminәm; Tәsadüf ya zәrurәt; Sözün yeri var; Şapalaq; Dil vә әmәl; Mәnim vәfalı dostum; Heykәl ucalanda; İki qız, bir oğlan; Mәnim "sәmimi dostum"; Rola girib; Yad adam; Yalan yerimәz; Müdafiә vәkili; Ay İsmayıl, başa sal!; Qanadlı qızlar; Telefon dostum; O yana baxın; Paho, pahoo... vay; El xadimlәri; Öyrәncәkli; İngilis dili; Şәrait yoxdur; Yaylaq mәsәlәsi; Xoşbәxtlik barәsindә; Müsәlmanlıq vә texniki tәrәqqi; Hәrәnin öz işi var; İmzasız hekayә; Mәhәbbәt yaxud qәlp pul; Maşında; Radio qabağında; Әdәbi söhbәt; Niyә ovdan ayaq çәkdim; Xәzinәdar; Düşünmәk istәyirәm; Turşuqeyrәt; Az danışmağın faydası; Mәnim dilmancım; Düz adam; Bacı-qardaş; Pillәlәr; Gör fәlәk nә sayır; Mәni görmürsünüz?; Biri var idi, ikisi yox...; Mәn deyәn; Mәn necә hәkimlik öyrәndim; Şirin söhbәt; Qulluqçu haqqında; Ana mәslәhәti; Parisdә görüş.

 61. Söyüd kölgәsindә: hekayəlәr /red.: İ. Hümmətov.- B.:Maarif, 1965.- 42 s.

  Kitabın içindəkilər: Әrik ağacı; Gülbәslәyәn qız; Söyüd kölgәsindә; Zәhmәt, Әqil, Bәxt; Plovdan sonra.

 62. Yeni şeirin manifesti: qiyabiçilәr üçün metodik göstәriş.- B.: ADU-nun nәşri, 1965.- 30 s.
 63. 1966

 64. Cәlil Mәmmәdquluzadә realizmi haqqında: filoloji fakültәsinin tәlәbәlәri üçün dәrs vәsaiti.- B.: ADU-nun nәşri, 1966.- 70 s.

  Kitabın içindəkilər: Azәrbaycan әdәbiyyatında realizmin müәyyәnlәşmәsi vә inkişafı haqqında; Cәlil Mәmmәdquluzadә realizmi.

 65. 1967

 66. Seçilmiş әsәrlәri: 4 cilddә /red.: Y. Məmmədov
  Ι cild: roman vә hekayәlәr.- B.: Azәrnәşr, 1967.- 519 s.

  Kitabın içindəkilər: Dirilәn adam: roman; Hekayəlәr: Hәkim Cinayәtov; İlk günlәr; İstifadә; Qaymaq; Sara; Mәrkәz adamı; Tәzә toyun nәzakәt qaydaları; Göz; Bostan oğrusu; Dәzgah qızı; Dostumun qonaqlığı; Peşmançılıq; Ayaz; Kәrpic mәsәlәsi; Nanәnin hünәri; Hikmәtdәn xәbәr; Sәfәr; Gözün aydın; Badamın lәzzәti; Anket Anketov; Söyüd kölgәsindә; İgid oğlan; Müalicә; Vәtәn oğlu; Vicdan әzabı; Dost görüşü; Kimya tәlәsir; Kәmtәrovlar ailәsi; Mәşriq; Gülgәz; Qonaqpәrәst; İlhamın anası; Әmәli saleh; Leyla; Susuzluq; Şәrbәt; Vәtәn yaraları; İki ananın bir oğlu; Mәnim dә haqqım var; Salam; Oğul; Döyüşçünün dediklәri; Titrәk bir sәs.

 67. Seçilmiş әsәrlәri: 4 cilddә /red.: Y. Məmmədov
  ΙΙ cild: roman vә hekayәlәr.- B.: Azәrnәşr, 1967.- 499 s.

  Kitabın içindəkilər: Romanlar: Bir gәncin manifesti; Açıq kitab. Hekayəlәr: Qardaş qanı; Boz adam; Atlı; Şahin vә Sona; Mәrcan nәnә; Göylәr adamı; Odlu mahnılar; Havalı adam; Axşam sәfәri.

 68. 1968

 69. Seçilmiş әsәrlәri: 4 cilddә /red.: G. Həsənzadə
  ΙΙΙ cild: roman vә hekayәlәr.- B.: Gәnclik, 1968.- 525 s.

  Kitabın içindəkilər: Yaşıdlar: roman. Hekayəlәr: Mәrcan nәnә; Göylәr adamı; Baldan әvvәl; Çupçik; Muştuluq; Xәbәr-әtәrsiz; Әr vә arvad; Dissertasiya; Çıraqlar yandı; Silah qardaşları; Ailә; Aqil; Gәnc usta; Yaradan әllәr; Badam ağacları; Әskinasın tarixi; Әsgәr oğlu; Gәrәk olar; Özündәn naxoş; Anamın qeydlәri; İclas qurusu; İki fermer; Hesab dostları; Ulduz; Qotazlı çәkmә; Plovdan sonra; Elçilәr qayıtdı; Subaylıq fәlsәfәsi; İtpәrәstlәrin hәyәcanı; Hava bürosu; Nazik mәtlәb; Lirika; Әl xәtti; İki hakim; Mәn dә bakılıyam; Xәcalәt; Sancaq fabrikindә; Ürәkdә yazı; İnsanlıq fәlsәfәsi; Tövbәlәtmә; İlk hәdiyyә; Qocaların uşaq söhbәti; O dünyada.

 70. Seçilmiş әsәrlәri: 4 cilddә /red.: G. Həsənzadə
  ΙV cild: roman vә hekayәlər.- B.: Gәnclik, 1968.- 473 s.

  Kitabın içindəkilər: Yolumuz hayanadır: roman; Hekayəlәr: Әrәb qardaş; Ömrün mәnası; Gәnc şairin әrizәsi; Sәyyah xanım; Lәyaqәt; Xarici naxoşluq; Gülbәslәyәn qız; Ehtiram; Qәbul imtahanı; Naxış; Әrәb qızı; Әrik ağacı; Mәn zaminәm; Tәsadüf ya zәrurәt; Sözün yeri var; Şapalaq; Dil vә әmәl; Mәnim vәfalı dostum; Heykәl ucalanda; İki qız bir oğlan; Mәnim "sәmimi dostum"; Rola girib; Yad adam; Yalan yerimәz; Müdafiә vәkili; Ay İsmayıl, başa sal!; Qanadlı qızlar; Telefon dostum; O yana baxın; Xoşbәxtlik barәsindә; Müsәlmanlıq vә texniki tәrәqqi; Hәrәnin öz işi var; İmzasız hekayә; Mәhәbbәt yaxud qәlp pul; Maşında; Radio qabağında; Әdәb söhbәti; Niyә ovdan ayaq çәkdim; Xәzinәdar; Düşünmәk istәyirәm.

 71. 1969

 72. XX әsr Azәrbaycan әdәbiyyatı: ali mәktәblәr üçün dәrslik /Mir Cәlal, F. Hüseynov; elmi redaktor: B. Nәbiyev.- B.: Maarif, 1969.- 348 s.

  Kitabın içindəkilər: Müqəddimə; Cәlil Mәmmәdquluzadә; Mirzә Әlәkbәr Sabir; Nәriman Nәrimanov; Әbdürrәhim bәy Haqverdiyev; Əli Nəzmi; Mәmmәd Sәid Ordubadi; Әliqulu Qәmküsar; Mirzә Әli Möcüz; Bayraməli Abbaszadə; Süleyman Sani Axundov; Üzeyir Hacıbəyov; Abdulla Şaiq; Sultanməcid Qənizadə; Rəşid bəy Əfəndiyev; Yusif vəzir Çəmənzəminli; İbrahimbәy Musabәyov; Marağalı Zeynalabdin; Mәhәmmәd Hadi; Hüseyn Cavid; Abbas Sәhhәt; Abdulla bәy Divanbәyoğlu; Firudin bəy Köçərli.

 73. 1970

 74. Bir gәncin manifesti: roman /red.: T. Cəmilova.- B.: Gәnclik, 1970.- 253 s.
 75. 1972

 76. Әdәbiyyatşünaslığın әsasları: ali mәktәblәr üçün dərslik /Mir Cәlal, P. Xәlilov; red.: F. Hüseynov.- B.: Maarif, 1972.- 280 s.

  Kitabın içindəkilər: Müqəddimə; Surət varlığın bədii inikasıdır; Sənət və ədəbiyyatda tipiklik; Bədii ədəbiyyatın varlığı, idrak əhəmiyyəti; Ədəbiyyatın partiyalılığı və xəlqiliyi; Bədii ədəbiyyatın tərbiyəvi rolu; Klassik ədəbiyyatın əhəmiyyəti; Sənətkarın şəxsiyyəti və yaradıcılığı; Məzmun və forma vəhdəti; Bədii əsərin kompozisiyası; Bədii əsərin dili; Ədəbi növlər, lirik növ; Azərbaycan şeirinin vəznləri: Heca vəzni; Əruz vəzni; Sərbəst vəzn; Azərbaycan şeirinin janrları; Epik növ; Epik əsərlərin janrları; Dramatik növ; Ədəbiyyatda gülüş. Satira və yumor; Ədəbi metod; romantik və realist metod; Ədəbi məktəb: Klassizm; Sentimentalizm; romantizm; Tənqidi realizm; Sosializm realizmi.

 77. Şәfәqdәn qalxanlar: povest vә hekayәlәr /red.: S. Məmmədova.- B.: Gәnclik, 1972.- 272 s.

  Kitabın içindәkilәr: Dağlar dillәndi: povest; Hekayəlәr: Şәfәqdәn qalxanlar; İlk hәdiyyә; Mәşriq; Mühazirәçi yoldaşım; Günah kimdәdir; Mәsul işçinin dәftәrindәn; Әrәb qardaş; Fәrәh mәclisi; Nәfsi tox; Kәnd uşaqları; Sevinc haqqında; Gülbәslәyәn qız; Ehtiram; Әrik ağacı; Qәbul imtahanı; Aqil; Silah qardaşları; Ad axtaranlar; Xallı xanım; Gülzar haqqında; Nәzakәt; Yaratmaq sevinci; Qanadlı qızlar; Liman oğlu; Sәadәt sarayları; Bağa getmişdim; Ad günü.

 78. 1973

 79. Klassiklәr vә müasirlәr.- B.: Azәrnәşr, 1973.- 296 s.

  Kitabın içindәkilәr: Bәdii dilimiz haqqında; Nәsrimizin banilәri; Klassik nәsrimiz haqqında; Nizaminin müsbәt surәtlәri haqqında; Әsrlәrdәn gәlәn dostluq sәsi; Bәdii әdәbiyyatın ictimai-tәrbiyәvi әhәmiyyәti haqqında; Әdәbiyyatda qardaşlıq ideyaları; Әdәbi söhbәtlәr; Bәdii nәsrimiz yeni mәrhәlәdә; Yeni şeirin manifesti; Böyük realist; Azәrbaycan yazıçıları A.S. Puşkin haqqında; Yeni realist әdәbiyyatımızın banisi; Böyük әdib; Mәşhur әdib vә dramaturq; Realist әdib; Sovet xalqının böyük әdibi; Din vә mövhumata qarşı; Dahi söz ustası; Görkәmli әdib; Sәmәd Vurğunun әziz xatirәsi; Mehdi Hüseyn; Әdәbiyyatımızın gәnc qüvvәlәri.

 80. 1974

 81. XX әsr Azәrbaycan әdәbiyyatı: ali mәktәblәr üçün dәrslik /Mir Cәlal, F. Hüseynov; elmi redaktor: B. Nәbiyev.- ΙΙ nəşri.- B.: Maarif, 1974.- 391 s.

  Kitabın içindәkilәr: Müqəddimə; "Molla Nəsrəddin" jurnalı; Cәlil Mәmmәdquluzadә; Mirzә Әlәkbәr Sabir; Nәriman Nәrimanov; Әbdürrәhim bәy Haqverdiyev; Əli Nəzmi; Mәmmәd Sәid Ordubadi; Әliqulu Qәmküsar; Mirzә Әli Möcüz; Bayraməli Abbaszadə; Süleyman Sani Axundov; Üzeyir Hacıbəyov; Abdulla Şaiq; Sultanməcid Qənizadə; Rəşid bəy Əfəndiyev; Yusif vəzir Çəmənzəminli; İbrahimbәy Musabәyov; Marağalı Zeynalabdin; Mәhәmmәd Hadi; Hüseyn Cavid; Abbas Sәhhәt; Abdulla bәy Divanbәyoğlu; Firudin bəy Köçərli.

 82. Silah qardaşları: hekayəlәr /red.: R. Salamova.- B.: Gәnclik, 1974.- 293 s.

  Kitabın içindәkilәr: Mәrcan nәnә; Göylәr adamı; Muştuluq; Xәbәr-әtәrsiz; Silah qardaşları; Aqil; Әsgәr oğlu; Gәnc usta; Yaradan әllәr; Badam ağacları; Özündәn naxoş; Hesab dostları; Ulduz; Plovdan sonra; Elçilәr qayıtdı; Mәn dә bakılıyam; Ürәkdә yazı; İnsanlıq fәlsәfәsi; İlk hәdiyyә; Şaftalı söhbәti; Qoltuq radiosu; Pul tapmışdım; Beş almışam; Gülbәslәyәn qız; Әrik ağacı; Xallı xanım; Qanadlı qızlar; Qәbul imtahanı; Liman oğlu; Qocaların uşaq söhbәti; Maral; Varislәr; Әziz kitabım; Lәyaqәt; Söyüd kölgәsi; Gülgәz; Niyә ovdan ayaq çәkdim; Oxutmuram әl çәkin!; Xәzinәdar; Gülmәk lazımdır; Tövbәlәtmә; Yalan ayaq tutar, yerimәz.

 83. 1978

 84. Dağlar dilə gəldi: hekayələr və povest /red.: S. Məmmədova.- B.: Gәnclik, 1978.- 176 s.

  Kitabın içindәkilәr: Hekayəlәr: Oğul; Sәksәn illiyә çağırmışdılar; Bakı sәhәrlәri; Bir elçi kimi; Әrәb qardaş; Vәtәn köynәyi; Yalandan "beş"; Badam ağacları; Xahiş, tәlәb, mәslәhәt; Möhür vә mәhәbbәt; Qәm qәmi gәtirәr, dәm dәmi; Povest: Dağlar dilә gәldi.

 85. Dirilәn adam: roman vә hekayәlәr /red.: S. Hüseynova.- B.: Yazıçı, 1978.- 414 s.

  Kitabın içindәkilәr: Dirilәn adam: roman; Hekayəlәr: Möhür vә mәhәbbәt; Qәm qәmi gәtirәr, dәm dәmi; Mәşriq; Günah kimdәdir; Әrәb qardaş; Fәrәh mәclisi; Kәnd "uşaqları"; Silah qardaşları; Hesab dostları; Ulduz; Plovdan sonra; Elçilәr qayıtdı; Mәn dә bakılıyam; Ürәkdә yazı; İnsanlıq fәlsәfәsi; İlk hәdiyyә; Şaftalı söhbәti; Qoltuq radiosu; Pul tapmışdım; Beş almışam; Gülbәslәyәn qız; Әrik ağacı; Xallı xanım; Qanadlı qızlar; Qәbul imtahanı; Liman oğlu; Qocaların uşaq söhbәti; Maral; Varislәr; Әziz kitabım; Lәyaqәt; Söyüd kölgәsi; Gülgәz; Niyә ovdan ayaq çәkdim; Oxutmuram әl çәkin!; Xәzinәdar; Gülmәk lazımdır; Tövbәlәtmә; Yalan ayaq tutar, yerimәz; Şәfәqdәn qalxanlar; Babam kәrpic kәsәndә; On bacı; Atan gәlsin; Dәrsini yaz!; Düzәltmәdi; Möhür; Mәrd vә namәrd; Ürәkdәn danışaq; Uşağın taleyi.

 86. 1980

 87. Bir gәncin manifesti: roman /red.: M. Zeynalova.- B.: Gәnclik, 1980.- 256 s.
 88. 1982

 89. XX әsr Azәrbaycan әdәbiyyatı: ali mәktәblәr üçün dәrslik /Mir Cәlal, F. Hüseynov; elmi redaktor: B. Nәbiyev.- Yenidәn işlәnmiş 3-cü nәşri .- B.: Maarif, 1982.- 428 s.

  Kitabın içindәkilәr: Giriş; Bolşevik mətbuatı; İnqlabi-demokratik mətbuatı; "Molla Nəsrəddin" jurnalı; "Molla Nəsrəddin"in mətbuata təsiri; Uşaq mətbuatı; Burjua mətbuatı; Cәlil Mәmmәdquluzadә; Mirzә Әlәkbәr Sabir; Nәriman Nәrimanov; Әbdürrәhim bәy Haqverdiyev; Əli Nəzmi; Mәmmәd Sәid Ordubadi; Әliqulu Qәmküsar; Mirzә Әli Möcüz; Bayraməli Abbaszadə; Süleyman Sani Axundov; Üzeyir Hacıbəyov; Abdulla Şaiq; Sultanməcid Qənizadə; Rəşid bəy Əfəndiyev; Yusif vəzir Çəmənzəminli; İbrahimbәy Musabәyov; Marağalı Zeynalabdin; Mәhәmmәd Hadi; Hüseyn Cavid; Abbas Sәhhәt; Abdulla bәy Divanbәyoğlu; Firudin bəy Köçərli.

 90. 1984

 91. Bir gәncin manifesti: roman /red.: Ş. Kərimov.- B.: Yazıçı, 1984.- 224 s.
 92. Lәyaqәt: hekayəlәr vә povest /red.: S. Mahmudzadə.- B.: Yazıçı, 1984.- 360 s.

  Kitabın içindәkilәr: "Ötәn günlәr" hekayәlәri; Hәyat hekayәlәri; Mәktәb hekayәlәri; Günün hekayәlәri; Bizim ailә. Povest: Dağlar dilә gәldi.

 93. Yaşıdlar: roman vә hekayәlәr /red.: Ü. Kürçaylı.- B.: Azәrnәşr, 1984.- 374 s.

  Kitabın içindәkilәr: Yaşıdlar: roman. Hekayəlәr: Mәşriq; Әrik ağacı; İstifadә; Anket Anketov; Әmәli saleh.

 94. 1986

 95. Seçilmiş әsәrlәri: 2 cilddә /red. heyәti: K. Talıbzadә, Ә. Ağayev, F. Hüseynov I cild: romanlar və hekayәlәr.- B.: Azәrnәşr, 1986.- 463 s.

  Kitabın içindәkilәr: Romanlar: Dirilәn adam; Bir gәncin manifesti; Hekayəlәr: Hәkim Cinayәtov; Sara; Mәrkәz adamı; Tәzә toyun nәzakәt qaydaları; Dәrgah qızı; Kәrpic mәsәlәsi; Nanәnin hünәri; Hikmәtdәn xәbәr; Gözün aydın; Badamın lәzzәti; Söyüd kölgәsi; Kәmtәrovlar ailәsi; Qonaqpәrәst; Dost görüşü; Vicdan әzabı; Müalicә; İlhamın anası; Mәşriq.

 96. 1987

 97. Seçilmiş әsәrlәri: 2 cilddә/red. heyәti: K. Talıbzadә, Ә. Ağayev, F. Hüseynov II cild: roman və hekayәlәr.- B.: Azәrnәşr, 1987.- 456 s.

  Kitabın içindәkilәr: Açıq kitab: roman; Hekayəlәr: Yollar; Qardaş qanı; Şәrbәt; Odlu mahnılar; Atlı; Mәrcan nәnә; Baldan әvvәl; Çupçik; Vәtәn yaraları; Xәbәr-әtәrsiz; Әr vә arvad; Dissertasiya; Silah qardaşları; İki ananın bir oğlu; Mәnim dә haqqım var; Salam; Badam ağacları; Gәrәk olar; Әsgәr oğlu; Ulduz; Özündәn naxoş; İclas qurusu; Hesab dostları; Plovdan sonra; Elçilәr qayıtdı; Nazik mәtlәb; İnsanlıq fәlsәfәsi; Әrәb qızı; Naxış; İlk hәdiyyә; O dünyada; Әrәb qardaş; Gәnc şairin әrizәsi; Sәyyah xanım; Xarici naxoşluq; Әrik ağacı; Gülbәslәyәn qız; Dil vә әmәl; Heykәl uçulanda; Rola girib; Yad adam; O yana baxan; Öyrәncәkli; İmansız hekayә; Әdәbi söhbәt.

 98. 1988

 99. Әdәbiyyatşünaslığın әsasları: ali mәktәblәr üçün dәrslik /Mir Cәlal, P. Xәlilov; elmi red.: F. Hüseynov.- yenidәn işlәnmiş vә tәkmillәşdirilmiş ΙΙ nәşri.- B.: Maarif, 1988.- 279 s.

  Kitabın içindәkilәr: I fәsil: Әdәbiyyat haqqında ümumi mәlumat: Surәt varlığın bәdii inikasıdır; Sәnәt vә әdәbiyyatda tipiklik; Bәdii әdәbiyyatın varlığı idrak әhәmiyyәti; Әdәbiyyatın partiyalılığı vә xәlqiliyi; Bәdii әdәbiyyatın tәrbiyәvi әhәmiyyәti; Klassik әdәbi irsә münasibәt; Sәnәtkarın şәxsiyyәti vә yara-dıcılığı. II fәsil: Әdәbi әsәrlәr haqqında: Bәdii әsәrin mәzmun vә forma vәhdәti; Bәdii әsәrin kompozisiyası; Bәdii әsәrin dili. III fәsil: Әdәbi növlәr vә janrlar: Lirik növ; Şeir vәznlәri; Heca vәzni; Әruz vәzni; Sәrbәst vәzn; Lirik növün janrları; Epik növ; Epik növün janrları; Dramatik növün janrları; Әdәbiyyatda gülüş; Satira vә yumor.

 100. 1994

 101. Füzuli sənətkarlığı: monoqrafiya.- II nəşri.- Bakı: Maarif, 1994.- 252 s.

  Kitabın içindәkilәr: Başlanğıc; Füzuli şeir haqqında; Qәzәllәr haqqında; Bәdii dil xüsusiyyәtlәri; Mәnzәrәlәr; Şeir mәdәniyyәti – texnika; Bәdii mәntiq; Lirika; Bәdii nәsri; "Rind vә Zahid"; Nizami vә Füzuli; Ölmәz mәhәbbәt dastanı; Füzulidә alleqoriya; Böyük mәnәvi müasirimiz.

 102. 2004

 103. Azərbaycanda ədəbi məktəblər: 1905-1917 /elmi red.: T. Mütəllimov.- B.: Ziya-Nurlan NPM, 2004.- 391 s.

  Kitabın içindәkilәr: Ustad yadigarı; Müqəddimə. 1. İctimai-siyasi həyat: Mədəni hərəkat. 2. Realizm ədəbi məktəbi: Cəlil Məmmədquluzadə; Əbdürrəhimbəy Haqverdiyev; Mirzə Ələkbər Sabir; Əli Nəzmi; Məmməd Səid Ordubadi; Əliqulu Qəmküsar; Mirzə Əli Möcüz; Firidun bəy Köçərli; Mirzə Fətəli Axundovun farsca yazan şagirdləri. 3. Romantizm ədəbi məktəbi: Məhəmməd Hadi; Abbas Səhhət; Əbdülxalıq Cənnəti; Abdulla bəy Divanbəyoğlu; Səid Səlmasi; Səməd Mənsur Kazımov. 4. Maarifçi-didaktik yazıçılar: Süleyman Sani Axundov; Abdulla Şaiq Talıbzadə; İbrahim bəy Müsabəyov; Məhəmməd Qarayev. 5. Xırda məişət dramları: Mirzə Məhəmməd Axundov (Hatif); Rəşid bəy Əfəndiyev; Mir Mahmud Kazımovski; Əhməd Qəmərli Məlikov; Ədəbiyyat.

 104. 2005

 105. Ədəbiyyatşünaslığın əsasları: ali məktəblər üçün dərslik /Mir Cəlal, P. Xəlilov; elmi red.: F. Hüseynov.- təkmilləşdirilmiş ΙΙΙ nəşri.- B.: Çaşıoğlu, 2005.- 312 s.

  Kitabın içindəkilər: I fəsil: Ədəbiyyat haqqında ümumi məlumat: Surət varlığın bədii inikasıdır; Bədii ədəbiyyatda millilik, xəlqilik və türklük; Sənət və ədəbiyyatda tipiklik; Bədii ədəbiyyatın varlığı idrak əhəmiyyəti; Bədii ədəbiyyatın tərbiyəvi əhəmiyyəti; Sənətkarm şəxsiyyəti və yaradıcılığı. II fəsil: Ədəbi əsərlər haqqında: Bədii əsərin məzmun və forma vəhdəti; Forma haqqında anlayış. Məzmunca formanın qarşılıqlı münasibəti; Mövzunun tarixiliyi və aktuallığı; Bədii əsərin kompozisiyası; Bədii əsərin dili. III fəsil: Ədəbi növlər və janrlar: Lirik növ; Şeir vəznləri; Heca vəzni; Əruz vəzni; Sərbəst vəzn; Lirik növün janrları; Epik növ; Epik növün janrları; Dramatik növ; Dramatik növün janrları.- Ədəbiyyatda gülüş. Satira və yumor.

 106. Seçilmiş əsərləri: hekayələr və romanlar /tərt.: Ədibə Paşayeva: ön söz müəl. və red.: N. H əsənzadə.- B.: Çaşıoğlu, 2005.- 479 s.

  Kitabın içindəkilər: Hekayələr: Təzə toyun nəzakət qaydaları; Bostan oğrusu; Kəmtərovlar ailəsi; Anket Anketov; Muştuluq; Aqil; Gərək olar; Özündən naxoş; İclas qurusu; Plovdan sonra; Elçilər qayıtdı; Nazik mətləb; Subayhq fəlsəfəsi; İnsanhq fəlsəfəsi; Vicdan mühakiməsi; Ərik ağacı; Gülbəsləyən qız; Ehtiram; Şaftalı söhbəti; Məsul işçinin dəftərçəsindən; Günah kimdədir; Sevinc haqqında; Möhür; Düzəltmədi; Atan gəlsin; Kənd "uşaqları". Romanlar: Dirilən adam; Bir gəncin manifesti.

 107. Seçilmiş əsərləri /tərt. Y. İsmayılov.- Bakı: Şərq-Qərb, 2005.- 384 s.- (Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı).

  Kitabın içindәkilәr: Hekayələr: Həkim Cinayətov; İstifadə; Təzə toyun nəzakət qaydaları; Bostan oğrusu; Dostumun qonaqlığı; Söyüd kölgəsi; Müalicə; Kəmtərovlar ailəsi; Susuzluq; Vətən yaraları; Leyla; Ər və arvad; İki ananın dir oğlu; Badam ağacları; Gərək olar; Özündən naxoş; iclas qurusu; Plovdan sonra; Elçilər qayətdı; Nazik mətləb; İnsanlıq fəlsəfəsi; Xarici naxoşluq; Ehtiram; Heykəl uçulanda; Ay İsmayıl, başa sal!; Niyə ovdan ayaq çəkdim. Roman: Açıq kitab.

 108. 2007

 109. Füzuli sənətkarlığı: monoqrafiya /red. F. Mustafa.- III nəşri.- Bakı: Kaşqari, 2007.- 352 s.- (Azərbaycanın görkəmli şəxsiyyətləri).

  Kitabın içindәkilәr: Müəllifdən; Başlanğıc; Füzuli şeir haqqında; Qәzәllәr haqqında; Bәdii dil xüsusiyyәtlәri; Mәnzәrәlәr; Şeir mәdәniyyәti – texnika; Bәdii mәntiq; Lirika; Bәdii nәsri; "Rind vә Zahid"; Nizami vә Füzuli; Ölmәz mәhәbbәt dastanı; Füzulidә alleqoriya; Böyük mәnәvi müasirimiz.

 110. 2008

 111. Seçilmiş əsərləri /tərt.-red.: N.A. Paşayeva, T.M. Mütəllimov; Regionların İnkişafı İctimai Birliyi.
  I kitab.- Bakı: Çaşıoğlu, 2008.- 438 s.- Görkəmli Azərbaycan yazıçısı Mir Cəlalın 100 illiyinə həsr olunur.
 112. Seçilmiş əsərləri /tərt.-red.: N.A. Paşayeva, T.M. Mütəllimov; Regionların İnkişafı İctimai Birliyi.
  II kitab.- Bakı: Çaşıoğlu, 2008.- 462 s.- Görkəmli Azərbaycan yazıçısı Mir Cəlalın 100 illiyinə həsr olunur.
 113. Seçilmiş əsərləri /tərt.-red.: N.A. Paşayeva, T.M. Mütəllimov; Regionların İnkişafı İctimai Birliyi.
  III kitab.- Bakı: Çaşıoğlu, 2008.- 450 s.- Görkəmli Azərbaycan yazıçısı Mir Cəlalın 100 illiyinə həsr olunur.
 114. 2013

 115. Seçilmiş əsərləri: 5 cilddə /tərt.: N.A. Paşayeva, T.M. Mütəllimov; red. Ş.Ə. Axundov.
  I cild: Hekayələr.- Bakı: Adiloğlu, 2013.- 442 s.
 116. Seçilmiş əsərləri: 5 cilddə /Mir Cəlal; tərt.: N.A. Paşayeva, T.M. Mütəllimov; red. Ş.Ə. Axundov.
  II cild: Hekayələr.- Bakı: Adiloğlu, 2013.- 444 s.
 117. Seçilmiş əsərləri: 5 cilddə /tərt.: N.A. Paşayeva, T.M. Mütəllimov; red. Ş.Ə. Axundov.
  III cild: Hekayələr.- Bakı: Adiloğlu, 2013.- 456 s.
 118. Seçilmiş əsərləri: 5 cilddə /tərt.: N.A. Paşayeva, T.M. Mütəllimov; red. Ş.Ə. Axundov.
  IV cild: Hekayələr.- Bakı: Adiloğlu, 2013.- 468 s.
 119. Seçilmiş əsərləri: 5 cilddə /tərt.: N.A. Paşayeva, T.M. Mütəllimov; red. Ş.Ə. Axundov.
  V cild: Felyetonlar, şeirlər, oçerklər, tərcümələr, xatirələr.- Bakı: Adiloğlu, 2013.- 318 s.
 120. rus dilində

  1938

 121. Воскресший человек: роман / пер. с азерб. Г. Мамедкулизаде.- Б.: Азгиз, 1938.- 213 с.
 122. 1940

 123. Избранные рассказы /пер. с азерб. А. Шарифа.- Б.: Азернешр, 1940.- 328 с.

  Содержание: Огородный воришка; Мать; Бадам хала; Сын Наны; Саадат ханум; История с кирпичами; Путаница; Глаз; Аяз; Мирза; Сара; Человек центра; Доктор Джинаятов; Парзад; Мягкий; Первые дни; Демонстрация мощи; Девушка от станка; Сын; Биография Мохнетова; В гостях у приятеля; Кимя торопится; Урок приличия; Мой парламент; Добрый молодец; Призыв; Весточка от Хикмета; Мать Ильгама; Сын родины; Новомодная свадьба.

 124. 1944

 125. Герой Советского Союза Ази Асланов.- Б.: Азернешр, 1944.- 30 с.- [брошюра].
 126. 1946

 127. Манифест молодого человека: повесть /пер. с азерб. А. Шарифа.- М.: Советский писатель.- 1946.- 196 с.
 128. 1947

 129. Литературные школы в Азербайджане (1905-1917): тезисы докторской диссертации.- Б.: Изд-во АГУ им. С. М. Кирова, 1947.- 12 с.
 130. 1950

 131. Радость: рассказы для среднего возраста /пер. с азерб. Д. Мамедова.- Б.: Детюниздат, 1950.- 84 с.

  Содержание: Киров; Тамаша; Наша книга; Сын; Радость; Страх; Первая грамота; Гордость; Агил.

 132. Рассказы /пер. с азерб. А. Шарифа.- М.: Правда, 1950.- 49 с.- (Библиотека "Огонек"; № 19) Содержание: Аяз; Каймак; Мечта Габибы; Мать Ильгама; Кимэ торопится; Тамаша.
 133. 1954

 134. Манифест молодого человека: повесть /пер. с азерб. А. Шарифа.- Б.: Детюниздат, 1954.- 212 с.
 135. 1957

 136. Манифест молодого человека: повесть /пер. с азерб. А. Шарифа.- М.: Детгиз, 1957.- 198 с.
 137. 1959

 138. Воскресший человек: романы и рассказы.- М.: Советский писатель, 1959.- 648 с.

  Содержание: Романы: Куда ведут дороги; Воскресший человек; Рассказы: Мать; Аяз; Книга Ленина; Сын; Шербет; Лейла; Раны родины; Миндальные деревья; В тени под ивой; История одной болезни; Экзамен; Визит сватов; Огородный воришка; Обожатель гостей; Семья Кямтаровых; Пригодится; Курортные друзья; После плова; Встреча с другом; Диссертация; Путаница; Новомодная свадьба; Философия холостяка; Урок приличия; В гостях у приятеля; Гаджи оглы пожинает плоды.

 139. 1966

 140. Куда ведут дороги: роман; Вчера и сегодня: рассказы /пер. с азерб. В. Василевского, Э. Ибрагимова, С. Соложенкиной.- М.: Советский писатель, 1966.- 411 с.

  Содержание: Куда ведут дороги; Горемычный Антерзаде; Имам воскрес; На чужбине; Правила приличия; Заполните анкету; Исцелилась; На посту; Здравствуй, мама!; Желаю счастья!; Детские забавы стариков; Сирота; Чудо; Руки; Верховный судья; Новоселье; Объективная причина; Сказка; Надпись на сердце; Ложь во спасение души; Застенчивый Фаиг; Соседи; С воза упало-пропало; Аллах, он знает; Казначей; Страшная месть; История «галочки».

 141. 1979

 142. Куда ведут дороги: повесть и роман.- [пер. с азерб.]- М.: Советский писатель, 1979.- 448 с.

  Содержание: Манифест молодого человека: повесть; Куда ведут дороги: роман.

 143. 1985

 144. Манифест молодого человека: повесть.- Б.: Гянджлик, 1985.- 194 с.
 145. 2007

 146. Куда ведут дороги: роман, рассказы, лирические миниатюры /пер. с азерб В. Василевского и др.; сост. А. Гаджиев.- Баку: Чашыоглы, 2007.- 400 с.

  Содержание: Куда ведут дороги: роман; Рассказы: Горемычный Антерзаде; Имам воскрес; На чужбине; Правила приличия; Заполните анкету; Исцелилась; На посту; Здравствуй, мама!; Желаю счастья!; Детские забавы стариков; Лирические миниатюры:Сирота; Чудо; Руки; Верховный судья; Новоселье; Объективная причина; Сказка; Надпись на сердце; Ложь во спасение души; Застенчивый Фаиг; Соседи; С воза упало-пропало; Аллах, он знает; Казначей; Страшная месть; История «галочки».

 147. digər dillərdə

  1950

 148. Bir gәncin manifesti: roman.- Praqa, 1950.- 176 s. (çex dilindә)
 149. 1952

 150. Bir gәncin manifesti: roman.- Y., 1952.- 167 s. (ermәni dilindә)
 151. 1953

 152. Bir gәncin manifesti: roman.- Buxarest, 1953.- 71 s. (rumın dilindә)
 153. Hekayəlәr.- Kiyev, 1953.- 52 s. (Ukrayna dilindә)

  Kitabın içindəkilər: Ayaz; Qaymaq; Poladdan qüvvәtli, günәşdәn isti; Bizim kitabımız; Kimya tәlәsir; Tamaşa.

 154. 1982

 155. Бахар: "Манифест молодого человека" /пер. Ф. Рифахи.- Тегеран: Шенахт, 1982.- (fars dilində)
 156. 2006

 157. Gökyüzü insanları: hikayeler /M.C. Paşayev; terc. A.E. Aliyev; red. S. Durmuş; Heydər Əliyev Fondu.- İstanbul: [n. y.], 2006.- 196 s.- türk dilində.
 158. Açık Kitap: roman /M.C. Paşayev; terc. A.E. Aliyev; red. S. Durmuş; Heydər Əliyev Fondu.- İstanbul: [n. y.], 2006.- 296 s.- türk dilində.
 159. Mühür ve Aşk: hikayeler /M.C. Paşayev; terc. A. Ağayev; red. S. Durmuş; Heydər Əliyev Fondu.- İstanbul: [n. y.], 2006.- 188 s.- türk dilində.
 160. İthal hastalık: hikayeler /M.C. Paşayev; terc.: A.E. Aliyev, A. Ağayev; red. S. Durmuş; Heydər Əliyev Fondu.- İstanbul: [n. y.], 2006.- 180 s.- türk dilində.
 161. Dirilen adam: roman /M.C. Paşayev; terc.: A. Ağayev, A.E. Aliyev ; red. F. Gedikli; Heydər Əliyev Fondu.- İstanbul: [n. y.], 2006.- 176 s..- türk dilində.
 162. 2008

 163. Мир Жалал. Бир жаштын манифести: повест /Мир Жалал; рус дилиндән тәрҹ. Г. Байымбетова [и др.]; ред. Б. Максутов.- Бишкек: Мегамедиа, 2008.- 208 с.
 164. 2010

 165. Мир Жалал. Тандалган чыгармалар /Мир Жалал; туз.: А.М. Пашаева, Н.И. Мамедов, А. Ажыев; баш. ред. А. Акматалиев; ред. С. Жусуев [и др.]; баш. конс. Н. Жафаров. I китеп.- Бишкек: Бийиктик, 2010.- 551 с.- Qırğız dilində.- Dahi Azərbaycan yazıçısı Mir Cəlal Əli oğlu Paşayevin 100 illiyinə həsr olunur.
 166. Мир Жалал. Тандалган чыгармалар /Мир Жалал; туз.: А.М. Пашаева, Н.И. Мамедов, А. Ажыев; баш. ред. А. Акматалиев; ред. С. Жусуев [и др.]; баш. конс. Н. Жафаров. II китеп.- Бишкек: Бийиктик, 2010.- 543 с.- Qırğız dilində.- Dahi Azərbaycan yazıçısı Mir Cəlal Əli oğlu Paşayevin 100 illiyinə həsr olunur.
 167. Мир Жалал. Тандалган чыгармалар /Мир Жалал; туз.: А.М. Пашаева, Н.И. Мамедов, А. Ажыев; баш. ред. А. Акматалиев; ред. С. Жусуев [и др.]; баш. конс. Н. Жафаров. III китеп.- Бишкек: Бийиктик, 2010.- 532 с.- Qırğız dilində.- Dahi Azərbaycan yazıçısı Mir Cəlal Əli oğlu Paşayevin 100 illiyinə həsr olunur.
 168. DÖVRİ MӘTBUATDA VӘ DӘRSLİKLӘRDӘ ÇAP OLUNMUŞ BӘDİİ ӘSӘRLӘRİ

  Azərbaycan dilində

  1928

 169. Dənizin cinayəti: şeir // Maarif yolu.- 1928.- №9.- S. 30-31.- 18 iyun, Batum.
 170. Şimaldan sәs: şeir // Qızıl Gәncә.- 1928.- №2.- S. 13-14.- Azәrbaycanda Sovet hakimiyyәti qurulmasının 8-ci ildönümünә hәsr edilmişdir.
 171. 1929

 172. Ananın vәsiyyәti; Müxbir: şeirlәr // İlk addımlar.- 1929.- №1.- S. 52-53.
 173. 1930

 174. Doktor Cinayәtov: hekayə // Әdәbiyyat cәbhәsindә.- 1930.- №7-8.- S. 5-8.
 175. Müәllim: hekayə // Qızıl Gәncә.- 1930.- №3.- S. 6-9.
 176. Zavodun tәrcümeyi-halı: oçerk // Hücum.- 1930.- №12.- S. 8-10.
 177. 1932

 178. Boy: oçerk // Hücum.- 1932.- №10-11.- S. 51-60.
 179. İfşa: hekayə // Allahsız.- 1932.- №6-7.- S. 10-12.
 180. İşıqlı yollarda: oçerk // Şәrq qadını.- 1932.- №23-24.- S. 13-14.
 181. Marksın dostu: oçerk // Hücum.- 1932.- №3-4.- S. 35-36.
 182. 1933

 183. Analar yarışı: oçerk // Şәrq qadını.- 1933.- №22.- S. 43-45.
 184. Azad qadın – bədii ədəbiyyatda // Gənc işçi.- 1933.- 2 dekabr.- "Şərq qadını" jurnalının 10 illiyi münasibətilə.
 185. Biz necә böyüyürük?: oçerk // Komsomol sәsi: ədəbi almanax.- B., 1933.- S. 99-107.
 186. Mәrkәz adamı: hekayə // Gәnc işçi.- 1933.- 12 sentyabr.
 187. "Myaxqıy": novella // Gәnc işçi.- 1933.- 11 iyul.
 188. Naxәlәf: hekayə // Şәrq qadını.- 1933.- №7-8.- S. 18-20; №9-10.- S. 11-13.
 189. 1934

 190. Bostan oğrusu: hekayə // İnqilab vә mәdәniyyәt.- 1935.- №8-9.- S. 41-43.
 191. İstifadә: hekayə // İnqilab vә mәdәniyyәt.- 1935.- №6-7.- S. 38-41.
 192. KİM-in andı: hekayə // Şәrq qadını.- 1934.- №1-2.-S. 13-15.
 193. Qüdrәt nümayişi: hekayə // Әdәbiyyat qәzeti.- 1935.-27 oktyabr.
 194. Taza toy: hekayə // İnqilab vә mәdәniyyәt.- 1935.- №4.- S. 27-29.
 195. 1936

 196. Dәzgah qızı: hekayə // Әdәbiyyat qәzeti.- 1936.- 29 fevral, 11 mart.
 197. Heyrәt: hekayə // Revolyusiya vә kultura.- 1936.- №9-10.- S. 26-31.
 198. Xəbәr: "Qayğılar" romanından bir parça // Әdәbiyyat qәzeti.- 1936.- 16 noyabr.
 199. 1937

 200. Badamın lәzzәti: hekayə //"12 dekabr" mәcmuәsi.- B., 1937.- S. 6-17; Şәrq qadını.- 1937.- №21.- S. 24-27; Әdәbiyyat qәzeti.- 1937.- 30 oktyabr.
 201. Bir gәncin manifesti: povest // Revolyusiya vә kultura.- 1937.- №7.- S. 5-29.
 202. Kәrpic mәsәlәsi: hekayə // Revolyusiya vә kultura.- 1937.- №4.-S. 34-38.
 203. Nanәnin hünәri: hekayə //"12 dekabr" mәcmuәsi.- B., 1937.- S. 47-57; Kommunist.- 1937.- 4 dekabr.
 204. Peşmançılıq: "Qayğılar" romanından parça // Revolyusiya vә kultura.- 1937.- №10-11.- S. 20-25.
 205. 1938

 206. Bir gәncin manifesti: povest // Revolyusiya vә kultura.- 1938.- №8.- S. 7-30.
 207. Gözün aydın: hekayə // Әdәbiyyat qәzeti.- 1938.- 2 fevral.
 208. Hikmәtdәn xәbәr: hekayə // Şәrq qadını.- 1938.- №10.- S. 8-10; Kommunist.- 1938.- 12 may.
 209. İgid oğlan: hekayə // Әdәbiyyat qәzeti.- 1938.- 24 iyun.
 210. İlk vәzifә: "Bir gәncin manifesti"ndәn // Kommunist.- 1938.- 28 oktyabr.
 211. Nanәnin hünәri: hekayə //Ədəbiyyat xrestomatiyası: rus orta məktəbi üçün /tərt A. Abdullayev.- B., 1938.- S. 132-138.
 212. Nifrәt: romandan parça //Әdәbiyyat xrestomatiyası: rus orta mәktәbi üçün /tərt. A. Abdullayev.- B., 1938.- S. 139-145; Әdәbiyyat qәzeti.- 1938.- 9 yanvar.
 213. Növrәstә balam: romandan parça // Әdәbiyyat qәzeti.- 1938.- 11 may.
 214. Tәcili tәdbir: "Bir gәncin manifesti"ndәn // Revolyusiya vә kultura.- 1938.- №4-5.- S. 61-70.
 215. Vәtәnin oğlu: hekayə // Şәrq qadını.- 1938.- №21.-S. 25-28; Әdәbiyyat qәzeti.- 1938.- 29 oktyabr.
 216. 1939

 217. Ata Sona: "Bir gәncin manifesti"ndәn // Әdәbiyyat qәzeti.- 1939.- 1 may.
 218. Bir gәncin manifesti: povest // Revolyusiya vә kultura.- 1939.- №6.- S. 6-31; №7.- S. 5-33; №8.- S. 7-32; №9.-S. 80-106.
 219. Hilal dayı: hekayə //Әdәbiyyat xrestomatiyası: rus mәktәblәrinin 9 vә 10-cu siniflәri üçün.- B., 1939.- S. 86-90; Revolyusiya vә kultura.- 1939.- №3.- S. 76-80.
 220. Kәmtәrovlar ailәsi: hekayə // Әdәbiyyat qәzeti.- 1939.- 10 dekabr.
 221. Nanәnin hünәri: hekayə //Bədii oxu /tərt. H. Araslı.: natamam orta və orta məktəb üçün.- B., 1939.- S. 27-35.
 222. Ov: "Bir gәncin manifesti"ndәn // Azәrbaycan qadını.- 1939.- №2.- S. 26-27; №3.- S. 25-27.
 223. Sara: hekayə //Әdәbiyyat xrestomatiyası: rus mәktәblәrinin 9 vә 10-cu siniflәri üçün.- B.. 1939.- S. 80-86.
 224. Üçaçılan: "Bir gәncin manifesti"ndәn // Gənc işçi.- 1939.- 6 may.
 225. 1940

 226. Anket Anketov: satirik hekayә // Әdәbiyyat qәzeti.- 1940.- 29 dekabr.
 227. Dardanel: felyeton // Әdәbiyyat qәzeti.- 1940.- 13 sentyabr.- Pivə satanlar haqqında.
 228. Dirilәn adam: romandan parça //Azәrbaycan әdәbiyyatı: sovet dövrü /C. Xәndan.- B., 1940.- S. 93-97.
 229. Qәmbәrqulu: hekayə // Revolyusiya vә kultura.- 1940.- №1.- S. 71-75.
 230. Qonaqpәrәst; Dost görüşü; Vicdan әzabı; Müalicә: hәkim hekayәlәri // Revolyusiya vә kultura.- 1940.- №3.- S. 59-74.
 231. Hilal dayı: hekayə //Әdәbiyyat xrestomatiyası: ermәni orta mәktәblәri üçün /tərt. Q. Mәmmәdov., A. Axundov.- B., 1940.- S. 90-96.
 232. Sara: hekayə //Әdәbiyyat xrestomatiyası: ermәni orta mәktәblәri üçün /Q. Məmmədov; A. Axundov.- B., 1940.- S. 86-90.
 233. Söyüd kölgәsi: hekayə // Revolyusiya vә kultura.- 1940.- №10.- S. 23-26.
 234. Şәxsi mәsәlә: hekayə //«20 bahar» məcmuəsi.- B., 1940.- S. 68-75.
 235. Tamaşa: hekayə // Pioner.- 1940.- №5-6.- S. 11-17.
 236. 1941

 237. Anaların üsyanı: hekayə // Әdәbiyyat qәzeti.- 1941.- 20 sentyabr.
 238. Ananın köynәyi: hekayə // Әdәbiyyat qәzeti.- 1941.- 19 oktyabr.
 239. Ata: hekayə // Vәtәn uğrunda.- 1941.- №7-8.- S. 23-25.
 240. Boz adam: hekayə // Vәtәn uğrunda.- 1941.- №6.-S. 17-19.
 241. Gülgәz: hekayə // Azәrbaycan pioneri.- 1941.- 16 may.
 242. Havalı adam: hekayə // Әdәbiyyat qәzeti.- 1941.- 1 oktyabr.
 243. Qardaş qanı: hekayə //Döyüşәn qәlәm.- B., 1941.- S. 66-70; Әdәbiyyat qәzeti.- 1941.- 1 avqust.
 244. Qorxu: hekayə // Gәnc nәsil.- 1941.- №4.- S. 16-18; №5.- S. 13-16; Azәrbaycan pioneri.- 1941.- 18 mart.
 245. Mәşriq: hekayə // Revolyusiya vә kultura.- 1941.-№4.- S. 6-13
 246. Susuzluq: hekayə // Azәrbaycan pioneri.- 1941.- 10 iyun.
 247. Umsunma: "Açıq kitab" romanından // Әdәbiyyat qәzeti.- 1941.- 28 aprel.
 248. Vuran әllәr: hekayə // Әdәbiyyat qәzeti.- 1941.- 31 dekabr.
 249. Yol açıqdır: hekayə // Kommunist.- 1941.- 4 sentyabr.
 250. Yollar: hekayə //Döyüşәn qәlәm.- B., 1941.- S. 30-33; Әdәbiyyat qәzeti.- 1941.- 20 iyul.
 251. 1942

 252. Axşam sәfәri: hekayə // Vәtәn uğrunda.- 1942.- №2.- S. 15-20.
 253. Ana: Sovet İttifaqı Qəhrəmanı İsrafil Məmmədovun anası haqqında oçerk // "Kommunist"in agitasiya vәrәqәsi.- 1942.- 1 fevral.
 254. Arxa әsgәri: hekayə // Әdәbiyyat qәzeti.- 1942.- 14 oktyabr.
 255. Atlı: hekayə // Әdәbiyyat qәzeti.- 1942.- 1 aprel.
 256. Baldan әvvәl: hekayə // Әdәbiyyat qәzeti.- 1942.- 11 aprel.
 257. Çupçik: hekayə// Әdәbiyyat qәzeti.- 1942.- 7 noyabr.
 258. Çәkmә: hekayə // Vәtәn uğrunda.- 1942.- №3.- S. 24-30.
 259. Göylәr adamı: hekayə // Vәtәn uğrunda.- 1942.- №1.- S. 20-25.
 260. Qardaşlar: oçerk // Kommunist.- 1942.- 16 yanvar.
 261. Odlu mahnılar: Oğlum Əlişə: hekayə // Әdәbiyyat qәzeti.- 1942.- 2, 4 iyul.- Vladivostok, 14 iyun 1942.
 262. Ölümdәn betәr: hekayə // Әdәbiyyat qәzeti.- 1942.- 21 yanvar.
 263. Titrәk bir sәslә: hekayə // Әdәbiyyat qәzeti.- 1942.- 11 sentyabr.
 264. Vәtәn yaraları: hekayə // Vәtәn uğrunda.- 1942.-№10-11.- S. 25-30.
 265. 1943

 266. Әr vә arvad: hekayə // Әdәbiyyat qәzeti.- 1943.- 27 fevral.
 267. Xәbәr-әtәrsiz: hekayə // Әdәbiyyat qәzeti.- 1943.- 9 aprel.
 268. Qәzәb maşınları //Azәrbaycan Qızıl Orduya.- B.: Azərnəşr, 1943.- S. 9-28.- Oçerklәr: Fikir; Saldat; Altıncı qardaş; Dağlar sultanı; Balaların kömәyi.
 269. Leyla: hekayə // Әdәbiyyat qәzeti.- 1943.- 31 dekabr.- Gözləyən qızlarımız, gəlinlərimiz, bacılarımız, analarımıza hədiyyə.
 270. Mirzә Xәyal: 5 pәrdә, 6 şәkilli komediyadan bir şәkil // Vәtәn uğrunda.- 1943.- №3.- S. 20-28.
 271. Yerin qulağı var: 2 şәkilli pyes // Zәfәr.- B., 1943.-S. 31-46.
 272. 1944

 273. Açıq kitab: roman // Vәtәn uğrunda.- 1944.- №2.- S. 41-82; №3.- S. 63-97; №4-5.- S. 35-68.
 274. Avropadan mәktub: oçerk // Kommunist.- 1944.- 7 noyabr.
 275. Barxudar: hekayə // Kommunist.- 1944.- 19 noyabr.
 276. Çıraqlar yandı: hekayə // Әdәbiyyat qәzeti.- 1944.- 3 aprel.
 277. Bir ailә: kinossenari.- 1944.- Әsәr "Azәrbaycanfilm" studiyasında saxlanılır.
 278. Bir gəncin manifesti: əsərdən bir parça //Bizim hədiyyəmiz.- B., 1944.- S. 115-127.
 279. Dissertasiya: hekayə // Әdәbiyyat qәzeti.- 1944.- 12 aprel.
 280. Umsunma: "Açıq kitab" romanından // Vәtәn uğrunda.- 1944.- №2.- S. 41-82; №3.- S. 63-97; №4.- S. 35-68.
 281. Vәtәn qәhrәmanı: hekayə // Vәtәn uğrunda.- 1944.- №1.- S. 60-69.
 282. 1945

 283. Ailә: hekayə // Әdәbiyyat qәzeti.- 1945.- 23 aprel.
 284. Atlı: hekayə // Vәtәn sәsi.- B., 1945.- S. 178-182.
 285. Göylәr adamı: hekayə // Vәtәn sәsi.- B., 1945.- S. 185-192.
 286. İki ananın bir oğlu: hekayə // Azәrbaycan (Cәnubi Azәrbaycan demokrat firqәsinin orqanı).- 1945.- №3-4.- S. 43-45.
 287. Mәnim respublikam: romandan parça // Azәrbaycan gәnclәri.- 1945.- 27 dekabr.
 288. Nәcat Әli; Millәtin müalicәsi; İki sәs; Qәlәmdan: sadә hekayәlәr // Vәtәn uğrunda.- 1945.- №1.- S. 35-47.
 289. Oğul: hekayə // Әdәbiyyat qәzeti.- 1945.- 10 mart.
 290. Silah qardaşları: hekayə // Vәtәn uğrunda.- 1945.- №2-3.- S. 63-71.
 291. Umsunma: "Açıq kitab" romanından // Әdәbiyyat qәzeti.- 1945.- 15 fevral.
 292. 1946

 293. Analar yarışı: hekayə //Әdәbiyyat müntәxәbatı: orta mәktәbin 10-cu sinfi üçün.- /M. Arif.- B., 1946.- S. 295-300.
 294. Dirilәn adam: romandan parça //Әdәbiyyat müntәxәbatı: orta mәktәbin 10-cu sinfi üçün /M. Arif.- B., 1946.- S. 289-294.
 295. İmtahan: novella // Әdәbiyyat qәzeti.- 1946.- 7 mart.
 296. Kirov yoldaşın yanında: "Mənim yaşıdlarım" romanından // Әdәbiyyat qәzeti.- 1946.- 1 dekabr.
 297. Mәnim yaşıdlarım: povest // İnqilab vә mәdәniyyət.- 1946.- №7.- S. 23-43; №8.- S. 45-77.
 298. Od içindәn çıxanlar: 1. İki ananın bir oğlu; 2. Mənim də haqqım var; 3. İki salam: hekayəlәr // Vәtәn uğrunda.- 1946.- №1.- S. 51-53.
 299. 1947

 300. Bahar: "Bir gәncin manifesti"ndәn //Әdәbiyyat: yeddiillik vә orta mәktәblәrin 6-cı sinfi üçün /tərt. M. Rzaquluzadә.- B., 1947.- S. 185-190.
 301. Mәnim yaşıdlarım: povest // İnqilab vә mәdәniyyәt.- 1947.- №1-2.- S. 99-136.
 302. Şərbət: hekayə // Әdәbiyyat qәzeti.- 1947.- 2 dekabr.
 303. 1948

 304. Aqil: hekayə // Azәrbaycan gәnclәri.- 1948.- 2 iyul.
 305. Ananın köynәyi: hekayə // Әdәbiyyat: 5-ci sinif üçün /tərt. H. Araslı.- B., 1948.- S. 37-40.
 306. Bahar: "Bir gәncin manifesti"ndәn //Qiraәt kitabı: rus orta mәktәbinin 9-cu sinfi üçün /Q. Mәmmәdov.- B., 1948.- S. 39-43; Әdәbi qiraәt: 4-cü sinif üçün /M. Rzaquluzadә.- B., 1948.- S. 250-255.
 307. Dirilәn adam:romandan parça //Müasir әdәbiyyat: orta mәktәbin 10-cu sinfi üçün /M. Arif., C. Xәndan.- B., 1948.- S. 127-130.
 308. Gilgil çay: oçerk // Әdәbiyyat qәzeti.- 1948.- 6 dekabr.
 309. Göylәr adamı: hekayə //Әdәbiyyat: 5-ci sinif üçün /tərt. H. Araslı.- B., 1948.- S. 49-57.
 310. Gözәtçi: hekayə // Pioner.- 1948.- №8.- S. 1-3.
 311. İftixar: hekayə //Qiraәt kitabı: rus orta mәktәbinin 7-ci sinfi üçün /tərt. A. Abdullayev.- B., 1948.- S. 13-16; Pioner.- 1948.- №4.- S. 4-6.
 312. Qardaş qanı: hekayə //Qiraәt kitabı: rus orta mәktәbinin 9-cu sinfi üçün /T. Mәmmәdov.- B., 1948.- S. 117-119.
 313. Qәhrәman qız: oçerk // Pioner.- 1948.- №10.- S. 10-11.
 314. Nanәnin hünәri: hekayə //Ədəbiyyat: 5-ci sinif üçün /H. Araslı.- B., 1948.- S. 40-48.
 315. Söyüd kölgәsi: hekayə //Qiraәt kitabı: rus orta mәktәbinin 8-ci sinfi üçün /A. Abdullayev.- B., 1948.- S. 27-29.
 316. Tәzә şәhәr: Sumqayıt şəhərinə həsr olunmuş romandan bir parça // Әdәbiyyat qәzeti.- 1948.- 19 noyabr.
 317. 1949

 318. Bizim kitabımız: "Tәzә şәhәr" romanından //Zәfәr bayrağı.- B., 1949.- S. 191-201; Әdәbiyyat qәzeti.- 1949.- 15 oktyabr.
 319. Gәnc usta: oçerk // Pioner.- 1949.- №2.- S. 2-4.
 320. İlk vәsiqә // Pioner.- 1949.- №5.- S. 7-9.
 321. Kirov: povestdәn parça //Әdәbi qiraәt: yeddiillik vә orta mәktәbin 7-ci sinfi üçün /H. Әfәndiyev.- B., 1949.- S. 383-391.
 322. Odlu mahnılar: hekayə //Әdәbi qiraәt: yeddiillik vә orta mәktәbin 7-ci sinfi üçün /H. Әfәndiyev.- B., 1949.- S. 397-399.
 323. 1950

 324. Firuzә: oçerk // Kommunist.- 1950.- 28 fevral.
 325. Qardaş qanı: hekayə //Qiraət kitabı: rus orta mәktәbinin 9-cu sinfi üçün /T. Məmmədov.- B., 1950.- S. 120-123
 326. Polad axır: "Tәzә şәhәr" romanından // Azәrbaycan qadını.- 1950.- №5.- S. 17-18; Kommunist.- 1950.- 11-12 fevral.
 327. Rәisә: "Tәzә şәhәr" romanından // Azәrbaycan pioneri.- 1950.- 10, 16 may; 2, 9 iyun.
 328. Yaradan әllәr: hekayə // Kommunist.- 1950.- 22 oktyabr.
 329. 1951

 330. Bahar: "Bir gәncin manifesti"ndәn //Әdәbi qiraәt /tərt. Q. Musayev: yeddiillik vә orta mәktәbin 5-ci sinfi üçün.- B., 1951.- S. 122-129.
 331. Çin qızı: hekayə // Azәrbaycan qadını.- 1951.- №2.- S. 14-15.
 332. Nanәnin hünәri: hekayə //Әdәbi qiraәt: yeddiillik vә orta mәktәbin 5-ci sinfi üçün /Q. Musayev.- B., 1951.- S. 233-241.
 333. Sülh istәyәnlәr: hekayə // Әdәbiyyat qәzeti.- 1951.- 6 oktyabr.
 334. Tәzә şәhәr: roman // İnqilab vә mәdәniyyәt.- 1951.- №7.- S. 11-96; №8.- S. 3-37; №9.- S. 3-24.
 335. 1953

 336. Bahar: "Bir gәncin manifesti"ndәn //Әdәbi qiraәt: yeddiillik vә orta mәktәbin 5-ci sinfi üçün /Q. Musayev.- B., 1953.- S. 87-96.
 337. Bizim kitabımız: "Tәzә şәhәr" romanından //Oktyabr işıqları.- B., 1953.- S. 276-285.
 338. Әsgәr oğlu: hekayə // Әdәbiyyat vә incәsәnәt.- 1953.- 26 sentyabr.
 339. 1954

 340. Badam ağacları: hekayə //Әdәbiyyat vә incәsәnət.- 1954.- 27 fevral.
 341. Buz maşını: hekayə // Pioner.- 1954.- №4.- S. 15-17.
 342. Gәrәk olar: hekayə // Azәrbaycan qadını.- 1954.- №1.- S. 12-14.
 343. Xalqın sәsi: "Bir gәncin manifesti"ndәn // Azәrbaycan pioneri.- 1954.- 6, 9 aprel.
 344. İclas qurusu // Kirpi.- 1954.- №10.- S. 6.
 345. Özgә uşağı: hekayə // Azәrbaycan gәnclәri.- 1954.- 3 noyabr.
 346. Özündәn naxoş: hekayə // Kirpi.- 1954.- №20.- S. 35; Lenin tәrbiyәsi uğrunda.- 1954.- 15 dekabr.
 347. Ulduz: hekayə // Әdәbiyyat vә incәsәnәt.- 1954.- 24 iyul.
 348. Yuxu vә külәk // Pioner.- 1954.- №5.- S. 9.
 349. 1955

 350. Bahar: "Bir gәncin manifesti"ndәn //Әdәbi qiraәt: yeddiillik vә orta mәktәbin 5-ci sinfi üçün /Q. Musayev.- B., 1955.- S. 61-70.
 351. Hesab dostları: hekayə // Әdәbiyyat vә incәsәnәt.- 1955.- 4 iyun.
 352. İntizar: "Tәzә şәhәr" romanından // Azәrbaycan qadını.- 1955.- №7.- S. 13-16.
 353. Nanәnin hünәri: hekayə //Әdәbi qiraәt: yeddiillik vә orta mәktәbin 5-ci sinfi üçün /Q. Musayev.- B., 1955.- S. 125-133.
 354. 1956

 355. Balaca ceyran: hekayə //Ana dili: ibtidai mәktәbin 4-cü sinfi üçün /M. Rzaquluzadә.- B., 1956.- S. 160-162.
 356. Elçilәr qayıtdı: hekayə // Әdәbiyyat vә incәsәnәt.- 1956.- 27 may.
 357. Әntiqә: "Yolumuz hayanadır" romanından bir parça // Әdәbiyyat vә incәsәnәt.- 1956.- 14 oktyabr.- S. 1, 3-4.
 358. Plovdan sonra: hekayə // Әdәbiyyat vә incәsәnәt.- 1956.- 8 yanvar.
 359. 1957

 360. Qanlı torpaq: hekayə // Әdәbiyyat vә incәsәnәt.- 1957.- 6 noyabr.
 361. Qotazlı çәkmә: kiçik yaşlı uşaqlar üçün hekayә // Pioner.- 1957.- №1.- S. 2-4.
 362. Oğul anası: hekayə // Azәrbaycan qadını.- 1957.- №5.- S. 10-13; Mingәçevir işçisi.- 1957.- 18, 20, 25, 29 iyun; 4 iyul.
 363. Subaylıq fәlsәfәsi: hekayə // Әdәbiyyat vә incәsәnət.- 1957.- 13 yanvar.
 364. Yolumuz hayanadır: roman //"Әdәbi Ermәnistan" almanaxı.- Y., 1957.- S. 11-28; Azәrbaycan.- 1957.- №8.- S. 18-46; №9.- S. 32-63; №10.- S. 33-36.
 365. 1958

 366. Bahar: "Bir gәncin manifesti"ndәn //Ana dili: azsavadlılar üçün qiraәt kitabı /S. Şәfiyev.- B., 1958.- S. 57-59.
 367. Hava bürosu: hekayə // Әdәbiyyat vә incәsәnәt.-1958.- 1 noyabr.
 368. İnsanlıq fәlsәfәsi: hekayə // Azәrbaycan.- 1958.- №8.- S. 176-184.
 369. Lirika; Әl xәtti; İki hakim: kiçik hekayәlәr // Bakı.- 1958.- 16, 17 aprel.
 370. Mәdәndә yanğın: hekayə //Ana dili: azsavadlılar üçün qiraәt kitabı /S. Şәfiyev.- B., 1958.- S. 57-59
 371. Mәn dә bakılıyam: oçerk // Bakı.- 1958.- 30 avqust.
 372. Nazik mәtlәb: hekayə // Әdәbiyyat vә incәsәnәt.- 1958.- 14 iyun; Kirovabad Kommunisti.- 1958.- 22, 24 aprel; Mingәçevir işçisi.- 1958.- 1, 3, 5 iyul.
 373. Yolumuz hayanadır: romandan bir parça // Azәrbaycan pioneri.- 1958.- 25 aprel.
 374. 1959

 375. Bahar: "Bir gәncin manifesti"ndәn //Әdәbi qiraәt: yeddiillik vә orta mәktәbin 5-ci sinfi üçün /Q. Musayev.- B., 1959.- S. 62-71
 376. İnsanlıq fәlsәfәsi: hekayə //Әdәbiyyat vә incәsәnət.- 1959.- 5 dekabr.
 377. Muştuluq: hekayə //Ana dili: ibtidai mәktәbin 4-cü sinfi üçün /M. Rzaquluzadә.- B., 1959.- S. 137-140.
 378. Naxış: hekayə // Bakı.- 1959.- 25 avqust.
 379. Ürәkdә yazı: hekayə // Bakı.- 1959.- 31 dekabr.
 380. 1960

 381. İlk hәdiyyә: hekayə // Azәrbaycan.- 1960.- №4.- S. 39-44
 382. Qocaların uşaq söhbәti: hekayə // Әdәbiyyat vә incәsәnәt.- 1960.- 25 iyun.
 383. Qәbul imtahanı: hekayə // Bakı.- 1960.- 7, 8 iyul.
 384. Neçә cür salam var: hekayə // Sosialist Sumqayıtı.- 1960.- 12 noyabr; Leninçi.- 1960.- 11 noyabr.
 385. O dünyada: hekayə // Bakı.- 1960.- 22, 23 avqust.
 386. Pioner maşını: hekayə // Pioner.- 1960.- №4.- S. 20-21.
 387. Tarla mәnzәrәlәri: oçerk // Әdәbiyyat vә incәsәnәt.- 1960.- 29 oktyabr.
 388. Tövbәlәtmә: hekayə // Әdәbiyyat vә incәsәnәt.- 26 mart.
 389. Tәsadüf ya zәrurәt: hekayə // Kommunist.- 1960.- 16 dekabr.
 390. Ürәkdә yazı: hekayə // Bakı.- 1960.- 3 yanvar.
 391. Vicdan mühakimәsi; Neçә cür salam var; Dağların qәlbi: üç hekayә // Azәrbaycan.- 1960.- №10.- S. 131-148.
 392. Zәhmәt, Ağıl, Bәxt: nağıl // Pioner.- 1960.- №6.- S. 1-3.
 393. 1961

 394. Badam ağacları: hekayə //Әdәbiyyat: orta mәktәbin 6-cı sinfi üçün müntәxәbat /İ. Babayev.- B., 1961.- S. 125-132.
 395. Bahar: "Bir gәncin manifesti"ndәn //Әdәbi qiraәt: yeddiillik vә orta mәktәbin 5-ci sinfi üçün /Q. Musayev.- B., 1961.- S. 59-68.
 396. Әrik ağacı: hekayə // Әdәbiyyat vә incәsәnәt.- 1961.- 7 yanvar.
 397. Gәnc şairin әrizәsi // Bakı.- 1961.- 13 may.- Xatirә hekayәlәrindәn.
 398. Gözәl barәsindә: hekayə // Әdәbiyyat vә incәsәnәt.- 1961.- 12 avqust.
 399. Xarici naxoşluq // Bakı.- 1961.- 15 may; Mingәçevir işçisi.- 1961.- 4, 6 iyul.- Xatirә hekayәlәrindәn
 400. Xatirә hekayәlәri: Әrәb qardaş; Lәyaqәt; Gülbәslәyәn qız; Ehtiram // Azәrbaycan.- 1961.- №10.- S. 22-38.
 401. Mәn zaminәm: hekayə // Bakı.- 1961.- 19-21 oktyabr.
 402. Ömrün mәnası: xatirә hekayәlәrindәn // Bakı.- 1961.- 10 may.
 403. Sәyyah xanım: xatirә hekayәlәrindәn // Bakı.- 1961.- 12 may.
 404. 1962

 405. İlk hәdiyyә: hekayə //Lenin haqqında hekayәlәr.- B., 1962.- S. 40-48.
 406. Ləyaqət; Ərik ağacı: hekayələr //"Yaradan əllər" məcmuəsi.- B., 1962.- S. 58-73.
 407. Mәşriq: hekayə //Lenin haqqında hekayәlәr.- B., 1962.- S. 49-63.
 408. Mәzәli hekayәlәr: Heykәl qurulanda; İki qız bir oğlan; Sәmimi dostum; Rola girib; Yad adam; Yalan yerimәz // Azәrbaycan.- 1962.- №9.- S. 93-106.
 409. Sözün yeri var: hekayə // Pioner.- 1962.- №2.- S. 6-7.
 410. 1963

 411. Ay İsmayıl, başa sal: hekayə // Sosialist Sumqayıtı.- 1963.- 8 iyun.
 412. Bacı-qardaş; Az danışmağın faydası; Mәnim dilmancım; Düz adam: hekayəlәr // Azәrbaycan.- 1963.- №11.- S. 96-107.
 413. Günün hekayәlәri: Öyrәncәkli; Ay İsmayıl, başa sal; Müdafiә vәkili; O yana baxan; Paho, pahoo... vay; Tıq-tıq-tıq... // Azәrbaycan.- 1963.- №5.- S. 9-26.
 414. "İngilis" dili: hekayə // Kirpi.- 1963.- №11.- S. 6.
 415. 1964

 416. Düşünmәk istәyirәm: hekayə // Bakı.- 1964.- 29-31 avqust.
 417. İmzasız: hekayə // Bakı.- 1964.- 24 iyun.
 418. Mәhәbbәt, yaxud qәlp pul: hekayə // Bakı.- 1964.-11, 13, 14 iyul.
 419. Mәn dә bir elçi kimi; Turşuqeyrәt; Pillәlәr; Gör fәlәk nә sayır; Biri var idi, ikisi yox; Xoşbәxtlik barәsindә; Hәrәnin öz işi var; İmzasız hekayә: hekayəlәr // Azәrbaycan.- 1964.- №9.- S. 3-21.
 420. Niyә ovdan ayaq çәkdim: hekayə // Azәrbaycan qadını.- 1964.- №8.- S. 11-12.
 421. "Şәrait" yoxdur: hekayə // Kirpi.- 1964.- №14.- S. 5.
 422. Vicdan mühakimәsi; Neçә cür salam var; Dağların qәlbi: üç hekayә //Dostdan dosta: ədәbi almanax.- B., 1964.- S. 147-153.
 423. Yaylaq mәsәlәsi: hekayə // Әdәbiyyat vә incәsәnәt.- 1964.- 27 iyun.
 424. 1965

 425. Әmzik; Yamanlığa yaxşılıq; Mәnim utancaq tәlәbәm: hekayəlәr // Azәrbaycan.- 1965.- №10.- S. 61-70
 426. Qanadlı qızlar: hekayə // Azәrbaycan qadını.- 1965.- №6.- S. 18-19.
 427. 1966

 428. Ad günü: hekayə // Azәrbaycan qadını.- 1966.- №3.- S. 14-15.
 429. Fәrәh mәclisi: hekayə // Elm vә hәyat.- 1966.- №4.- S. 18-19.
 430. Liman oğlu: hekayə // Pioner.- 1966.- №3.- S. 4-5.
 431. Mәktәbli: C. Məmmədquluzadənin dövrü, mübarizəsi ilə bağlı romandan bir fəsil // Әdәbiyyat vә incәsәnәt.- 1966.- 10 dekabr.
 432. Peşmançılıq: hekayə //Kölgələr.- B., 1966.- S. 66-67.
 433. 1967

 434. Abadlıq: hekayə // Ulduz.- 1967.- №2.- S. 7-9.
 435. Bağa getmişdim; Bizim quşlar: hekayəlәr // Әdәbiyyat vә incәsәnәt.- 1967.- 4 fevral.
 436. Bizim mühәndis; İki filosof; Daha bir yadigar: kiçik hekayәlәr // Bakı.- 1967.- 18 sentyabr.
 437. Mәşriq: hekayə //İşıqlatdı Lenin bizim yolları: Azərbaycan yazıçılarının V. İ. Lenin haqqında şeir və hekayələri.- B., 1967.- S. 68.
 438. 1968

 439. Dağlar dillәndi: povest // Azәrbaycan.- 1968.- №4.-S. 6-50.
 440. Mәsul işçinin dәftәrçәsindәn: hekayə // Azәrbaycan qadını.- 1968.- №1.- S. 13-15.
 441. Mәşriq: hekayə //Böyük insanla görüş: V. İ. Leninə həsr olunmuş şeirlər və hekayələr.- B.,1968.- S. 93-109.
 442. Sәadәt sarayları: hekayə // Kirovabad kommunisti.- 1968.- 25 aprel.
 443. Ürək söhbəti; Şaftalı söhbəti: hekayəlәr // Ulduz.- 1968.- №4.- S. 10-13.
 444. 1969

 445. Bakı görüşlәri: Memuarlar, xatirәlәr // Ulduz.- 1969.- №10.- S. 22-28.
 446. Әrik ağacı: hekayə //Әdәbiyyat: dәrslik-müntәxabat: 6-cı sinif üçün.- B., 1969.- S. 121-126.- Hekayə ixtisarla verilmişdir.
 447. İbrәtli sözlәr; Pul tapmışdım; Xatalı adam; Sevinc haqqında; Şәfәqdәn qalxanlar; Qoltuq radiosu; Yaxşı nәdir, pis nәdir?: hekayəlәr // Azәrbaycan.- 1969.- №12.- S. 113-124.
 448. İftixar: hekayə // Azәrbaycan dili: rus mәktәbinin 7-ci sinfi üçün /tərt. A. Abdullayev.- B., 1969.- S. 101-102.
 449. İtә ataram, yada satmaram; Badam ağacları: hekayəlәr //Azәrbaycan dili: rus mәktәbinin 10-cu sinfi üçün /tərt. A. Axundov, H. Hәsәnov.- B., 1969.- S. 60-64.
 450. Mәşriq; İlk hədiyyə: hekayələr //Böyük Leninə: Azəri yazıçıların hekayələri.- B., 1969.- S. 35-56
 451. Söyüd kölgәsi: hekayə //Azәrbaycan dili: rus mәktәbinin 8-ci sinfi üçün /Y. Qarabağlı., R. Qasımova.- B., 1969.- S. 57-58.
 452. 1970

 453. Ad axtaranlar; Xanım qәlәmi: hekayəlәr // Bakı.- 1970.- 8 avqust.
 454. Bakı görüşlәri: memuarlar, xatirәlәr // Ulduz.- 1970.- №11.- S. 18-21.
 455. Nәzakәt; Xallı xanım; Gülzar haqqında: hekayəlәr // Bakı.- 1970.- 13 avqust.
 456. Pul tapmışdım: hekayə // Bakı.- 1970.- 3 yanvar.- Görkәmli fizik A. Abbaszadәnin xatirәsinә.
 457. Vәtәn yaraları: hekayə //Torpağın sәsi.- B., 1970.- S. 31-39.
 458. 1971

 459. Bakı günәşi: hekayə // Bakı.- 1971.- 31 avqust.
 460. Bir qәlbin yanğısı: hekayə // Kirpi.- 1971.- №18.- S. 6.
 461. Bir gәncin manifesti: romandan parçalar // H. Әfәndiyev, Z. Әliyeva Әdәbiyyat: 7-ci sinif üçün.- B., 1971.- S. 136-189.
 462. Әrik ağacı: hekayə //Әdәbiyyat: dәrslik-müntәxabat: 6-cı sinif üçün.- B., 1971.- S. 121-126.- Hekayə ixtisarla verilmişdir.
 463. Günah kimdәdir: hekayə // Elm vә hәyat.- 1971.- №4.- S. 27-29; №5.- S. 23-25.
 464. On bacı; "Dayı"; Bu xırıltı nәdir?; Dәrsini yaz!; Möhür: hekayəlәr // Azәrbaycan.- 1971.- №4.- S. 107-114.
 465. Uşağın taleyi; Nәfsitox: iki hekayә // Azәrbaycan qadını.- 1971.- №7.- S. 11-13.
 466. 1972

 467. Әrik ağacı: hekayə //Әdәbiyyat: dәrslik-müntәxabat: 6-cı sinif üçün.- B., 1972.- S. 121-126.- Hekayə ixtisarla verilmişdir.
 468. İntizar: hekayə // Bakı.- 1972.- 5 fevral.
 469. Maral: hekayə // Әdәbiyyat vә incәsәnәt.- 1972.- 9 dekabr.- S. 8-11.
 470. 1973

 471. Gülbәslәyәn qız; Şәfәqdәn qalxanlar: hekayəlәr // Әdәbiyyat: 6-cı sinif üçün /İ. Babayev, C. Әhmәdov.- B., 1973.- S. 206-212.
 472. İsti aşa soyuq su: kiçik hekayә // Kirpi.- 1973.- №24.- S. 5.
 473. Lәyaqәt: hekayə // Bakı.- 1973.- 1, 3 dekabr.
 474. Nigaran olma: hekayə // Azәrbaycan.- 1973.- №12.- S. 61-63.
 475. Toy tәdarükü: hekayə // Bakı.- 1973.- 13 oktyabr.
 476. Varislәr; Nigaran olma: hekayəlәr // Azәrbaycan.- 1973.- №12.- S. 59-63.
 477. 1974

 478. Gülcamal; Alma xanım: hekayəlәr // Bakı.- 1974.- 27 dekabr.
 479. Götürmәdilәr; Anamın әzizlәri: hekayəlәr // Bakı.- 1974.- 28 dekabr.
 480. Xeyir iş: hekayə // Әdәbiyyat vә incәsәnәt.- 1974.- 7 sentyabr.- S. 8-11.
 481. İclas qurusu; Sәfәr: hekayəlәr //Azәrbaycan dili: rus mәktәbinin 10-cu sinfi üçün dәrslik /A. Qurbanov, K. Mikayılov.- B., 1974.- S. 57.
 482. Mәrkәz adamı; Hәkim Cinayәtov; Anket Anketov; Dostumun qonaqlığı: hekayəlәr //Acı vә şirin gülüşlәr.- B., 1974.- S. 229-258.
 483. 1975

 484. Bakı sәhәrlәri: hekayə // Bakı.- 1975.- 8 sentyabr.
 485. Әsәrimin müzakirәsi; Yoldaşlıq mәhkәmәsi: hekayəlәr // Azәrbaycan.- 1975.- №9.- S. 125-129.
 486. Xahiş, tәlәb, mәslәhәt; Anamın sevinci; Mәhәbbәtә zor yoxdur: kiçik hekayәlәr // Ulduz.- 1975.- №10.- S. 24-29.
 487. İnsanlıq dünyası: romandan bir parça // Әdәbiyyat vә incәsәnәt.- 1975.- 28 iyun.- S. 6-7.
 488. Mənim də haqqım var: hekayə //Alov saçan sətirlər.- B., 1975.- S. 172-178.- Azərbaycan şair və nasirlərinin Böyük vətən müharibəsinə həsr etdikləri əsərlər məcmuəsi.
 489. Ticarәt lirikası: hekayə // Kirpi.- 1975.- №22.- S. 7.
 490. Titrәk bir sәs: hekayə //Azәrbaycan dili: rus mәktәbinin 7-ci sinfi üçün /A. Abdullayev.- B., 1975.- S. 86-87.
 491. Vәtәn köynәyi; Sәksәn illiyә çağırmışdılar: kiçik hekayәlәr // Bakı.- 1975.- 28 iyun.
 492. 1976

 493. Bir elçi kimi: Səməd Vurğun haqqında xatirә-hekayә // Bakı.- 1976.- 20 mart.
 494. İmtahan: hekayə // Bakı.- 1976.- 28 avqust.
 495. Möhür vә mәhәbbәt; İki dәfә doğulanlar; Qәm qәmi gәtirәr, dәm dәmi; Axtaran tapar; Evlәndilәr: hekayələr // Azәrbaycan.- 1976.- №3.- S. 80-98.
 496. Yalan qiymәt: hekayə // Bakı.- 1976.- 15 may.
 497. 1977

 498. Qocaman müәllimin dediklәri: hekayə //Azәrbaycan dili: rus mәktәbinin 7-ci sinfi üçün /tərt. A. Abdullayev.- B., 1977.- S. 124-125.- Hekayə ixtisarla verilmişdir.
 499. Sәviyyә: hekayə // Azәrbaycan.- 1977.- №8.- S. 42-43.
 500. Titrәk bir sәs: hekayə //Azәrbaycan dili: rus mәktәbinin 7-ci sinfi üçün /tərt. A. Abdullayev.- B., 1977.- S. 86-87.
 501. Uşaqdan muğayat ol!; Sәviyyә: hekayələr // Azәrbaycan.- 1977.- №8.- S. 39-43.
 502. 1978

 503. Hesab dostları: hekayə // Azәrbaycan qadını.- 1978.- №11.- S. 12-13.
 504. Qocaman müәllimin dediklәri: hekayə //Azәrbaycan dili: rus mәktәbinin 7-ci sinfi üçün /A Abdullayev.- B., 1978.- S. 124-125.- Hekayə ixtisarla verilmişdir.
 505. Mәhәbbәtә zor yoxdur: hekayə // Әdәbiyyat vә incәsәnәt.- 1978.- 6 may.- S. 3.
 506. Titrәk bir sәs: hekayə //Azәrbaycan dili: rus mәktәbinin 7-ci sinfi üçün /A. Abdullayev.- B., 1978.- S. 86-87.
 507. Yas mәsәlәsi; Ağ tutu ağacda yeyirlәr: hekayələr // Әdәbiyyat vә incәsәnәt.- 1978.- 11 mart.- S. 4.
 508. 1979

 509. Qocaman müәllimin dediklәri: hekayə //Azәrbaycan dili: rus mәktәbinin 7-ci sinfi üçün /A. Abdullayev.- B., 1979.- S. 124-125.- Hekayə ixtisarla verilmişdir.
 510. Titrәk bir sәs: hekayə //Azәrbaycan dili: rus mәktәbinin 7-ci sinfi üçün /A. Abdullayev.- B., 1979.- S. 86-87.
 511. 1980

 512. İki rәssam; Lәyaqәt: hekayələr //Әdәbiyyat: 4-cü sinif üçün /M. Rzaquluzadә, Ş. Mikayılov.- B., 1980.- S. 57-60; 189-193.
 513. 1981

 514. Bir gәncin manifesti: ayrı-ayrı fәsillәrdәn parçalar //Әdәbiyyat: 7-ci sinif üçün /H. Әfәndiyev, Z. Әliyeva.- B., 1981.- 14-cü nәşri.- S. 124-173
 515. İki rәssam; Lәyaqәt: hekayələr //Әdәbiyyat: 4-cü sinif üçün /M. Rzaquluzadә, Ş. Mikayılov.- B., 1981.- S. 57-60; 189-193.
 516. İlk hədiyyə: hekayə //Lenin haqqında hekayələr: rus və Azərbaycan yazıçılarının V. İ. Lenin haqqında yazdıqları hekayələr.- B., 1981.- S. 99-108.
 517. 1982

 518. Bir gәncin manifesti: ayrı-ayrı fәsillәrdәn parçalar //Әdәbiyyat: 7-ci sinif üçün /H. Әfәndiyev., Z. Әliyeva.- B., 1982.- S. 124-173.
 519. Gülbәslәyәn qız; Şәfәqdәn qalxanlar: hekayəlәr //Әdәbiyyat: 6-cı sinif üçün /İ. Babayev., C. Әhmәdov.- B., 1982.- S. 206-212.
 520. İki rәssam; Lәyaqәt: hekayələr //Әdәbiyyat: 4-cü sinif üçün /M. Rzaquluzadә., Ş. Mikayılov.- B., 1982.- S. 57-60; 189-193.
 521. 1983

 522. Bir gәncin manifesti: ayrı-ayrı fәsillәrdәn parçalar //Әdәbiyyat: 7-ci sinif üçün /H. Әfәndiyev., Z. Әliyeva.- B., 1983.- S. 121-170.
 523. Gülbәslәyәn qız; Şәfәqdәn qalxanlar: hekayəlәr //Әdәbiyyat: 6-cı sinif üçün /C. Әhmәdov., İ. Babayev.- B., 1983.- S. 206-212.
 524. İki rәssam; Lәyaqәt: hekayələr //Әdәbiyyat: 4-cü sinif üçün /M. Rzaquluzadә., Ş. Mikayılov.- B., 1983.- S. 57-60; 189-193.
 525. Söyüd kölgәsi: hekayə //Azәrbaycan dili: rus mәktәbinin 8-9-cu siniflәri üçün /Y. Qarabağlı vә başq.- B., 1983.- S. 73-74.
 526. 1984

 527. Bir gәncin manifesti: ayrı-ayrı fәsillәrdәn parçalar //Әdәbiyyat: 7-ci sinif üçün /H. Әfәndiyev., Z. Әliyeva.- B., 1984.- S. 121-173.
 528. Gülbәslәyәn qız; Şәfәqdәn qalxanlar: hekayəlәr //Әdәbiyyat: 6-cı sinif üçün /C. Әhmәdov., İ. Babayev.- B., 1984.- S. 206-212.
 529. İki rәssam; Lәyaqәt: hekayələr //Әdәbiyyat: 4-cü sinif üçün /M. Rzaquluzadә., Ş. Mikayılov.- B., 1984.- S. 56-59; 187-195.
 530. 1985

 531. Bir gәncin manifesti: ayrı-ayrı fәsillәrdәn parçalar //Әdәbiyyat: 7-ci sinif üçün /H. Әfәndiyev., Z. Әliyeva.- B., 1985.- S. 121-172.
 532. Gülbәslәyәn qız: hekayə //Әdәbiyyat: 6-cı sinif üçün /C. Әhmәdov., İ. Babayev.- B., 1985.- S. 171-174
 533. İki rәssam; Lәyaqәt: hekayələr // Әdәbiyyat: 4-cü sinif üçün /M. Rzaquluzadә., Ş. Mikayılov.- B., 1985.- S. 64-68; 214-219.
 534. 1987

 535. Bir gәncin manifesti: ayrı-ayrı fәsillәrdәn parçalar //Әdәbiyyat: 7-ci sinif üçün /H. Әfәndiyev., Z. Әliyeva.- B., 1987.- S. 121-171.
 536. Gülbәslәyәn qız: hekayə //Әdәbiyyat: 6-cı sinif üçün /C. Әhmәdov., İ. Babayev.- B., 1987.- S. 171-174.
 537. 1988

 538. İki rәssam; Lәyaqәt: hekayələr //Әdәbiyyat: 4-cü sinif üçün /M. Rzaquluzadә., Ş. Mikayılov.- B., 1988.- S. 64-68; 214-219.
 539. Zәhmәt, Ağıl, Bәxt: nağıl //Oxu: 4-cü sinif üçün /N. Kazımov.- B., 1988.- S. 140-142.
 540. 1989

 541. Gülbәslәyәn qız: hekayə //Әdәbiyyat: 6-cı sinif üçün /C. Әhmәdov., İ. Babayev.- B., 1989.- S. 171-174.
 542. rus dilində

  1936

 543. Исчезновение: рассказ // Литературный Азербайджан.- 1936.- №9-10.- С.16-20.
 544. 1937

 545. Думы: отрывок из романа «Заботы» // Литературный Азербайджан.- 1937.- №3-4.- С.9-18.
 546. Раскаяние: отрывок из романа «Заботы» // Литературный Азербайджан.- 1937.- №10-11.- С. 82-90.
 547. Счастье тети Бадам: рассказ /пер. с азерб. Г. М. Кулизаде // Литературный Азербайджан.- 1937.- №12.- С .65-69.
 548. 1938

 549. Нанэ: рассказ /пер. с азерб. С. Беглярбековой // Литературный Азербайджан.- 1938.- №2.- С. 45-51.
 550. Прошло то время: рассказ /пер. с азерб. С. Беглярбековой // Литературный Азербайджан.- 1938.- №6-7.- С.38-43.
 551. 1939

 552. Огородный воришка: рассказ // Литературный Азербайджан.- 1939.- №7.- С.7-13
 553. Тамаша: рассказ /пер. с азерб. С. Беглярбековой //Отец народов: Литературно-художественный сборник.- Б.: 1939.- С.92-101.
 554. 1940

 555. Гостеприимство; Встреча; Совесть: Три рассказа /пер. с азерб. Д. Мамедова // Литературный Азербайджан.- 1940.- №8.- С.35-42.
 556. Личное дело: рассказ /пер. с азерб. Д. Мамедова // Литературный Азербайджан.- 1940.- №6.- С.24-34.
 557. Манифест молодого человека: отрывок из романа /пер. с азерб. А. Шарифа //Альманах азербайджанской советской литературы.- Б., 1940.- С. 189-211.
 558. 1941

 559. Манифест молодого человека: отрывок из романа /пер. с азерб. А. Шарифа // Дружба народов.- 1941.- №7.- С. 3-124.
 560. 1945

 561. Без вести /пер. с азерб. С. Беглярбековой //Весна: альманах азербайджанской литературы: к 25-летию Советского Азербайджана.- Б.: 1945.- С. 301-305.
 562. Лейла /пер. с азерб. С. Беглярбековой //Весна: альманах азербайджанской литературы: к 25-летию Советского Азербайджана.- Б.: 1945.- С. 308-314.
 563. Мерджан нэнэ /пер. с азерб. С. Беглярбековой //Весна: альманах азербайджанской литературы: к 25-летию Советского Азербайджана.- Б.: 1945.- С. 315-318.
 564. Рубаха матери /пер. с азерб. С. Беглярбековой //Весна: альманах азербайджанской литературы: к 25-летию Советского Азербайджана.- Б.: 1945.- С. 305-308.
 565. 1948

 566. Аяз: повесть; Тамаша; Прочнее стали, теплее солнца: рассказы //Азербайджанские рассказы.- М., 1948.- С.231-256.
 567. 1950

 568. Наша книга: рассказ /пер. с азерб. Г. Наджафова // Дружба народов.- 1950.- №2.- С.106-108.
 569. У Кирова: отрывок из романа «Мои ровесники» /пер. с азерб. Б. Шатилова //Рассказы азербайджанских писателей.- Б.: 1950.- Кн.1.- С. 3-23.
 570. 1953

 571. Мать солдата: рассказ /пер. с азерб. Н. Иринина // Литературный Азербайджан.- 1953.- №3.- С.17-25.
 572. 1954

 573. Гаджи оглы пожинает плоды: рассказ /пер. с азерб. И. Сеидова // Литературный Азербайджан.- 1954.- №2.- С.66-69.
 574. Миндалевые деревья: рассказ /пер. с азерб. И. Сеидова // Литературный Азербайджан.- 1954.- №7.- С.59-67.
 575. 1955

 576. Улдуз: рассказ /пер. с азерб. И. Сеидова // Литературный Азербайджан.- 1955.- №2.- С.2-57.
 577. 1957

 578. Гордость Аркиназ ханум; Сваты вернулись; История одной болезни; Курортные знакомые; Пригодится; Философия холостяка: рассказы /пер. с азерб. Д. Владимирова, Д. Глинштейна // Литературный Азербайджан.- 1957.- №4.- С.8-51.
 579. 1958

 580. Куда ведут дороги: роман /пер. с азерб. В.Василевского // Литературный Азербайджан.- 1958.- №2.- С.3-37; №3.- С.3-68; №4.- С.4-56.
 581. 1959

 582. Почему я покинул Ярпызлы?; Бюро погоды: два рассказа /пер. с азерб. Д. Шихзаманова // Литературный Азербайджан.- 1959.- №5.- С.66-74.
 583. 1960

 584. Земля и кровь; Красный ботинок: рассказы /пер. с азерб. Д. Шихзаманова // Литературный Азербайджан.- 1960.- №6.- С. 2-71.
 585. Надпись на сердце: рассказ /пер. с азерб. Е. Войскунского // Литературный Азербайджан.- 1960.- №6.- С. 72-75.
 586. Земля и кровь; Красный ботинок; Надпись на сердце; Суд Тофика; Агджа; Слово о человечности: рассказы /пер. с азерб. Е. Войскунского, Д. Шихзаманова // Литературный Азербайджан.- 1960.- №6.- С. 62-82.
 587. Суд Тофика; Агджа: рассказы /пер. с азерб. Д. Шихзаманова // Литературный Азербайджан.- 1960.- №6.- С. 83-84.
 588. 1961

 589. Надпись на сердце: рассказ /пер. с азерб. Е. Войскунского //Рассказы азербайджанских писателей.- Б.. 1961.- С. 67-71.
 590. Семья Кемтаровых: рассказ /пер. с азерб. Мир Джаббара //Азербайджанские рассказы: в 2-х т. Т.1.- Б., 1961.- С. 203-213.
 591. Суд совести Приемные экзамены; Какие бывают приветствия?; Сердце гор;: рассказы /пер. с азерб. Е. Войскунского // Литературный Азербайджан.- 1961.- №3.- С. 91-112.
 592. Экзамен: рассказ /пер. с азерб. Мир Джаббара //Азербайджанские рассказы: в 2-х т. Т.2.- Б., 1961.- С. 214-218.
 593. 1962

 594. Мой друг Абдул-Хиссан; Встреча; Леягет; Проза начинающего виршеплета; Сейях-Ханум; Вирус импортус: рассказы /пер. с азерб. Д. Гликштейна // Литературный Азербайджан.- 1962.- №1.- С. 26-43.
 595. 1963

 596. Мой телефонный друг; Сила привычки; Глашатай нового; Полсчастья; Английский язык; История «галочки»: рассказы /пер. с азерб. С. Соложенкиной // Литературный Азербайджан.- 1963.-№7-8.- С.26-43.
 597. 1964

 598. Первый подарок: рассказ /пер. с азерб. К. Гаджибеклинского // Баку.- 1964.- 21 апреля.
 599. Сердце гор: памяти Исмаила Куткашенского /пер. с азерб. Е. Войскунского //Дар другу.- Б., 1964.- С. 125-132.
 600. Я и сам сват; Синяя бусинка; Мой переводчик; Правильный человек; Материнский совет: короткие рассказы /пер. с азерб. Т. Алиевой // Литературный Азербайджан.- 1964.- №2.- С. 31-39.
 601. 1965

 602. Каждому свое; Письма без подписи; В машине;У радиоприемника; Почему я забросил охоту: рассказы /пер. с азерб. Э. Ибрагимова // Литературный Азербайджан.- 1965.- №1.- С. 47-53.
 603. 1966

 604. Спустя годы...; Мой застенчивый ученик; Разговор о вежливости; Хочу подумать; Казначей: рассказы /пер. с азерб. Э. Ибрагимова // Литературный Азербайджан.- 1966.- №2.- С. 63-77
 605. 1967

 606. Два философа; Его портрет; Дети и инженер: короткие рассказы /пер. с азерб. Э. Ибрагимова // Баку.- 1967.- 18 сентября.
 607. 1968

 608. Голос Рамиза: рассказ /пер. с азерб. Э. Ибрагимова // Баку.- 1968.- 17 мая.
 609. Голос Рамиза; Мой день рождения; Вкус инжира; Как я отдохнул...: рассказы /пер. с азерб. Э. Ибрагимова и В. Ваали // Литературный Азербайджан.- 1968.- №7.- С. 78-84.
 610. Лекция в Сорбонне: рассказ /пер. с азерб. В. Ваали // Баку.- 1968.- 17 мая.
 611. Сын порта; Школьница; «Дорогой подарок»; Виноградная лоза: рассказы /пер. с азерб. Э. Ибрагимова // Литературный Азербайджан.- 1968.- №4.- С. 62-73.
 612. 1970

 613. Горы заговорили: повесть /пер. с азерб. А. Дадашоглу // Литературный Азербайджан.- 1970.- №1.- С. 17-48.
 614. 1972

 615. Ком: рассказ /пер. с азерб. Э. Ибрагимова // Баку.- 1972.- 8 апреля.- С.3.
 616. 1977

 617. Лекарь-улыбка: рассказ /пер. с азерб. П. Савина и Ю. Домсшлака // Литературная Россия.- 1977.- 15 июля.- С. 5.
 618. Обсуждение моего произведения; Печать и любовь; Дважды родившийся; Лекарь-улыбка; Кто ищет, тот найдет; Поженились: иронические рассказы /пер. с азерб. П. Савина и Ю. Домсшлака // Литературный Азербайджан.- 1977.- №1.- С. 84-97.
 619. digər dillərdə

  1940

 620. Şәxsi iş: hekayə // Xorurdain qrox (Sovet yazıçısı).- 1940.- №3-4.- S. 32-43.- (ermәni dilindә)
 621. 1950

 622. Bizim kitabımız: "Tәzә şәhәr" romanından bir parça // Kommunist.- 1950.- 14 yanvar.- (ermәni dilində)
 623. 1952

 624. Ananın köynәyi: hekayə //Azәrbaycan hekayәlәri.- Vilnyus, 1952.- S. 22-24.- (Litva dilindә)
 625. Ayaz: hekayə //Azәrbaycan hekayәlәri.- Vilnyus, 1952.- S. 12-15.- (Litva dilindә)
 626. Poladdan qüvvәtli, günәşdәn isti: hekayə // Azәrbaycan hekayәlәri.- Vilnyus, 1952.- S. 16-21.- (Litva dilindә)
 627. Tamaşa: hekayə //Azәrbaycan hekayәlәri.- Vilnyus, 1952.- S. 9-11.- (Litva dilindә)
 628. 1954

 629. Gәrәk olar: hekayə // Dnepro.- 1954.- №8.- S. 78-82.- (Ukrayna dilindә)
 630. 1955

 631. Xalqın sәsi: "Bir gәncin manifesti"ndәn // Axalqazrda kommunisti (Gәnc kommunist).- 1955.- 28 aprel.-(gürcü dilindә)
 632. 1956

 633. Plovdan sonra: hekayə // Yaş kommunist (Gәnc kommunist).- 1956.- 13 iyun.- (türkmәn dilindә)
 634. 1957

 635. Qiulqazi baba; Söyüd kölgәsindә: hekayəlәr //Azәrbaycan hekayәlәri.- Tbilisi, 1957.- S. 316-321.- (gürcü dilindә)
 636. Söyüd kölgәsindә: hekayə //Azәrbaycan hekayәlәri.- Tbilisi, 1957.- S. 311-316.- (gürcü dilindә)
 637. Subaylıq fәlsәfәsi: hekayə // Qrakan Adrbecan (Әdәbi Azәrbaycan).- 1957.- №1.- S. 60- 63.- (ermәni dilindә)
 638. 1958

 639. Füzulinin lirikası // Qrakan Adrbecan (Әdәbi Azәrbaycan).- 1958.- №6.- S. 23-28.- (ermәni dilindә)
 640. Lirika; Әl xәtti: iki hekayә // Kommunist.- 1958.- 26 aprel.- (ermәni dilindә)
 641. 1959

 642. Bostan oğrusu: hekayə //Azәrbaycan hekayәlәri.- Sofiya, 1959.- S. 18-21.- (bolqar dilindә)
 643. 1960

 644. Yuxu vә külәk; Buz maşını: hekayəlәr //Azәrbaycanın baharı.- Y., 1960.- S. 30-32
 645. 1962

 646. Görüş: hekayə // Komsomoli Tocikiston.- 1962.- 23 sentyabr.- (tacik dilindә)
 647. Xarici naxoşluq: hekayə // Komsomoli Tocikiston.- 1962.- 23 sentyabr.- (tacik dilindә)
 648. İmtahan: hekayə // Tocikistoni Soveti.- 1962.- 19 sentyabr.- (tacik dilindә)
 649. 1964

 650. Görüş: hekayə // Komsomoli Tocikiston.- 1964.- 26 aprel.- (tacik dilindә)
 651. 1967

 652. Әrik ağacı: hekayə /tәrcümə edәni: İ. Dzeyko // Ukrayna.- 1967.- №14.- S. 6-7.- (Ukrayna dilindә)
 653. 1971

 654. Абрикосовое дерево: рассказ /пер. Г. Кайретдинова // Социалистик Татарстан.- 1971.- 9 сентября.- (на татарском языке)
 655. 1972

 656. У Кирова: отрывок из романа "Мои ровесники" // Пионер Белоруссии.- 1972.- 14 сентября.- (на белорусском языке)
 657. 1996

 658. Анкет Анкетов: рассказ //Азербайджан интернешнл (США).- 1996.- Весна.- С. 56.- (на английском языке)
 659. ӘDӘBİ-TӘNQİDİ VӘ PUBLİSİST MӘQALӘLӘRİ

  Azərbaycan dilində

  1926

 660. Dinsizlәr İttifaqı nasıl çalışmalıdır // Yeni fikir.- 1926.- 7 iyun.
 661. Mәhәrrәmlik mövhumatı kimin әsәridir // Yeni fikir.- 1926.- 7 iyul.
 662. 1928

 663. Ədəbiyyatda romantizm // Maarif yolu.- 1928.- №10-11.- S. 38-41; №12.- S. 13-15.
 664. 1929

 665. Ədəbiyyatda romantizm // Maarif yolu.- 1929.- №1-2.-S. 18-21.
 666. 1931

 667. Bolşevik әdәbiyyatı kadroları // Hücum.- 1931.- №11.-S. 15-17.
 668. "Hücum" /Mir Cəlal, Həmid Araslı // Kommunist.- 1931.- 16 oktyabr.- "Hücum" jurnalının 1931-ci il 8-ci nömrәsi haqqında tәnqid vә biblioqrafiya.
 669. Komsomol tematikası uğrunda // Gәnc bolşevik.- 1931.- №7-8.- S. 30-31.
 670. Qәlәbәlәrin açarı // Kommunist.- 1931.- 26 noyabr.
 671. Mәktәblәrdә kommunizm tәrbiyәsi // Pioner işçisi.- 1931.- №13-14.- S. 9-12.
 672. Pioner mәdәni inqilab uğrunda // Pioner işçisi.- 1931.- №9-10.- S. 8-10.
 673. Rekonstruksiya dövrünün müәllimi // Kommunist tәrbiyәsi uğrunda.- 1931.- №7-8.- S. 45-50.
 674. 1932

 675. Din әleyhinә mübarizә cәbhәsindә 15 illik qәlәbәmiz // Allahsız.- 1932.- №10-11.- S. 20-21.
 676. Gәnc işçi oxucuları tәşkil edәlim /Mir Cəlal, Qarri Ayzman // Pioner işçisi.- 1932.- №7-8.- S. 20-22.
 677. Gәnc oxucuları tәşkil edәlim // Gәnc işçi.- 1932.- 18 sentyabr.- "Gәnc bolşevik" jurnalında gәnc oxucular tribunası açmağın labüdlüyü haqqında.
 678. Kolxozların təchizatında plansızlıq // Kommunist.- 1932.- 11 oktyabr.
 679. Konkret faktlar әtrafında kütlәni tәşkil etmәli /Mir Cəlal, Mirzə İbrahimov // Kommunist.- 1932.- 2 avqust.- "Şәrq qadını" haqqında tәnqid vә biblioqrafiya.
 680. Quruluş qәhrәmanlarımızın bәdii ifadәsi uğrunda // Hücum.- 1932.- №7-8.- S. 43-47.
 681. Marksizm-leninizm teoriyasını çoxmilyonlu komsomol kütlәlәrinә // Kommunist.- 1932.- 3 iyul.- "Gәnc bolşevik" jurnalının materialları barәdә tәnqid vә biblioqrafiya.
 682. Mәktәblәrimizdә әdәbiyyat dәrslәri haqqında /Mir Cəlal, Mirzə İbrahimov // Kommunist.- 1932.- 22 sentyabr.
 683. Özünü yenidәn qurma yollarında // Hücum.- 1932.- №5-6.- S. 31-36.- Səməd Vurğununyaradıcılığı haqqında
 684. Yeni qәlәbәlәr nümayişi // Şәrq qadını.- 1932.- №7.- S. 8-10.- Kolxoz yarmarkasının açılışı münasibətilə.
 685. 1933

 686. Azad qadın – bədii ədəbiyyatda // Gənc işçi.- 1933.- 2 dekabr.- "Şərq qadını" jurnalının 10 illiyi münasibətilə.
 687. Gəncliyin səsi //Komsomol səsi: ədəbi-bədii almanax.- B., 1933.- S. 26-29.
 688. Lenin bayrağı altında // Gәnc bolşevik.- 1933.- №1.- S. 14-15.- Leninin vәfatının ildönümü münasibәti ilә.
 689. Sözlәr // Gənc işçi.- 1933.- 11 avqust.- Mәqalәdә Gәncә sәhiyyә şöbәsi tәnqid olunur.
 690. Şeirin gәncliyi // Gənc işçi.- 1933.- 29 oktyabr.
 691. Şura yazıçılarının geniş müşavirәsindә Mir Cәlalın çıxışından // Gənc işçi.- 1933.- 29 dekabr.
 692. Yeni başlayanlar haqqında // Gənc işçi.- 1933.- 11 aprel.
 693. Yeni yaradıcılıq pafosunu bolşevikcәsinә tәşkil edәlim // Kommunist.- 1933.- 22 may.
 694. 1934

 695. Aprel inqilabının 14 illiyi vә mәdәni inqilab vәzifәlәrimiz // Gәnc bolşevik.- 1934.- №4.- S. 7-10.
 696. Azad qadın әdәbiyyatda // Әdәbiyyat qәzeti.- 1934.- 31 mart.- Nigar Rәfibәyli vә Mirvarid Dilbazinin yaradıcılığı haqqında.
 697. Azәrbaycan Şura Yazıçılarının Birinci Qurultayında Mir Cәlalın çıxışından // Gənc işçi.- 1934.-15 iyun.
 698. Bir poema haqqında // İnqilab vә mәdәniyyәt.- 1934.- №6-7.- S. 52-54.- Süleyman Rüstәmin "Kölgәlәrin röyası" adlı poemasından bəhs olunur.
 699. Bir şair, iki "alim" // Gənc işçi.- 1934.- 6 yanvar.- İ. Cahangirov vә Salman Mümtazın "Molla Pәnah Vaqif" kitabı haqqında.
 700. Böyük problemlәr romanı // İnqilab vә mәdәniyyәt.- 1934.- №3-4.- S. 47-51.- Məmməd Səid Ordubadinin "Dumanlı Tәbriz" romanı haqqında.
 701. Gәnc qәlәmlәr // Әdәbiyyat qәzeti.- 1934.- 30 may.- Osman Sarıvәllinin yaradıcılığı haqqında.
 702. Gәnc yazıçılara yardım etmәli // Әdәbiyyat qәzeti.- 1934.- 11 yanvar.- Azәrbaycan şura yazıçılarının müşavirәsindәki çıxışından.
 703. Gәnc yazıçıların bolşevik tәrbiyәsi // Әdәbiyyat qәzeti.- 1934.- 5 dekabr.- Gәnc yazıçıların yaradıcılığı haqqında.
 704. İlk addım // Gənc işçi.- 1934.- 8 iyun.- Әnvər Mәmmәdxanlının "Burulğan" әsәri haqqında.
 705. Qüvvә // Gənc işçi.- 1934.- 23 aprel.- ÜİK(b)P MK-nın "Әdәbiyyat vә incәsәnәt tәşkilatlarının yenidәn qurulması haqqında"kı qәrarı münasibәtilә.
 706. Söz qurultayındır // Gənc işçi.- 1934.- 12 iyun.- Yazıçıların I Ümumittifaq qurultayının açılışı münasibәtilә. Azәrbaycan şura yazıçılarından bir qrupunun şəkilləri verilmişdir.
 707. Yeni başlayanlara iş metodu haqqında // Ədəbiyyat qəzeti.- 1934.- 11 yanvar.
 708. 1935

 709. Abbas Sәhhәt haqqında: müqәddimә //Әsәrlәri /A. Sәhhәt.- B., 1935.- S. 9-19.
 710. Cabbarlı ölmәyәcәk // Әdәbiyyat qәzeti.- 1935.- 2 yanvar.- Cəfər Cabbarlının vәfatı münasibәtilә.
 711. Ədəbiyyatımızın yeni əsgərləri // Gənc işçi.- 1935.- 23 aprel.- Ədəbiyyatımızın yeni yazarları haqqında.
 712. Qurtarıcı qәhrәman ardınca // İnqilab vә mәdәniyyәt.- 1935.- №2.- S. 24-28.- Məmməd Səid Ordubadinin yaradıcılığı haqqında.
 713. Nәbati haqqında: müqәddimә //Әbülqasim Nәbati /Mir Cəlal, Həmid Araslı.- B., 1935.- S. 5-11.
 714. Nәriman Nәrimanovun әsәrlәri haqqında // Әdәbiyyat qәzeti.- 1935.- 3, 12 aprel.
 715. Nәrimanovun yaradıcılığı haqqında // İnqilab vә mәdәniyyәt.- 1935.- №3.- S. 26-34.- Vәfatının 10 illiyi münasibәtilә.
 716. Yüksәk tәlәblәr sәviyyәsinә // Әdәbiyyat qәzeti.- 1935.- 29 aprel.- Azәrbaycan nәsr yaradıcılığının inkişaf etdirilmәsi haqqında.
 717. 1936

 718. Azәrbaycan şura yazıçılarının "Pravda" qәzetindә formalizm vә naturalizm әleyhinә yazılmış mәqalәnin müzakirәsinә hәsr edilmiş müşavirәsindә Mir Cәlal yoldaşın çıxışından // Әdәbiyyat qәzeti.- 1936.- 26 aprel.
 719. Formalizm və naturalizm əleyhinə // Ədəbiyyat qəzeti.- 1936.- 26 aprel.
 720. Ә. Haqverdiyevin bioqrafiyası: müqәddimә //Seçilmiş әsәrlәri /Ә. Haqverdiyev.- B., 1936.- S. 9-32
 721. Tarixi bir gün // Әdәbiyyat qәzeti.- 1936.- 11 dekabr.- SSR İttifaqı Fövqəladə 8-ci Sovetlər Qurultayı haqqında.
 722. Ustad // Әdәbiyyat qәzeti.- 1936.- 5 iyul.- Maksim Qorkinin vәfatı münasibəti ilә.
 723. 1937

 724. Amansız olmalı // Әdәbiyyat qәzeti.- 1937.- 9 iyun.- Azәrbaycan Sovet әdәbiyyatının saflığı uğrunda mübarizәdәn bәhs olunur.
 725. 1938

 726. Klassik povest // Yeni yol.- 1938.- 20-21 dekabr.- Mirzə Fətəli Axundovun "Aldanmış kəvakib" əsəri haqqında.
 727. Mәnim parlamentim // Әdәbiyyat qәzeti.- 1938.- 18 iyul.
 728. Yaxşı bir әsәr haqqında // Gənc işçi.- 1938.- 16 oktyabr.- Səməd Vurğunun "Vaqif" draması haqqında.
 729. 1939

 730. Azәrbaycan Sovet prozasının birinci konfransında Mir Cәlal Әli oğlu yoldaşın çıxışından // Әdәbiyyat qәzeti.- 1939.- 5 iyun.
 731. Bloknot qeydlәri // Әdәbiyyat qәzeti.- 1939.- 12 yanvar.- Mirzə Fətəli Axundovun anadan olmasının 125 illiyi münasibәtilә.
 732. Bәdii dilimiz haqqında // Әdәbiyyat qәzeti.- 1939.- 12 iyun.
 733. Bәdii әdәbiyyat nәşrini tәlәblәrimiz sәviyyәsinә // Kommunist.- 1939.- 11 mart.
 734. Әn qüvvәtli yaradıcılıq silahı // Әdәbiyyat qәzeti.- 1939.- 18 yanvar.- "ÜİK(b)P tarixi qısa kursu"nun çapdan çıxması münasibәtilә.
 735. 1940

 736. Bәdii prozamızın banilәri //Moskvada Azәrbaycan әdәbiyyatı dekadası.- B., 1940.- S. 78-80; Kommunist.- 1940.- 14 may.- Cəlil Mәmmәdquluzadә vә Әbdürrəhimbəy Haqverdiyev haqqında.
 737. Epoxamıza layiq әsәrlәr yazaq // Әdәbiyyat qәzeti.- 1940.- 12 iyun.
 738. Mir Cәlal öz yaradıcılığı haqqında // Әdәbiyyat qәzeti.- 1940.- 12 may.
 739. Nәsrimizi daha da inkişaf etdirәk // Gənc işçi.- 1940.- 10 iyun.
 740. 1941

 741. Füzuli şeirindәki elm vә bәdii mәntiq haqqında // SSRİ EA Azәrbaycan filialının Xәbәrlәri.- 1941.- №1.- S. 25-34.
 742. Füzulinin bәdii nәsri haqqında // Әdәbiyyat qәzeti.- 1941.- 23 mart.
 743. Xalqın ürәk sözü // Әdәbiyyat qәzeti.- 1941.- 7 noyabr.- El nağılları haqqında.
 744. Klassik bәdii nәsrimiz haqqında // SSRİ EA Azәrbaycan filialının Xәbәrlәri.- 1941.- №5.- S. 9-20.
 745. Vәtәn oğlu // Kommunist.- 1941.- 28 sentyabr.- Neftçi Rüstәm Rüstәmov haqqında.
 746. "Yeddi gözәl" haqqında: müqәddimә //Yeddi gözәl /Nizami Gәncәvi.- B., 1941.- S. 5-8.
 747. Yeni qüvvәlәr // Әdәbiyyat qәzeti.- 1941.- 5 may.- Gәnc yazıçılar haqqında.
 748. 1942

 749. "Anamın kitabı"nda vәtәnpәrvәrlik // Vәtәn uğrunda.- 1942.- №4-5.- S. 90-98.- Cəlil Məmməd-quluzadənin eyni adlı əsəri haqqında.
 750. Faşizmә qarşı alovlu döyüşçülәr // SSRİ EA Azәrbaycan filialının Xәbәrlәri.- 1942.- №1.- S. 13-18.- Q. Mann, L. Feyxtvanger və A. Sveyq haqqında.
 751. Füzulinin "Rind vә Zahid"əsərində yenilik vә köhnәliyin mübarizәsi // SSRİ EA Azәrbaycan filialının Xәbәrlәri.- 1942.- №2.- S. 38-43.
 752. Gənc alim // Kommunist.- 1942.- 1 noyabr.- Azərbaycan dilşünası Məmmədağa Şirəliyevin elmi fəaliyyəti haqqında.
 753. Xalq әdibi // Әdәbiyyat qәzeti.- 1942.- 4 avqust.- Məmməd Səid Ordubadinin anadan olmasının 70 illiyi münasibәtilә.
 754. Qafqaza mәktub // Әdәbiyyat qәzeti.- 1942.- 16 iyul.
 755. Mәhәbbәt dastanı // Vәtәn uğrunda.- 1942.- №9.- S. 60-63.- Nizaminin "Leyli vә Mәcnun" poemasının Səməd Vurğun tərəfindən tərcüməsi haqqında.
 756. 1943

 757. Haqverdiyevin yaradıcılığı // Әdәbiyyat qәzeti.- 1943.- 12 dekabr.
 758. Nizaminin müsbәt obrazları // Vәtәn uğrunda.- 1943.-№6.- S. 77-92.
 759. Şair-vәtәndaş // SSRİ EA Azәrbaycan filialının Xәbәrlәri.- 1943.- №4.- S. 66-80.- Mәhәmmәd Hadinin yaradıcılıq xüsusiyyәtlәri haqqında.
 760. Unudulmaz әdib // Kommunist.- 1943.- 12 dekabr.- Әbdürrəhimbəy Haqverdiyevin vәfatının on illiyi münasibәtilә.
 761. Vәtәn vә әdәbiyyat // Әdәbiyyat qәzeti.- 1943.- 24 sentyabr.
 762. 1944

 763. Azәrbaycan Sovet Yazıçıları İttifaqının plenumunda Mir Cәlal yoldaşın çıxışından // Ədәbiyyat qәzeti.- 1944.- 18 may.
 764. C. Mәmmәdquluzadәnin dramaturgiyası // Әdәbiyyat qәzeti.- 1944.- 24 dekabr.- Anadan olmasının 78-ci ildönümü münasibәtilә.
 765. Cәlil Mәmmәdquluzadәnin hekayәlәri // Kommunist.- 1944.- 29 noyabr.
 766. Әbdürrәhimbәy Haqverdiyevin yaradıcılığı // Vәtәn uğrunda.- 1944.- №1.- S. 37-45.
 767. Füzulinin lirikası: müqәddimә //Әsәrlәri /Füzuli.- B., 1944.- Ι cild.- S. 6-32.
 768. XX әsr Azәrbaycan әdәbiyyatı // Müxtәsәr Azәrbaycan әdәbiyyatı tarixi.- B., 1944.- ΙΙ cild.- S 145-249.
 769. Kamil ustad // Kommunist.- 1944.- 24 dekabr.- C. Mәmmәdquluzadәnin anadan olmasının 78 illiyi münasibәtilә.
 770. Sәhhәtin romantikası: Ι mәqalә // Әdәbiyyat qәzeti.- 1944.- 30 avqust.- Abbas Sәhhәtin anadan olmasının 70 illiyi münasibәtilә.
 771. Sәhhәtin romantikası: ΙΙ mәqalә // Әdәbiyyat qәzeti.- 1944.- 13 sentyabr.- Abbas Sәhhәtin anadan olmasının 70 illiyi münasibәtilә.
 772. Yazıçı M. Әnvәrin yaradıcılıq hesabatında Mir Cәlalın çıxışı // Әdәbiyyat qәzeti.- 1944.- 12 aprel.
 773. Yazıçı Mir Cәlalın yaradıcılıq hesabatı // Әdәbiyyat qәzeti.- 1944.- 11 mart.- Azərbaycan Sovet Yazıçıları İttifaqında.
 774. Zeynal Cabbarzadәnin şeirlәri // Әdәbiyyat qәzeti.- 1944.- 24 dekabr.
 775. 1945

 776. Böyük vәtәndaş // Әdәbiyyat qәzeti.- 1945.- 3 fevral.- Hәzi Aslanovun vәfatı münasibәtilә.
 777. Böyük әdib // Kommunist.- 1945.- 16 may.- Әbdürrәhimbәy Haqverdiyevin anadan olmasının 75 illiyi münasibәtilә.
 778. Böyük ədib və dramaturq // Ədəbiyyat qəzeti.- 1945.- 25 oktyabr.- Süleyman Sani Axundovun anadan olmasının 70 illiyi münasibətilə.
 779. Cәhәnnәmin uçurulması // Әdәbiyyat qәzeti.- 1945.- 10 may.- Qәlәbә bayramı münasibәtilә.
 780. Gәlәcәk kitablar // Әdәbiyyat qәzeti.- 1945.- 31 mart.- "Mәnim respublikam" әsәri haqqında.
 781. Günün nəğmələri // Ədəbiyyat qəzeti.- 1945.- 10 dekabr.- Şair Tələtin müharibə illərində yazdığı şeirləri və "Anam torpaq" adlı kitabı haqqında.
 782. Hitlerizmә ölüm hökmü // Әdәbiyyat qәzeti.- 1945.- 24 fevral.
 783. XX әsr yazıçılarımız vәtәn uğrunda: inqilaba qədərki ədəbiyyatda // S. M. Kirov adına ADU-nun Elmi әsәrlәri.- 1945.- 5-ci cild.- S. 12-26.
 784. Kitab mәdәniyyәtimiz haqqında // Әdәbiyyat qәzeti.- 1945.- 12 aprel.
 785. Mirzә Fәtәli Axundovun farsca yazan şagirdlәri // Azәrbaycan SSR EA Xәbәrlәri.- 1945.- №8.- S. 66-77.- Mirzə Mülküm xan, Hacı Əbdül Rəhman Talıbov, Marağalı Zeynalabdin haqqında
 786. Sәnәt vә hәqiqәt // Әdәbiyyat qәzeti.- l945.- 30 iyun.- Mir Cəlalın Azәrbaycan Sovet Yazıçıları İttifaqının plenumunda çıxışı
 787. Süleyman Sani Axundov // Azәrbaycan gәnclәri.- 1945.- 22 oktyabr.- Anadan olmasının 70 illiyi munasibәtilә.
 788. Unudulmaz gün // Kommunist.- 1945.- 9 may.- Sovet xalqının Böyük Vәtәn müharibәsindә qәlәbә çalması münasibәtilә.
 789. Yeni әsәrim // Kommunist.- 1945.- 15 aprel.- Sovet Azәrbaycanının XXV ildönümü münasibәtilә yazılmış "Mәnim respublikam" әsәri haqqında.
 790. 1946

 791. Abbas Səhhət Molla Abbas oğlu Mehdizadə // Azərbaycan SSR EA Xəbərləri.- 1946.- №1.- S. 73-76.
 792. Azərbaycan ədəbiyyatı lüğətinin "A" hərfinə aid hissəsi /H. Araslı, F. Qasımzadə // Azərbaycan SSR EA-nın xəbərləri.- 1946.- №1.- S. 80-81.- XIV əsrdə Şirvanşahlar sarayında yaşamış alim və şair Arif Ərdəbili haqqında.
 793. Azərbaycan ədəbiyyatı lüğətinin "A" hərfinə aid hissəsi /H. Araslı, F. Qasımzadə // Azərbaycan SSR EA-nın xəbərləri.- 1946.- №1.- S. 81.- 1777-ci ildə Qazaxda anadan olmuş şair Şıxlinski haqqında qısa məlumat.
 794. Azərbaycan ədəbiyyatı lüğətinin "A" hərfinə aid hissəsi /H. Araslı, F. Qasımzadə // Azərbaycan SSR EA-nın xəbərləri.- 1946.- №1.- S. 81-82.- XVIII əsrdə yaşayıb yaradan şair Arif Şirvani haqqında.
 795. Azərbaycan ədəbiyyatı lüğətinin "A" hərfinə aid hissəsi /H. Araslı, F. Qasımzadə // Azərbaycan SSR EA-nın xəbərləri.- 1946.- №1.- S. 80.- XVIII əsr Füzuli ədəbi məktəbini davam etdirən şairlərdən Arifağa Hüseyn Təbrizi haqqında məlumat.
 796. Azərbaycan ədəbiyyatı lüğətinin "A" hərfinə aid hissəsi /H. Araslı, F. Qasımzadə // Azərbaycan SSR EA-nın xəbərləri.- 1946.- №1.- S. 81.- XVIII əsrdə yaşamış Azərbaycan şairlərindən olub Hindistanda vəfat etmiş Arif Hacı Abdulla Təbrizi haqqında.
 797. Azərbaycan ədəbiyyatı lüğətinin "A" hərfinə aid hissəsi /H. Araslı, F. Qasımzadə // Azərbaycan SSR EA-nın xəbərləri.- 1946.- №1.- S. 82.- XVIII əsrdə Füzuli ədəbi məktəbini davam etdirən Azərbaycan şairli Asəf Mir Hüseyn Ləmbərani haqqında məlumat haqqında.
 798. Azərbaycan ədəbiyyatı lüğətinin "A" hərfinə aid hissəsi /H. Araslı, F. Qasımzadə // Azərbaycan SSR EA-nın xəbərləri.- 1946.- №1.- S. 83.- XVIII əsrin əvvəllərində yaşamış Cənubi Azərbaycan şairi Atəşi haqqında qısa məlumat.
 799. Azərbaycan ədəbiyyatı lüğətinin "A" hərfinə aid hissəsi /H. Araslı, F. Qasımzadə // Azərbaycan SSR EA-nın xəbərləri.- 1946.- №1.- S. 91.- XIX əsrin lirik şairi Aşıq Məhəmməd bəy Cavanşir Behbudbəy oğlu Zəngilani (1776-1861) haqqında.
 800. Azərbaycan ədəbiyyatı lüğətinin "A" hərfinə aid hissəsi /H. Araslı, F. Qasımzadə // Azərbaycan SSR EA-nın xəbərləri.- 1946.- №1.- S. 88.- Axundov Rəşidbəy Mirzə Fətəli oğlu (1854-1905) Azərbaycan Ədəbiyyatı həvəskarı, "Balaca Parislinin həyatı" hekayəsini fransızcadan tərcümə edən Axundov Rəşidbəy Mirzə Fətəli oğlu haqqında.
 801. Azərbaycan ədəbiyyatı lüğətinin "A" hərfinə aid hissəsi /H. Araslı, F. Qasımzadə // Azərbaycan SSR EA-nın xəbərləri.- 1946.- №1.- S. 91-92.- 1894-cü ildə Şuşa şəhərində anadan olmuş Azərbaycan şairi Mirzə Molla Zeynalabdin oğlu haqqında.
 802. Azərbaycan ədəbiyyatı lüğətinin "A" hərfinə aid hissəsi /H. Araslı, F. Qasımzadə // Azərbaycan SSR EA-nın xəbərləri.- 1946.- №1.- S. 88-89.- Azərbaycanın görkəmli qəzəl şairi Aciz Axund Molla Ələkbər Hacı Əlibala oğlu (1835-1899) haqqında.
 803. Azərbaycan ədəbiyyatı lüğətinin "A" hərfinə aid hissəsi /H. Araslı, F. Qasımzadə // Azərbaycan SSR EA-nın xəbərləri.- 1946.- №1.- S. 92.- XIX əsr Azərbaycan şairəsi Aşıq Pəri haqqında.
 804. Azərbaycan ədəbiyyatı lüğətinin "A" hərfinə aid hissəsi /H. Araslı, F. Qasımzadə // Azərbaycan SSR EA-nın xəbərləri.- 1946.- №1.- S. 83.- XIX əsrdə yetişən, qəzəl yazan Azərbaycan şairi Asi Molla İbrahim Zamanoğlu haqqında.
 805. Azərbaycan ədəbiyyatı lüğətinin "A" hərfinə aid hissəsi /H. Araslı, F. Qasımzadə // Azərbaycan SSR EA-nın xəbərləri.- 1946.- №1.- S. 89.- XIX əsrdə yaşamış Cənubi Azərbaycan şairi Aciz Mirzə Yusif Mərəndi haqqında.
 806. Azərbaycan ədəbiyyatı lüğətinin "A" hərfinə aid hissəsi /H. Araslı, F. Qasımzadə // Azərbaycan SSR EA-nın xəbərləri.-1946.- №1.- S. 83.- XIX əsrin ikinci yarısında yetişən Azərbaycan alim və ədiblərindən Əbdülsəlam Axundzadə haqqında.
 807. Azərbaycan ədəbiyyatı lüğətinin "A" hərfinə aid hissəsi /H. Araslı, F. Qasımzadə // Azərbaycan SSR EA-nın xəbərləri.- 1946.- №1.- S. 73-76.- Abbas Səhhət Molla Abbas oğlu Mehdizadənin həyat və yaradıcılığı haqqında.
 808. Azərbaycan ədəbiyyatı lüğətinin "A" hərfinə aid hissəsi /H. Araslı, F. Qasımzadə // Azərbaycan SSR EA-nın xəbərləri.- 1946.- №1.- S. 78.- "Abış" "Abdulla" təxəllüslü məclisi-fəramuşan üzvü olan "Abış" Abdullabəy Əsədullabəy oğlu haqqında məlumat.
 809. Azərbaycan ədəbiyyatı lüğətinin "A" hərfinə aid hissəsi /H. Araslı, F. Qasımzadə // Azərbaycan SSR EA-nın xəbərləri.- 1946.- №1.- S. 77-78.- Abdulla Şaiqin həyat və yaradıcılığı haqqında qısa məlumat.
 810. Azәrbaycan әdәbiyyatı lüğәti // Azәrbaycan SSR EA-nın Xәbәrlәri.- 1946.- №1.- S. 73-92.- XX әsr yazıçılarından Abbas Sәhhәt Molla Abbas oğlu Mehdizadә, Abdulla Tofiq ağa Mәmmәd oğlu Mәmmәdzadә, Abdulla Şaiq, Süleyman Sani Axundov, Rәşidbәy Әfәndiyev, Mәrәtәli oğlu, Ahi Müslüm, Aşıq Әbdülsәmәdbәy haqqında materialları Mir Cәlal hazırlamışdır.
 811. Divanbәyoğlu: Sübhanverdixanov Abdullabәy Vәlioğlu //Azәrbaycan SSR EA Nizami adına Әdәbiyyat İnstitutunun әsәrlәri.- 1946.- Ι cild.- S. 22-26.
 812. Әbdülxalıq Cәnnәti //Azәrbaycan SSR EA Nizami adına Әdәbiyyat İnstitutunun әsәrlәri.- 1946.- Ι cild.- S. 15-20.
 813. Nizami vә Füzuli şeirindә bәzi müqayisәlәr //Azәrbaycan SSR EA Nizami adına Әdәbiyyat İnstitutunun әsәrlәri, 1946.- ΙΙ cild.- S. 20-33.
 814. Sovet mәdәniyyәtinin inkişafı üçün /Mir Cəlal, Məmməd Arif, Həmid Araslı // Әdәbiyyat qәzeti.- 1946.- 4 fevral.
 815. 1947

 816. "Arazın o tayında" // Әdәbiyyat qәzeti.- 1947.- 19 noyabr.- Eyni adlı kinofilm haqqında.
 817. Böyük Oktyabr inqilabı vә Sovet әdәbiyyatı // İnqilab vә mәdәniyyәt.- 1947.- №11.- S. 3-18.
 818. C. Mәmmәdquluzadә: müqәddimә //Әsәrlәri /C. Mәmmәdquluzadә.- B., 1947.- Ι cild. Ι hissә.- S. 5-26.
 819. Cәlil Mәmmәdquluzadә yaradıcılığının mәfkurә mәnbәlәri haqqında // Әdәbiyyat qәzeti.- 1947.- 27 dekabr.
 820. Cәlil Mәmmәdquluzadәnin sәnәtkarlıq xüsusiyyәtlәri // İnqilab vә mәdәniyyәt.- 1947.- №1-2.- S. 137-145.
 821. Әsrlәrdәn gәlәn dostluq sәsi // Kommunist.- 1947.- 13 sentyabr.- Nizaminin әsәrlәri haqqında.
 822. Qocaman әdibin yaradıcılıq yolu // Әdәbiyyat qәzeti.- 1947.- 27 mart.- Məmməd Səid Ordubadinin anadan olmasımın 75 illiyi münasibәtilә.
 823. Sәid Sәlmasi //Azәrbaycan SSR EA Mәruzәlәri, 1947.- ΙΙΙ cild.- №5.- S. 238-239.- Cənubi Azərbaycan şairi Sәid Sәlmasi Xəlil oğlu haqqında.
 824. Sәnәt mәskәni // İnqilab vә mәdәniyyәt.- 1947.- №9.- S. 40-47.- Mәqalә Moskvanın 800 illiyinә hәsr olunmuşdur.
 825. Sovet әdәbiyyatının tarixi nailiyyәtlәri // Azәrbaycan SSR EA Xәbәrlәri.- 1947.- №10.- S. 148-160
 826. Tarixi qәrar // Әdәbiyyat qәzeti.- 1947.- 18 dekabr.- SSRİ-dә pul islahatı keçirilmәsi, әrzaq vә sәnaye malları üçün kartoçkaların lәğv edilmәsi münasibәtilә.
 827. "Yeddi gözәl"dәki hekayәlәr haqqında //Nizami Gәncәvi: mәqalәlәr mәcmuәsi.- B., 1947.- S. 65-74
 828. Yeni il qarşısında // Әdәbiyyat qәzeti.- 1947.- 1 yanvar.
 829. 1948

 830. "Abşeiron" // Azәrbaycan gәnclәri.- 1948.- 16 aprel.- Mehdi Hüseynin eyni adlı romanı haqqında.
 831. Adil İsgәndәrov // Әdәbiyyat qәzeti.- 1948.- 1 may.- Dövlәt mükafatı laureatı adını alması münasibәtilә.
 832. Böyük rus әdibi // Azәrbaycan gәnclәri.- 1948.- 8 sentyabr.- Lev Nikolayeviç Tolstoyun anadan olmasının 120 illiyi münasibәtilә.
 833. Dahi sәnәtkar // Kommunist.- 1948.- 8 sentyabr.- Lev Nikolayeviç Tolstoy haqqında.
 834. Әliqulu Qәmküsar Nәcәfov: 1880-1919 //Azәrbaycan SSR EA Nizami adına Әdәbiyyat İnstitutunun әsәrlәri.- 1948.- ΙΙΙ cild.- S. 38-42.
 835. Hәyatı dәrindәn öyrәnmәli // Әdәbiyyat qәzeti.- 1948.- 28 avqust.- Azәrbaycan K(b)P MK-nın "Azәrbaycan әdәbiyyatının vәziyyәti vә onu yaxşılaşdırmaq tәdbirlәri haqqında" qәrarı.
 836. Qəhrəman qız // Pioner.- 1948.- №10.- S. 10-11.- Sosialist Əməyi Qəhrəmanı, komsomolçu Sədaqət Verdiyeva haqqında.
 837. Lev Nikolayeviç Tolstoy // Әdәbiyyat qәzeti.- 1948.- 12 sentyabr.- Anadan olmasının 120 illiyi münasibәtilә.
 838. Mәmmәd Arif // Әdәbiyyat qәzeti.- 1948.- 1 yanvar.- Bakı Sovetinә deputat seçilmәsi münasibәtilә.
 839. Oxucunu azdıran proqram // Әdәbiyyat qәzeti.- 1948.- 21 avqust.- Orta mәktәbin әdәbiyyat proqramı haqqında.
 840. Ürәklәr fatehi // Әdәbiyyat qәzeti.- 1948.- 28 noyabr.- Üzeyir Hacıbәyovun vәfatı münasibәtilә.
 841. Yaradıcı tәnqid uğrunda // Әdәbiyyat qәzeti.- 1948.- 5 oktyabr.
 842. 1949

 843. Alçaq imperialist nökәrlәrinin müdhiş cinayətləri // Әdәbiyyat qәzeti.- 1949.- 1 may.- Abbas Cəfərinin "Azərbaycan xalqımızın mübarizəsinin ön səngəridir" sərlövhəli məqaləsi ilə əlaqədar.
 844. Azәrbaycan yazıçıları Puşkin haqqında // Әdәbiyyat qәzeti.- 1949.- 18 aprel.- Aleksandr Sergeyeviç Puşkinin anadan olmasının 150 illiyi münasibәtilә.
 845. Böyük Vәtәn müharibәsinin birinci illәrindә Azәrbaycan şeiri //Azәrbaycan SSR EA Nizami adına Әdәbiyyat İnstitutunun әsәrlәri.- 1949.- V cild.- S. 3-23.
 846. Cәlil Mәmmәdquluzadә vә rus mәdәniyyәti // Kommunist.- 1949.- 20 mart.
 847. Cәlil Mәmmәdquluzadә vә rus әdәbiyyatı // Әdәbiyyat qәzeti.- 1949.- 25 iyun.
 848. Әbülhәsәnin "Müharibә" romanı haqqında // Әdәbiyyat qәzeti.- 1949.- 16, 27 avqust.
 849. Puşkin vә Azәrbaycan әdәbiyyatı // Azәrbaycan gәnclәri.- 1949.- 5 iyun.- Aleksandr Sergeyeviç Puşkinin anadan olmasının 150 illiyi münasibәtilә.
 850. 1950

 851. Böyük gün // Kommunist.- 1950.- 1 may.- 1 May bayramı münasibәtilә.
 852. Fәrәhli görüş günlәri // Kommunist.- 1950.- 27 dekabr.- Moskvada keçirilәn Azәrbaycan Әdәbiyyatı vә İncәsәnәti ongünlüyü münasibətilə.
 853. Qayğıkeş müәllimә // Azәrbaycan pioneri.- 1950.- 10 mart.- SSRİ Ali Sovetinә seçkilәr günü münasibәtilә.
 854. Mәmmәd Sәid Ordubadi // Azәrbaycan gәnclәri.- 1950.- 7 may; Azərbaycan müəllimi.- 1950.- 11 may.- Böyük ədibin vәfatı münasibәtilә.
 855. Sülh işi qalib gələcək // Ədəbiyyat qəzeti.- 1950.- 25 avqust.
 856. 1951

 857. Böyük qüdrәt, böyük birlik nümayişi // Kommunist.- 1951.- 18 fevral.- Azәrbaycan SSR Ali Sovetinә seçkilәr münasibәtilә.
 858. Cәfәr Xәndan // Әdәbiyyat qәzeti.- 1951.- 6 fevral.- Azәrbaycan SSR Ali Sovetinә deputatlığa namizәd göstәrilmәsi münasibәti ilә.
 859. Xalqlar arasında möhkәm sülh uğrunda // Kommunist.- 1951.- 7 sentyabr.
 860. Mübariz satira jurnalı // Kommunist.- 1951.- 20 aprel.- "Molla Nәsrәddin" jurnalının nәşrә başlamasının 45 illiyi münasibәtilә.
 861. Sovet xalqının böyük yazıçısı // Tәbliğatçı.- 1951.- №6.- S. 24-32.- Maksim Qorkinin vәfatının 15-ci ildönümü münasibәtilә.
 862. Sovet әdәbiyyatının dahi yaradıcısı // Kommunist.- 1951.- 17 iyun.- Maksim Qorkinin vәfatının 15-ci ildönümü münasibәtilә.
 863. Tәnqidi vә özünütәnqidi genişlәndirәk // Әdәbiyyat qәzeti.- 1951.- 5 iyun.
 864. Yazıçılarımızın yaradıcılıq planları // Әdәbiyyat qәzeti.- 1951.- 7 yanvar.- Mir Cәlal öz yaradıcılıq planları haqqında.
 865. 1952

 866. Bakterioloji silah qadağan olunmalıdır // Әdәbiyyat qәzeti.- 1952.- 25 mart.
 867. Böyük realist // İnqilab vә mәdәniyyәt.- 1952.- №3.- S. 58-59; Kommunist.- 1952.- 4 mart.- Nikolay Vasilyeviç Qoqolun vәfatının 100 illiyi münasibәtilә.
 868. Leninizm ideyalarının tәntәnәsi // Kommunist.- 1952.- 21 yanvar.- V. İ. Leninin vәfatının 28-ci ildönümü münasibәtilә.
 869. 1953

 870. "Cambul" // Azәrbaycan pioneri.- 1953.- 23 iyun.- Eyni adlı kinofilm haqqında.
 871. "Danabaş kәndinin әhvalatları" haqqında: müqəddimə // Danabaş kәndinin әhvalatları /C. Mәmmәd-quluzadә.- B., 1953.- S. 93-95.
 872. Günәş bizim üçün işıq verir // Kommunist.- 1953.- 1 may.- Bir May bayramı münasibәtilә.
 873. Yeni realist әdәbiyyatımızın banisi // Gәncә kommunisti.- 1953.- 5 aprel. Mirzə Fətəli Axundovun vәfatının 75 illiyi münasibәtilә.
 874. 1954

 875. Әdәbi söhbәtlәr // Әdәbiyyat vә incәsәnәt.- 1954.- 16 oktyabr.- Sovet Yazıçılarının II Ümumittifaq qurultayı münasibәtilә.
 876. Nәsrimiz haqqında qeydlәr // Kommunist.- 1954.- 15 aprel.
 877. Partiya bizi qәlәbәyә aparır // Kommunist.- 1954.- 1 may.
 878. Şәrәfli yaradıcılıq yolu // Әdәbiyyat vә incәsәnәt.- 1954.- 30 yanvar.- Süleyman Rüstәmin әdәbi yaradıcılığının 30 illiyi münasibәtilә.
 879. 1955

 880. Böyük sovet әdibi // Әdәbiyyat vә incәsәnәt.- 1955.- 21 may.- Mixail Aleksandroviç Şoloxovun anadan olmasının 50 illiyi münasibәtilә
 881. Әdәbiyyatımızın gәnc qüvvәlәri // Azәrbaycan.- 1955.- №12.- S. 107-134.- Gәnc yazıçıların respublika müşavirәsi haqqında
 882. Gәnc nasirlәrә mәslәhәt // Kommunist.- 1955.- 22 noyabr.- S. Əhmədov, A. Məmmədov, N. Süleymanov, İ. Şıxli, R. Zeynalova, A. Seyfəddin və başqalarına. "Kommunist" qәzetinin 10.000-ci nömrәsinin çapdan çıxması münasibәtilә.
 883. Qüdrәt nümayişi // Әdәbiyyat vә incәsәnәt.- 1955.- 27 oktyabr.- Mәqalә Ağdәniz-Baltik kanalının açılışına hәsr edilmişdir.
 884. Tәlәbkar müәllim // Kommunist.- 1955.- 20 noyabr.
 885. 1956

 886. Böyük gәlәcәyin әzәmәtli proqramı // Әdәbiyyat vә incәsәnәt.- 1956.- 4 mart.- Sov.İKP XX qurultayının qarşıya qoyduğu vәzifәlәr haqqında.
 887. Böyük sәnәtkarın xatirәsi // Әdәbiyyat vә incәsәnәt.- 1956.- 10 iyun.- Səməd Vurğunun vәfatı münasibәtilә.
 888. Әsl sәnәtkar // Әdәbiyyat vә incәsәnәt.- 1956.- 12 may.- Səməd Vurğunun anadan olmasının 50 illiyi münasibәtilә.
 889. Görkәmli realist әdib // Әdәbiyyat vә incәsәnәt.- 1956.- 15 aprel.- Nəriman Nәrimanovun anadan olmasının 85 illiyi münasibәtilә.
 890. Xalq şairi //Xalq şairi Sәmәd Vurğun.- B., 1956.- S. 3-9; S. M. Kirov adına ADU-nun Elmi әsәrlәri.- 1956.- №5.- S. 57-62.- Sәmәd Vurğunun anadan olmasının 50 illiyi münasibәtilә.
 891. Mübarizә yollarında // Azәrbaycan.- 1956.- №11.- S. 131-142.- Süleyman Rüstәmin anadan olmasının 50 illiyi münasibәtilә.
 892. Nәriman Nәrimanov // Pioner.- 1956.- №5.- S. 1-2.
 893. Süleyman Rüstәm // Mübariz şair.- B., 1956.- S. 23-51.- Anadan olmasının 50 illiyi münasibәtilә.
 894. 1957

 895. Әdәbiyyatşünaslığımız inkişaf yollarında // Әdәbiyyatvә incәsәnәt.- 1957.- 19 oktyabr.
 896. İnqilab mövzusu // Әdәbiyyat vә incәsәnәt.- 1957.- 21 sentyabr.
 897. Onlar "Gәnc işçi"nin müxbirlәri olmuşlar // Azәrbaycan gәnclәri.- 1957.- 23 yanvar.
 898. Ölmәz әnәnәlәr // Әdәbiyyat vә incәsәnәt.- 1957.- 14 dekabr.- Әdәbiyyat vә incәsәnәt işçilәri fәallarının respublika yığıncağında çıxışı.
 899. Süleyman Rüstәm // Azәrbaycan әdәbiyyatı tarixi.- B., 1957.- ΙΙΙ cild.- S. 418-433.
 900. Sәmәd Vurğun // Azәrbaycan әdәbiyyatı tarixi.- B., 1957.- ΙΙΙ cild.- S. 337-384.
 901. Tәbrik // Әdәbiyyat vә incәsәnәt.- 1957.- 28 dekabr.- SSRİ xalq artisti Bülbülün anadan olmasının 60 illiyi münasibәtilә.
 902. 1958

 903. Bәdii nәsrimiz yeni mәrhәlәdә // Әdәbiyyat vә incәsәnәt.- 1958.- 8 dekabr.- Azәrbaycan Sovet yazıçılarının III qurultayında Mir Cәlalın әlavә mәruzәsindәn.
 904. Birlik әzmi ilә // Әdәbiyyat vә incәsәnәt.- 1958.- 4 oktyabr.- Asiya vә Afrika xalqlarının Daşkәnd konfransı haqqında.
 905. Cәlil Mәmmәdquluzadәnin yaradıcılığı haqqında: müqәddimә //Dram vә nәsr әsәrlәri /Cәlil Mәmmәdquluzadә (Molla Nәsrәddin).- B., 1958.- S. 3-52.
 906. Әbәdi sәadәt arzusu ilә // Bakı.- 1958.- 3 oktyabr.- Asiya vә Afrika yazıçılarının Daşkәnd konfransı qarşısında
 907. Әn qiymәtli nәdir // Azәrbaycan gәnclәri.- 1958.- 14 fevral.- N. Müşәrәfanovun "Hәyatında әn әziz, şirin şey nәdir?" sәrlövhәli mәktubu әsasında başlanan müzakirәsi ilə əlaqədar.
 908. Әrәb qızı // Bakı.- 1958.- 14 oktyabr.- Daşkәnd konfransına gәlmiş әrәb nümayәndәsi Aişә haqqında.
 909. Füzuli yaradıcılığında sәnәtkarlıq mәsәlәlәri //Azәrbaycan SSR EA Mәruzәlәrin tezislәri.- B., 1958.- S. 6-9.- Vәfatının 400 illiyi münasibәtilә.
 910. Füzulinin bir alleqoriyası // Azәrbaycan.- 1958.- №12.- S. 75-82.- "Həft cam" poeması haqqında.
 911. Füzulinin lirikası: müqəddimə // Әsәrlәri /M. Füzuli.- B., 1958.- Ι cild.- S. 17-39.
 912. Gәnclәrә sözüm // Azәrbaycan gәnclәri.- 1958.- 25 aprel.
 913. İki qitәnin әdәbiyyat xadimlәri görüşür // Kommunist.- 1958.- 7 oktyabr.- Asiya vә Afrika yazıçılarının Daşkәnd konfransı münasibәtilә.
 914. İnsanlıq fəlsəfəsi: Füzulinin lirik əsərləri haqqında // Azərbaycan.- 1958.- №8.- S. 176-184.
 915. Qüdrәt birlikdәdir // Әdəbiyyat vә incәsәnәt.- 1958.- 18 oktyabr.- Asiya vә Afrika yazıçılarının Daşkәnd konfransı münasibәtilә.
 916. Mәhәbbәt vә sәnәt // Azәrbaycan.- 1958.- №3.- S. 121-141.- Məhəmməd Füzulinin vәfatının 400 illiyi münasibәtilә.
 917. Mir Cəlal nəsr haqqında //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1958.- 24 may.- Naxçıvanda Azərbaycan Sovet Yazıçıları İttifaqı İdarə Heyətinin plenumundakı çıxışı.
 918. Nәsr haqqında // Әdәbiyyat vә incәsәnәt.- 1958.- 24 may.
 919. Rәdd olsun nifaq // Kommunist.- 1958.- 2 noyabr.- Asiya vә Afrika yazıçılarının Daşkәnd konfransının yekunlarına dair.
 920. Sözün qüdrәti // Bakı.- 1958.- 9 dekabr.- Məhəmməd Füzulinin vәfatının 400 illiyi münasibәtilә.
 921. Süleyman Rustәm //Azәrbaycan Sovet yazıçıları: ədәbi portretlәr.- B., 1958.- S. 85-92.
 922. Tarixi görüş qarşısında // Kommunist.- 1958.- 6 avqust.- Asiya vә Afrika ölkәlәri yazıçılarının Daşkәnd konfransına dair.
 923. 1959

 924. Birlik vә qüdrәt nümayişi // Kommunist.- 1959.- 15 mart.- Azәrbaycan SSR Ali Sovetinә vә Yerli Sovetlәrә seçkilәr münasibәtilә.
 925. Bәdii nәsrimiz haqqında bәzi mülahizәlәr // Azәrbaycan.- 1959.- №10.- S. 190-202.
 926. Görkәmli әdib // Kommunist.- 1959.- 21 aprel; Bakı.- 1959.- 13 may.- Mehdi Hüseynin anadan olmasının 50 illiyi münasibәti ilә.
 927. "Hekayəlәr" // Bakı.- 1959.- 6 may.- Sabit Rәhmanın İ. Peçenov tәrәfindәn rus dilinә tәrcümә olunmuş "Hekayəlәr" kitabı haqqında.
 928. Qurtuluş bayramı // Әdәbiyyat vә incәsәnәt.- 1959.- 6 noyabr.- Oktyabr inqilabının 42-ci ildönümü münasibәtilә.
 929. Tarixi konfrans // Kommunist.- 1959.- 7 oktyabr.- Asiya vә Afrika ölkәlәri yazıçılarının Daşkәnd konfransının ildönümü münasibәtilә.
 930. Yol üstündә // Bakı.- 1959.- 13 may.- Moskvada keçirilәn Azәrbaycan әdәbiyyatı vә incәsәnәti ongünlüyünә dair.
 931. 1960

 932. Azәrbaycan müәllimlәrinin IV qurultayında yazıçı Mir Cәlalın çıxışından // Azәrbaycan müәllimi.- 1960.- 24 noyabr.
 933. Böyük ustad // Kommunist.- 1960.- 28 yanvar.- Anton Pavloviç Çexovun anadan olmasının 100 illiyi qarşısında.
 934. Cәlil Mәmmәdquluzadә //Azәrbaycan әdәbiyyatı tarixi.- B., 1960.- ΙΙ cild.- S. 561-613.
 935. Әdәbi dostumuz // Әdәbiyyat vә incәsәnәt.- 1960.- 14 may.- M. Davtyanın anadan olmasının 50 illiyi münasibәtilә.
 936. Әdәbiyyatda qardaşlıq ideyalarının tәntәnәsi // Bakı.- 1960.- 23 noyabr.- Qardaş Ermәnistan respublikasının 40 illiyi münasibәtilә.
 937. Әsrin әlamәtdar illәri // Bakı.- 1960.-31 dekabr.- Yeni il planları haqqında.
 938. Fransa yollarında // Azәrbaycan.- 1960.- №8.- S. 187-198.- Fransa xatirәlәrindәn.
 939. Görkәmli sovet әdibi // Әdәbiyyat vә incәsәnәt.- 1960.- 9 aprel.- Süleyman Rәhimovun anadan olmasının 60 illiyi münasibәtilә.
 940. Xalq müәllimi kimdir // Әdәbiyyat vә incәsәnәt.- 1960.- 19 noyabr.- Azәrbaycan müәllimlәrinin IV qurultayındakı çıxışından.
 941. Xalqın sevimlisi // Azәrbaycan müәllimi.- 1960.- 14 noyabr.- Azәrbaycan müәllimlәrinin IV qurultayı haqqında.
 942. Qardaşlıq arzuları //Әdәbi Ermәnistan: almanax.- Yerevan, 1960.- 3-cü kitab.- S. 6-7.- Sovet Ermә-nistanının 40 illiyi münasibәtilә.
 943. Nәriman Nәrimanov // Azәrbaycan әdәbiyyatı tarixi.- B., 1960.- ΙΙ cild.- S. 719-739.
 944. Sovet әdәbiyyatşünaslığı sürәtlә inkişaf edir //Azәrbaycan SSR EA Nizami adına Әdәbiyyat vә Dil İnstitutunun әsәrlәri, 1960.- ΧV cild.- S. 5-11.
 945. Sülh vә sәlamәtlik tribunu // Әdәbiyyat vә incәsәnәt.- 1960.- 30 aprel.- Azәrbaycanda Sovet hakimiyyәti qurulmasının 40 illiyi münasibәtilә.
 946. 1961

 947. C. Məmmədquluzadə // Azərbaycan müəllimi.- 1961.- 26 mart.- Klassiklərimizin arxivində nələr var.
 948. Dahi söz ustası // S. M. Kirov adına ADU-nun Elmi әsәrlәri. İctimai elmlәr seriyası.- 1961.- №1.- S. 3-13.- Lev Nikolayeviç Tolstoyun vәfatının 50 illiyi münasibәtilә.
 949. Hәmişә siz gәlәsiniz // Әdәbiyyat vә incәsәnәt.- 1961.- 15 aprel.- Respublikamızda keçirilәn RSFSR әdәbiyyatı hәftәsində iştirak edən yazıçılar haqqında.
 950. Qoca Şәrqin qocaman filosofu // Әdәbiyyat vә incәsәnәt.- 1961- 6 may.- Rabindranat Taqorun anadan olmasının 100 illiyi münasibitilә.
 951. Lenin işinin tәntәnәsi // Әdәbiyyat vә incәsәnәt.- 1961.- 4 noyabr.- Partiyanın XXII qurultayı haqqında.
 952. Maraqlı hekayәlәr // Bakı.- 1961.- 1 noyabr.- Gülhüseyn Hüceynoğlunun "Etiraf" adlı hekayəlәr kitabı haqqında.
 953. Sabir yaradıcılığında bәdii sәnәtkarlıq // Azәrbaycan.- 1961.- №12.- S. 154-165.- Mirzə Ələkbər Sabirin anadan olmasının 100 illiyi münasibәtilә.
 954. Yeni şeirin manifesti // Azәrbaycan.- 1961.- №3.- S. 168-182.- Səməd Vurğunun "Komsomol poeması" vә Cəfər Cabbarlının "Qız qalası" poemaları haqqında.
 955. 1962

 956. Gülәn şeirin qәlәbәsi // Kommunist.- 1962.- 22 may.- Mirzə Ələkbər Sabirin anadan olmasının 100 illiyi münasibәtilә.
 957. Qәlәmin gücü // Elm vә hәyat.- 1962.- №2.- S. 12-14.- Cәlil Mәmmәdquluzadә haqqında.
 958. M. Ә. Sabirin realizmi haqqında // S. M. Kirov adına ADU-nun Elmi әsәrlәri. Dil vә Әdәbiyyat seriyası.- 1962.- №2.- S. 3-20.
 959. Mirzә Fәtәli Axundovun farsca yazan şagirdlәri //M. F. Axundov: mәqalәlәr mәcmuәsi.- B., 1962.- S. 237-250.- Mirzə Mülküm xan, Hacı Əbdül Rəhman Talıbov və Marağalı Zeynalabdin haqqında.
 960. Sabir şeiri haqqında // M. Ә. Sabir: mәqalәlәr mәcmuәsi.- B., 1962.- S. 93-118.
 961. Sabir vә kәndli // Mingәçevir işçisi.- 1962.- 12 aprel; Qızıl Quba.- 1962.- 11 aprel; Gәncә Kommunisti.- 1962.- 14 aprel.- Mirzə Ələkbər Sabirin anadan olmasının 100 illiyi qarşısında.
 962. Sabirin surәtlәr alәmi // Әdәbiyyat vә incәsәnәt.- 1962.- 16, 23 dekabr.- Mirzə Ələkbər Sabirin anadan olmasının 100 illiyi qarşısında.
 963. Yaradıcılıq yollarında möhkәm addımlamalı // Әdәbiyyat vә incәsәnәt.- 1962.- 15 dekabr.
 964. Yeni әdәbiyyatın bayraqdarı // Bakı.- 1962.- 26 oktyabr.- Mirzə Fətəli Axundovun anadan olmasının 150 illiyi münasibәtilә.
 965. 1963

 966. Böyük hәmrәylik bayramı// Bakı.- 1963.- 30 aprel.- Bir May bayramı münasibәtilә.
 967. Dahi Leninin yolu ilә // Kommunist.- 1963.- 21 aprel.- V. İ. Leninin anadan olmasının 93-cü ildönümü münasibәtilә.
 968. Maraqlı hekayәlәr vә oçerklәr: müqəddimə //Hәyatımızdan sәhifәlәr /M. Әkbәr.- B., 1963.- S. 78.
 969. Mәktәb vә mәktәblilәr günü // Bakı.- 1963.- 31 avqust.- Yeni dәrs ilinin başlanması münasibәtilә.
 970. Müasir tәlәblәr sәviyyәsindә // Әdәbiyyat vә incәsәnәt.- 1963.- 3 mart.
 971. Nәzәri fikir zәif olduqda // Әdәbiyyat vә incәsәnәt.- 1963.- 19 oktyabr.- "Azәrbaycan romanının yaradıcılıq problemlәri"nә hәsr olunmuş müşavirәdә çıxışından.
 972. Oktyabra layiq, zәmanәmizә layiq // Әdәbiyyat vә incәsәnәt.- 1963.- 5 noyabr.- Oktyabr inqilabının 46-cı ildönümü münasibәti ilә.
 973. Ölmәz "Ölülәr" haqqında: müqəddimə // Ölülәr /C. Mәmmәdquluzadә.- B., 1963.- S. 67-70.
 974. Yazıçı vә hәyat // Azәrbaycan.- 1963.- №7.- S. 12-15.- MK-nın ideoloji iş barәdә 1963-cü il iyun plenumu vә yazıçıların üzәrinә düşәn vәzifәlәrdәn danışılır.
 975. Yüksәk bәdiilik, mәfkurә saflığı uğrunda // S. M. Kirov adına ADU-nun Elmi әsәrlәri. Әdәbiyyat vә dil seriyası.- 1963.- №2.- S. 3-8.
 976. 1964

 977. Azәrbaycan әdәbiyyatında realizmin müәyyәnlәşmәsi vә inkişafı haqqında // S. M. Kirov adına ADU-nun Elmi әsәrlәri. Dil vә әdәbiyyat seriyası.- 1964.- №3.- S. 17-30.
 978. Bir hekayә barәdә // Әdәbiyyat vә incәsәnәt.- 1964.- 18 iyul.- Mehdi Hüseynin "Rәqiblәr" hekayәsi haqqında.
 979. Gәncliyin qәdrini bilәk // Әdәbiyyat vә incәsәnәt.- 1964.- 19 sentyabr.- Tәrbiyә mövzusunda.
 980. Görkәmli alim, gözəl insan // Bakı.- 1964.- 29 iyun.- Məmməd Arif Dadaşzadәnin anadan olmasının 60 illiyi münasibәtilә.
 981. Müsәlmanlıq vә tәrәqqi barәsindә // Kirpi.- 1964.- №7.- S. 6.
 982. 1965

 983. Ağır itki // Әdәbiyyat vә incәsәnәt.- 1965.- 13 mart.- Mehdi Hüseynin vәfatı münasibәtilә.
 984. Әdәbi növlәrin tәdqiqinә diqqәt // Әdәbiyyat vә incәsәnәt.- 1965.- 18 dekabr.
 985. "Füzulinin lirikası" // Әdәbiyyat vә incәsәnәt.- 1965.- 27 fevral.- Mirzәağa Quluzadәnin eyni adlı tәdqiqat әsәri haqqında.
 986. Kiçik hekayәlәrin böyük ustası // Azәrbaycan.- 1965.- №2.- S. 53-60.- Cəlil Mәmmәdquluzadәnin anadan olmasının 100 illiyi qarşısında.
 987. Nәzәri tәhlilә diqqәti artırmalı // Azәrbaycan.- 1965.- №12.- S. 5-7.- Azәrbaycan yazıçılarının IV qurultayı qarşısında.
 988. "XIX әsr Azәrbaycan-rus әdәbi әlaqәlәri inkişafının mәrhәlәlәri" // Әdәbiyyat vә incәsәnәt.- 1965.- 12 iyun.- Şamil Qurbanovun eyni adlı doktorluq dissertasiyası haqqında.
 989. 1966

 990. Böyük günlәr şairi // Bakı.- 1966.- 14 aprel.- Süleyman Rüstәmin anadan olmasının 60 illiyi münasibәtilә.
 991. C. Mәmmәdquluzadә yaradıcılığında xәlqilik // Azәrbaycan.- 1966.- №8.- S. 124-132.- Anadan olmasının 100 illiyi münasibәti ilә.
 992. Giriş // Azәrbaycan Sovet әdәbiyyatı: ali mәktәblәr üçün dәrslik /red.: Ə. Mirəhmədov, B. M. Vahabzadə, F. Hüseynov.- B.: Maarif, 1966.- S. 3-6.
 993. Hekayədәn danışaq // Әdәbiyyat vә incәsәnәt.- 1966.- 12 noyabr.
 994. Xalqımız... // Elm vә hәyat.- 1966.- №3.- S. 4-5.- Yazıçı Mir Cәlal öz yaradıcılıq planları haqqında.
 995. Xatirә dәftәrindәn // Bakı.- 1966.- 14 may.- Səməd Vurğunun anadan olmasının 60 illiyi münasibәtilә.
 996. Mәmmәd Sәid Ordubadi //Azәrbaycan Sovet әdәbiyyatı: ali mәktәblәr üçün dәrslik /red.: Ə. Mirəhmədov, B. M. Vahabzadə, F. Hüseynov.- B.: Maarif, 1966.- S. 158-172.
 997. Mәzlum Şәrqin böyük әdibi // S. M. Kirov adına ADU-nun Elmi әsәrlәri. Dil vә әdәbiyyat seriyası.- 1966.- №4.- S. 3-5.- Cəlil Mәmmәdquluzadәnin anadan olmasının 100 illiyi qarşısında.
 998. Satira jurnalları // Әdәbiyyat vә incәsәnәt.- 1966.- 23 iyul.- Nazim Axundovun "Azәrbaycan satira jurnalları" adlı doktorluq dissertasiyası haqqında.
 999. Süleyman Rüstәm //Azәrbaycan Sovet әdәbiyyatı ali mәktәblәr üçün dәrslik /red.: Ə. Mirəhmədov, B. M. Vahabzadə, F. Hüseynov.- B.: Maarif, 1966.- S. 341-359.
 1000. Sәmәd Vurğun //Azәrbaycan Sovet әdәbiyyatı: ali mәktәblәr üçün dәrslik /red.: Ə. Mirəhmədov, B. M. Vahabzadə, F. Hüseynov.- B.: Maarif, 1966.- S. 129-157.
 1001. Şeir //Azәrbaycan Sovet әdәbiyyatı: ali mәktәblәr üçün dәrslik /red.: Ə. Mirəhmədov, B. Vahabzadə, F. Hüseynov.- B.: Maarif, 1966.- S. 188-201.
 1002. 1967

 1003. Böyük ədib // Yeni söz; Bolluq uğrunda.- 1967.- 3 iyun.- Cəlil Məmmədquluzadənin anadan olmasının 100 illiyi münasibətilə.
 1004. Әsәr necә yaranır // Ulduz.- 1967.- №11.- S. 15-17; Azәrbaycan gәnclәri.- 1967.- 12 dekabr.
 1005. Gülüş – bәdii silah kimi // S. M. Kirov ad. ADU-nun Elmi әsәrlәri. Dil vә әdәbiyyat seriyası.- 1967.- №6.- S. 3-14.
 1006. Günün tәlәblәri sәviyyәsinә // Әdәbiyyat vә incәsәnәt.- 1967.- 20 may.- Sovet yazıçılarının IV qurultayı münasibәtilә.
 1007. İnqilab dövrünün böyük әdibi // S. M. Kirov adına ADU-nun Elmi әsәrlәri. Dil vә әdәbiyyat seriyası.- 1967.- №2.- S. 3-5; Azərbaycan gəncləri.- 1967.- 4 iyun.- Cəlil Mәmmәdquluzadәnin anadan olmasının 100 illiyi münasibәtilә.
 1008. İnqilab vә әdәbiyyat elmi // S. M. Kirov adına ADU-nun Elmi әsәrlәri. Dil vә әdәbiyyat seriyası.- 1967.- №4-5.- S. 3-9.- Böyük Oktyabr sosialist inqilabının 50 illiyi münasibәtilә.
 1009. İrәliyә, yüksәklәrә // Bakı.- 1967.- 31 dekabr.- Yeni il münasibәtilә.
 1010. Qaynar həyat və iti qələm // Ədəbiyyat və incəsənət.- 1967.- 7 aprel.- S. 2.
 1011. Səni sevir, səni unutmuruq // Azərbaycan.- 1967.- №5.- S. 78-80.- Cəlil Məmmədquluzadənin anadan olmasının 100 illiyi münasibətilə.
 1012. 1968

 1013. Bәdii söz ustalarının böyük müәllimi // Azәrbaycan.- 1968.- №1.- S. 123-125.- Maksim Qorkinin anadan olmasının 100 illiyi qarşısında.
 1014. Sovet әdәbiyyatının banisi // S. M. Kirov adına ADU-nun Elmi Әsәrlәri. Dil vә Әdәbiyyat seriyası.- 1968.- №2.- S. 9-10.- Maksim Qorkinin anadan olmasının 100 illiyi qarşısında.
 1015. Ustad //Maksim Qorki /tərt. K. Talıbzadə; red. Z. Qiyasbəyli.- B.: Azərnəşr, 1968.- S. 62-65.- Maksim Qorki haqqında.
 1016. 1969

 1017. Azәrbaycan әdәbiyyatı tarixi kafedrası /Mir Cәlal, P. Xәlilov // S. M. Kirov adına Azәrbaycan Dövlәt Universiteti. Elmi әsәrlәr. Dil vә әdәbiyyat seriyası.- 1969.- №1.- S. 3-9.
 1018. Azәrbaycan әdәbiyyatı tarixi kafedrası // Azәrbaycan müәllimi.- 1969.- 19 mart.- Azәrbaycan Dövlәt Universitetinin 50 illiyi münasibәtilә.
 1019. Hәyat mәktәbi // Bakı.- 1969.- 31 oktyabr.- Azәrbaycan Dövlәt Universitetinin 50 illik yubileyi münasibәtilә.
 1020. İnkişaf yollarında // Azәrbaycan müәllimi.- 1969.- 31oktyabr.- Azәrbaycan Dövlәt Universitetinin 50 illiyi münasibәtilә
 1021. Zәngin yaradıcılıq yolu // Azәrbaycan.- 1969.- №4.- S. 34-36.- Mehdi Hüseynin yaradıcılığı haqqında.
 1022. 1970

 1023. Böyük әdib // Bakı.- 1970.- 24 dekabr.- Әbdürrəhimbəy Haqverdiyevin anadan olmasının 100 illiyi münasibәtilә.
 1024. Fırtınadan doğulanlar // Әdәbiyyat vә incәsәnәt.- 1970.- 7 noyabr.- S. 6.- Azәrbaycan komsomolunun 50 illiyi münasibәtilә.
 1025. Qiymәtli tәdqiqat әsәri // Bakı.-1970.- 25 mart.- Yәhya Seyidovun "Mehdi Hüseynin yaradıcılıq yolu" adlı elmi әsәri haqqında.
 1026. Sabir haqqında monoqrafiya // Әdәbiyyat vә incәsәnәt.- 1970.- 10 yanvar.- S. 10.- Mәmmәd Mәmmәdovun "M. Ә. Sabir vә Azәrbaycan demokratik mәtbuatı" adlı monoqrafiyası haqqında.
 1027. Sosialist inqilabı vә sovet әdәbiyyatı // Azәrbaycan.- 1970.- №9.- S. 3-16.
 1028. 1971

 1029. Bir qəlbin yanğısı // Kirpi.- 1971.- №18.- S. 6 .
 1030. Әdibin şәrәfli yolu // Azәrbaycan.- 1971.- №10.- S. 26-29.- Mirzə İbrahimovun anadan olmasının 60 illiyi münasibətilə.
 1031. Yaradıcılıq eşqi // Әdәbiyyat vә incәsәnәt.- 1971.- 4 dekabr.- S. 9.- Mirzə İbrahimovun anadan olmasının 60 illiyi münasibәtilә.
 1032. Yeni kәndin nәğmәkarı // Әdәbiyyat vә incәsәnәt.- 1971.- 23 yanvar.- S. 12.- Yazıçı M. Davtyanın anadan olmasının 60 illiyi münasibәtilә.
 1033. 1972

 1034. İlham vә qüdrәt mәnbәyi // Bakı.- 1972.- 2 oktyabr.- RSFSR günlәri münasibәtilә.
 1035. Realist cәbhәdә // Bakı.- 1972.- 12 aprel.- Görkәmli yazıçı Məmməd Səid Ordubadinin anadan olmasının 100 illiyi münasibәtilә.
 1036. Realist әdib // Elm vә hәyat.- 1972.- №5.- S. 12-14.- Nəriman Nәrimanov haqqında.
 1037. 1973

 1038. Canlı lövhәlәr // Әdәbiyyat vә incәsәnәt.- 1973.- 27 oktyabr.- S. 15.- Gülhüseyn Hüseynoğlunun anadan olmasının 50 illiyi münasibәtilә.
 1039. Qaynar hәyat vә iti qәlәm // Әdәbiyyat vә incәsәnәt.- 1973.- 7 aprel.- S. 2.- Sumqayıt şәhәrinin bәdii әsәrlәrdә işıqlandırılması haqqında.
 1040. Poemalarda müasirlik // Ulduz.- 1973.- №9.- S. 57-61.- Səməd Vurğunun "Muğan", Mikayıl Müşfiqin "Mingәçevir hәsrәti" vә Nəriman Hәsәnzadәnin "Nәriman" poeması haqqında.
 1041. Şәrәfli mübarizә yolu // Azәrbaycan.- 1973.- №3.- S. 107-108.- "Azәrbaycan" jurnalının 50 illiyi münasibәtilә.
 1042. 1974

 1043. Böyük şair-filosof // S. M. Kirov adına Azәrbaycan Dövlәt Universiteti. Elmi әsәrlәr. Dil vә әdәbiyyat seriyası.- 1974.- №3.- S. 24-31.- Seyid İmadәddin Nәsimi haqqında.
 1044. Gülhüseyn Hüseynoğlu haqqında: müqəddimə // Seçilmiş əsərləri /G. Hüseynoğlu.- B., 1974.- S. 5-8
 1045. Hәyat, zәhmәt, hekayә // Әdәbiyyat vә incәsәnәt.- 1974.- 2 noyabr.- S. 8-11.- "Әdәbiyyat vә incәsәnәt" qәzetinin müasir hekayә barәdә keçirdiyi söhbәtdә çıxışı.
 1046. Xalq lirikasında sәnәtkarlıq // Әdәbiyyat vә incәsәnәt.- 1974.- 29 iyun.- S. 6-7.
 1047. 1975

 1048. Xeyirxah arzular // Әdәbiyyat vә incәsәnәt.- 1975.- 1 oktyabr.- S. 11.- Azәrbaycanda sovet әdәbiyyatı günlәri münasibәtilә.
 1049. 1976

 1050. Bir elçi kimi // Bakı.- 1976.- 20 mart.- Səməd Vurğun haqqında xatirə.
 1051. Böyük dost haqqında kiçik qeydlәr //S. M. Kirov adına Azәrbaycan Dövlәt Universiteti. Elmi әsәrlәr. Dil vә әdәbiyyat seriyası.- 1976.- №5.- S. 99-102.- Sәmәd Vurqun haqqında.
 1052. Xalq idrakının qığılcımları // Әdәbiyyat vә incәsәnәt.- 1976.- 24 aprel.- S. 7.- Şifahi xalq әdәbiyyatından nümunәlәr.
 1053. 1977

 1054. Әsәrlәrindә yaşayacaq // Әdәbiyyat vә incәsәnәt.- 1977.- 1 oktyabr.- S. 4.- Әhmәd Cәmilin vәfatı münasibәtilә.
 1055. Yüksәk idealların tәcәssümü // Әdәbiyyat vә incәsәnәt.- 1977.- 8 oktyabr.- S. 6.- Yeni Konstitusiya layihәsi haqqında.
 1056. 1978

 1057. Abdulla Şaiq haqqında //Şaiqanə yad et: xatirələr, məqalələr, bədii əsərlər /tərt. K. Talıbzadə.- Bakı: Gənclik, 1981.- S. 84.- Məqalə 1974-cü ildə yazılmışdır.
 1058. Dahi söz ustası //Sәnәtkara töhfә: mәqalәlәr mәcmuәsi.- B., 1978.- S. 77-90.- Lev Nikolayeviç Tolstoy haqqında.
 1059. 1984

 1060. Әsrin oğlu // Әdәbiyyat vә incәsәnәt.- 1984.- 20 aprel.- S. 1.- Müәllifin 1970-ci ilin mayında ADU-da Әbdürrəhimbəy Haqverdiyevin anadan olmasının 100 illiyinә hәsr olunmuş xatirә gecәsindәki çıxışı.- Yazıçının arxivindәn.
 1061. rus dilində

  1934

 1062. За образцовую литературу Советского Азербайджана // Бакинский рабочий.- 1934.- 13 апреля.
 1063. 1940

 1064. Декада Азербайджанской литературы // Вечерняя Москва.- 1940.- 10 мая.
 1065. Основоположники нашей художественной прозы: //Декада азербайджанской литературы в Москве.- Б., 1940.- С. 78-80.- О творчестве Абдуррагимбека Ахвердова и Джалила Мамедкулизаде.
 1066. 1941

 1067. В Союзе писателей Азербайджана // Литературный Азербайджан.- 1941.- №4.- С. 78.-Доклад Мир Джалала на вечере молодых прозаиков.
 1068. 1942

 1069. Борьба нового и старого в «Ринд и Захид» Физули: резюме // Известия АзФАН СССР.- 1942.- №2.- С.44
 1070. Народный писатель // Бакинский рабочий.- 1942.- 5 августа.- К 70-летию со дня рождения Мамеда Саида Ордубади.
 1071. 1943

 1072. Мамед Хади – поэт патриот // Известия АзФАН СССР.- 1943.- №3.- С.108.
 1073. Поэт-гражданин: Мамед Хади: резюме // Известия АзФАН СССР.- 1943.- №4.- С.79-80.
 1074. 1946

 1075. Некоторые параллели в поэзии Низами и Физули: резюме //Труды Института литературы им. Низами АН Азерб. ССР.- Б., 1946.- Т.2.- С.32-33
 1076. 1947

 1077. Славный творческий путь // Бакинский рабочий.- 1947.- 30 марта.- К 75-летию со дня рождения Мамед Саида Ордубади.
 1078. 1948

 1079. Али Кули Гамкусяр (Наджафов): резюме //Труды Института Литературы им. Низами АН Азерб. ССР.- Б., 1948.- Т.3.- С. 42.
 1080. 1949

 1081. Азербайджанские ашуги о товарище Сталине //Известия АН Азерб.ССР.- 1949.- №12.- С. 100-105.
 1082. Азербайджанские писатели о А. С. Пушкине //А. С. Пушкин и азербайджанская литература.- Б., 1949.- С.15-28.
 1083. 1950

 1084. Вступительная статья //Избранные произведения /М. С. Ордубади.- Б., 1950.- С.3-6.
 1085. Высокая награда обязывает // Вышка.- 1950.- 3 марта.- К присуждению Государственной премии писателям Мехти Гусейну и Сулейману Рустаму.
 1086. Творческий путь М. С. Ордубади:1872-1950 //Избранные произведения /М. С. Ордубади.- Б., 1950.- С. 3-10.
 1087. 1952

 1088. Великий реалист //Н. В. Гоголь и азербайджанская литература.- Б.: 1952.- С. 117-120.
 1089. Выдающийся азербайджанский писатель // Молодежь Азербайджана.- 1952.- 23 марта.- К 80-летию со дня рождения Мамед Саида Ордубади.
 1090. 1953

 1091. Великий азербайджанский поэт и мыслитель Низами Гянджеви /Мир Джалал, М. Ализаде // Литературный Азербайджан.- 1953.- №4.- С. 73-78 .
 1092. Великий русский писатель // Бакинский рабочий.- 1953.- 9 сентября.- О влиянии творчества Л. Н. Толстого на азербайджанских писателей.
 1093. 1954

 1094. Творческий путь поэта // Бакинский рабочий.- 1954.- 30 января.- К 30-летию литературной деятельности Сулеймана Рустама.
 1095. 1955

 1096. Республиканское совещание молодых писателей // Бакинский рабочий.- 1955.- 7 декабря.- Доклад Мир Джалала Пашаева.
 1097. 1956

 1098. Выдающийся писатель - реалист Нариман Нариманов // Литературный Азербайджан.- 1956.- №6.- С. 80-88.
 1099. За тесную связь литературы и искусства с жизнью народа // Молодежь Азербайджана.- 1956.- 15 декабря.- Выступление Мир Джалала на республиканском совещании актива работников литературы и искусства.
 1100. 1957

 1101. Источник нашей мощи и вдохновения // Литературный Азербайджан.- 1957.- №9.- С.3-4
 1102. Народный поэт //Народный поэт С. Вургун.- Б., 1957.- С.3-79
 1103. Наша гордость // Бакинский рабочий.- 1957.- 20 мая.- О жизни и творчестве Самеда Вургуна
 1104. Побольше нового // За ленинское воспитание (спец. выпуск).- 1957.- 31 марта.- О творческом плане на 1958 год.
 1105. Рождаются новые города //Правда.- 1957.- 19 июля.- О городах: Сумгаит, Мингечаур и Дашкесан.
 1106. Свет свободы // Молодежь Азербайджана.- 1957.- 28 апреля.- К 27-й годовщине установления советской власти в Азербайджане.
 1107. 1958

 1108. Вопросы мастерства и творчества Физули //400-летие со дня смерти Физули: тезисы докладов.- Б., 1958.- С.30-34.
 1109. Выступление Мир Джалала Пашаева // Молодежь Азербайджана.- 1958.- 8 октября.- На встрече писателей стран Азии и Африки.
 1110. Наш великий современник // Литературный Азербайджан.- 1958.- №12.- С.18-21.- К 400-летию со дня смерти Мухаммеда Физули.
 1111. Наш долг перед миллионами читателей: беседа с Мир Джалалом – членом азербайджанской делегации на конференции писателей стран Азии и Африки // Бакинский рабочий.- 1958.- 7 октября.
 1112. Третий съезд писателей Азербайджана // Бакинский рабочий.- 1958.- 8 декабря.- Выступление Мир Джалала Пашаева об азербайджанской художественной прозе.
 1113. 1959

 1114. Если бы увидел Ильич // Вышка.- 1959.- 22 апреля.- К 89-й годовщине со дня рождения В. И. Ленина.
 1115. 1960

 1116. Большой друг человека // Литературный Азербайджан.- 1960.- №1.- С. 3-13.- К 100-летию со дня рождения А.П.Чехова.
 1117. Великий мастер слова // Литературный Азербайджан.- 1960.- №11.- С. 139-146.- К 50-летию со дня смерти Л.Н.Толстого.
 1118. Манифест нашей поэзии // Литературный Азербайджан.- 1960.- №7.- С.85-99.- О «Комсомольской поэме» Самеда Вургуна.
 1119. Перо писателя служит народу // Бакинский рабочий.- 1960.- 9 апреля.- К 60-летию со дня рождения Сулеймана Рагимова.
 1120. 1961

 1121. О реализме Сабира // Литературный Азербайджан.- 1961.- №8.- С. 132-141.
 1122. По дорогам Франции: путевые записки // Литературный Азербайджан.- 1961.- №4.- С. 136-146.
 1123. Родные братья Гагарина // Молодежь Азербайджана.- 1961.- 19 апреля.
 1124. 1962

 1125. О типизации в поэзии Сабира // Литературный Азербайджан.- 1962.- №2.- С.139-142.- К 100-летию со дня рождения Мирзы Алекпера Сабира.
 1126. Последователи М. Ф. Ахундова на Востоке // Литературный Азербайджан.- 1962.- №8.- С. 119-129.- К 150-летию со дня рождения Мирзы Фатали Ахундова.
 1127. 1963

 1128. За высокую идейность и мастерство // Литературный Азербайджан.- 1963.- №5-6.- С. 3-6.
 1129. 1964

 1130. Русская литература и развитие реализма в азербайджанской литературе // Литературный Азербайджан.- 1964.- №3.- С. 137-142.
 1131. Ученый, учитель, человек!: // Баку.- 1964.- 29 июня.- К 60-летию со дня рождения доктора филологических наук, академика Мамед Арифа Дадашзаде.
 1132. 1965

 1133. Об особенностях реализма Джалила Мамедкулизаде // Литературный Азербайджан.- 1965.- №4.- С. 114-120.- К столетию со дня рождения.
 1134. 1966

 1135. Большой мастер малого жанра //Ученые записки АГУ им. С.М.Кирова. Серия языка и литературы.- 1966.- №1.- С. 2-3.- К 100-летию со дня рождения Джалила Мамедкулизаде.
 1136. Вечно молодой // Литературный Азербайджан.- 1966.- №3.- С. 20-21.- К 60-летию со дня рождения Самеда Вургуна.
 1137. Из тетради воспоминаний // Баку.- 1966.- 14 мая.- О Самеде Вургуне.
 1138. Певец великих будней // Баку.- 1966.- 14 апреля.- К 60-летию со дня рождения Сулеймана Рустама.
 1139. 1967

 1140. Поборник народности // Литературный Азербайджан.- 1967.- №5.- С.3-6.- К 100 летию со дня рождения Джалила Мамедкулизаде.
 1141. Слово о собрате //Светила одной жизни /Г. Гусейноглу.- Б., 1967.- С.5-6.
 1142. 1968

 1143. Любимец народа // Бакинский рабочий.- 1968.- 27 марта.- К 100-летию со дня рождения А. М. Горького.
 1144. Родоначальник советской литературы // Баку.- 1968.- 27 марта.- К 100- летию со дня рождения А. М. Горького.
 1145. 1969

 1146. Мир Джалал: "Я знаю сегоднящних героев": интервью с писателем, зав. кафедрой азербайджанской литературы АГУ им. С.М.Кирова // Молодежь Азербайджана.- 1969.- 7 ноября.- С.3.
 1147. 1970

 1148. Великий художник слова // Баку.- 1970.- 24 декабря.- С.3.- Об Абдуррагимбеке Ахвердове.
 1149. Революция и литература // Литературный Азербайджан.- 1970.- №4.- С.137-143.
 1150. 1972

 1151. Светлый талант романиста: писатель Мир Джалал вспоминает о своих встречах с Мамедом Саид Ордубади // Молодежь Азербайджана.- 1972.- 16 ноября.
 1152. digər dillərdə

  1947

 1153. M. S. Ordubadi // Literaturuli da xelovneba (Әdәbiyyat vә incәsәnәt).- 1947.- 13 aprel.- (gürcü dilindә).- Anadan olmasının 75 illiyi münasibətilә.
 1154. Yaradıcılığın parlaq yolu // Qraqantert (Әdәbiyyat qәzeti).- 1947.- 17 aprel.- (ermәni dilindә).- Məmməd Səid Ordubadinin anadan olmasının 75 illiyi münasibәtilә.
 1155. TӘRCÜMӘLӘRİ

  1930

 1156. Batı. Kaspi dәnizinә: şeir // İnqilab vә mәdәniyyәt.- 1930.- №9.- S. 28.
 1157. Hәmid Alimcan. Dәmir qandal: şeir // İnqilab vә mәdәniyyәt.- 1930.- №9.- S. 27-28.
 1158. İbrahim Bәhram. Şahidә: hekayə // İnqilab vә mәdәniyyәt.- 1930.- №9.- S. 30.
 1159. Mir Tәmar. Dan: şeir // İnqilab vә mәdәniyyәt.- 1930.- №9.- S. 29.
 1160. Mir Tәmar. Mәstan ay: hekayə // İnqilab vә mәdәniyyәt.- 1930.- №9.- S. 29.
 1161. 1941

 1162. Xəliloğlu. "Son gülən" // Ədəbiyyat qəzeti.- 1941.- 13 aprel.- Belarus yazıçısı Krapivanın eyni adlı əsərinin Azərbaycan Dövlət Dram Teatrında tamaşası haqqında. Əsəri Azərbaycan dilinə Mir Cəlal tərcümə və təbdil etmişdır.
 1163. Nizami Gәncәvi. Yeddi gözәl /Nәsrә çevirәni Mir Cәlal Paşayev.- B.: Azәrnәşr, 1941.- 51 s.
 1164. 1954

 1165. Muratsan. Nuhun qarğası: hekayə //Ermәni nәsri antologiyası.- B., 1954.- S. 110-151.
 1166. 1958

 1167. Fәxri Erdinc. Mәktub: hekayə //Sülh vә dostluq.- B., 1958.- S. 224-234.
 1168. UŞAQLAR ÜÇÜN İŞLӘDİYİ KİTABLAR

  Azərbaycan dilində

  1947

 1169. Gəncəvi Nizami. İki rəssam /uşaqlar üçün işləyəni Mir Cəlal Paşayev.- B.: Uşaqgəncnəşr, 1947.- 10 s.
 1170. 1955

 1171. Gəncəvi Nizami. Fitnә /uşaqlar üçün işlәyәni Mir Cәlal Paşayev.- B.: Uşaqgəncnəşr, 1955.- 16 s.
 1172. 1962

 1173. Gəncəvi Nizami. Fitnә /uşaqlar üçün işlәyәni Mir Cәlal Paşayev.- B.: Uşaqgəncnəşr, 1962.- 16 s.
 1174. 1966

 1175. Gəncəvi Nizami. Fitnә /uşaqlar üçün işlәyәni Mir Cәlal Paşayev.- B.:Uşaqgəngnəşr, 1966.- 14 s.
 1176. 1969

 1177. Gәncәvi Nizami. Kәrpickәsәn /uşaqlar üçün işlәyәni Mir Cәlal Paşayev.- B.: Gәnclik, 1969.- 12 s.
 1178. 1973

 1179. Gәncәvi Nizami. İlin fәsillәri: əsәrlәrindәn alınmış tәbiәt tәsvirlәri /uşaqlar üçün işlәyәni Mir Cәlal Paşayev.- B.: Gәnclik, 1973.- 12 s.
 1180. 1976

 1181. Gәncәvi Nizami. Xeyir vә Şәr /nәsrlә işlәyәni Mir Cәlal Paşayev.- B.: Gәnclik, 1976.- 19 s.
 1182. 1978

 1183. Gәncәvi Nizami. Fitnә /uşaqlar üçün işlәyәni Mir Cәlal Paşayev.- B.: Gәnclik, 1978.-16 s.
 1184. rus dilində

  1966

 1185. Фитнэ: сказка Низами Гянджеви в обработке Мир Джалала Пашаева для детей дошкольного возраста.- Б.: Азернешр, 1966.- 14 с.
 1186. 1969

 1187. Низами Гянджеви. Кирпичник: для детей /пер. С. Мамедова; В обработке Мир Джалала Пашаева.- Б.: Гянджлик, 1969.- 12 с.
 1188. 1976

 1189. Низами Гянджеви. Фитнэ: азербайджанские сказки: для старшего дошкольного возраста /пер. Я. Наджарова; В обработке Мир Джалала Пашаева.- М.: Малыш, 1976.- 24 с.- (Сказки 15 сестер)
 1190. 1979

 1191. Низами Гянджеви. Добрый и злой: сказка для младшего возраста /пер. Д. Авагимовой; В обработке Мир Джалала Пашаева.- Б.: Гянджлик, 1979.- 18 с.
 1192. REDAKTӘ ETDİYİ ƏSƏRLƏR

  1933

 1193. Komsomol sәsi: ədәbi almanax /red.: Mir Cəlal., S. Şamilov., Mindilli.- B., 1933.- 109 s.
 1194. 1934

 1195. "İliç" adına Bakı elektrik tramvayının on illiyi (1924-1934) /red.: Mir Cəlal.- B.: VEDY tresti vә "Motor" qәzeti redaksiyasının Nәşriyyatı, "III İnternasional" mәtbәәsi, 1934.- 30 s.
 1196. 1935

 1197. Nәrimanov, N. Әsәrlәri /red.: Mir Cəlal.- B.: Azәrnәşr, 1935.- 258 s.
 1198. Sәhhәt, A. Seçilmiş әsәrlәri /red.: Mir Cəlal.- B.: Azәrnәşr, 1935.- 440 s.
 1199. 1936

 1200. Haqverdiyev, Ә. Seçilmiş әsәrlәri /red.: Mir Cəlal.- B.: Azәrnәşr, 1936.- 722 s.
 1201. 1938

 1202. Hüseynov, H. M. F. Axundovun fәlsәfi görüşlәri /red.: Mir Cəlal.- B.: Azәrnәşr, 1938.- 74 s.
 1203. Ordubadi, M. S. Döyüşәn şәhәr /red.: Mir Cəlal.- B.: Azәrnәşr, 1938.- 406 s.
 1204. 1939

 1205. Xәndan, C. Azәrbaycan әdәbiyyatı XX әsr /red.: Mir Cəlal.- B.: Azәrbaycan SSR XMK nәşri, 1939.- 103 s.- Әlyazması hüququnda.
 1206. Qasımzadә, F. M. F. Axundov /red.: Mir Cəlal.- B.: Azәrnәşr, 1939.- 140 s.
 1207. 1940

 1208. Bayatılar /red.: Mir Cəlal.- B.: Azәrnәşr, 1940.- 187 s.
 1209. Xәndan, C. Azәrbaycan әdәbiyyatı: sovet dövrü /red.: Mir Cəlal.- B.: Azәrnәşr, 1940.- 111 s.- Әlyazması hüququnda
 1210. Xәndan, C. Әdәbiyyat teoriyası: natamam orta vә orta mәktәblәr üçün /red.: Mir Cəlal.- B.: Azәrnәşr, 1940.- 68 s.
 1211. 1941

 1212. Azәrbaycan xalqının qәhrәmanlıq eposu: parçalar /tәrt.: M. H. Tәhmasib; red.: Mir Cəlal.- SSRİ EA AzF Nizami adına Әdәbiyyat vә Dil institutu.- B.: EA AzF Nәşriyyatı, 1941.- 80 s.
 1213. Vәtәn haqqında xalq şeirlәri /red.: Mir Cəlal; SSRİ EA AzF Nizami adına Әdәbiyyat və Dil İnstitutu.- B.: EA AzF Nәşriyyatı, 1941.- 28 s.
 1214. 1943

 1215. Araslı, H. Nizami vә vәtәn /red.: Mir Cəlal.- B.: EA AzF Nәşriyyatı, 1943.- 23 s.
 1216. Koroğlu qoşmaları: parçalar /tәrt.: M. H. Tәhmasib; red.: Mir Cəlal.- B.: EA AzF Nәşriyyatı, 1943.- 35 s.
 1217. Rza, R. Qәzәb vә mәhәbbәt: hekayəlәr vә oçerklәr /red.: Mir Cəlal.- B.: Azәrnәşr, 1943.- 128 s.
 1218. Şükürzadə, Ə. Qacar işğalçılarına qarşı mübarizə tariximizdən /Ə. Şükürzadə; red.: Mir Cəlal; SSRİ EA Azərbaycan Filialı.- Bakı: EA AzF, 1943.- 28 s.
 1219. 1946

 1220. Şәrif, Ә. Molla Nәsrәddin:Cәlil Mәmmәdquluzadә /red.: Mir Cəlal.- B.: Azәrnәşr, 1946.- 56 s.
 1221. 1947

 1222. Mәmmәdquluzadә, C. Әsәrlәri /tәrt: H. Sәmәdzadә, M. Әziz; red.: Mir Cəlal.- B.: Azәrbaycan SSR EA Nәşriyyatı, 1947.- Ι cild.- Ι hissә.- 519 s.
 1223. 1948

 1224. Xәndan, C. Әdәbiyyat nәzәriyyәsi: orta mәktәb üçün /red.: Mir Cəlal.- B.: Azәrnәşr, 1948.- 187 s.
 1225. Kamran, M. Ә. Haqverdiyev: hәyat vә yaradıcılığı /red.: Mir Cəlal.- B.: Azәrnәşr, 1948.- 19 s.
 1226. 1949

 1227. Sәmәd Vurğun: biblioqrafiya /M. F. Axundov adına Respublika kitabxanası; tәrt: N. Axundov; red.: Mir Cəlal.- B., 1949.- 51 s.
 1228. 1950

 1229. Xәndan, C. Әdәbiyyat nәzәriyyәsi: orta mәktәbin 8-10-cu siniflәri üçün /red.: Mir Cəlal.- B.: Azәrnәşr.- 225 s.
 1230. 1957

 1231. İbrahimov, M. Ə. Böyük demokrat: Molla Nəsrəddin /M. İbrahimov; red. Mir Cəlal; Azərbaycan SSR EA Nizami adına Ədəbiyyat və Dil İnstitutu.- ΙΙ nəşri.- Bakı: Azərb. SSR EA, 1957.- 212 s.
 1232. 1964

 1233. S. M. Kirov adına ADU-nun Elmi әsәrlәri. Dil vә әdәbiyyat seriyası /red.: Mir Cəlal.- B., 1964-1978
 1234. 1977

 1235. Hüseynov, F. Adi әhvalatlarda böyük hәqiqәtlәr: Cәlil Mәmmәdquluzadә yaradıcılığı haqqında /red.: Mir Cәlal, B. Nәbiyev.- B.: Gәnclik, 1977.- 184 s.
 1236. DİSSERTANTLARA ELMİ RӘHBӘRLİK

  1949

 1237. Talıbzadә, K. Abbas Sәhhәt: hәyat vә yaradıcılığı /elmi rəhbəri: Mir Cəlal.- B., 1949.- 205 s.
 1238. 1951

 1239. Vahabzadә, B. Sәmәd Vurğunun poeziyası: lirikası vә novellaları /elmi rəhbəri: Mir Cəlal.- B., 1951.-195 s.
 1240. 1955

 1241. Abbasov, M. Mirzә İbrahimovun "Gәlәcәk gün" romanı /elmi rəhbəri: Mir Cəlal.- B., 1955.-341 s.
 1242. Mirәhmәdov, Ә. Mirzә Әlәkbәr Sabir /elmi rəhbəri: Mir Cəlal.- B., 1955.- 225 s.
 1243. 1958

 1244. Babayev, N. Azәrbaycanda bәdii oçerkin inkişafı (1930-1940-cı illәr) /elmi rəhbəri: Mir Cəlal.- B., 1958.- 194 s.
 1245. Mәmmәdov, M. Cәlil Mәmmәdquluzadәnin bәdii nәsri /elmi rəhbəri: Mir Cəlal.- B., 1958.- 252 s.
 1246. Vәliyev, V. Sәmәd Vurğunun poemaları /elmi rəhbəri: Mir Cəlal.- B., 1958.- 256 s.
 1247. 1961

 1248. Cavadova, M. Azәrbaycan bәdii nәsrindә Böyük Vәtәn müharibәsi mövzusu: 1941-1945 /elmi rəhbəri: Mir Cəlal.- B., 1961.- 252 s.
 1249. 1962

 1250. Abdullayev, C. Sәmәd Vurğun vә folklor /elmi rəhbəri: Mir Cəlal.- B., 1962.- 319 s.
 1251. 1963

 1252. Bәktaşi, İ. Abdullabәy Divanbәyoğlunun (Subhanverdixanov) hәyat vә fәaliyyәti /elmi rəhbəri: Mir Cəlal.- B., 1963.- 213 s.
 1253. Cәbrayılova, F. Azәrbaycan-Dağıstan әdәbi әlaqәlәri tarixindәn /elmi rəhbəri: Mir Cəlal.- B., 1963.- 244 s.
 1254. Mütәllibov, T. Ә. Әbülhәsәnin bәdii nәsri /elmi rəhbəri: Mir Cəlal.- Bakı.- 1963.- 264 s.
 1255. 1964

 1256. Әlimirzәyev, X. Cәlil Mәmmәdquluzadәnin әdәbi-tәnqidi görüşlәri /elmi rəhbəri: Mir Cəlal.- B., 1964.- 250 s.
 1257. Hәsәnzadә, N. Azәrbaycan-Ukrayna әdәbi әlaqәlәri (1941-1945) /elmi rəhbəri: Mir Cəlal.- B., 1964.- 238 s.
 1258. Munçayeva, S. Dağıstan sovet әdәbiyyatında xalqlar dostluğu әnәnәlәrinin meydana gәlmәsi: 1917-1960 /elmi rəhbəri: Mir Cəlal.- B., 1964.- 244 s.
 1259. Mәhәmmәdova, L. Kumık sovet poeziyası tarixindәn: 1920-1945-ci illәr /elmi rəhbəri: Mir Cəlal.- B., 1964.- 233 s.
 1260. Mәmmәdov, Ә. Cәfәr Cabbarlının "1905-ci ildә" pyesi /elmi rəhbəri: Mir Cəlal.- B., 1964.- 207 s.
 1261. Şükürov, S. Sәmәd Vurğunun "Komsomol poeması" /elmi rəhbəri: Mir Cəlal.- B., 1964.- 210 s.
 1262. Vәkilov, R. Sәmәd Vurğunun әdәbi-tәnqidi görüşlәri /elmi rəhbəri: Mir Cəlal.- B., 1964.- 250 s.
 1263. 1965

 1264. Abbasov, A. "Kommunist" qәzeti Azәrbaycan sovet әdәbiyyatının partiyalılığı vә xәlqiliyi uğrunda mübarizәdә: 1920-1934-cü illәr /elmi rəhbəri: Mir Cəlal.- B., 1965.- 217 s.
 1265. Hacıyev, A. Tiflis әdәbi mühiti (1905-1917-ci illәr): Azәrbaycan materialları әsasında /elmi rəhbəri: Mir Cəlal.- B., 1965.- 263 s.
 1266. İsmayılov, A. Tağı Şahbazi Simürğün yaradıcılıq yolu /elmi rəhbəri: Mir Cəlal.- B., 1965.- 210 s.
 1267. Vahabzadә, B. Sәmәd Vurğunun yaradıcılıq yolu: 2 cilddә /elmi rəhbəri: Mir Cəlal.- B., 1965.- Ι cild.- 346 s.; ΙΙ cild.- 413 s.
 1268. 1966

 1269. Rәhimova, P. 30-cu illәr rus tәnqidindә Azәrbaycan sovet nәsri /elmi rəhbəri: Mir Cəlal.- B., 1966.- 237 s.
 1270. Yusifov, Y. Azәrbaycanda felyeton janrının inkişafı: 1930-1941-ci illәr /elmi rəhbəri: Mir Cəlal.- B., 1966.- 182 s.
 1271. 1967

 1272. Heydәrzadә, Ә. Balaş Azәroğlunun yaradıcılığı /elmi rəhbəri: Mir Cəlal.- B., 1967.- 288 s.
 1273. IV FƏSİL: MİR CӘLALIN HӘYAT VӘ YARADICILIĞI HAQQINDA

  KİTABLAR

  Azərbaycan dilində

  1958

 1274. Xəndan, C. Mir Cəlal /Azərbaycan SSR Siyasi və elmi bilikləri yayan cəmiyyət, B., 1958.- 48 s.
 1275. 1968

 1276. Mir Cəlal: biblioqrafiya (1928-1968) /tərt.: N. Teymurova; Azərbaycan SSR EA-nın Əsaslı kitabxanası.- B.: Azərbaycan SSR EA Nəiriyyatı, 1968.- 140 s.
 1277. 1975

 1278. İsmayılov, Y. Mir Cәlalın yaradıcılığı /Y. İsmayılov; red. B. Nəbiyev; Azərbaycan SSR EA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu.- B.: Elm, 1975.- 236 s.
 1279. 1982

 1280. Mir Cәlal // Azәrbaycan Sovet Ensiklopediyası: 10 cilddә. C.6.- B., 1982.- 586 s.
 1281. 1990

 1282. Vәkilova, D. Mir Cәlalın әdәbi-tәnqidi görüşlәri: 10.01.02.- Çoxmillәtli sovet әdәbiyyatı /Fil. elm. nam. alimlik dәrәcәsi almaq üçün tәqdim edilәn dissertasiyanın avtoreferatı.- B.: BDU, 1990.- 26 s.
 1283. 1991

 1284. Hüseynov, Ә. Mir Cәlal.- B.: Yazıçı, 1991.- 191 s.- (Әdәbi portretlәr).
 1285. 1995

 1286. Mir Cәlal: 1908-1978 // Azәrbaycan yazıçıları: ensiklopedik mәlumat kitabı.- B., 1995.- S. 333-334
 1287. 1998

 1288. Mir Cəlal: müasirlərinin xatirələrində və yaradıcılığından örnəklər /tərt., ön sözün müəl. T. Ə. Əhmədov, red. İ. Vəliyev.- Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1998.- 232, 48 s.: foto.
 1289. Mir Cәlal Paşayev: biblioqrafiya (1969-1998) /M. F. Axundov adına Azərbaycan Dövlət Kitabxanası tərt. R. Muradova.- B., 1998.- 70 s.
 1290. 1999

 1291. Tapdıq, İ. Əziz bir insanı xatırlayıram: Mir Cәlal haqqında xatirələr.- B., 1999.- 26 s.
 1292. 2006

 1293. Orucov, Hidayət Xuduş oğlu. Mir Cəlal dünyasından sətirlər: esse = Вехи мира Мир Джалала: эссе /H.X. Orucov.- Bakı: Əbilov, Zeynalov və oğulları, 2006.- 84 s.
 1294. 2007

 1295. Hüseynova, Həcər Emin qızı. Mir Cəlalın obrazlı dili /H.E. Hüseynova; red. A.М. Qurbanov.- Bakı: Elm, 2007.- 164 s.- Biblioqr.: s. 153-159.- Mir Cəlal Paşayevin 100 illik yubileyinə ithaf olunur.
 1296. 2008

 1297. Abdulla, Mahirə Gəncalı qızı. Əbədiyyət. An: məqalələr /M.G. Abdulla; red. A.Q. Abbasov.- Bakı: Adiloğlu, 2008.- Kitabda müəllifin görkəmli Azərbaycan yazıçısı, alim, pedaqoq Mir Cəlal Paşayevin romanları haqqında yazdığı məqalələr toplanmışdır.
 1298. Dağlar unutmur: Mir Cəlal haqqında gədəbəyli ziyalıların xatirələri /tərt. N. Hacızadə; red. M. İsmayılzadə; ön sözün müəllifi N. Məmmədov.- Bakı: Nurlan, 2008.- 192 s.
 1299. Dəniz, R. Qəlblərdə yaşayan Mir Cəlal /R. Dəniz; red. Ç. Abdullayev.- Bakı: Yurd NPB, 2008.- 159 s.
 1300. Gülgün, Rəhilə. Göylər adamı: yazıçı, alim, pedaqoq Mir Cəlal haqqında esse-araşdırma: yeni yozum /R. Gülgün; red., ön sözün müəl. N.Q. Cəfərov; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi.- Bakı: Kür-Araz Nəşriyyat Evi, 2008.- 246 s.
 1301. Seyidov, Mirkazım Hacı Heydər oğlu. Əbədiyaşar ömrün manifesti: 16 fəsildən ibarət poema /M. H. Seyidov; red. N. Q. Cəfərov; H. Əliyev adına Beynəlxalq Azərbaycan Forumu.- Bakı: Nurlan, 2008.- 532 s.; [12] s.- Azərbaycan, rus və ingilis dillərində.
 1302. 2009

 1303. Mir Cəlal yaradıcılığında vətən sevgisi: görkəmli Azərbaycan yazıçısı Mir Cəlal Paşayevin anadan olmasının 100 illiyinə həsr olunmuş konfransların materialları, 2008 /Regionların İnkişafı İctimai Birliyi; red. T. Həmid; tərt. İ. Əhmədov.- Bakı : Çaşıoğlu, 2009. - 208 s.
 1304. Rəhimli, İlham Əziz oğlu. Məram: məbədə doğru gedən yol: Mir Cəlal yaradıcılığının səhnə həyatı /İ.Ə. Rəhimli; elmi red. N.A. Paşayeva; Regionların İnkişafı İctimai Birliyi.- Bakı: Çaşıoğlu, 2009.- 383 s.
 1305. Şükürova, Gülxani Vaqif qızı. Mir Cəlalın elmi-nəzəri görüşləri: monoqrafiya /G.V. Şükürova; elmi red.: Q.M. Namazov, İ.S. Əliyeva, R.B. Rüstəmzadə; ön sözün müəl. F. Qoca.- Bakı: "Poeziya günü" NE, 2009.- 525 s.
 1306. 2010

 1307. İsmayılov, Yaqub Murad oğlu. Mir Cəlalın yaradıcılığı: monoqrafiya /Y.M. İsmayılov; elmi red. Ş.H. Alışanlı; AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu.- Bakı: Elm, 2010.- 292 с.
 1308. 2011

 1309. Hacıyev, Aqil. Poeziyadan nəsrə: Mir Cəlal nəsrinin poetik əsasları /A. Hacıyev; elmi red. N.Q. Cəfərov; rəy.: Q.M. Namazov, Ə.M. Xəlilov.- Bakı: ADPU nəşriyyatı, 2011.- 37 s.
 1310. 2012

 1311. Abdulla, Mahirə Gəncalı qızı. Əbədiyyət. An: fəlsəfi esselər = Eternity. A Moment: philosophic essays = Вечность. Мгновение: философские эссе / M. G. Abdulla; red. Nihalə.- Bakı: Adiloğlu, 2012.- 160 s.; 20,5 sm.- Azərbaycan, ingilis və rus dillərində.
 1312. 2013

 1313. Mir Cəlal görkəmli yazıçı və ədəbiyyatşünas kimi: məqalələr toplusu /layihənin rəh. Ş. Şəmşirli; ön sözün müəl. Ş.H. Alışanlı; tərt. H. Misirov; red. Ə. Cabbarlı.- Bakı: Elm və Təhsil, 2013.- 108 s.
 1314. 2014

 1315. Mir Cəlal: həyatı, mühiti, ədəbi, elmi və pedaqoji fəaliyyəti: iki cilddə /tərt.-müəl. T.Ə. Əhmədov, red. Ə.M. Paşayeva.
  I cild.- Bakı: Nurlar NPM, 2014.- 348 s.
 1316. Mir Cəlal: fotosənədlər, əlyazmalar, epistolyar irs: iki cilddə /tərt.-müəl. T.Ə. Əhmədov, red. Ə.M. Paşayeva.
  II cild.- Bakı: Nurlar NPM, 2014.- 380 s.
 1317. digər dillərdə

 1318. Orujov, Hidayat Xudush oglu. Lines from the Realm of Mir Jalal = Les pages de l'unuvers de Mir Djalal /H.X. Orujov.- Baku: Apostrof, 2010.- 45 p.- İngilis və fransız dillərində.
 1319. DÖVRİ MӘTBUATDA VƏ MӘCMUӘLӘRDӘ ÇAP OLUNMUŞ MƏQALƏLƏR

  Azərbaycan dilində

  1932

 1320. Mehdi, H. Ədəbiyyatımızın ən yeni nəsli //Ədəbi döyüşlər.- B., 1932.- S. 74-79.- M. Əkbər, Mir Cəlal, C. Bağır, Həmdulla, H. Axundlu, M. Soltan, İ. Mirzə və S. Rəhman haqqında.
 1321. 1935

 1322. Әfәndiyev, H. Nәsrimiz yüksәliş yollarında // İnqilab vә mәdәniyyәt.- 1935.- №10-12.- S. 32-40.- Mir Cәlalın "Boy" vә "Dirilәn adam" әsәrlәri haqqında.
 1323. 1936

 1324. Yeni yazanların 1-ci kurs konfransı // Әdәbiyyat qәzeti.- 1936.- 24 may.- Mir Cәlalın "Yeni yazan şairlәr" mövzusunda mәruzәsi haqqında.
 1325. 1937

 1326. Tarixi beş il // Әdәbiyyat qәzeti.- 1937.- 23 aprel.- ÜİK(b)P MK-nın "Әdәbi-bәdii tәşkilatların yenidәn qurulması haqqında"kı tarixi qәrarının 5-ci ildönümü münasibәtilә yazılmış bu mәqalәdә Mir Cәlaldan da danışılır.
 1327. 1938

 1328. Mir Cәlal: hәyat vә yaradıcılığı //Әdәbiyyat: natamam orta vә orta mәktәb üçün /H. Araslı, M. Cәlal.- B., 1938.- S. 35-38
 1329. 1939

 1330. Arif, M. "Dirilәn adam" haqqında // Әdәbiyyat qәzeti.- 1939.- 11 may.- Mir Cәlalın eyni adlı әsәri haqqında.
 1331. Cәfәrov, C. "Dirilәn adam" // Әdәbiyyat qәzeti.- 1939.- 17 aprel.
 1332. Orucәli, H. Mir Cәlalın novellaları // Әdәbiyyat qәzeti.- 1939.- 30 yanvar.
 1333. Rzaquluzadә, M. Nәsrimizdә kiçik hekayә // Әdәbiyyat qәzeti.- 1939.- 24 aprel.- "Gözün aydın" hekayәsindәn dә bәhs olunur.
 1334. Şәrifov, H. "Dirilәn adam" romanı haqqında oxucuların rәyi // Gənc işçi.- 1939.- 21 may.
 1335. 1940

 1336. Arif, M. Nәsrimizdә yeni insanlar vә qәhrәmanlar // Әdәbiyyat qәzeti.- 1940.- 25 oktyabr.- Mәqalәdә Mir Cәlalın әsәrlәrindәn dә danışılır.
 1337. Azәrbaycan Yazıçıları İttifaqında poeziya konfransı keçirilmişdir // Әdәbiyyat qәzeti.- 1940.- 12 mart.- Mir Cәlalın çıxışından bәhs olunur.
 1338. Xәlil, Z. Әdәbiyyatımızda ailә vә mәişәt mәsәlәsi // Әdәbiyyat qәzeti.- 1940.- 25 oktyabr.- "Şәxsi mәsәlә" hekayәsindәki ailә mәsәlәsinin dә tәhlili verilir.
 1339. Xәndan, C. Mir Cәlal // Azәrbaycan әdәbiyyatı: sovet dövrü.- B., 1940.- S. 86-87
 1340. Xәndan, C. Mir Cәlalın hekayәlәri // Azәrbaycan әdәbiyyatı: sovet dövrü B., 1940.- S. 87-93.
 1341. "İyirmi bahar" // Revolyusiya vә kultura.- 1940.- №2.- S. 109.- Mir Cәlalın hekayәlәri haqqında mәlumat verilir.
 1342. Kirәcli, A. "Bir gәncin manifesti" әsәri haqqında // Әdәbiyyat qәzeti.- 1940.- 1 fevral.
 1343. Merjanov, M. Azәrbaycan әdәbiyyatı sәrgisi // Әdәbiyyat qәzeti.- 1940.- 26 may.- Mir Cәlalın "Boy"; "Dirilәn adam"; "Bir gәncin manifesti" әsәrlәrindәn dә danışılır.
 1344. Mәmmәd, C. Mir Cәlal // Әdәbiyyat qәzeti.- 1940.- 12 may.
 1345. Rıkaçyov, Y. "Bir gәncin manifesti" // Azәrbaycan әdәbiyyatı dekadası.- B., 1940.- S. 189-191; Әdәbiyyat qәzeti.- 1940.- 2 iyun.
 1346. Yazıçılarımızın mübariz vәzifәsi // Kommunist.- 1940.- 17sentyabr.- Mir Cәlalın "Açıq kitab" әsәrindәn dә bәhs olunur.
 1347. Zәngin vә bәdii nәsr dili uğrunda // Әdәbiyyat qәzeti.- 1940.- 22 dekabr.- Mir Cәlalın әsәrlәrinin dilindәn dә bәhs olunur.
 1348. 1941

 1349. Arif, M. Qәzәbli hekayәlәr // Әdәbiyyat qәzeti.- 1941.- 11 dekabr.- Mir Cәlalın antifaşist hekayәlәri haqqında.
 1350. Mir Cәlal: hәyat vә yaradıcılığı //XX әsr әdәbiyyatı: orta mәktәbin X sinfi üçün /M. Arif., C. Xәndan.- B., 1941.- S. 225-233.
 1351. 1942

 1352. Azәrbaycan Sovet Yazıçıları İttifaqı "Vәtәn uğrunda" adlı әdәbi gecә keçirmişdir // Әdәbiyyat qәzeti.- 1942.- 1 aprel.- Mir Cәlalın müharibәyә hәsr etdiyi hekayәlәrdәn dә bәhs olunur.
 1353. Azәrbaycan Sovet Yazıçıları İttifaqında // Әdәbiyyat qәzeti.- 1942.- 20 mart.- "Azәrbaycan yazıçıları Böyük Vәtәn müharibәsi günlәrindә" mövzusunda mәruzәdә Mir Cәlaldan da danışılır.
 1354. Cahanbaxş, C. Ordumuz vә yazıçılarımız // Әdәbiyyat qәzeti.- 1942.- 22 fevral.- Mir Cәlalın cәbhә hәyatını tәrәnnüm edәn әsәrlәrindәn dә danışılır.
 1355. 1943

 1356. Azәrbaycan KP MK-da yazıçı vә jurnalistlәrin müşavirәsi olmuşdur // Әdәbiyyat qәzeti.- 1943.- 30 may.- Böyük Vәtәn müharibәsi qәhrәmanları haqqında әsәrlәr yaratmaq mәsәlәsinin müzakirәsindә Mir Cәlalın yaradıcılığından da danışılır.
 1357. İbrahimov, M. Müharibә vә әdәbiyyat // Vәtәn uğrunda.- 1943.- №3.- S. 5-17.- Mir Cәlalın Vәtәn müharibәsi dövrü yaradıcılığından danışılır.
 1358. Mirәhmәdov, Ә. Mir Cәlalın yeni hekayәlәri // Әdәbiyyat qәzeti.- 1943.- 13 fevral.
 1359. 1944

 1360. Әfәndiyev, N. Hörmәtli yazıçımız Mir Cәlal: cәbhәdәn mәktub // Әdәbiyyat qәzeti.- 1944.- 7 noyabr.
 1361. Orucәli, H. Mir Cәlalın Vәtәn müharibәsi dövründәki yaradıcılığı // Әdәbiyyat qәzeti.- 1944.- 15 mart.
 1362. Yazıçılarımız doğma Qafqazın müdafiәsi uğrunda // Әdәbiyyat qәzeti.- 1944.- 21 noyabr.- Mir Cәlalın "Qafqazın müdafiәsi üçün" medalı ilә tәltif olunması haqqında.
 1363. 1945

 1364. Arif, M. Dövrümüzә layiq yüksәk sәnәt әsәrlәri yaradaq // Әdәbiyyat qәzeti.- 1945.- 30 iyun.- Mәqalәdә Mir Cәlalın yaradıcılığından bәhs olunur.
 1365. Katibi, H. Şura Azәrbaycanı әdәbiyyatına bir nәzәr // Şura Azәrbaycanı.- Tәbriz, 1945.- S. 37-61.- Mir Cәlal haqqında da danışılır.
 1366. Mәmmәd, C. "Açıq kitab" // Әdәbiyyat qәzeti.- 1945.- 15 fevral.- Mir Cəlalın eyni adlı kitabı haqqında.
 1367. Mәmmәd, C. Böyük sosialist inqilabı vә әdәbiyyatımız // Әdәbiyyat qәzeti.- 1945.- 20 noyabr.- Mir Cәlalın әsәrlәrindәn dә danışılır.
 1368. Orucәli, H. "Açıq kitab" // Әdәbiyyat qәzeti.- 1945.- 30 may.- Mir Cəlalın eyni adlı kitabı haqqında.
 1369. Rәhimov, S. Әdәbiyyatımızda mübarizlik vә ucalıq // Әdәbiyyat qәzeti.- 1945.- 15 iyun.- Mәqalәdә Mir Cәlalın әsәrlәrindәn dә danışılır.
 1370. Şәrif, Ә. Bәdii nәsrimiz // Әdәbiyyat qәzeti.- 1945.- 5 may.- Mәqalәdә "Dirilәn adam"; "Açıq kitab"; "Bir gәncin manifesti" әsәrlәrindәn dә danışılır.
 1371. 1946

 1372. Әzimzadә, Y. "Hәyat hekayәlәri" // Әdәbiyyat qәzeti.- 1946.- 3 iyul.- Mir Cәlalın eyni adlı hekayәlәri haqqında.
 1373. İbrahimov, M. Mәnalı vә bәdii әsәrlәr uğrunda // Әdәbiyyat qәzeti.- 1946.- 24 oktyabr.- Mәqalәdә Mir Cәlaldan da bәhs olunur.
 1374. Mir Cәlal: yaradıcılığı //XX әsr әdәbiyyatı: orta mәktәbin 10-cu sinfi üçün /M. Arif., Xәndan. C.- B., 1946.-S. 156-162.
 1375. 1947

 1376. Ağayev, M. "Nüşabә", "Şah vә xidmәtçi", "İki rәssam" // Azәrbaycan pioneri.- 1947.- 4 noyabr.- Mәqalәdә Mir Cәlalın "İki rәssam" hekayәsindәn dә danışılır.
 1377. Kamran, M. Әdәbiyyatımızda uşaq surәtlәri // Әdәbiyyat qәzeti.- 1947.- 6 avqust.- Mir Cәlalın uşaq surәtlәrindәn dә danışılır.
 1378. Mirәhmәdov, Ә. Azәrbaycan Sovet әdәbiyyatında yeni insan surәtlәri // Әdәbiyyat qәzeti.- 1947.- 24 avqust.- "Bir gәncin manifesti"; "Dirilәn adam"; "Mәnim yaşıdlarım" әsәrlәrindәn dә danışılır.
 1379. Nizami adına Ədәbiyyat İnstitutunda // Әdәbiyyat qәzeti.- 1947.- 5 fevral.- Altı cildlik "Azәrbaycan әdәbiyyatı tarixi"nin V cildi (XX әsr) üzәrindә Mir Cәlalın işlәdiyi qeyd olunur.
 1380. 1948

 1381. Xәlil, Z. "Yeni kәndin adamları" // Kommunist.- 1948.- 29 sentyabr.- Mir Cәlalın eyni adlı əsəri haqqında.
 1382. Kamran, M. Әdәbiyyatımızda uşaq surәtlәri // Әdәbiyyat qәzeti.- 1948.- 22 aprel.- Mir Cәlalın uşaq surәtlәrindәn dә danışılır.
 1383. Mәmmәdov, C. Müәllim, yazıçı, alim: Mir Cәlalın elmi-pedaqoji fәaliyyәtinә dair // Azәrbaycan müәllimi.- 1948.- 8 iyul.
 1384. Mir Cabbar. Macəraçılıq toru ilə həyat həqiqətini "ovlamaq" əbəsdir: Mir Cəlalın "Mәnim yaşıdlarım" povesti haqqında // İnqilab vә mәdәniyyәt.- 1948.- №9.- S. 171-175.
 1385. Mir Cәlal: hәyat vә yaradıcılığı //Әdәbiyyat: 5-ci sinif üçün /H. Araslı.- B., 1948.- S. 36-37.
 1386. Mirәhmәdov, Ә. Yazıçı-alim // Әdәbiyyat qәzeti.- 1948.- 22 iyul.- Hәyat vә yaradıcılığı haqqında
 1387. Nizami adına Әdәbiyyat İnstitutunda // Әdәbiyyat qәzeti.- 1948.- 6 mart.- "Azәrbaycan әdәbiyyatı tarixi"nin XX әsr hissәsinin Mir Cәlal tәrәfindәn hazırlanması haqqında.
 1388. Orucәli, H. "İki rәssam" // İnqilab vә mәdәniyyәt.- 1948.- №1.- S. 160-162.- Mir Cəlalın eyni adlı kitabı haqqında.
 1389. 1949

 1390. Azәrbaycan Sovet Yazıçıları İttifaqında // Әdәbiyyat qәzeti.- 1949.- 5 iyul.- Mir Cәlalın "XX әsr Azәrbaycan әdәbiyyatı" әsәrinin müzakirәsi haqqında.
 1391. İbrahimov, M. Mübariz әdәbi tәnqid uğrunda // Әdәbiyyat qәzeti.- 1949.- 15 iyun.- Mәqalәdә Mir Cәlalın publisistikasından da danışılır.
 1392. Kamran, M. "Yaşıdlarım" haqqında // Azәrbaycan gәnclәri.- 1949.- 25 mart.- Mir Cәlalın eyni adlı əsəri haqqında.
 1393. Mehdi, H. Azәrbaycan sovet әdәbiyyatının yaradıcılıq problemlәri // Әdәbiyyat qәzeti.- 1949.- 28 iyul.- Mәqalәdә "Açıq kitab" romanından da danışılır.
 1394. Orucәli, H. Oçerklәrimiz haqqında // Әdәbiyyat qәzeti.- 1949.- 19 mart.- Mәqalәdә "Yeni kәndin adamları"ndan da danışılır.
 1395. Vәliyev, M. "Bir gәncin manifesti" // İnqilab vә mәdәniyyәt.- 1949.- №11.- S. 179-186.- Mir Cәlalın eyni adlı əsəri haqqında.
 1396. 1950

 1397. Böyük quruculuq işlәrinә layiq bәdii әsәrlәr yaradaq // Әdәbiyyat qәzeti.- 1950.- 17 oktyabr.- Mir Cəlalın "Tәzә şәhәr" romanından da danışılır.
 1398. Orucәli, H. Azәrbaycan sovet әdәbiyyatı Amerika-İngiltәrә imperialistlәrinә qarşı mübarizәdә // Әdәbiy-yat qәzeti.- 1950.- 16 may.- Mәqalәdә "Bir gәncin manifesti"ndәn dә danışılır.
 1399. 1952

 1400. Әfәndiyev, H. Bәdii nәsrimizdә Lenin surәti // Әdәbiyyat qәzeti.- 1952.- 22 yanvar.- Mәqalәdә Mir Cәlalın "Mәşriq"; "Bir gәncin manifesti"; "Yaşıdlarım" әsәrlәrindәki Lenin obrazlarından da bәhs olunur.
 1401. Әzimzadә, Y. "Bir gәncin manifesti" // Azәrbaycan pioneri.- 1952.- 16 may.- Mir Cәlalın eyni adlı əsərinin Gәnc Tamaşaçılar Teatrında tamaşaya qoyulması haqqında.
 1402. Hәsәnov, B. Әdәbiyyatımızda komsomol vә pioner surәtlәri haqqında // İnqilab vә mәdәniyyәt.- 1952.- №4.- S. 109-117.- "Bir gәncin manifesti" әsәrindәn dә danışılır.
 1403. Karasyov, Y. Cavabsız qalan suallar // Әdәbiyyat qәzeti.- 1952.- 16 yanvar.- "Tәzә şәhәr" romanı haqqında.
 1404. Mәmmәd, C. Tipiklik realist incәsәnәtdә partiyalılığın tәzahür etdiyi әsas sahәdir // Әdәbiyyat qәzeti.- 1952.- 26 noyabr.- Mәqalәdә "Badamın lәzzәti"; "Nanәnin hünәri"; "Mәnim yaşıdlarım"; "Tәzә şәhәr" әsәrlәrindәn dә danışılır.
 1405. Mәmmәdov, M. "Tәzә şәhәr" romanı haqqında // Kommunist.- 1952.- 21 mart.
 1406. Rza, R. Uşaq әdәbiyyatının ideya vә bәdii sәviyyәsinin yüksәlişi uğrunda // Әdәbiyyat qәzeti.- 1952.- 16 yanvar.- "Söyüd kölgәsi" hekayәsindәn dә danışılır.
 1407. "Tәzә şәhәr" romanına hәsr olunmuş oxucular konfransı // Әdәbiyyat qәzeti.- 1952.- 23 fevral.
 1408. 1953

 1409. Mәmmәdov, A. "Bir gәncin manifesti" // Gәncә kommunisti.- 1953.- 22 mart.- Әsәrin Gәncә Dövlət Dram Teatrında tamaşaya qoyulması haqqında.
 1410. 1954

 1411. Xәlәfov, Ә. Mir Cәlal: bioqrafik mәlumat //Azәrbaycan Sovet әdәbiyyatı: mülahizәli qısa bioqrafik tövsiyә göstәricisi.- B., 1954.- S. 31-32 .
 1412. Xәlilov, Q. Hekayəlәr haqqında // Әdәbiyyat qәzeti.- 1954.- 10 aprel.- Mәqalәdә "Badam ağacları" hekayәsindәn dә bәhs olunur.
 1413. Mehdi, H. Azәrbaycan sovet bәdii nәsri // Azәrbaycan.- 1954.- №5.- S. 129-131.- "Bir gәncin manifesti" әsәrindәn də danışılır.
 1414. Mәmmәd, C. 1930-1937-ci illәrdә Azәrbaycan sovet nәsrinin inkişafı // Azәrbaycan SSR EA Nizami adına Әdәbiyyat vә Dil İnstitutunun әsәrlәri.- 1954.- 7-ci cild.- S. 26-27.- "Dirilәn adam" romanından da danışılır.
 1415. Nәsrimiz haqqında qeydlәr // Kommunist.- 1954.- 15 aprel.- Azәrbaycan Sovet yazıçılarının II qurultayı münasibәtilә yazılmış bu mәqalәdә Mir Cәlalın yaradıcılığından da danışılır.
 1416. 1955

 1417. Azәrbaycan SSR Elmlәr Akademiyasından // Kommunist.- 1955.- 5 aprel.- Mir Cәlalın әdәbiyyat-şünaslıq sahәsindә Azәrbaycan SSR EA-nın müxbir üzvlüyünә namizәdliyinin irәli sürülmәsi haqqında.
 1418. Kamran, M. Hekayəlәrimiz haqqında // Kommunist.- 1955.- 15 mart.- Mir Cәlalın "Ulduz"; "Badam ağacları" hekayәlәrindәn dә danışılır.
 1419. Vәliyev, M. Sadә adamlar haqqında hekayәlәr // Әdәbiyyat vә incәsәnәt.- 1955.- 25 sentyabr.- Mir Cәlalın "Sadә hekayәlәr" kitabı haqqında.
 1420. Yerevanlı, Ә. Ermәni vә Azәrbaycan xalqları dostluğunun әdәbiyyatda inikası.- Y., 1955.- S. 17-19.- "Bir gәncin manifesti" әsәrindәn dә danışılır.
 1421. 1956

 1422. Bağırov, M. Mir Cәlalın "Yaşıdlarım" romanı haqqında // Şәrq qapısı.- 1956.- 5 fevral.
 1423. Hacıyev, Ә., Ömәrov, İ. Oxucular uşaq kitabları haqqında // Azәrbaycan müәllimi.- 1956.- 16 avqust.- "Yuxu vә külәk" hekayәsindәn dә bәhs olunur.
 1424. Hüseynov, Ә. Mir Cәlalın hekayәlәri // Azәrbaycan.- 1956.- №2.- S. 137-149
 1425. Qasımzadә, Q. Cәbhә dostluğu //Azәrbaycan әdәbiyyatında xalqlar dostluğu.- B., 1956.- S. 171-235.- Mir Cәlalın Vәtәn müharibәsi dövrü yaradıcılığından da bәhs olunur.
 1426. Qasımzadә, Q. Sovet hakimiyyәti uğrunda mübarizәnin tәsviri // Azәrbaycan әdәbiyyatında xalqlar dostluğu.- B., 1956.- S. 96-141.- "Bir gәncin manifesti", "Dirilәn adam" romanlarından da danışılır.
 1427. Mirәhmәdov, Ә. Abdulla Şaiq.- B., 1956.- S. 21, 58.- "Azәrbaycanda әdәbi mәktәblәr" әsәrindәn danışılır.
 1428. Vәliyev, M. "Yaşıdlarım" // Әdәbiyyat vә incәsәnәt.- 1956.- 22 yanvar.
 1429. 1957

 1430. Hüseynov, Ә. Dil vә üslub // Azәrbaycan.- 1957.- №7.- S. 184-196.- Mir Cәlalın әsәrlәrinin dil vә üslubu haqqında.
 1431. Hüseynov, Ә. Mir Cәlalın hekayәlәrindә satira vә yumor // Azәrbaycan Dövlәt Qiyabi Pedaqoji İnstitutunun әsәrlәri.- IV cild, II buraxılış.- 1957.- S. 197-213.
 1432. Kamran, M. Qasımbәy Zakir.- B., 1957.- S. 68.- Mir Cәlalın "Füzulinin poetik xüsusiyyәtlәri" kitabından da bәhs olunur.
 1433. Mәmmәd, C. Mir Cәlal: hәyat vә yaradıcılığı haqqında //Azәrbaycan әdәbiyyatı tarixi: sovet dövrü.- B., 1957.- ΙΙΙ cild.- S. 488-514.
 1434. 1958

 1435. Ağayev, Ә. Görkәmli sovet yazıçısı // Әdәbiyyat vә incәsәnәt.- 1958.- 26 aprel.- Mir Cәlalın anadan olmasının 50 illiyi münasibәtilә.
 1436. Ağayev, Ә. Uşaqların sevdiyi vә uşaqları sevәn yazıçı // Azәrbaycan pioneri.- 1958.- 25 aprel.- Mir Cәlalın anadan olmasının 50 illiyi münasibәtilә.
 1437. Araslı, H. Böyük Azәrbaycan şairi Füzuli.- B., 1958.- S. 283.- Mir Cәlalın "Füzulinin poetik xüsusiy-yәtlәri" kitabından bәhs olunur.
 1438. Araslı, H. Füzuli.- B., 1958.- S. 283.- Mir Cәlalın "Füzulinin poetik xüsusiyyәtlәri" әsәrindәn danışılır
 1439. Arif, M. Yazıçı vә alim // Bakı.- 1958.- 25 aprel.- Mir Cәlalın anadan olmasının 50 illiyi münasibәtilә.
 1440. Azәrbaycan Sovet Yazıçıları İttifaqının Rәyasәt heyәtindәn // Әdәbiyyat vә incәsәnәt.- 1958.- 26 aprel.- Mir Cәlalın anadan olmasının 50 illiyi münasibәtilә.
 1441. Azәrbaycan Sovet Yazıçıları İttifaqı. Bildiriş // Әdәbiyyat vә incәsәnәt.- 1958.- 26 aprel.- Mir Cәlalın anadan olmasının 50 illiyinә hәsr olunmuş yubiley gecәsinin keçirilmәsi haqqında
 1442. Babayev, N. Mübarizә illәrindәn yazarkәn // Әdәbiyyat vә incәsәnәt.- 1958.- 12 aprel.- Mir Cәlalın anadan olmasının 50 illiyi münasibәtilә.
 1443. Babayev, N. Yazıçının poçtasından // Bakı.- 1958.- 23 aprel.
 1444. Davtyan, M. Sәnәtkar dostum // Әdәbiyyat vә incәsәnәt.- 1958.- 26 aprel.- Mir Cәlalın anadan olmasının 50 illiyi münasibәtilә.
 1445. Әfәndiyev, İ. İstedadlı nasir // Әdәbiyyat vә incәsәnәt.- 1958.- 26 aprel.- Mir Cәlalın anadan olmasının 50 illiyi münasibәtilә.
 1446. Әlizadә, A. Onun sәnәt cәlalı //Lenin tәrbiyәsi uğrunda.- 1958.- 30 aprel.- Mir Cәlalın anadan olmasının 50 illiyi münasibәti ilә.
 1447. Әzimov. Tәbrik // Әdәbiyyat vә incәsәnәt.- 1958.- 26 aprel.- Mir Cәlalın anadan olmasının 50 illiyi münasibәtilә Türkmənistan universitetinin müəllimləri, professorları və tələbələri adından rektor Əzimovun təbriki.
 1448. Gürcüstan Yazıçıları İttifaqının İdarә heyәti. Tәbrik // Әdәbiyyat vә incәsәnәt.- 1958.- 26 aprel.- Mir Cәlalın anadan olmasının 50 illiyi münasibәtilә.
 1449. Hüseynoğlu, G. Baharın dastanı // Azәrbaycan gәnclәri.- 1958.- 25 aprel.- "Bir gәncin manifesti" әsәri haqqında.
 1450. Hüseynov, Ә. Mir Cәlal //Azәrbaycan Sovet yazıçıları:ədәbi portretlәr.- B.: Azәrnәşr, 1958.- S. 172-178.
 1451. Hüseynov, Ә. Mir Cәlalın "Dirilәn adam" vә "Bir gәncin manifesti" romanlarında inqilabın tәrәnnümü //Azәrbaycan Dövlәt Qiyabi Pedaqoji İnstitutunun әsәrlәri.- B., 1958.- ΙΙΙ cild.- S. 109-125.
 1452. Hüseynov, Ә. Sadәlik vә sәmimilik // Azәrbaycan.- 1958.- №4.- S. 160-182.- Mir Cәlalın anadan olmasının 50 illiyi münasibәtilә.
 1453. Hüseynzadә, H. Müәllimә, sәnәtkara: şeir // Әdәbiyyat vә incәsәnәt.- 1958.- 10 may.- Mir Cәlalın anadan olmasının 50 illiyi münasibәtilә.
 1454. Xәlilov, Ә. Böyük әdiblә görüş // Azәrbaycan gәnclәri.- 1958.- 25 aprel.- Mir Cәlalın anadan olmasının 50 illiyi münasibәti ilә V. İ. Lenin adına APİ-dә yazıçı ilә tәlәbәlәrin görüşü haqqında.
 1455. Xәndan, C. İstedadlı nasir vә görkәmli alim // Kommunist.- 1958.- 26 aprel.- Mir Cәlalın anadan olmasının 50 illiyi münasibәtilә.
 1456. İstedadlı yazıçı, görkәmli alim // Azәrbaycan gәnclәri.- 1958.- 25 aprel.- Mir Cәlalın anadan olmasının 50 illiyi münasibәtilә.
 1457. Komsomolun tәrәnnümçüsü // Azәrbaycan gәnclәri.- 1958.- 25 aprel.- Mir Cәlalın anadan olmasının 50 illiyi münasibәtilә.
 1458. Qәhrәmanov, K. İstedadlı yazıçı, tәvazökar insan // Azәrbaycan müәllimi.- 1958.- 27 aprel.- Anadan olmasının 50 illiyi münasibәtilә.
 1459. Litva Yazıçıları İttifaqı Rәyasәt heyәti: tәbrik // Әdәbiyyat vә incәsәnәt.- 1958.- 26 aprel.- Mir Cәlalın anadan olmasının 50 illiyi münasibәtilә.
 1460. Mehdi, H. Azәrbaycan romanı haqqında //Әdәbiyyat vә incәsәnәt mәsәlәlәri.- B., 1958.- S. 316-354.- Mәqalәdә "Bir gәncin manifesti", "Dirilәn adam", "Tәzә şәhәr" romanlarından da bәhs olunur.
 1461. Mehdi, H. Azәrbaycan Sovet Yazıçıları İttifaqının İdarә Heyәtinin plenumunda mәruzә // Әdәbiyyat vә incәsәnәt.- 1958.- 15 mart.- "Yolumuz hayanadır" әsәrindәn dә danışılır
 1462. Mehdiyev, Ә. Seçilir sәsin: şeir // Lenin tәrbiyәsi uğrunda.- 1958.- 30 aprel.- Mir Cәlalın anadan olmasının 50 illiyi münasibәtilә.
 1463. Mirәhmәdov, Ә. Sabir.- B., 1958.- S. 188, 384.- Mir Cәlalın "Azәrbaycan әdәbiyyatı tarixi"nin ΙΙ cildindә "Sabir" bәhsindәn vә "M. F. Axundovun farsca yazan şagirdlәri" mәqalәsindәn danışılır.
 1464. Nəbiyev, B. Yeni hekayələrimiz haqqında // Azərbaycan.- 1958.- №2.- S. 214-224.- Mir Cəlalın məişət mövzusunda yazdığı satirik hekayələrindən də bəhs olunur.
 1465. Nәbiyev, B. Mir Cәlalın "Seçilmiş әsәrlәri" // Әdәbiyyat vә incәsәnәt.- 1958.- 10 may.
 1466. Rüstәm, S. Nasir dostuma: şeir // Әdәbiyyat vә incәsәnәt.- 1958.- 10 may.- Mir Cәlalın anadan olmasının 50 illiyinә hәsr olunur.
 1467. Sarkisyan, X. Tәbrik // Әdәbiyyat vә incәsәnәt.- 1958.- 26 aprel.- Mir Cәlalın anadan olmasının 50 illiyi münasibәtilә Ermәnistan SSR EA M.Abeğyan adına Әdәbiyyat İnstitutu kollektivinin tәbriki.
 1468. Seyidov, Y. Şirin söz ustası // Azәrbaycan gәnclәri.- 1958.- 25 aprel.- Mir Cәlalın anadan olmasının 50 illiyi münasibәtilә.
 1469. "Sovetski pisatel" nәşriyyatının idarә heyәti: tәbrik.- Mir Cәlalın anadan olmasının 50 illiyi münasibәtilә // Әdәbiyyat vә incәsәnәt.- 1958.- 26 aprel.
 1470. SSRİ Yazıçıları İttifaqının İdarә Heyәtinin katibliyi: tәbrik.- Mir Cәlalın anadan olmasının 50 illiyi münasibәtilә // Әdәbiyyat vә incәsәnәt.- 1958.- 26 aprel.
 1471. Tatarıstan Yazıçıları İttifaqının İdarә heyәti: tәbrik.- Mir Cәlalın anadan olmasının 50 illiyi münasibәtilә // Әdәbiyyat vә incәsәnәt.- 1958.- 26 aprel.
 1472. Tәbrik // Әdәbiyyat vә incәsәnәt.- 1958.- 26 aprel.- Mir Cәlalın anadan olmasının 50 illiyi münasibәtilә: Sobolyev, Sartakov, Sergey Smirnov, Safronov, Arxangelski vә Şişovun tәbriki. Rusiya Federasiyası Yazıçılar İttifaqının Təşkilat Komitəsi adından.
 1473. Türkmәnistan Yazıçıları İttifaqının İdarә heyәti: tәbrik // Әdәbiyyat vә incәsәnәt.- 1958.- 26 aprel.- Mir Cәlalın anadan olmasının 50 illiyi münasibәtilә.
 1474. Vәliyev, M. Xalqımızın sevimli yazıçısı // Azәrbaycan qadını.- 1958.- №5.- S. 8.- Mir Cәlalın anadan olmasının 50 illiyi münasibәtilә.
 1475. Vәliyev, S. O, müәllim olmuşdur // Azәrbaycan gənclәri.- 1958.- 25 aprel.- Mir Cәlalın pedaqoji fәaliyyәtinә dair.
 1476. Vәzirova, F. Müәllim-yazıçı // Lenin tәrbiyәsi uğrunda.- 1958.- 30 aprel.- Mir Cәlalın anadan olmasının 50 illiyi münasibәtilә.
 1477. Yazıçı Mir Cәlal Paşayevin yubileyinin qeyd edilmәsi // Kommunist.- 1958.- 11 may.- Mir Cәlalın anadan olmasının 50 illiyi münasibәti ilә.
 1478. Yazıçı Mir Cәlal Әli oğlu Paşayevin "Şәrәf nişanı" ordeni ilә tәltif edilmәsi haqqında SSRİ Ali Soveti Rәyasәt Heyәtinin Fәrmanı // Kommunist.- 1958.- 8 may.
 1479. Yekunlar vә vәzifәlәr // Azәrbaycan.- 1958.- №3.- S. 152.- "Yolumuz hayanadır" romanı haqqında.
 1480. Yerevanlı, Ә. Sevimli yazıçı // Sovet Ermәnistanı.- 1958.- 26 aprel.- Mir Cәlalın anadan olmasının 50 illiyi münasibәtilә.
 1481. Zamanov, A. Biz Sabiri belә tәsәvvür etmirik // Kommunist.- 1958.- 16 fevral.- Mir Cәlalın "Yolumuz hayanadır" romanı haqqında.
 1482. 1959

 1483. Әhmәdov, C. Yolumuz daha işıqlı gәlәcәyәdir // Bakı.- 1959.- 26 dekabr.- Mir Cәlalın yaradıcılığı barәdә müxbir ilә müsahibә.
 1484. Xәlilova, F. Mir Cәlalın әsәrlәrinin dili vә üslubu haqqında bәzi qeydlәr // Azәrbaycan mәktәbi.- 1959.- №7.- S. 24-32.
 1485. Mehdi, H. Әdәbiyyat vә müasirlik // Azәrbaycan.- 1959.- №1.- S. 5-31.- "Yolumuz hayanadır" romanından da bәhs olunur.
 1486. Mәmmәdov, M. Poetik xüsusiyyәtlәrin tәhlili // Әdәbiyyat vә incәsәnәt.- 1959.- 25 aprel.- "Füzuli sәnәtkarlığı" əsəri haqqında.
 1487. Paşayev Mir Cəlal Əli oğlu: qısa bioqrafik məlumat // Azərbaycan hekayələri.- B., 1959.- ΙΙ cild.- S. 244.
 1488. 1960

 1489. Cavadova, M. Qәhrәmanlıq sәhifәlәri // Azәrbaycan.- 1960.- №5.- S. 209-220.- Mәqalәdә "Yaşıdlarım" povestnidәn dә bәhs olunur.
 1490. Hüseynov, Ә. Mir Cәlalın Böyük Vәtәn müharibәsi illәrindә yazdığı hekayәlәr // V. İ. Lenin adına APİ-nin әsәrlәri. İctimai elmlər seriyası.- ΧΙΙΙ cild.- 1960.- S. 122-131.
 1491. Hüseynov, Ә. Mir Cәlalın hekayәlәri: filoloji elmlәr namizәdi alimlik dәrәcәsi almaq üçün tәqdim olunmuş dissertasiya.- B., 1960.- 229 s.- ADU-nun kitabxanasında saxlanılır.
 1492. Xәlilova, F. Mir Cәlalın bәdii әsәrlәrindә tәktәrәfli tәyini söz birlәşmәlәrinin bәzi üslub xüsusiyyәtlәri // S. M. Kirov adına ADU-nun Elmi әsәrlәri. İctimai elmlәr seriyası.- 1960.- №3.- S. 39-48.
 1493. Xәlilova, F. Mir Cәlalın bәdii әsәrlәrindә tәktәrәfli tәyini söz birlәşmәlәrinin üslubi әhәmiyyәti //Azәrbaycan dili vә tәdrisi.- 1960.- ΙΙΙ buraxılış.- S. 72-77.
 1494. Mir Cәlal //Azәrbaycan әdәbiyyatı SSRİ xalqları dillәrindә: biblioqrafiya /Ә. Әfәndiyev.- B., 1960.- S. 9, 26, 32, 35, 52, 68, 74.
 1495. 1961

 1496. Xәlilova, F. Mir Cәlalın dilindә tәkrar vә onun sintaktik üslubi әhәmiyyәti // Azәrbaycan SSR EA Xәbәrlәri. İctimai elmlәr seriyası.- 1961.- №6.- S. 81-92.
 1497. İbrahimov, M. Böyük fikirlәr, dәrin ehtiraslar, canlı surәtlәr әdәbiyyatı //Xәlqilik vә realizm cәbhәsindәn.- B., 1961.- S. 241-263.- Mәqalәdә Mir Cәlalın әsәrlәrindәn dә danışılır.
 1498. İbrahimov, M. Әdәbiyyat vә incәsәnәtdә satira //Xәlqilik vә realizm cәbhәsindәn.- B., 1961.- S. 1-2.- Mәqalәdә Mir Cәlalın satirik hekayәlәrindәn dә danışılır.
 1499. İbrahimov, M. Mübariz әdәbi tәnqid uğrunda //Xәlqilik vә realizm cәbhәsindәn.- B., 1961.- S. 61-67.- Mәqalәdә Mir Cәlalın publisistikasından da danışılır.
 1500. İbrahimov, M. Yaradıcılığın qaynar bulağı //Xәlqilik vә realizm cәbhәsindәn.- B., 1961.- S. 171-179.- Mir Cәlalın yaradıcılığından da bәhs olunur.
 1501. Rәhimov, S. Böyük Vәtәn müharibәsi günlәrindә Azәrbaycan әdәbiyyatı vә yaradıcılıq vәzifәlәrimiz //Yazıçı vә hәyat.- B., 1961.-S. 26-36.- Mәqalәdә Mir Cәlalın Vәtәn müharibәsi dövrü yaradıcılığından da danışılır.
 1502. Rәhimov, S. Әdәbiyyatımızda xalqlar dostluğu //Yazıçı vә hәyat.- B., 1961.- S. 464-497.- "Bir gәncin manifesti" әsәrindәn dә bәhs edilir.
 1503. Vәliyev, M. İnqilabi gәncliyimizin manifesti //Mәfkurә dostları.- B., 1961.- S. 163-173.- "Bir gәncin manifesti" әsәrindәn bәhs olunur.
 1504. 1962

 1505. Abdullayev, C. Canlı xatirәlәr, hәyati lövhәlәr... // Әdәbiyyat vә incәsәnәt.- 1962.- 11 avqust.
 1506. Hüseynov, Ə. Mir Cəlalın hekayələrində gülüşün mahiyyət və vasitələrinə dair //V. İ. Lenin adına APİ-nin əsərləri.- 1962.- ΧΧΙ cild.- S. 63-75.
 1507. Xәlilova, F. Mir Cәlalın bәdii әsәrlәrinin bәzi sintaktik üslub xüsusiyyәtlәri: filoloji elmlәr namizәdi alimlik dәrәcәsi almaq üçün tәqdim olunmuş dissertasiya.- B.,1962.- 269 s.- ADU-nun kitabxanasında saxlanılır.
 1508. İsmayılov, Y. Abdulla Şaiqin hәyatı vә bәdii yaradıcılığı.- B., 1962.- S. 23, 62, 90, 108.- Mir Cәlalın "Azәrbaycanda әdәbi mәktәblәr" әsәrindәn danışılır.
 1509. Mәmmәdov, T. Alimin kitabxanasında // Lenin tәrbiyәsi uğrunda.- 1962.- 15 yanvar.- Mir Cәlal haqqında.
 1510. Seyidov, Y. Sosialist inqilabı vә sovet hakimiyyәti uğrunda mübarizәnin Azәrbaycan romanında inikası //Azәrbaycan SSR EA Nizami adına Әdәbiyyat vә Dil İistitutunun әsәrlәri.- ΧVΙ cild.- 1962.- S. 2-23.- Mәqalәdә "Dirilәn adam" vә "Bir gәncin manifesti" romanlarından da bәhs edilir.
 1511. 1963

 1512. Həsənzadə, N. "Xatirə hekayələri" haqqında // Azərbaycan müəllimi.- 1963.- 17 yanvar.- Mir Cəlalın eyni adlı əsəri haqqında.
 1513. Kürdoğlu, S. "Günün hekayәlәri" // Әdәbiyyat vә incәsәnәt.- 1963.- 3 avqust.- Mir Cәlalın hekayәlәri haqqında.
 1514. Mәmmәd, C. Azәrbaycan әdәbiyyatında romantizm.- B., 1963.- S. 147.- "Azәrbaycanda әdәbi mәktәblәr" әsәrindәn bәhs olunur.
 1515. Mәmmәdov, M. Cәlil Mәmmәdquluzadәnin bәdii nәsri.- B., 1963.- S. 14, 75, 107, 142.- "Danabaş kәndinin әhvalatları", "Cәlil Mәmmәdquluzadә vә rus әdәbiyyatı", "Bәdii prozamızın banilәri", "Cәlil Mәmmәdquluzadәnin sәnәtkarlıq xüsusiyyәtlәri" әsәrlәrindәn dә danışılır.
 1516. Nәbiyev, B. Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi materialları //B. Nәbiyev Görkәmli tәnqidçi vә әdәbiyyatşünas: Firudin bəy Köçәrlinin hәyat vә yaradıcılığı.- B., 1963.- S. 125.- Məqalədə Mir Cəlal Paşayev sovet dövründə Füzuli yaradıcılığını tədqiq edən ilk alimlərdən biri kimi dəyərləndirilir.
 1517. Nәbiyev, B. Giriş //B. Nәbiyev Görkәmli tәnqidçi vә әdәbiyyatşünas: Firudinbəy Köçәrlinin hәyat vә yaradıcılığı: 1863-1920.- B., 1963.- S. 7.- Mir Cәlalın "Azәrbaycanda әdәbi mәktәblәr" әsәrindәn dә bәhs olunur.
 1518. SSRİ xalqları dillәrindә // Bakı.- 1963.- 17 aprel.- Mir Cәlalın "hekayəlәr" kitabının Ukrayna dilindә nәşr olunması haqqında.
 1519. 1964

 1520. Dadaşov, İ. Ümumi işimiz // Әdәbiyyat vә incәsәnәt.- 1964.- 14 noyabr.- Mir Cәlalın "Gәncliyin qәdrini bilәk" adlı mәqalәsi әtrafında müzakirә.
 1521. Gәncliyin qәdrini bilәk // Әdәbiyyat vә incәsәnәt.- 1964.- 19 dekabr.- Mir Cәlalın eyni adlı mәqalәsi әtrafında müzakirә.
 1522. Xalq üçün yazıb-yaratmaq böyük sәadәtdir // Әdәbiyyat vә incәsənәt.- 1964.- 28 mart.- Azәrbaycan Sovet Yazıçıları İttifaqının plenumunda Mir Cәlalın yumoristik hekayәlәrindәn dә danışılmışdır.
 1523. Xәlilov, P. Mir Cәlal: son hekayәlәri //Sovet әdәbiyyatının son nailiyyәtlәri.- B., 1964.- S. 20-23
 1524. Kazımov, Y. Möhkәm ailә uğrunda // Әdәbiyyat vә incәsәnәt.- 1964.- 10 oktyabr.- Mir Cәlalın "Gәncliyin qәdrini bilәk" mәqalәsi haqqında.
 1525. Kәrimov, H. Azәrbaycan әdәbiyyatı polyak dilində // Әdәbiyyat vә incәsәnәt.- 1964.- 5 dekabr.- Polşada çıxan "Ves" jurnalının 1953-cü il nömrәsindә Mir Cəlalın "Qaymaq" hekayәsinin nәşr olunması haqqında.
 1526. 1965

 1527. Hәsәnzadә, N. "Gülbәslәyәn qız" // Әdәbiyyat vә incәsәnәt.- 1965.- 20 noyabr.
 1528. Quluzadә, M. Azərbaycan şeirinin inkişafında Füzuli lirikasının rolu //Füzulinin lirikası /M. Quluzadә.- B., 1965.- S. 351.- Kitabda Mir Cәlalın və başqa müəlliflərin Füzuliyə həsr olunmuş əsərlərindən bəhs olunur.
 1529. Quluzadә, M. Füzuli lirikasının özbək əlaqələri //Füzulinin lirikası /M. Quluzadә.- B., 1965.- S. 421.- Nəvainin Füzuliyə təsiri haqqında Mir Cәlalın fikirləri.
 1530. Quluzadә, M. Füzulinin lirikasının öyrənilməsi tarixindən //Füzulinin lirikası /M. Quluzadә.- B., 1965.- S. 118-119, 138, 140-144.- Mir Cәlalın "Füzulinin poetik xüsusiyyәtlәri" әsәrindәn də bәhs olunur.
 1531. 1966

 1532. Xәndan C. Yumor vә satiraya xüsusi fikir vermәli //Әdәbi qeydlәr.- B., 1966.- S. 186-193.- Mәqalәdә Mir Cәlalın yaradıcılığındakı satira vә yumordan da bәhs olunur.
 1533. Talıbzadə K. Ədəbiyyatın həyatla əlaqəsi //XX әsr Azәrbaycan әdәbi tәnqidi: 1905-1917-ci illәr /K. Talıbzadә.- B., 1966.- S. 137-138.- Mir Cəlalın XX әsrin əvvəllərində yazılmış əsərlərə tənqidi münasibəti də verilmişdir.
 1534. Talıbzadə K. Ədəbiyyatın ictimai vəzifəsi //XX әsr Azәrbaycan әdәbi tәnqidi: 1905-1917-ci illәr /K. Talıbzadә.- B., 1966.- S. 169-176.- Mir Cəlalın C. Məmmədquluzadə haqqında fikirləri.
 1535. Talıbzadə K. XX әsr Azәrbaycan әdәbi tәnqidinin tarixi kökləri //XX әsr Azәrbaycan әdәbi tәnqidi: 1905-1917-ci illәr /K. Talıbzadә.- B., 1966.- S. 58-59.- Kitabda Mir Cəlalın "Füzuli sәnәtkarlığı" əsərindən, 1940-1950-ci illərdə Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığının inkişafı ilə əlaqədar yazdığı əsərlərdən və doktorluq dissertasiyasından da bəhs olunur.
 1536. 1967

 1537. Azәrbaycan Sovet ədəbiyyatı tarixi: 2 cilddə.- B., 1967.- Ι cild.- S. 42, 223, 244, 246-247, 299, 325-327, 332-334, 337, 366, 418, 445, 450, 492-494, 496, 498, 500-504, 507, 511-513, 516-518, 530-531.- Kitabda Mir Cәlalın yaradıcılığından da danışılır.
 1538. Azәrbaycan Sovet ədəbiyyatı tarixi: 2 cilddə.- B., 1967.- ΙΙ cild.- S. 12, 26-27, 46, 61, 74, 79, 93-95, 101, 107, 111-116, 118-119, 125-127, 158, 162, 187, 276, 282-285, 349.- Kitabda Mir Cәlalın yaradıcılığından da bәhs olunur.
 1539. Azәrbaycan SSR Elmlәr Akademiyasından // Kommunist.- 1967.- 7 dekabr.- Filoloji elmlәr doktoru, professor Mir Cәlalın әdәbiyyatşünaslıq sahәsindә Azәrbaycan SSR EA-nın akademikliyinә tәqdim olunması haqqında.
 1540. "Dirilən adam" //Seçilmiş əsərləri /M. Arif.- B., 1967.- Ι cild.- S. 51-55.- Mir Cəlalın eyni adlı əsəri haqqında.
 1541. Әbdürrәhimova, C. Jurnal Azərbaycan sovet ədəbiyyatının inkişafı uğrunda mübarizədə // Azadlığın carçısı /C. Әbdürrәhimova.- B., 1967.- S. 47-50.- Kitabçada Mir Cәlalın "Şәrq qadını" jurnalındakı fәaliyyәtindәn dә danışılır.
 1542. Hәsәnova, T. Әdәbi әlaqәlәrimiz // Әdәbiyyat vә incәsәnәt.- 1967.- 22 iyul.- "Bir gәncin manifesti"nin ermәni dilinә tәrcümәsindәn dә danışılır.
 1543. Qəzəbli hekayələr //Seçilmiş əsərləri /M. Arif.- B., 1967.- Ι cild.- S. 83-86.- Mir Cəlalın hekayələri haqqında.
 1544. Seyidov, Y. Azәrbaycan romanında azadlıq hәrәkatının inikası // Azәrbaycan.- 1967.- №12.- S. 125-197.- Mәqalәdә Mir Cәlalın "Bir gәncin manifesti", "Dirilәn adam", "Yolumuz hayanadır" romanlarından da bәhs olunur.
 1545. Tәbrik edirik // Әdәbiyyat vә incәsәnәt.- 1967.- 21 yanvar.- SSRİ Ali Soveti Rәyasәt Heyәtinin 1967-ci il 14 yanvar tarixli Fәrmanı ilә Mir Cәlal Әli oğlu Paşayevin Qırmızı Әmәk Bayrağı ordeni ilә tәltif olunması haqqında
 1546. Yazıçı və alim //Seçilmiş əsərləri /M. Arif.- B., 1967.- Ι cild.- S. 491-499.- Mir Cəlal haqqında.
 1547. Yüksәk mükafat // Kommunist.- 1967.- 17 yanvar.- SSRİ Ali Soveti Rәyasәt Heyәtinin 1967-ci il 14 yanvar tarixli Fәrmanına әsasәn Mir Cәlal Paşayevin Qırmızı Әmәk Bayrağı ordeni ilә tәltif olunması barәdә.
 1548. 1968

 1549. Arif, M. Әdibin rәnglәri // Ulduz.- 1968.- №4.- S. 8-11.- Mir Cәlalın anadan olmasının 60 illiyi münasibәtilә.
 1550. Azәrbaycan LKGİ MK-da // Azәrbaycan gәnclәri.- 1968.- 24 oktyabr.- Әdәbiyyat vә incәsәnәt sahәsindә 1968-ci il üçün Mir Cәlal Әli oğlu Paşayevә "Bir gәncin manifesti" romanına görə Respublika Lenin komsomolu mükafatının verilmәsi haqqında Azәrbaycan LKGİ MK bürosunun qәrarı haqqında.
 1551. Babayev, N. "Bir gәncin manifesti" vә onun müәllifi // Azәrbaycan gәnclәri.- 1968.- 31 oktyabr.- Mir Cəlalın eyni adlı əsərinin Lenin komsomolu mükafatına layiq görülməsi haqqında.
 1552. Әfәndiyev, İ. Çox dәyәrli yaradıcılıq ömrü // Kommunist.- 1968.- 18 may.- Mir Cәlalın anadan olmasının 60 illiyi münasibәtilә.
 1553. Әlimirzәyev, X. Gәncliyin yaxın dostu // Azәrbaycan gәnclәri.- 1968.- 18 may.- Mir Cәlalın anadan olmasının 60 illiyi münasibәtilә.
 1554. Hüseynov, Ә. İstedadlı yazıçı, görkәmli alim // Sovet kәndi.- 1968.- 18 may.- Mir Cәlalın anadan olmasının 60 illiyi münasibәtilә.
 1555. Hüseynov, İ. Sizi nә üçün sevirlәr // Azәrbaycan.- 1968.- №4.- S. 3-5.- Mir Cәlalın anadan olmasının 60 illiyi münasibәtilә.
 1556. Hәsәnova, R. İstedadlı yazıçı, görkәmli alim //Lenin tәrbiyәsi uğrunda.- 1968.- 18 may.- Mir Cәlalın anadan olmasının 60 illiyi münasibәtilә.
 1557. Hәsәnzadә, N. Arzular, xatirәlәr...: şeir: müәllimim Mir Cәlalın 60 illiyinә // Lenin tәrbiyәsi uğrunda.- 1968.- 18 may.
 1558. Xәlilov, Q. Görkәmli sәnәtkar // S. M. Kirov ad. ADU-nun Elmi Әsәrlәri. Dil vә әdәbiyyat seriyası.- 1968.- №3.- S. 7-19 Mir Cәlalın anadan olmasının 60 illiyi münasibәtilә.
 1559. İsmayılov, Y. Mir Cәlalın müharibә dövrü hekayәlәri // S. M. Kirov adına ADU-nun Elmi Әsәrlәri. Dil vә әdәbiyyat seriyası.- 1968.- №3.- S. 30-44.
 1560. Lane-Tomaş. Alim-müәllim // Әdәbiyyat vә incәsәnәt.- 1968.- 18 may.- Çexoslovakiyalı alimin Mir Cәlal haqqında ürək sözləri.
 1561. Mәmmәd, C. Yazıçı-tәrbiyәçi // Bakı.- 1968.- 17 may.- Mir Cәlalın anadan olmasının 60 illiyi münasibәtilә.
 1562. Musayev, T. Mehdi Hüseyn Mir Cәlal haqqında // S. M. Kirov adına ADU-nun Elmi әsәrlәri. Dil vә әdәbiyyat seriyası.- 1968.- №3.- S. 26-29.
 1563. Mustafayeva, R. "Gülbәslәyәn qız"ı bir dә oxuyarkәn... // S. M. Kirov adına ADU-nun Elmi әsәrlәri. Dil vә әdәbiyyat seriyası.- 1968.- №3.- S. 20-25.
 1564. Nәbiyev, B. Әdibin yaradıcılıq yolu // Azәrbaycan müәllimi.- 1968.- 17 may.- Mir Cәlalın anadan olmasının 60 illiyi münasibәtilә.
 1565. Nәbiyev, B. Söz ardı // Seçilmiş әsәrlәri /Mir Cәlal.- 4 cilddә. ΙV cild.- B., 1968.- S. 462-472
 1566. Nәcәfova, M. Müxtәlif dillәrdә: əsәrlәrinin nәşri haqqında.- Mir Cәlalın anadan olmasının 60 illiyi münasibәtilә // Bakı.- 1968.- 17 may.
 1567. Nizami yurdunda görüş // Lenin tәrbiyәsi uğrunda.- 1968.- 18 may.- Mir Cәlalın anadan olmasının 60 illiyi münasibәtilә Kirovabadda oxucularla görüşü haqqında
 1568. Şagirdlәrlә görüş // Lenin tәrbiyәsi uğrunda.- 1968.- 18 may.- Mir Cәlalın anadan olmasının 60 illiyi münasibәtilә Bakının 182 saylı mәktәbindә keçirilən görüş haqqında.
 1569. Talıbzadə, K. Aydınlıq, sәmimilik // Әdәbiyyat vә incәsәnәt.- 1968.- 11 may.- Mir Cәlalın anadan olmasının 60 illiyi münasibәtilә.
 1570. Tәbrik edirik! // Lenin tәrbiyәsi uğrunda.- 1968.- 18 may.- Mir Cәlalın anadan olmasının 60 illiyi münasibәtilә S. M. Kirov adına ADU-nun rektorluğu, partiya, komsomol vә hәmkarlar komitәlәrinin təbriki.
 1571. Tәntәnәli yubiley gecәsi // Lenin tәrbiyәsi uğrunda.- 1968.- 18 may.- Mir Cәlalın anadan olmasının 60 illiyi münasibәtilә.
 1572. Vahabzadә, B. Qırx illik yol // Әdәbiyyat vә incәsәnәt.- 1968.- 18 may.- Mir Cәlalın anadan olmasının 60 illiyi münasibәtilә.
 1573. Yubilyarı tәbrik edirlәr // Әdәbiyyat vә incәsәnәt.- 1968.- 18 may.- Mir Cәlalın anadan olmasının 60 illiyi münasibәtilә SSRİ Yazıçılar İttifaqı və Azәrbaycan әdәbiyyatı şurasının təbrikləri.
 1574. 1969

 1575. Atayev, M. "Yolumuz hayanadır" romanının rus nәşri // S M. Kirov adına Azәrbaycan Dövlәt Universiteti. Elmi әsәrlәr. Dil vә әdәbiyyat seriyası.- 1969.- №l-2.- S. 142-145.
 1576. S. M. Kirov adına Azәrbaycan Dövlәt Universitetinin işçilәrinә fәxri adlar verilmәsi haqqında: Azәrbaycan SSR Ali Soveti Rәyasәt Heyәtinin Fәrmanı // Kommunist.- 1969.- 2 noyabr; Azәrbaycan müәllimi.- 1969.- 5 noyabr.- Mir Cәlal Paşayevә Azәrbaycan SSR "Әmәkdar elm xadimi" adı verilmәsi haqqında.
 1577. 1970

 1578. Abbasov, A., Bәktaşi, İ. Әsrimizin әdәbi salnamәsi haqqında // Azәrbaycan gәnclәri.- 1970.- 10 yanvar.- Mir Cәlalın vә F. Hüseynovun "XX әsr Azәrbaycan әdәbiyyatı" dәrsliyi haqqında.
 1579. Hacıyev, A. "XX әsr Azәrbaycan әdәbiyyatı" // Әdәbiyyat vә incәsәnәt.- 1970.- 24 yanvar.- S. 14.- Mir Cәlal vә F. Hüseynovun eyni adlı kitabı haqqında.
 1580. Xəndan, C. Azərbaycan ədəbiyyatında Lenin surəti // Ulduz.- 1970.- №4.- S. 10.- Müəllifin arxivindən tapılmış bu məqalədə Mir Cəlalın əsərlərindən də bəhs olunur.
 1581. 1972

 1582. Babayev, A. Canlı hәyat lövhәlәri // Bakı.- 1972.- 13 iyun.- Mir Cәlalın yenicə nəşr olunmuş "Şәfәqdәn qalxanlar" kitabında "Dağlar dillәndi" adlı povesti haqqında.
 1583. Әhmәdov, C. "Şәfәqdәn qalxanlar" // Azәrbaycan gәnclәri.- 1972.- 25 noyabr.- Mir Cәlalın eyni adlı əsəri haqqında.
 1584. Nәbiyev, A. "Şәfәqdәn qalxanlar" // Әdәbiyyat vә incәsәnәt.- 1972.- 2 sentyabr.- S. 6-7.- Mir Cәlalın eyni adlı әsәri haqqında.
 1585. 1973

 1586. Hacıyev, V. "Әdәbiyyatşünaslığın әsasları" // Әdәbiyyat vә incәsәnәt.- 1973.- 21 aprel.- S. 13.- Mir Cәlal vә P. Xәlilovun ali mәktәb tәlәbәlәri, aspirantları vә әdәbiyyat müәllimlәri üçün nәzәrdә tutulmuş eyni adlı kitabı haqqında.
 1587. Hüseynzadә, A. "Әdәbiyyatşünaslığın әsasları" // Azәrbaycan müәllimi.- 1973.- 22 iyun.- Mir Cәlal vә P. Xәlilovun eyni adlı dәrsliyi haqqında.
 1588. Xəlilov, Q. Azərbaycan romanının inkişaf tarixindən /Q. Xəlilov; red. Q. Qasımzadə; Azərbaycan SSR EA Nizami adına Ədəbiyyat və Dil İnstitutu.- Bakı: Elm, 1973.- 351 s.- Mir Cəlalın romanlarından da bəhs olunur (S. 332-333).
 1589. İsmayılov, Y. "Әdәbiyyatşünaslığın әsasları" // Azәrbaycan SSR EA-nın xәbәrlәri. Әdәbiyyat, dil vә incәsәnәt seriyası.- 1973.- №3.- S. 124-128.- Mir Cәlal vә P. Xәlilovun eyni adlı kitabı haqqında.
 1590. Quliyev, R. Çәtin yolun başlanğıcı //Müxbir.- 1973.- №8.- S. 27-29.- Әdibin müxbirlik fәaliyyәti vә yaradıcılığı haqqında.
 1591. Quliyev, R. Әdәbiyyatşünaslığa dair yeni vәsait // Azәrbaycan mәktәbi.- 1973.- №8.- S. 72-73.- Mir Cәlalın vә P. Xәlilovun "Әdәbiyyatşünaslığın әsasları" kitabı haqqında.
 1592. Mir Cəlalın "Azərbaycan" jurnalında çap olunmuş əsərlərinin biblioqrafiyası // "Azərbaycan" jurnalının biblioqrafiyası: 1923-1972.- B., 1973.- S. 172-173, 319-320, 395.
 1593. Nәbiyev, A. Maraqlı dәrs vәsaiti // Bakı.- 1973.- 11 aprel.- Mir Cәlal vә P. Xәlilovun birgә yazdıqları "Әdәbiyyatşünaslığın әsasları" dәrsliyi haqqında.
 1594. 1974

 1595. Hacıyev, V. "Klassiklәr vә müasirlәr" // Әdәbiyyat vә incәsәnәt.- 1974.- 27 aprel.- S. 14.- Әdibin eyni adlı әdәbi-tәnqidi mәqalәlәr kitabı haqqında.
 1596. İsmayılov, Y. "Klassiklәr vә müasirlәr" // Azәrbaycan SSR EA-nın xәbәrlәri. Әdәbiyyat, dil vә incәsәnәt seriyası.- 1974.- №4.- S. 142-144 Әdibin eyni adlı mәqalәlәr kitabı haqqında.
 1597. 1975

 1598. Abbasov, A. "XX әsr Azәrbaycan әdәbiyyatı" // Bakı.- 1975.- 21 mart.- Mir Cәlalın vә F. Hüseynovun eyni adlı kitabı haqqında.
 1599. Hacıyev, D., Bağırov, B. "XX әsr Azәrbaycan әdәbiyyatı" // Әdәbiyyat vә incәsәnәt.- 1975.- 26 aprel.- S. 4, 13.- Mir Cәlal vә F. Hüseynovun eyni adlı kitabı haqqında.
 1600. İbrahimov, M. O günlәr unudulmaz // Әdәbiyyat vә incәsәnәt.- 1975.- 29 mart.- S. 6-7.- Mir Cәlalın müharibә illәrindә Azәrbaycan döyüşçülәri ilə görüşləri haqqında.
 1601. 1976

 1602. Cəfərov, N. Yazıçı-tərbiyəçi //Sənət yollarında /N. Cəfərov.- B., 1975.- S. 258-262, 269-274.- Mir Cәlalın yaradıcılığı və "Açıq kitab" romanı haqqında.
 1603. Әliyeva, İ. Bәdii yaradıcılığın geniş tәhlili // Bakı.- 1976.- 3 yanvar. Y. İsmayılovun "Mir Cәlalın yaradıcılığı" adlı kitabı haqqında.
 1604. Hәsәnzadә, M. Dәyәrli tәdqiqat әsәri // Azәrbaycan.- 1976.- №12.- S. 201-203.- Y. İsmayılovun "Mir Cәlalın yaradıcılığı" adlı kitabı haqqında.
 1605. Niftәliyev, A. Mir Cәlalın romanlarında ana obrazı // S. M. Kirov adına Azәrbaycan Dövlәt Universiteti. Elmi әsәrlәr. Dil vә әdәbiyyat seriyası.- 1976.- №6.- S. 36-42.
 1606. 1977

 1607. Nəbiyev, B. Azərbaycanlı Sovet sərkərdəsinin ilk bədii surəti //Böyük vətən müharibəsi və Azərbaycan ədəbiyyatı /B. Nəbiyev.- B., 1977.- S. 213.- Mir Cəlalın Azərbaycan yazıçılarının III qurultayında Hüseyn Abbaszadənin "General" romanı haqqındakı fikirləri.
 1608. Nəbiyev, B. Bir neçə söz //Böyük vətən müharibəsi və Azərbaycan ədəbiyyatı /B. Nəbiyev.- B., 1977.- S. 5-6.- Mir Cəlalın müharibə dövrü Azərbaycan ədəbiyyatının müxtəlif məsələlərinə dair məqalələrindən və "Mirzə Xəyal" pyesindən danışılır.
 1609. Nəbiyev, B. Cəbhə xətti ürəklərdən keçirdi //Böyük vətən müharibəsi və Azərbaycan ədəbiyyatı B. Nəbiyev.- B., 1977.- S. 285.- Mir Cəlalın "Yaşıdlarım" romanı haqqında.
 1610. Nəbiyev, B. Dövrün konflikti və onun dramaturgiyada inikası //Böyük vətən müharibəsi və Azərbaycan ədəbiyyatı /B. Nəbiyev.- B., 1977.- S. 137.- Mir Cəlalın "Yerin qulağı var", "Mirzə Xəyal" pyeslərindən və "Yaşıdlarım" romanından bəhs olunur.
 1611. Nəbiyev, B. Publisistika //Böyük vətən müharibəsi və Azərbaycan ədəbiyyatı /B. Nəbiyev.- B., 1977.- S. 99, 104.- Mir Cəlalın müharibə əleyhinə yazılmış publisistik yazilarından da bəhs olunur.
 1612. Nəbiyev, B. Sovet döyüşçüsü surəti //Böyük vətən müharibəsi və Azərbaycan ədəbiyyatı /B. Nəbiyev.- B., 1977.- S. 105-106, 110, 115-118, 120, 121, 127, 131, 134.- Mir Cəlalın müharibə mövzusunda yazdığı "Vətən yaraları" və b. əsərləri haqqında.
 1613. Nəbiyev, B. Yeni tələblər və xırda formanın yeni imkanları //Böyük vətən müharibəsi və Azərbaycan ədəbiyyatı /B. Nəbiyev.- B., 1977.- S. 95-97.- Mir Cəlalın "Anaların üsyanı" publisist yazısından, "Həzi Aslanov" oçerkindən və faşizmi lənətləyən məqalələrindən də bəhs olunur.
 1614. Vәlixanov, N. Mir Cәlalın yaradıcılığı // Azәrbaycan SSR EA-nın xәbәrlәri. Әdәbiyyat, dil vә incәsәnәt seriyası.- 1977.- №2.- S. 115-116.- Y. İsmayılovun eyni adlı monoqrafiyası haqqında.
 1615. Yazıçı ilә görüş // Әdәbiyyat vә incәsәnәt.- 1977.- 4 iyun.- S. 7.- Sumqayıtdakı Mәrkәzi şәhәr kitabxanasında Mir Cәlalın oxucularla görüşü haqqında.
 1616. Yusifli, V. Әdәbi proseslә vәhdәtdә // Әdәbiyyat vә incәsәnәt.- 1977.- 2 aprel.- S. 7 Y. İsmayılovun "Mir Cәlalın yaradıcılığı" adlı monoqrafiyası haqqında.
 1617. 1978

 1618. Abdullayev, C. Әdibin mәnәvi dünyası // Azәrbaycan.- 1978.- №4.- S. 169-175.- Mir Cәlal – 70.
 1619. Babayev, N. Ürәklә yazanda // Sovet kәndi.- 1978.- 6 may.- Mir Cәlalın anadan olmasının 70 illiyi münasibәtilә.
 1620. Әhmәd, B. Gәnclik tәravәtilә // Әdәbiyyat vә incәsәnәt.- 1978.- 6 may.- S. 3.- Mir Cәlal – 70
 1621. Әlimirzәyev, X. Görkәmli alim // S. M. Kirov adına Azәrbaycan Dövlәt Universiteti. Elmi әsәrlәr. Dil vә әdәbiyyat seriyası.- 1978.- №3.- S. 25-33.- Yazıçı-alim Mir Cәlalın 70 illiyi münasibәtilә.
 1622. Әlimirzәyev, X. Görkәmli alim-tәdqiqatçı // Әdәbiyyat vә incәsәnәt.- 1978.- 6 mart.- S. 3.- Mir Cәlal haqqında.
 1623. Әlimirzәyev, X. Mir Cәlal // Ulduz.- 1978.- №6.- S. 38-41.- Yaradıcılığı haqqında.
 1624. Әliyeva, İ. Görkәmli nasir // S. M. Kirov adına Azәrbaycan Dövlәt Universiteti. Elmi әsәrlәr. Dil vә әdәbiyyat seriyası.- 1978.- №3.- S. 34-38.- Yazıçı-alim Mir Cәlal haqqında.
 1625. Әliyeva, İ. Müәllim olsam da... // Azәrbaycan müәllimi.- 1978.- 5 may.- Mir Cәlalın anadan olmasının 70 illiyi münasibәtilә.
 1626. Hörmәtli qәlәm yoldaşımız Mir Cәlal! // Әdәbiyyat vә incәsәnәt.- 1978.- 6 may.- S. 3.- Anadan olmasının 70 illiyi münasibәtilә Azәrbaycan Yazıçılar İttifaqı İdarә Heyәtinin tәbriki.
 1627. Hörmәtli Mir Cәlal Әli oğlu! // Әdәbiyyat vә incәsәnәt.- 1978.- 6 may.- S. 3.- Anadan olmasının 70 illiyi münasibәtilә SSRİ Yazıçılar İttifaqı İdarә Heyәtinin tәbriki.
 1628. Hüseynov, F. Qәlәmin qüdrәti // Bakı.- 1978.- 5 may.- Görkәmli әdib, alim, əmәkdar elm xadimi Mir Cәlalın anadan olmasının 70 illiyi münasibәtilә.
 1629. Mir Cәlal: nekroloq // Kommunist.- 1978.- 29 sentyabr; Әdәbiyyat vә incәsәnәt.- 1978.- 30 sentyabr.- S. 7.
 1630. Müttәlibov, T. Bir yazıçının manifesti // Azәrbaycan gәnclәri.- 1978.- 6 may.- Mir Cәlalın anadan olmasının 70 illiyi münasibәtilә.
 1631. Niftәliyev, A. Xoşbәxtlik // Pioner.- 1978.- №4.- S. 17.- Mir Cәlal – 70.
 1632. Niftәliyev, A. Mir Cәlalın romanlarında tәrbiyә mәsәlәlәri // Azәrbaycan mәktәbi.- 1978.- №5.- S. 69-73
 1633. Onu ellәr oxuyur // Bakı.- 1978.- 5 may.- Mir Cәlalın yaradıcılığı haqqında.
 1634. Rәhimov, S. Onun yeri görünәcәkdir // Әdәbiyyat vә incәsәnәt.- 1978.- 30 sentyabr.- S. 7.- Mir Cәlalın vəfatı münasibәtilә.
 1635. Talıbzadә, K. Mәnalı ömür // Әdәbiyyat vә incәsәnәt.- 1978.- 30 sentyabr.- S. 7 Mir Cәlalın vəfatı münasibәtilә.
 1636. Vahabzadə, Bəxtiyar Mahmud oğlu. Mir Cəlal: anadan olmasının 60 illiyi münasibətilə //Sadəlikdə böyüklük /B.M. Vahabzadə.- Bakı: Yazıçı, 1978.- S. 109-118.
 1637. Yazıçı Mir Cәlalın (Paşayev Mir Cәlal Әli oğlu) Oktyabr İnqilabı ordeni ilә tәltif edilmәsi haqqında SSRİ Ali Soveti Rәyasәt heyәtinin Fәrmanı // Azәrbaycan.- 1978.- №4.- S. 169; Kommunist.- 1978.- 26 aprel.- S. 6; Әdәbiyyat vә incәsәnәt.- 1978.- 29 aprel.- S. 7.
 1638. Zamanov, A. Yazıçı, alim, müәllim // Kommunist.- 1978.- 6 may.- Mir Cәlalın 70 illiyi münasibәtilә.
 1639. 1979

 1640. Zamanov, A. Әlli illik yaradıcılıq yolu //Әmәl dostları /A. Zamanov.- B., 1979.- S. 324-329.- Mir Cәlal haqqında.
 1641. 1981

 1642. Cəfər, M. Müəllif haqqında //Kamalın təntənəsi: Böyük Vətən müharibəsi və Azərbaycan ədəbiyyatı /B. Nəbiyev - B., 1981.- S. 3.- Ön sözdə Mir Cəlal haqqında da danışılır.
 1643. Nəbiyev, B. Azərbaycanlı sovet sərkərdəsinin ilk bədii surəti //Kamalın təntənəsi: Böyük Vətən müharibəsi və Azərbaycan ədəbiyyatı /B. Nəbiyev.- B., 1981.- S. 256.- Mir Cəlalın Hüseyn Abbaszadənin "General" romanı haqqında söylədiyi fikirləri də verilmişdir.
 1644. Nəbiyev, B. Cəbhə xətti ürəklərdən keçirdi //Kamalın təntənəsi: Böyük Vətən müharibəsi və Azərbaycan ədəbiyyatı /B. Nəbiyev.- B., 1981.- S. 346-348.- Mir Cəlalın "Yaşıdlarım" romanı haqqında.
 1645. Nəbiyev, B. Dramaturgiya //Kamalın təntənəsi: Böyük Vətən müharibəsi və Azərbaycan ədəbiyyatı /B. Nəbiyev.- B., 1981.- S. 164-165, 187-188.- Mir Cəlalın bir pərdəli "Yerin qulağı var" pyesindən və "Mirzə Xəyal" komediyasından da danışılır.
 1646. Nəbiyev, B. Qələbədən sonrakı Azərbaycan nəsrində Böyük Vətən müharibəsi mövzusu //Kamalın təntənəsi: Böyük vətən müharibəsi və Azərbaycan ədəbiyyatı /B. Nəbiyev.- B., 1981.- S. 219.- Mir Cəlalın "Yaşıdlarım" romanından da bəhs olunur.
 1647. Nəbiyev, B. Publisistika //Kamalın təntənəsi: Böyük Vətən müharibəsi və Azərbaycan ədəbiyyatı /B. Nəbiyev.- B., 1981.- S. 119, 125.- Mir Cəlalın müharibə əleyhinə yazılmış publisistik yazilarından da bəhs olunur.
 1648. Nəbiyev, B. Sovet döyüşçüsü surəti //Kamalın təntənəsi: Böyük Vətən müharibəsi və Azərbaycan ədəbiyyatı /B. Nəbiyev.- B., 1981.- S. 126-127, 131-132, 137-139, 141-142, 144-145, 152, 157-158, 160-161.- Mir Cəlalın müharibə mövzusunda yazdığı "Vətən yaraları" və başqa əsərləri haqqında.
 1649. Nəbiyev, B. Yeni tələblər və xırda formanın yeni imkanları //Kamalın təntənəsi: Böyük Vətən müharibəsi və Azərbaycan ədəbiyyatı /B. Nəbiyev.- B., 1981.- S. 115, 117.- Mir Cəlalın "Anaların üsyanı" əsərindən və "Həzi Aslanov" oçerkindən də bəhs olunur.
 1650. Vəliyev, İ. Həyat həqiqətinin bədii mənzərəsi //Ədəbi portret və xarakter /İ. Vəliyev.- B., 1981.- S. 34.- Kitabda həmçinin Mir Cəlalın yaradıcılığından da bəhs olunur.
 1651. Vəliyev, İ. Portret və ideya //Ədəbi portret və xarakter /İ. Vəliyev.- B., 1981.- S. 54.- Kitabda həmçinin Mir Cəlalın yaradıcılığından da bəhs olunur.
 1652. 1982

 1653. Xəlilov, P. Nəsrimizin bir ili //Nəsrimizin üfüqləri /P. Xəlilov.- B., 1982.- S. 38, 40-43.- Mir Cəlalın yaradıcılığından da bəhs olunur.
 1654. Mir Cəlal: 1908-1978 //Azərbazycan sovet yazıçıları: ədəbi sorğu kitabı.- B., 1987.- S. 410-412
 1655. Mustafayev, İ. Dünyanın dərdini düşünən şair //Bulaq kimi: Osman Sarıvəllinin poeziyası haqqında düşüncələr /İ. Mustafayev.- B., 1982.- S. 83.- Osman Sarıvəllinin "Cənub şeirləri"nə Mir Cəlalın münasibəti.
 1656. Mustafayev, İ. Xalq ruhunun ifadəsi //Bulaq kimi: Osman Sarıvəllinin poeziyası haqqında düşüncələr /İ. Mustafayev.- B., 1982.- S. 122-123.- Osman Sarıvəllinin "Gətir, oğlum, gətir" poemasına Mir Cəlalın münasibəti.
 1657. Mustafayev, İ. Müasir və obrazlı //Bulaq kimi: Osman Sarıvəllinin poeziyası haqqında düşüncələr /İ. Mustafayev.- B., 1982.- S. 33-35.- Osman Sarıvəlli yaradıcılığına Mir Cəlalın münasibəti.
 1658. Mustafayev, İ. Sənət arzusu //Bulaq kimi: Osman Sarıvəllinin poeziyası haqqında düşüncələr /İ. Mustafayev.- B., 1982.- S. 30-31.- Osman Sarıvəllinin şeirlərinə Mir Cəlalın verdiyi yüksək qiymətdən də bəhs olunur.
 1659. 1983

 1660. Babayev, N. Xatırlayıram // Әdәbiyyat vә incәsәnәt.- 1983.- 22 aprel.- S. 7.- Anadan olmasının 75 illiyi münasibәtilә.
 1661. Hüseynov, A. Millilik və bədii inikas //Müxtəlifliyin birliyi /A. Hüseynov.- B., 1983.- S. 91-92.- Mir Cәlalın yaradıcılığından da danışılır.
 1662. Hüseynov, F. Hamının ürәyindә // Azәrbaycan müәllimi.- 1983.- 22 aprel.- Mir Cәlal haqqında.
 1663. Hüseynov, F. İşıqlı adam // Azәrbaycan.- 1983.- №4.- S. 146-152.-Mir Cәlalın anadan olmasının 75 illiyi münasibәtilә.
 1664. Mir Cəlalın ədəbi-tənqidi, publisist məqalələrinin biblioqrafiyası və haqqında // Azərbaycan Sovet ədəbiyyatşünaslığı: biblioqrafiya: 1920-1975.- B., 1983.- S. 11-18, 458-467, 826-827, 831, 852, 857, 861, 900, 926.
 1665. Sadıqzadә, F. Böyük әdibin sәnәtinә layiq // Azәrbaycan gәnclәri.- 1983.- 26 aprel.- Mir Cәlalın anadan olmasının 75 illiyi vә "Bir gәncin manifesti" romanının Tehranda farsca çapdan çıxması haqqında.
 1666. Vәkilova, D. Görkәmli әdib // Azәrbaycan qadını.- 1983.- №8.- S. 14-15.- Mir Cəlalın yaradıcılığı haqqında.
 1667. Vəlixanov, N. Maarifçi simvolik hekayə, maarifçi realist uşaq nəsrinin klassik nümunələri və onların ədəbiyyat tariximizdəki mövqeyi //Azərbaycan maarifçi-realist ədəbiyyatı /N. Vəlixanov.- B., 1983.- S. 138.- Kitabda Mir Cəlal yaradıcılığı haqqında da material verilmişdir.
 1668. 1984

 1669. Cәfәrov, N. Mir Cәlalın hekayәlәri // Әdәbiyyat vә incәsәnәt.- 1984.- 19 oktyabr.- "Lәyaqәt" hekayəsi haqqında
 1670. Mir Cəlal //Bədii həqiqət uğrunda /X. Əlimirzəyev; red. H. Qasımzadə.- B.: Yazıçı, 1984.- S. 124-144.
 1671. Nəbiyev, B. Uşaq ədəbiyyatımız müasir mərhələdə //Söz ürəkdən gələndə /B. Nəbiyev.- B., 1984.- S. 192.- Müəllifin Mir Cəlal haqqında xatirələri.
 1672. Tapdıq, İ. Xatırlayıram // Әdәbiyyat vә incәsәnәt.- 1984.- 24 avqust.- S. 4.- Mir Cәlalın xatirәsinә həsr olunmuş şeir.
 1673. 1985

 1674. Babayev, N. Elə yaz ki… //Elə yaz ki… /N. Babayev.- B., 1985.- S. 199.- Mir Cәlalın yaradıcı-lığından da bəhs olunur.
 1675. Babayev, N. Sözün gücü //Elə yaz ki… /N. Babayev.- B., 1985.- S. 138.- Mir Cәlalın "Badamın ləzzəti" əsərindən də bəhs olunur.
 1676. Həsənov, O. Qoqol və Azərbaycan ədəbiyyatı //Tarixilik və müasirlik /O. Həsənov.- B., 1985.- S. 243, 264, 266.- Mir Cәlalın Qoqol haqqındakı fikirləri də verilmişdir.
 1677. Həsənov, O. Proletar inqilabının yenilməz qəhrəmanları //Tarixilik və müasirlik /O. Həsənov.- B., 1985.- S. 57.- Mir Cәlalın əsərlərindən də bəhs olunur.
 1678. Həsənov, O. Sosialist inqilabının fədakarları //Tarixilik və müasirlik /O. Həsənov.- B., 1985.- S. 72, 76-78.- Mir Cәlalın əsərlərindən də bəhs olunur.
 1679. Mustafayev, F. Hәyat hәqiqәtinә sәdaqәtlә // Kitablar alәmindә.- 1985.- №2.- S. 26-27.- Mir Cәlalın әdәbi irsi haqqında.
 1680. 1986

 1681. Xəlilov, Q. Tarix və tarixi şəxsiyyətlər //Tənqidçilik çətin peşədir /Q. Xəlilov.- B., 1986.- S. 278.- Mir Cәlal haqqında da geniş yazı verilmişdir.
 1682. Mütәllibov, T. Sevimli yazıçı, mehriban insan // Әdәbiyyat vә incәsәnәt.- 1986.- 28 mart.- S. 8.- Müәllifin Mir Cәlal haqqında xatirәlәri.
 1683. Orucov, T. Kiçik janrın böyük ustası // Azәrbaycan.- 1986.- №9.- S. 187-189.- Mir Cәlalın "Lәyaqәt" əsəri haqqında.
 1684. 1987

 1685. Həsənov, K. Nəsr və dramaturgiya //Lenin Azərbaycan ədəbiyyatında.- B., 1987.- S. 264-266, 302-304.- Mir Cəlalın "Məşriq", "Bir gəncin manifesti" və "Yaşıdlarım" əsərləri haqqında.
 1686. Hüseyn, M. Mir Cəlal //Ədəbiyyat: 7-ci sinif üçün /H. Əfəndiyev., Z. Əliyeva.- B., 1987.- ΧΙΧ nəşri.- S. 119-120 .
 1687. Şәrif, H. Sәmimi dostluq // Azәrbaycan.- 1987.- №7.- S. 170-171.- Mir Cәlalın hekayәlәrinin rus dilindә çapdan çıxması haqqında.
 1688. 1988

 1689. Abdullayev, C. Bir әdibin manifesti // Azәrbaycan gәnclәri.- 1988.- 26 aprel.- Mir Cәlalın anadan olmasının 80 illiyi münasibәtilә.
 1690. Babayev, N. Görkәmli әdib, nәcib müәllim // Bakı.- 1988.- 26 aprel.- Mir Cәlalın anadan olmasının 80 illiyi münasibәtilә.
 1691. Әlimirzәyev, X. Görkәmli yazıçı-alim, unudulmaz müәllim // Әdәbiyyat vә incәsәnәt.- 1988.- 22 aprel.- S. 7.- Mir Cәlalın anadan olmasının 80 illiyi münasibәtilә.
 1692. Әliyev, A. İllәrә nә var ki...: xatirә// Qobustan.- 1988.- №1.- S. 39-41.- Mir Cәlal haqqında.
 1693. Әliyeva, İ. Unudulmaz sәnәtkar // Azәrbaycan müәllimi.- 1988.- 20 aprel.- Mir Cәlalın 80 illiyi münasibәtilә.
 1694. Görkәmli yazıçı, alim // Әdәbiyyat vә incәsәnәt.- 1988.- 20 may.- S. 6; Bakı.- 1988.- 14 may.- Mir Cәlalın anadan olmasının 80 illiyi münasibәtilә Azәrbaycan Elmlәr Akademiyasında keçirilәn yubiley haqqında.
 1695. Mәmmәdov, C. Bir müәllim tanıyırdım: görkәmli Azərdaycan sovet nasiri Mir Cәlalın anadan olmasının 80 illiyi // Ulduz.- 1988.- №4.- S. 55-59.
 1696. Mir Cəlal //Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinə bir baxış.- II cild /C. Heyət.; tərt. Ə. Qənbəroğlu; red. E. Məmmədyarova.- Bakı: Azərnəşr, 1998.- S 260-261.
 1697. Mir Cəlal: 1908-1978 //Azərbaycan Sovet ədəbiyyatı: ali məktəblər üçün dərslik.- B., 1988.- S.306-314.
 1698. Vәliyev, V. Unudulmaz insan // Azәrbaycan.- 1988.- №4.- S. 58-63.- Mir Cәlalın anadan olmasının 80 illiyi münasibәtilә.
 1699. 1989

 1700. Mustafayev, İ. Dostluq ərməğanı //Yazıçı idealı və həyat həqiqətləri /İ. Mustafayev.- B., 1989.- S. 30.- Mir Cəlal haqqında.
 1701. Mustafayev, İ. Ümid işığı: M. Vəkilovun "Ömür dedikləri bir karvan yolu…" kitabına müqəddimə //Yazıçı idealı və həyat həqiqətləri /İ. Mustafayev.- B., 1989.- S. 149.- Mir Cəlal haqqında da verilmişdi.r
 1702. Mustafayev, İ. Ürəyə işıq saçan təbəssüm //Yazıcı idealı və həyat həqiqətləri /İ. Mustafayev.- B., 1989.- S. 105.- Mir Cəlal haqqında da verilmişdir.
 1703. Mustafayev, İ. Yaşayacaq dastan kimi //Yazıcı idealı və həyat həqiqətləri /İ. Mustafayev.- B., 1989.- S. 10.- Mir Cəlal haqqında.
 1704. Salmanova, Z. Kiçik janrın böyük ustası // Әdәbiyyat vә incәsәnәt.- 1989.- 7 aprel.- S. 6.- Mir Cәlalın yaradıcılığı haqqında.
 1705. Şıxlı, İ. Həmişə yarpaq tökülür, həmişə yarpaq yaranır: ön söz //Yazıcı idealı və həyat həqiqətləri /İ. Mustafayev.- B., 1989.- S. 6-7.- Mir Cəlal haqqında da danışılır.
 1706. Talıbzadə, K. Əsrlərə müasir nəzər //Tənqid və tənqidçilər /K. Talıbzadə.- B., 1989.- S. 343.- Mir Cəlal haqqında da danışılır.
 1707. Talıbzadə, K. İlhamlı elmi yaradıcılıq //Tənqid və tənqidçilər /K. Talıbzadə.- B., 1989.- S. 368.- Mir Cəlal haqqında da danışılır.
 1708. Talıbzadə, K. Məmməd Arifin elmi, elmi-təşkilatçılıq ənənələri //Tənqid və tənqidçilər /K. Talıbzadə.- B., 1989.- S. 316.- Mir Cәlalın tənqidi fikirləri də verilmişdir.
 1709. 1990

 1710. Hacıyev, A. Bədii əsərin pafosu //Sənətkarın yaradıcılıq fərdiliyi /A. Hacıyev.- B., 1990.- S. 46, 49.- Mir Cәlal haqqında da verilmişdir.
 1711. Hacıyev, A. Bədii obraz //Sənətkarın yaradıcılıq fərdiliyi /A. Hacıyev.- B., 1990.- S. 80.- Mir Cәlalın əsərlərindəki bədii obrazlardan da bəhs olunur.
 1712. Hacıyev, A. Sənətkarın yaradıcılıq fərdiliyi //Sənətkarın yaradıcılıq fərdiliyi /A. Hacıyev.- B., 1990.- S. 35, 37.- Mir Cәlalın yaradıcılığından da bəhs olunur.
 1713. 1992

 1714. Hacıyev, A. Bədii əsərin kompoziyası //Bədii əsərin strukturu /A. Hacıyev.- B., 1992.- S. 59, 97, 119-120.- Mir Cәlalın yaradıcılığından da bəhs olunur.
 1715. 1993

 1716. Ailә yaddaşı // Әdәbiyyat qәzeti.- 1993.- 26 noyabr.- S. 5.- Mir Cәlal Paşayev haqqında ailә üzvlәri ilә söhbәt. Söhbәti apardı: K. Nemәt.
 1717. 1994

 1718. Görkәmli әdibin xatirә gecәsi // Azәrbaycan.- 1994.- 30 sentyabr.- Yazıçı Mir Cәlal Paşayevin xatirәsinә hәsr edilmiş әdәbi-bәdii gecә haqqında.
 1719. Hacıyev, A. Yazılı ədəbiyyatda epik əsərlərin janrları //Ədəbi növlər və janrlar /A. Hacıyev.- B., 1994.- S. 41-42, 46-47.- Mir Cəlalın yaradıcılığından da bəhs olunur.
 1720. Məsimli, M. Böyük vətən müharibəsi dövründə satira: 1941-1945-ci illər //Azərbaycan ədəbiyyatında satira /M. Məsimli.- B., 1994.- S. 90, 109-113, 131.- Mir Cəlalın yaradıcılığı haqqında da danışılır.
 1721. Məsimli, M. Ədəbiyyatımızda satira 1932-1942-ci illərdə //Azərbaycan ədəbiyyatında satira /M. Məsimli.- B., 1994.- S. 67-74.- Mir Cəlalın yaradıcılığı haqqında da danışılır.
 1722. Məsimli, M. Giriş //Azərbaycan ədəbiyyatında satira /M. Məsimli.- B., 1994.- S. 3, 5, 8-10.- Mir Cəlalın yaradıcılığı haqqında da danışılır.
 1723. Nəbiyev, B. "Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi": yazılma tarixçəsi və bəzi problemləri //Ölümsüzlüyün sirri /B. Nəbiyev.- B., 1994.- S. 173, 186-187.- Mir Cəlalın yaradıcılığı haqqında da verilmişdir.
 1724. 1995

 1725. Əhmədov, T. Mir Cəlal: 1908-1978 //Azərbaycan yazıçıları: ensiklopedik məlumat kitabı /T. Əhmədov.- B., 1995.- S. 333-334.
 1726. 1996

 1727. Hüseynova, Ş. Ədibi xatırlarkən //Sənəti ilə sevilənlər /Ş. Hüseynova.- B., 1996.- S. 3-9.- Mir Cəlal haqqında.
 1728. 1997

 1729. Hüseynova, Ş. Әdibi xatırlarkәn...: // Azәrbaycan.- 1997.- 12 fevral.- Böyük әdibimiz Mir Cәlal haqqında.
 1730. Yazıçı Mir Cəlal Paşayevin şəxsi fondu zənginləşmişdir // Azərbaycan.- 1997.- 13 sentyabr.- Ədibin oğlu Hafiz Paşayevin Mir Cəlalın Azərbaycan Dövlət Ədəbiyyat və İncəsənət arxivindəki şəxsi fonduna təqdim etdiyi sənədlər haqqında.
 1731. 1998

 1732. Babayeva, S. Xatirə günü // Ədəbiyyat qəzeti.- 1998.- 26 iyun.- S. 3.- S. Vurğunun ev muzeyində Mir Cəlalın anadan olmasının 90 illiyinə həsr edilmiş xatirə gününün keçirilməsi haqqında.
 1733. Bilal qızı, Z. Müəllimlər müəllimi // Ədəbiyyat qəzeti.- 1998.- 31 iyul.- Mir Cəlal Paşayevin anadan olmasının 90 illiyi münasibətilə.
 1734. "…Deyəsən sizin əkdiyiniz toxum göyərib" // Ədəbiyyat qəzeti.- 1998.- 5 iyun.- Mir Cәlalın 1940-1950-ci illərdə Əziz Şərifə yazdığı məktubları qəzetə Maarif Teymur təqdim etmişdir.
 1735. Ədibi ehtiramla xatırladılar // Xalq qəzeti.- 1998.- 17 iyun.- S. 5.- Mir Cəlal Paşayevin 90 illik yubileyinin Şəmkirdə qeyd olunması haqqında.
 1736. Ədibi ehtiramla xatırladılar // Azərbaycan.- 1998.- 17 iyun.- Mir Cəlal Paşayevin 90 illik yubileyi ərəfəsində Şəmkir rayonunda ədibin adını daşıyan küçədə onun barelyefinin açılışı münasibətilə.
 1737. Əliyev, Y. Ədibin nəsrinə məhəbbətlə// Azərbaycan müəllimi.- 1998.- 10 dekabr.- Mir Cәlalın anadan olmasının 90 illiyi münasibәtilә.
 1738. Hacı İbrahim. Mir Cәlal küçәsinin sakinlәriyik // Qarabağ.- 1998.- 3 fevral.- S. 3.- Mir Cәlalın anadan olmasının 90 illiyi münasibәtilә.
 1739. İbrahimova, S. Böyük qəlbli sənətkar: Mir Cәlal - 90 // Xalq qəzeti.- 1998.- 23 avqust.- S. 6.- M. F. Axundov adına Respublika Dövlət kitabxanasında keçirilən xatirə gecəsi haqqında.
 1740. İsmayilov, T. Həmişəyaşar müqtədir yazıçımız // Azərbaycan.- 1998.- 19 avqust.- Mir Cәlal – 90.
 1741. Mehdixanlı, T. Allah adamı // Azərbaycan müəllimi.- 1998.- 26 noyabr.- Mir Cәlal – 90.
 1742. Məmmədov, Ş. Görkəmli alim, istedadlı yazıçı // Azərbaycan müəllimi.- 1998.- 20 avqust.- Mir Cәlal – 90.
 1743. Mir Cəlal Paşayevin 90 illik yubileyi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamı // Azərbaycan.- 1998.- 17 aprel.
 1744. Mir Cəlalın xatirə gecəsi // Azərbaycan.- 1998.- 27 may.- S. 8.- Y. Əliyev adına Azərbaycan Milli Aviasiya Akademiyasında yazıçı Mir Cəlalın anadan olmasının 90 illiyi münasibətilə keçirilən xatirə gecəsi haqqında.
 1745. Yazıçının yubileyi // Azərbaycan.- 1998.- 26 aprel.- Nizami adına Ədəbiyyat muzeyində görkəmli yazıçı və ədəbiyyatşünas Mir Cəlal Paşayevin anadan olmasının 90 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında
 1746. Zamanoğlu, S. Mir Cəlalın xatirə gecəsi // Xalq qəzeti.- 1998.- 1 oktyabr.- Yazıçının 90 illiyi münasibәtilә Bakı Dövlət Universitetində keçirilən xatirə gecəsi haqqında.
 1747. 1999

 1748. Abdullayev, C. Mir Cəlal fenomeninə dair // Azərbaycan müəllimi.- 1999.- 28 yanvar.- Mir Cәlalın anadan olmasının 90 illiyi münasibәtilә müəllifin yazıçı haqqında fikirləri.
 1749. Əliyeva, İ. Unudulmaz sənətkar: Mir Cәlal – 90 // Azərbaycan.- 1999.- 24 yanvar.
 1750. Görkəmli ədibin yubileyi // Azərbaycan.- 1999.- 10 yanvar.- Azərbaycan Milli EA-nın Nizami adına Ədəbiyyat institutunda görkəmli ədəbiyyatşünas alim və yazıçı Mir Cəlal Paşayevin 90 illik yubileyinin qeyd olunması haqqında.
 1751. Qarayev, Y. Ədibin Dünyaya və Zamana həmişə açıq kitabı... // Azerbayjan İRS.- 1999.- №2, 3.- S. 99-104.
 1752. Yeni kitablar // Respublika.- 1999.- 18 may.- S. 6.- İlyas Tapdığın Mir Cəlala həsr etdiyi "Əziz bir insanı xatırlayıram" adlı kitabının çapdan çıxması haqqında.
 1753. 2001

 1754. Mir Cəlal //Ədəbi-bədii fikir tarixindən /T. Əhmədov; elmi red. F. Köçərli.- Bakı: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası NPB, 2001.- S. 258-265.
 1755. Laçınlı, A. Mir Cəlal – işıqlı kişi // Yeni Azərbaycan.- 2001.- 5 iyul.- S. 7.
 1756. 2002

 1757. İsayev, Ə. Böyük ədibə hörmət və ehtiramla // Azərbaycan.- 2002.- 8 oktyabr.- Gəncədəki Mir Cəlal Paşayev adına 39 saylı orta məktəbdə yazıçı-alimin büstünün və xatirə muzeyinin açılması haqqında.
 1758. Nağısoylu, M. "Həqiqətüs-süəda" haqqındakı fikirlərə bir baxış //Füzulinin "Həqiqətüs-süəda" əsəri /M. Nağısoylu.- B., 2002.- S. 42.- Mir Cәlalın əsər haqqında fikirləri.
 1759. Nağısoylu, M. "Həqiqətüs-süəda"nın dil-üslub və bədii xüsusiyyətləri //Füzulinin "Həqiqətüs-süəda" əsəri /M. Nağısoylu.- B., 2002.- S. 92-93.- Mir Cәlalın eyni adlı nəsr əsərinin dil üslubu haqqında fikirləri.
 1760. Paşayev, N. Mir Cəlal küçəsi… yazıçının adına layiq olmalıdır // Azərbaycan.- 2002.- 4 aprel.- S. 4.- Bakının 9-cu mikrorayonundakı Mir Cəlal küçəsi haqqında.
 1761. 2003

 1762. Cəfər, Məmməd. Yazıçı-tərbiyəçi //Seçilmiş əsərləri /M. Cəfər; tərt. T. Fərzəliyev; elmi red. Elçin; red. İ. İsrafilov.- Bakı, 2003.- III cild.- S. 58-61.
 1763. Qurbanov, Ş. Sevilən və unudulmaz müəllim Mir Cəlal haqqında //Müəllimlər Oçerklər /Ş. Qurbanov- B., 2003.- S. 147-152.
 1764. Rüstəmova, A., Nəbiyev, B., Qarayev, Y. XIX-XX yüzillər ədəbiyyatı: müxtəsər oçerk: xaricdə yaşayan azərbaycanlılar üçün //Azərbaycan ədəbiyyatı /A. Rüstəmova., B. Nəbiyev., Y. Qarayev.- B., 2003.- S. 351-352, 355.- Mir Cəlalın əsərləri haqqında da verilmişdir.
 1765. 2004

 1766. Mir Cəlal: 1908-1978 //XX əsr Azərbaycan yazıçıları: ensiklopedik məlumat kitabı /T. Ə. Əhmədov; red. N. Rüstəmli.- Təkmilləşdirilmiş III nəşri.- Bakı: Nurlar NPM, 2004.- S. 598-600.
 1767. Ələsgərova, F. Unudulmaz müəllim: professor Mir Cəlal Paşayev haqqında yazılmış xatirə // Pedoqoji aləm.- 2004.- №4.- S. 23.
 1768. Ənvəroğlu, H. Müasir Azərbaycan romanı: 1930-1960 //Azərbaycan ədəbiyyatının yaradıcılıq problemləri /H. Ənvəroğlu.- B., 2004.- S. 529, 538, 558, 569.- Kitabda Mir Cəlalın əsərləri haqqında da materiallar verilmişdir.
 1769. Ənvəroğlu, H. Müasir Azərbaycan romanı və bədii üslub müxtəlifliyi //Azərbaycan ədəbiyyatının yaradıcılıq problemləri /H. Ənvəroğlu.- B., 2004.- S. 599.- Kitabda Mir Cəlalın yaradıcılığı haqqında da material verilmişdir.
 1770. Həsənzadə, N. Mir Cəlalın "Şah əsəri" və "Baş qəhrəmanı" // Dirçəliş-XXI əsr.- 2004.- №72.- С. 47.
 1771. Mir Cəlalın "Azərbaycan" jurnalında çap olunmuş əsərləri //"Azərbaycan" – 80: biblioqrafik göstərici: 1923-2003 /Ə. Əfəndiyev.- B., 2004.- S. 162-163, 182, 190, 203, 210, 271-272, 322, 410, 504.
 1772. Muradov, C. 40 il bundan qabaq olunan tərif // Ədəbiyyat qəzeti.- 2004.- 9 yanvar.- Mir Cəlal Paşayev haqqında.
 1773. Mütəllimov, T. Ustad yadigarı: ön söz //Azərbaycanda ədəbi məktəblər /Mir Cəlal.- B., 2004.- S. 3-14 .
 1774. Nəbioğlu, V. Epik forma dönərgəliyi və milli nəsr üslublarının təşəkkülü //Azərbaycan bədii nəsrinin janr-üslub təkamülü: XIX-XX əsrlər /V. Nəbioğlu.- B., 2004.- S. 88, 125.- Kitabda Mir Cəlalın əsərləri haqqında da material verilmişdir.
 1775. Nəbioğlu, V. İntonativ çevrilmələr və "Şura" nəsrinin janr - üslub sistemi //Azərbaycan bədii nəsrinin janr – üslub təkamülü: XIX-XX əsrlər /V. Nəbioğlu.- B., 2004.- S. 162, 171, 173-174, 190-192, 200, 203-205, 207, 217, 219, 232, 234, 248.- Kitabda Mir Cəlalın əsərləri haqqında da material verilmişdir.
 1776. 2005

 1777. Akademik Milli Dram Teatrında "Dirilən adam"-ın ilk tamaşası olmuşdur // Azərbaycan.- 2005.- 28 may.- S. 3.- Görkəmli yazıçı, alim və pedaqoq Mir Cəlal Paşayevin "Dirilən adam" romanı əsasında rejissor Oruc İzzətoğlunun hazırladığı eyni adlı əsərin ilk tamaşası haqqında.
 1778. Anar. "Dirilən adam" səhnədə // Ədəbiyyat qəzeti.- 2005.- 27 may.- S. 1.- Akademik Milli Dram Teatrında Mir Cəlalın "Dirilən adam" romanı əsasında hazırlanmış eyni adlı tamaşa haqqında.
 1779. Aydınqızı, A. Mətin insan xarakteri /Tamaşadan təəssüratlar // Ədəbiyyat qəzeti.- 2005.- 3 iyun.- S. 2.- Akademik Milli Dram Teatrında Mir Cəlalın "Dirilən adam" romanı əsasında hazırlanmış eyni adlı tamaşa haqqında.
 1780. "Azərbaycanda ədəbi məktəblər" kitabının təqdimatı oldu: görkəmli yazıçı-alim Mir Cəlal Paşayevin müəllifi olduğu əsər bu gün də ədəbiyyatşünaslıq elmində etalondur // Yeni Azərbaycan.- 2005.- 26 mart.- S. 6.
 1781. Babazadə, B. "Dirilən adam" səhnədə // Respublika.- 2005.- 3 iyul.- S. 5.- Akademik Milli Dram Teatrında görkəmli yazıçı Mir Cəlalın romanı əsasında hazırlanmış eyni adlı tamaşanın premyerası haqqında.
 1782. Bəykişiyev, N. Romanın səhnə variantı – xalq dramı /Tamaşadan təəssüratlar // Ədəbiyyat qəzeti.- 2005.- 3 iyun.- S. 2.- Akademik Milli Dram Teatrında Mir Cəlalın "Dirilən adam" romanı əsasında hazırlanmış eyni adlı tamaşa haqqında.
 1783. Böyük mədəni hadisə: görkəmli yazıçı, alim və pedaqoq Mir Cəlal Paşayevin "Azərbaycanda ədəbi məktəblər" kitabının təqdimat mərasimi // Ədəbiyyat qəzeti.- 2005.- 1 aprel.- S. 1-2.- Elçin, M. Kərimov, Anar, K. Talıbzadə, N. Paşayevanın çıxışları verilmişdir.
 1784. Elçin. Sadəlik və müdriklik: Mir Cəlal Paşayevin "Biblioqrafiya"sına yazılmış ön söz // Ədəbiyyat və incəsənət.- 2005.- 25 noyabr.- S. 1
 1785. Əbdüləziz, Ə. Həyat manifesti // Xalq qəzeti.- 2005.- 13 fevral.- S. 3.- Böyük ədib Mir Cəlal Paşayevin oğlu – Milli Aviasiya Akademiyasının prezidenti Arif Paşayevin atası ilə bağlı xatirələrindən.
 1786. Əbdüləziz, Ə. Mir Cəlalın ədib ocağı işıq saçmaqdadır: bir müdafiədən kiçik xatirə //Xalq qəzeti.- 2005.- 23yanvar.
 1787. Əhmədov, T. 70 yaşlı elm ocağı // Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu /T. Əhmədov.- B., 2005.- S. 15, 17-19.- Mir Cəlalın Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun yaradılmasında rolu və oradakı fəaliyyəti haqqında.
 1788. Əhmədov, T. Qədim və orta əsrlər Azərbaycan Ədəbiyyatı şöbəsi //Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu /T. Əhmədov.- B., 2005.- S. 52.- Mir Cəlalın Nizami irsinin öyrənilməsi, bu sahədə aparılan elmi-tədqiqat işlərində yaxından iştirakı haqqında.
 1789. Əhmədov, T. XX əsr Azərbaycan Ədəbiyyatı şöbəsi //Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu /T. Əhmədov.- B., 2005.- S. 103-106.- Mir Cəlalın şöbəyə rəhbərliyi və aparılan elmi-tədqiqat işlərində aparıcı rolu haqqında.
 1790. Əliyeva, İ. Mir Cəlal böyük şəxsiyyət idi // Azərbaycan.- 2005.- 26 aprel.- S. 4.
 1791. Görkəmli alim və pedaqoq Mir Cəlal Paşayevin "Azərbaycanda ədəbi məktəblər" kitabının təqdimat mərasimi // Xalq qəzeti.- 2005.- 26 mart.- S.5.- Elm.- 2005.- 31 mart.- Mərasim Milli Elmlər Akademiyasının Rəyasət Heyətinin binasında keçirilmişdir.
 1792. Xəlilzadə, F. "Dirilən adam" // Azərbaycan.- 2005.- 11 iyun.- S. 8.- Akademik Milli Dram Teatrında Mir Cəlalın eyni adlı əsərinin tamaşası haqqında.
 1793. İzzətoğlu, O. Dirilik: bu, "Dirilən adam" tamaşasının bəyannaməsidir // Mədəniyyət.- 2005.- 25 iyun.- S. 1, 4-5.- Akademik Milli Dram Teatrında Mir Cəlalın "Dirilən adam" romanı əsasında hazırlanmış eyni adlı tamaşanın rejissoru ilə müsahibəni T. Abbaslı apardı.
 1794. İzzətoğlu, O. Teatrın əzəli missiyası insanlara xəbərdarlıq olub /Tamaşadan təəssüratlar // Ədəbiyyat qəzeti.- 2005.- 3 iyun.- S. 2.- Akademik Milli Dram Teatrında Mir Cəlalın "Dirilən adam" romanı əsasında hazırlanmış eyni adlı tamaşa haqqında.
 1795. Qədirov, Ə. Fikrimizcə...: /Tamaşadan təəssüratlar // Ədəbiyyat qəzeti.- 2005.- 3 iyun.- S. 2.-Akademik Milli Dram Teatrında Mir Cəlalın "Dirilən adam" romanı əsasında hazırlanmış eyni adlı tamaşa haqqında.
 1796. Mehdixanlı, N. Zülmkar və qorxaq – Bəbir bəy /Tamaşadan təəssüratlar // Ədəbiyyat qəzeti.- 2005.- 3 iyun.- S. 2 .- Akademik Milli Dram Teatrında Mir Cəlalın "Dirilən adam" romanı əsasında hazırlanmış eyni adlı tamaşa haqqında.
 1797. Məmmədov, X. Ədəbiyyatşünaslıq abidəsi // Ədəbiyyat qəzeti.- 2005.- 11 noyabr.- S. 1-2.- Mir Cəlalın "Azərbaycanda ədəbi məktəblər" kitabı haqqında.
 1798. Mir Cəlal. "Azərbaycanda ədəbi məktəblər:1905-1917" // Azərbaycan.- 2005.- №4.- S. 188.- Eyni adlı kitabın çapdan çıxması haqqında.
 1799. Mirzəyev, Ə. Mir Cəlalın uşaq hekayələri haqqında //Azərbaycan uşaq ədəbiyyatına dair: dərs vəsaiti /Ə. Mirzəyev.- Gəncə, 2005.- S. 85-91
 1800. Mütəllimov, T. "Dirilən adam" yenidən dirildi /Tamaşadan təəssüratlar // Ədəbiyyat qəzeti.- 2005.- 3 iyun.- S. 1-2.- Akademik Milli Dram Teatrında Mir Cəlalın "Dirilən adam" romanı əsasında hazırlanmış eyni adlı tamaşa haqqında.
 1801. Nəbiyev, A. Ədəbi həqiqətlərin solmaz təfərrüatı // Azərbaycan.- 2005.- 11 mart.- S. 6.- Mir Cəlalın 2004-cü ildə nəşr olunmuş "Azərbaycanda ədəbi məktəblər: 1905-1907" kitabı haqqında.
 1802. Paşayeva, Ə. Qərib oğlan // El.- 2005.- №5.- S. 66-75.- Qızı Ədibə xanımın atası Mir Cəlal haqqında xatirələri.
 1803. Ülvi, A. Mir Cəlalın "Dirilən adam" romanı teatrımızın səhnəsində // Xalq qəzeti.- 2005.- 27 may.- S. 5.- Akademik Milli Dram Teatrında "Dirilən adam" romanı əsasında hazırlanmış tamaşaya ictimai baxış.
 1804. Vəliyev, R. Gədəbəyli gənclərin həvəslə üz tutduqları muzey: bu muzey böyük alim, unudulmaz yazıçı Mir Cəlal Paşayevin adını daşıyır // Azərbaycan.- 2005.- 26 oktyabr.- S. 7
 1805. 2006

 1806. Azərbaycan nəsrinin görkəmli nümayəndəsi Mir Cəlalın Gəncədə abidəsi açılmışdır // Ədəbiyyat qəzeti.- 2006.- 6 oktyabr
 1807. Babayev, X., Muxtarov, K. "Bir gəncin manifesti" tariximizin inikasıdır // Azərbaycan müəllimi.- 2006.- 22 sentyabr
 1808. Elsevər, M. Mir Cəlal Füzuli haqqında // Kredo.- 2006.- 10 mart
 1809. Hacıyev, T. Mir Cəlal: dilin bədiiliyi və bədiiliyin dili // Ədəbiyyat.- 2006.- 23 iyun.- S.3.- Mir Cəlalın yaradıcılığı haqqında.
 1810. Hidayət. Mir Cəlal dünyasından sətirlər // 525-ci qəzet.- 2006.- 14 aprel.- S. 4, 6.- Mir Cəlalın həyat və yaradıcılığı haqqında
 1811. Moskvada Mir Cəlalın kitabının təqdimatı olmuşdur // Azərbaycan.- 2006.- 27 aprel; Xalq qəzeti.- 2006.- 27 aprel.- "Bir gəncin manifesti" kitabı.
 1812. "Palmalı"nın növbəti gəmisi görkəmli Azərbaycan yazıçısı M. C. Paşayevin adını daşıyacaq // Ədəbiyyat qəzeti.- 2006.- 30 iyun
 1813. Səfərov, S. Mir Cəlal Paşayev irsi: yazıçı, alim və müəllim ömrünün manifesti // 525-ci qəzet.- 2006.- 28 sentyabr.- S.7.- Mir Cəlal Paşayevin həyat və yaradıcılığı haqqında.
 1814. 2007

 1815. Əliyev, A. Mir Cəlal – baharların arxası, dayağı: publisist-yazıçı, ədəbiyyatşünas-alim, xeyirxah insan, gözəl müəllim Mir Cəlalın anadan olmasının 100 illiyinə həsr olunur // Azad Azərbaycan.- 2007.- 16 dekabr.- S. 1, 6.
 1816. Əliyeva, N. Müasir füzulişünaslığın banisi // Azərbaycan.- 2007.- 13 iyun.- S.7.- Mir Cəlalın yaradıcılığı haqqında.
 1817. Görkəmli yazıçı Mir Cəlal haqqında miniatür kitab Azərbaycan və rus dillərində işıq üzü görmüşdür // Ədəbiyyat qəzeti.- 2007.- 8 iyun.
 1818. Görkəmli yazıçı, alim və pedaqoq Mir Cəlal Paşayevin "Füzuli sənətkarlığı" kitabının təqdimatı olmuşdur //Xalq qəzeti.- 2007.- 18 may.
 1819. Hacızadə, N. "Yada düşdü" kitabından səhifələr: ürəyinə ürək çatmazdı...: unudulmaz müəllimim, böyük yazıçı və pedaqoq Mir Cəlalı xatırlayarkən // Azərbaycan.- 2007.- №6.- S. 146-156.
 1820. Heydər Əliyev Fondunun daha bir xeyirxah layihəsi: görkəmli yazıçı, alim və pedaqoq Mir Cəlal Paşayevin roman və hekayələrindən ibarət 5 kitab Türkiyədə nəfis tərtibatla nəşr edilmişdir // Ədəbiyyat qəzeti.- 2007.- 4 may.
 1821. Hidayətoğlu, Y. Y. Ömür bir yuxu imiş: Mir Cəlal məktəbinin yetirmələri: Şəmsəddin Axundov // Mədəni-maarif.- 2007.- №6.- S. 33-35.
 1822. İsayev, Ə. Gəncənin yeni bir müqəddəs guşəsi: Mir Cəlal Paşayevin mənzil-muzeyi açıldı // Ədəbiyyat qəzeti.- 2007.- 5 oktyabr.
 1823. İsmayılov, H. Yeni biblioqrafik məlumat kitabı // Azərbaycan.- 2007.- 3 fevral.- S. 8.- Adiloğlu nəiriyyatı tərəfindən çap olunmuş "Mir Cəlal: biblioqrafiya" kitabı haqında.
 1824. Qasımov, H., Nəcəfov, N. Mir Cəlalın "Yaşıdlarım" romanının tədqiq tarixindən bir məqam // Təhsil problemləri.- 2007.- 11-20 oktyabr.- S.3.- Mir Cəlalın anadan olmasının 100 illiyi qarşısında.
 1825. Məmmədov, S. Müəllimlər müəllimi // Təhsil problemləri.- 2007.- 11-20 mart.- S. 1.- Mir Cəlalın pedaqoji fəaliyyəti haqqında.
 1826. Məmmədova, F. Mir Cəlal Paşayev və bizim ailə // Mədəni maarif.- 2007.- №10.- S. 13.- XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı və elmi tarixində şöhrət tapmış görkəmli şəxsiyyət Mir Cəlal Paşayev haqqında xatirələr.
 1827. Məşədiyev, Ə. Nəsillərə örnək insan // Bakı.- 2007.- 5-11 oktyabr.- S. 3.- Mir Cəlal Paşayev – 100.
 1828. Mir Cəlal //Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı: 2 cilddə: dərslik /C. Abdullayev et al.; Bakı Dövlət Universiteti. I cild /elmi red.: C. Abdullayev, T. Hüseynoğlu, V. Sultanlı.- Yenidən işlənmiş və təkmil-ləşdirilmiş nəşr.- Bakı: Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2007.- S. 287-296.
 1829. Mir Cəlal: 1908-1978 // Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı: dərslik /Q. Namazov, elmi red. T. Əhmədov; Bakı Dövlət Universiteti.- Bakı: Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2007.- S. 248-253.
 1830. Mir Cəlal: 1908-1978 //Məktəblinin ədəbiyyat lüğəti /T. H. Cəfərov, Ş. Ə. Əhmədova, Ç. H. Məmmədova.- Bakı: Ayna Mətbu Evi, 2007.- 219 s. S. 123.
 1831. Mir Cəlal Paşayevin ev-muzeyində // Mədəni maarif.- 2007.- №10.- S. 27-28.
 1832. Mir Cəlal Paşayevin "Füzuli sənətkarlığı" kitabı işıq üzü görmüşdür // Azərbaycan.- 2007.- 18 aprel.
 1833. Osmanlı, H. Görkəmli ədəbiyyatşünas alim Mir Cəlal // Azərbaycan.- 2007.- 24 aprel.
 1834. Turanə. Mir Cəlal Paşayevin ideyaları gənc nəslə aşılanır // Yeni Azərbaycan.- 2007.- 11may.- Tahir Həsənov adına 23saylı orta məktəbdə görkəmli yazıçıya həsr olunmuş tədbir keçirilib.
 1835. Ülvi, Almaz. Böyük yazıçı, alim, pedaqoq // Xalq qəzeti.- 2007.- 3 mart.- Mir Cəlal Paşayev haqqında.
 1836. 2008

 1837. Abdulla, Mahirə. Mir Cəlalın romanlarında erməni məsələsi //525-ci qəzet.- 2008.- 23 dekabr.- № 236.- S. 7.
 1838. Abdullayev, Məsahim. "Göylər adamı" kitabının təqdimat mərasimi olmuşdur //Xalq qəzeti.- 2008.- 31 may.- № 117.- S. 6.- M.F. Axundov adına Milli Kitabxanada Mir Cəlal Paşayevin anadan olmasının 100 illik yubileyi münasibəti ilə Rəhilə Gülgünün Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin layihəsi əsasında işıq üzü görmüş "Göylər adamı" kitabının və Milli Kitabxana tərəfindən çap olunmuş "Mir Cəlal. Biblioqrafiya" kitabının tamamlanmış elektron versiyasının və "Mir Cəlal irsi" elektron məlumat bazasının təqdimat mərasimi keçirildi.
 1839. Abdullayeva, Fəxriyyə. Müəllimlər müəllimi...: Doktor Cavad Heyət Mir Cəlal Paşayevi belə adlandırdı //Mədəniyyət.- 2008.- 26 aprel.- № 39.- S. 3.- Paris Cərrahiyyə Akademiyasının üzvü, İran İslam Respublikası Azad İslam Universitetinin professoru, "Varlıq" dərgisinin baş redaktoru doktor Cavad Heyətlə müsahibə.
 1840. Abdullayeva, F. Gədəbəydə xatirə muzeyi yaradılır: muzeydə görkəmli yazıçının həyat və yaradıcılığını əks etdirən şəkillər və əlyazmalar yer alacaq // Mədəniyyət.- 2008.- 10 aprel.- S.5.- Mir Cəlal Paşayev – 100.
 1841. Abdullayeva, F. Filosof, alim, yazıçı və müəllim...: professor Aqil Hacıyev: "Mir Cəlal Paşayevin əsərləri bu gün də aktualdır" // Mədəniyyət.- 2008.- 12 aprel.- S.3.- BDU-nun klassik rus ədəbiyyatı kafedrasının müdiri, Mir Cəlal irsinin araşdırıcısı Aqil Hacıyevlə müsahibə.
 1842. Alışanlı, Şirindil. Görkəmli ədəbiyyat nəzəriyyəçisi //525-ci qəzet.- 2008.- 20 may.- № 88.- S. 7.- Mir Cəlal Paşayev haqqında.
 1843. Anar. Böyük ömür yolu və kiçik hekayə haqqında qeydlər //Ədəbiyyat qəzeti.- 2008.- 25 aprel.- № 15.- S. 3.- Mir Cəlal Paşayev haqqında.
 1844. Babayev, Baba. Gülüşlə düşündürən ədib //Azad Azərbaycan.- 2008.- 29 aprel.- № 58.- S. 7.- Mir Cəlal Paşayevin yaradıcılığı haqqında.
 1845. Bəkirova, Asya. Ümumtəhsil məktəblərində ədəbiyyatdan təlim materialları arasında Mir Cəlalın yaradıcılıq nümunələrinin yeri //Təhsil problemləri.- 2008.- 11-20 may.- № 27/28.- S. 6-7.
 1846. Bəşirova, Əsmər. Təzə internet saytı //Azərbaycan.- 2008.- 29 aprel.- № 90.- S. 11.- BDU-nun humanitar məsələlər üzrə rus dili kafedrası universitetdə nəşr olunan "Dil və ədəbiyyat" və "Folklorşünaslıq məsələləri" jurnallarının baş redaksiyaları ilə birlikdə anadan olmasının 100 illiyi ilə əlaqədar Mir Cəlal Paşayevin internet saytının təqdimatını keçirmişlər.
 1847. Binnətova, Almaz Qasım qızı. Böyük yazıçı, vətəndaş, pedaqoq - Mir Cəlal //Ədəbi duyğularım: portretlər, düşüncələr, qeydlər, söhbətlər /A.Q. Binnətova; elmi red. H. İsmayılov; AMEA Folklor İnstitutu.- Bakı: Nurlan, 2008.- II kitab.- S. 48-54.
 1848. Bir ömürdə üç ömür yaşamış insan: ədəbiyyatşünas alim, yazıçı, müəllim Mir Cəlal //Xalq qəzeti.- 2008.- 23 aprel.- S. 5.- Aprelin 22-də Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Prezident Kitabxanasında Mir Cəlal Paşayevin anadan olmasının 100 illiyi ilə əlaqədar xatirə günü keçirilmişdir.
 1849. Böyük yazıçı və alim, görkəmli pedaqoq Mir Cəlal Paşayevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfrans //Xalq qəzeti.- 2008.- 26 aprel.- № 88.- S. 3.- İkigünlük konfrans aprelin 25-də Bakı Dövlət Universitetində keçirilmişdir.
 1850. Cavadov, Təyyar. İnsanlığın manifesti: "Bir gəncin manifesti" romanında zamanın obrazı və sənətkarın humanist idealı //Respublika.- 2008.- 10 iyun.- № 125.- S. 6, 8.- Mir Cəlal Paşayevin "Bir gəncin manifesti" əsərinin təhlili.
 1851. Elcanlı, Sadıq. Üç zirvənin fatehi //Xalq qəzeti.- 2008.- 19 oktyabr.- № 233.- S. 5.- Mir Cəlal Paşayev haqqında.
 1852. Elektron biblioqrafik göstərici // Palitra.- 2008.- 23 aprel.- S. 3.- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Prezident Kitabxanasında Mir Cəlal Paşayevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş xatirə günü keçirilmişdir.
 1853. Əhmədov, Teymur. Əbədiyaşar şəxsiyyət //Təhsil problemləri.- 2008.- 11-20 may.- № 27/28.- S. 13.- Mir Cəlal Paşayev haqqında xatirələr.
 1854. Əjdəroğlu, D. Xalqın yaddaşında yaşayan Mir Cəlal Paşayev // Qarabağ.- 2008.- 5-17 aprel.- S. 9
 1855. Əliyev, Nurulla. Unudulmaz müəllimim //525-ci qəzet.- 2008.- 2 may.- № 77.- S. 7.- Mir Cəlal Paşayev haqqında xatirələr.
 1856. Əliyev, Ramiz. Mir Cəlalın əsərlərində milli psixologiya məsələləri //Təhsil problemləri.- 2008.- 11-20 may.- № 27/28.- S. 5-6.
 1857. Əliyeva, N. Füzulişünaslıqda yeni mərhələ // Azərbaycan.- №2.- 2008.- S. 185-187.- Yazıçı Mir Cəlal Paşayevin Füzuli sənətkarlığı mövzusunda namizədlik dissertasiyası haqqında.
 1858. Ənvəroğlu, Himalay. Ustad sənətkar, qüdrətli ədəbiyyatşünas, böyük pedaqoq // Xalq qəzeti.- 2008.- 22 fevral.- S. 6.- Mir Cəlal – 100.
 1859. Ənvəroğlu, Himalay. Ustad sənətkar, qüdrətli ədəbiyyatşünas, böyük pedaqoq //Təhsil problemləri.- 2008.- 11-20 may.- №27/28.- S. 10.- Mir Cəlal Paşayevin yaradıcılığı haqqında.
 1860. Əsədov, Vaqif. Xeyirxahlıq nümunəsi //Xalq qəzeti.- 2008.- 20 iyul.- № 158.- S. 4.- Mir Cəlal Paşayev haqqında.
 1861. Əsgərli, Əlizadə. Mir Cəlalın ədəbi-tənqidi görüşlərinə bir nəzər //Yeni Azərbaycan.- 2008.- 7 iyun.- № 102.- S. 7.
 1862. Fuad, Esmira. Ürəklərdə əbədi yaşamaq səadəti //Respublika.- 2008.- 25 aprel.- № 87.- S. 7.- Azərbaycan Dillər Universitetində Mir Cəlal Paşayevin 100 illik yubileyi münasibətilə təntənəli mərasim keçirilmişdir.
 1863. Görkəmli alim və yazıçı Mir Cəlal Paşayevin anadan olmasının 100 illik yubileyi Gəncədə təntənə ilə qeyd edilmişdir // Ədəbiyyat qəzeti.- 2008.- 11 aprel.- S.1.
 1864. Görkəmli yazıçı, alim və pedaqoq Mir Cəlal Paşayevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş tədbir // Xalq qəzeti.- 2008.- 3 aprel.- S. 2.- Yubiley tədbiri aprelin 2-də Azərbaycan Beynəlxalq Universitetiində keçirilmişdir.
 1865. Görkəmli alim, nasir və pedaqoq //Səs.- 2008.- 22 aprel.- № 70.- S. 12.- Lənkəran Dövlət Universitetində Mir Cəlal Paşayevin anadan olmasının 100 illik yubileyinə həsr olunmuş konfrans keçirilmişdir.
 1866. Görkəmli ədib, alim və pedaqoq Mir Cəlal Paşayevin barelyefinin açılışı olmuşdur //Xalq qəzeti.- 2008.- 27 aprel.- № 89.- S. 2.- Bakı Dövlət Universitetində Mir Cəlal Paşayevin vaxtilə rəhbərlik etdiyi Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi kafedrasının önündə barelyefin açılışı olmuşdur.
 1867. Görkəmli nasir, alim və pedaqoq //Təhsil problemləri.- 2008.- 11-20 may.- № 27/28.- S. 2-3.- Mir Cəlal Paşayevin yaradıcılığı haqqında.
 1868. Görkəmli alim və yazıçı Mir Cəlal Paşayevin anadan olmasının 100 illik yubileyi Gəncədə təntənə ilə qeyd edilmişdir // Xalq qəzeti.- 2008.- 5 aprel.- S. 2.
 1869. Göyyallı, X. Reallığa nüfuz edən yazıçı //Mədəniyyət.- 2008.- 19 aprel.- S. 8.- Müəllif Mir Cəlalın 1960-cı illərdə qələmə aldığı "Xarici naxoşluq" hekayəsini də oxuculara təqdim edir.
 1870. Gülgün, R. Göylər adamı: yazıçı, alim, pedaqoq Mir Cəlal haqqında esse-araşdırma // 525-ci qəzet.- 2008.- 8 aprel.- S. 7.- Publisist Rəhilə Gülgünün "Göylər adamı" əsərindən parçalar.
 1871. Hacızadə, Nahid. Salam ustad: unudulmaz müəllim, böyük yazıçı və pedaqoq Mir Cəlalı xatırlayarkən... //Ulduz.- 2008.- № 6.- S. 81-93.
 1872. Hacızadə, Nahid. Ürəyinə ürək çatmazdı //Ədəbiyyat qəzeti.- 2008.- 26 sentyabr.- № 37.- S. 1, 3.- Gədəbəy ziyalıları Mir Cəlal Paşayev haqqında xatirələri toplanmış "Dağlar unutmur" kitabı haqqında.
 1873. Hidayət. Mir Cəlal dünyasından sətirlər //Mədəni maarif.- 2008.- № 4.- S. 5-9.
 1874. Hüseynoğlu, Tofiq. Həmişəyaşar böyük sənətkar //Respublika.- 2008.- 1 may.- № 92.- S. 9.- Mir Cəlal Paşayev haqqında.
 1875. Hüseynov, Firidun. Bir telesöhbətin işığı, yaxud Mir Cəlal ədəbiyyatşünas kimi //Ədəbiyyat qəzeti.- 2008.- 1 avqust.- № 29.- S. 3.- Professor Firidun Hüseynovun öz müəllimi Mir Cəlal Paşayev haqqında BDU-nun IV kursunda təhsil alarkən yazdığı məqalə (1/III/86) Azərbaycan Dövlət Ədəbiyyat və İncəsənət Arxivinin direktoru Maarif Teymurun təqdimatında.
 1876. Hüseynov, Firudin. İşıqlı adam //Ədəbiyyat qəzeti.- 2008.- 25 aprel.- № 15.- S. 4.- Ədəbi ictimaiyyətə yaxşı məlumdur ki, Firudin Hüseynov Mir Cəlal müəllimin ən istəkli tələbələrindən idi. Ustadının bir əsrlik yubileyi günündə böyük müəllimi haqqında vaxtilə yazdığı qeydlərini verməklə hər ikisinə Allahdan qəni-qəni rəhmət diləyirik.
 1877. Hüseynov, Ramiz. Unudulmaz müəllimim haqqında xatirələrim //Mədəniyyət.- 2008.- 1 may.- № 40.- S. 3.- Mir Cəlal Paşayev haqqında.
 1878. Xatirələrdə yaşayan insan //Təhsil problemləri.- 2008.- 11-20 may.- №27/28.- S. 8-9.- Hafiz Paşayev, Bəxtiyar Vahabzadə, Yusif Seyidov, Qara Namazov və başqalarının Mir Cəlal Paşayev haqqında xatirələri.
 1879. Xəlilov, Buludxan. Mir Cəlalın dilçilik görüşləri //Xalq qəzeti.- 2008.- 26 aprel.- №88.- S. 9.- Mir Cəlalın dilçilik görüşləri klassikləri tədqiq etməklə başladı və müasirlərə doğru zəngin bir yaradıcılıq yolu keçdi.
 1880. Xəlilzadə, Flora. Sənətin şöhrət zirvəsi //Azərbaycan.- 2008.- 26 aprel.- №88.- S. 6.- Mir Cəlal Paşayev haqqında.
 1881. İlkin, Q. Onu xatırlayarkən... // Mədəniyyət.- 2008.- 10 aprel.- S. 5.- Görkəmli yazıçı Mir Cəlal haqqında xatirələr.
 1882. İsmayılova, Z. "Mir Cəlal Paşayev – 100": sərgi-ekspozisiya //Mədəniyyət.- 2008.- 19 aprel.- №37.-S. 8.- C. Məmmədquluzadə adına Naxçıvan MR Ədəbiyyat muzeyində Mir Cəlal Paşayevin 100 illiyinə həsr olunmuş sərgi-ekspozisiya təşkil edilmişdir.
 1883. Kamalqızı, Rəfiqə. "Əbədiyaşar ömrün manifesti": Mir Cəlal Paşayevin 100 illiyi ilə bağlı xatirə gecəsi keçirildi //Səs.- 2008.- 18 dekabr.- № 231.- S. 3.- R. Behbudov adına Mahnı Teatrında keşirilən gecəni RF-nin Novosibirsk şəhərində fəaliyyət göstərən H. Əliyev adına Beynəlxalq Azərbaycan Forumunun Azərbaycandakı daimi nümayəndəliyi təşkil etmişdi.
 1884. Kürdəmirdə görkəmli yazıçı, alim və pedaqoq Mir Cəlal Paşayevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş ədəbi-bədii tədbir keçirilmişdir //Xalq qəzeti.- 2008.- 23 may.- № 111.- S. 5.
 1885. Qasımov, Eldar. Mir Cəlal ocağının işığında...: "Düşüncəmiz ruhumuzdur..." romanından parça //Kaspi.- 2008.- 10 iyul.- № 119.- S. 11.
 1886. Qasımov, Qəzənfər. Mir Cəlal Paşayevə həsr edilmiş konfrans //Xalq qəzeti.- 2008.- 25 aprel.- № 87.- S. 5.- Lənkəran Dövlət Universitetində YUNESKO tərəfindən beynəlxalq miqyasda 100 illik yubileyi qeyd olunan Mir Cəlal Paşayevə həsr olunmuş elmi konfrans keçirilmişdir.
 1887. Qurbanlı, Dəmir. Mir Cəlal Paşayev əmək fəaliyyətinə Gədəbəydən başlayıb: bu gün onun yetişdirdiyi, dərs dediyi şəxslər ölkəmizin ictimai-siyasi, ədəbi mühitində layiqli yerlərini tutublar //Azad Azərbaycan.- 2008.- 22 aprel.- № 54.- S. 5.
 1888. Qurbanov, Qurban. Görkəmli yazıçı, alim, əsl vətəndaş //Xalq qəzeti.- 2008.- 11 iyun.- № 126.- S. 6.-Mir Cəlal Paşayev haqqında.
 1889. Qurbanov, Şamil. Sevilən və unudulmaz müəllim Mir Cəlal //Təhsil problemləri.- 2008.- 11-20 may.- № 27/28.- S. 15.- Müəllifin xatirələri 2001-ci ildə qələmə alınmışdır.
 1890. M. C. Paşayevin anadan olmasının 100 illiyinə həsr edilmiş sərgi açılıb //İki sahil.- 2008.- 22 aprel.- S. 2.- AMEA-nın Mərkəzi Elmi Kitabxanasının sərgi salonunda.
 1891. Mehdizadə, Namiq. "Göylər adamı" kitabının təqdimatı olmuşdur //İki sahil.- 2008.- 31 may.- № 97.- S. 5.- M.F. Axundov adına Milli Kitabxanada Mir Cəlal Paşayevin anadan olmasının 100 illik yubileyi ilə əlaqədar Rəhilə Gülgünün "Göylər adamı" kitabının və sözügedən kitabxananın "Mir Cəlal. Biblioqrafiya" kitabının tamamlanmış elektron versiyasının, həmçinin "Mir Cəlal irsi" elektron məlumat bazasının təqdimat mərasimi keçirilmişdir.
 1892. Mehrabov, Abdulla. Böyük pedaqoq, qüdrətli ədəbiyyatşünas alim //Təhsil problemləri.- 2008.- 11-20 may.- № 27/28.- S. 1.- Mir Cəlal Paşayev haqqında.
 1893. Məhərrəmova, İ. "Mir Cəlal Paşayev – 100" // Ədəbiyyat qəzeti.- 2008.- 11 aprel.- S. 1.- Naxçıvan MR Ədəbiyyat Muzeyində görkəmli yazıçı, elm xadimi və pedaqoq Mir Cəlal Paşayevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş sərgi-ekspozisiya təşkil edilmişdir.
 1894. Məhərrəmova, Təranə. Mir Cəlal fenomeni: yazıçının şəxsiyyəti və yaradıcılığındakı sadəlik müdrikliyinin nəticəsi idi //Kaspi.- 2008.- 26-28 aprel.- № 71.- S. 19.
 1895. Məmmədli, Elçin. Bütün dövrlərin böyük yazarı //Təzadlar.- 2008.- 29 aprel- 6 may.- № 17.- S. 11.- Mir Cəlal Paşayevin yaradıcılığı haqqında.
 1896. Məmmədov, Səməndər. Müəllimlər müəllimi //Təhsil problemləri.- 2008.- 11-20 may.- № 27/28.- S. 14.- Mir Cəlal Paşayev haqqında xatirələr.
 1897. Məşədiyev, Ənvər. "Dağlar unutmur" //Bakı.- 2008.- 11-17 sentyabr.- № 7.- S. 3.- Mir Cəlal Paşayevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş "Dağlar unutmur" xatirələr toplusu çapdan çıxmışdır.
 1898. Mikayılov, Şəmistan. Mir Cəlalın ədəbi-elmi fəaliyyəti //Təhsil problemləri.- 2008.- 11-20 may.- № 27/28.- S. 4.
 1899. Mir Cəlal: bir yarpaq söz //Azərbaycan.- 2008.- 25 aprel.- № 87.- S. 8.- Filologiya elmləri namizədi Almaz Ülvinin AzərTAc-ın xahişi ilə Mir Cəlal haqqında yazdığı məqalənin oxuculara təqdimatı.
 1900. Mir Cəlal Paşayevin xatirəsi anıldı // Respublika.- 2008.- 16 aprel.- S. 7.- Polis Akademiyasında yazıçının 100 illik yubileyi keçirilmişdir.
 1901. Mir Cəlal Paşayevin 100 illiyi münasibətilə oxucu konfransı keçirildi //Səs.- 2008.- 19 iyul.- № 130.- S. 12.- Şirvan şəhərinin S.Ə. Şirvani adına Mərkəzi kitabxanasında.
 1902. Mircəlal Paşayevin yubiley mərasimi keçirilib: Azərbaycanın görkəmli yazıçısı və aliminə həsr edilmiş tədbir YUNESKO-nun iqamətgahında baş tutub // Azad Azərbaycan.- 2008.- 12 noyabr.- № 166.- S. 4.
 1903. Mirzə, Nizami. Mir Cəlal Paşayevin 100 illiyi qeyd olundu //Azərbaycan müəllimi.- 2008.- 9 may.- № 17.- S. 3.- Mayın 6-da Bakı Pedaqoji Kadrların İxtisasartırma və Yenidənhazırlanma İnstitutunda Mir Cəlal Paşayevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfrans keçirilmişdir.
 1904. Muradov, C. Mir Cəlal – 100 // Ədəbiyyat qəzeti.- 2008.- 4 aprel.- S. 3.- Böyük ədib, alim və pedaqoq Mir Cəlal Paşayev haqqında xatirələr.
 1905. Mustafa, Firuz. Bir ədibin manifesti: gəncliyimizin sevimli yazıçısı Mir Cəlal sadədən sadə bir insan idi //Mədəniyyət.- 2008.- 30 avqust.- № 70.- S. 3.
 1906. Mustafayeva, Rəfiqə. Böyük yazıçı, unudulmaz müəllim //Azərbaycan.- 2008.- 26 aprel.- № 88.- S. 6.- Mir Cəlal Paşayev haqqında.
 1907. Mustafayeva, Rəfiqə. Mir Cəlalın hekayələrində tərbiyə məsələləri //Təhsil problemləri.- 2008.- 11-20 may.- № 27/28.- S. 11.
 1908. Mürsəlova, O. Mir Cəlal Paşayev: Görkəmli nasirin şəxsiyyətinə və yaradıcılığına tarixi və müasir baxış // Səs.- 2008.- 17 aprel.- S.13.
 1909. Mürvətqızı, S. Mir Cəlalın əsərləri alman dilində nəşr olunub //525-ci qəzet.- 2008.- 12 noyabr.- № 209.- S. 5.
 1910. Namazov, Q. Mir Cəlal məktəbi // Kaspi.- 2008.- 18 aprel.- S.12.- Mir Cəlal Paşayevin pedaqoji fəaliyyəti haqqında.
 1911. Namazov, Qara. Mir Cəlal məktəbi //Respublika.- 2008.- 26 aprel.- № 88.- S. 10.
 1912. Nəbiyev, A. Klassik irsə məhəbbətlə // Ədəbiyyat qəzeti.- 2008.- 18 aprel.- S.1, 7.- Mir Cəlal – 100
 1913. Nəbiyev, Bəkir. Mir Cəlalın ədəbi-nəzəri görüşləri //Azərbaycan müəllimi.- 2008.- 23 may.- № 19.- S. 4.
 1914. Novruzov, T. Professor Mir Cəlal Paşayev Sabir irsinin görkəmli tədqiqatçısı kimi // Xalq qəzeti.- 2008.- 21 mart.- S.5.
 1915. Paşayeva, Nərgiz. Yazıçı və zaman //Azərbaycan.- 2008.- 27 sentyabr.- №217.- S. 12.- Mir Cəlal Paşayev haqqında.
 1916. Portsiqar, aşıqlar kitabı və Koroğlunun Qıratı... //Mədəniyyət.- 2008.- 9 may.- № 43.- S. 5.- Mir Cəlal Paşayev haqqında gədəbəyli müəllimlərin xatirələri.
 1917. Rəbiqə. Mir Cəlal Paşayev – 100 //Yeni Azərbaycan.- 2008.- 19 aprel.- S. 9.
 1918. Rəşidqızı, Ə. Çözələnir xatirələr //Qarabağ.- 2008.- 18 aprel - 1 may.- S. 8.- Məqalədə B. Nəbiyev, Y. Seyidov, P. Xəlilov və R. Quliyevanın Mir Cəlal haqqında xatirələri verilmişdir.
 1919. Salamoğlu, Təyyar. Mir Cəlal nəsrinin əbədiyaşar manifesti: ədibin məşhur romanının nəzəri-metodoloji aspektdən dəyərləndirilməsi //525-ci qəzet.- 2008.- 25 iyun.- № 112.- S. 7.- Mir Cəlal Paşayevin "Bir gəncin manifesti" romanı haqqında.
 1920. Salamoğlu, Təyyar. İnsanlığın "manifesti" kimi yaşayan romanlar: Mir Cəlalın bədii nəsrinə yeni baxış //Kredo.- 2008.- 15 noyabr.- № 38.- S. 6.
 1921. Sərvaz. "O, qürurla, öz dəyərini bilərək yaşadı..." //Ədəbiyyat qəzeti.- 2008.- 25 aprel.- № 15.- S. 2.- Azərbaycan Dillər Universitetində Mir Cəlal Paşayevin anadan olmasının 100 illiyi münasibətilə tədbir keçirildi.
 1922. Şamiloğlu, S. O, Qarabağı çox sevirdi: Mir Cəlalı Qarabağa hansı tellər bağlayırdı? // Qarabağ.- 2008.- 5-17 aprel.- S. 8-9.
 1923. Şəxsiyyəti ilə yaradıcılığı arasında körpü salan sənətkar: Mir Cəlal Paşayevin roman və hekayələri türk dilində //Səs.- 2008.- 23 aprel.- S. 12.- Mir Cəlal Paşayevin 5 kitabda toplanmış roman və hekayələri Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə Türkiyədə nəfis tərtibatla nəşr edilmişdir.
 1924. Teymur, Maarif. Bir saylı şəxsi fonddakı sənədlərin işığı //Mədəniyyət.- 2008.- 7 iyun.- № 50.- 8 iyun.- № 51.- S. 3.- 1966-cı ildə yaradılan Salman Mümtaz adına Azərbaycan Respublikası Dövlət Ədəbiyyat və İncəsənət Arxivində bir saylı fond Mir Cəlal Paşayevin adına açılmışdır.
 1925. Yusifli, Vaqif. Mir Cəlal həqiqətləri //Azərbaycan.- 2008.- №5.- S. 3-13.- Mir Cəlal Paşayevin yaradıcılığı haqqında.
 1926. 2009

 1927. Binnətova, Almaz Qasım qızı. Mir Cəlal: bir yarpaq söz //Müdriklik işığında: Azərbaycan 2008-2009-cu illərdə YUNESKO səhifələrində /A.Q. Binnətova; elmi red. A.A. Əlizadə; red. N.M. Süleymanov.- Bakı: Nurlan, 2009.- S. 72-104.
 1928. Gəncədəki Mir Cəlal Paşayev muzeyi yeni eksponatlarla zənginləşdirilib //Səs.- 2009.- 7 yanvar.- № 2.- S. 14.
 1929. Qorqud. Mir Cəlalın seçilmiş əsərlərindən ibarət üçcildlik çapdan çıxıb //Palitra.- 2009.- 10 fevral.- № 15.- S. 11.
 1930. Mətləb. Mir Cəlal dünyası: Azərbaycanın böyük yazıçısı və aliminin xatirəsini anarkən //Səs.- 2009.- 25 aprel.- № 76.- S. 3.
 1931. Mir Cəlal dünyası: Azərbaycanın böyük yazıçısı və aliminin xatirəsini anarkən /AzərTAc //Azərbaycan.- 2009.- 25 aprel.- № 88.- S. 3.
 1932. Nəbiyev, Bəkir Əhməd oğlu. Nadir istedad: Mir Cəlal - 100 //Seçilmiş əsərləri: 5 cilddə /B.Ə. Nəbiyev; AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu.- Bakı, 2009.- V cild.- S. 243-270.
 1933. Paşayev, Hafiz. Onu xatırlayarkən //Respublika.- 2009.- 1 yanvar.- № 1.- S. 3.- Mir Cəlal Paşayev haqqında oğlunun xatirələri.
 1934. Paşayeva, Nərgiz. Yazıçı və zaman //Ədəbiyyat.- 2009.- 13 fevral.- № 6.- S. 1-2.- Mir Cəlal Paşayevin seçilmiş əsərlərindən ibarət çap olunmuş üçcildliyə filologiya elmləri doktoru, professor Nərgiz Paşayeva "Yazıçı və zaman" adlı ön söz yazmışdır.
 1935. Rəhimli, İlham. Badam çiçəklərinin ətri: Mir Cəlalın üç cildlik "Seçilmiş əsərləri" barədə düşüncələr //Azərbaycan.- 2009.- 25 fevral.- № 44.- S. 8.
 1936. Sevgin, Dayandur. Əbədiyyətin yaddaş dərsi: Mahirə Abdullanın "Əbədiyyət: AN" kitabı haqda düşüncələr //Kaspi.- 2009.- 14 yanvar.- №7.- S. 14.- Mahirə Abdullanın bu kitabı Mir Cəlal Paşayevin yaradıcılığında milli şüur və həmrəylik problemi, humanizm fəlsəfəsi, erməni məsələsi haqqındadır.
 1937. Vəliyev, Vəli. Valeh Mirzə yaradıcılığında Mir Cəlal Paşayev şəxsiyyətinə məhəbbət //Azad Azərbaycan.- 2009.- 18 mart.- № 39.- S. 7.- Qeyd: Şair-publisist Valeh Mirzənin görkəmli yazıçı, ədəbiyyatşünas alim Mir Cəlal Paşayevə həsr olunmuş "Söz ilə qazandın əbədiyyəti" kitabı haqqında.
 1938. 2010

 1939. Azərbaycan xalqının yaddaşında əbədiyaşarlıq qazanmış böyük ədib //Xalq qəzeti.- 2010.- 29 sentyabr.- № 212.- S. 5.- Sentyabrın 28-i XX əsr Azərbaycan elminin, əbədiyyatının, təhsilinin inkişafında misilsiz xidmətlər göstərmiş xeyirxah insan, görkəmli yazıçı, böyük alim Mir Cəlal Paşayevin xatirə günüdür.
 1940. Ədəbiyyatsevərlərə dəyərli hədiyyə //Respublika.- 2010.- 16 oktyabr.- № 225.- S. 7.- Abbas Səmədovun "Əbədiyaşar professor Mir Cəlal Paşayev" kitabında Mirvarid Dilbazi və Qılman İlkininin yazıçı haqqında xatirələri.
 1941. Əliyeva, İfrat. Əbədilik qazanmış yazıçı //Azərbaycan.- 2010.- 25 aprel.- № 88.- S. 6.- Qeyd: Yazıçı, pedaqoq Mir Cəlal Paşayev haqqında.
 1942. Əsədov, Vaqif. Mircəlal Paşayev - yaddaş səhifələr... //Ədalət.- 2010.- 22 aprel.- № 69.- S. 6.
 1943. Hatəmi, Hüseyn. Unuda bilmirəm...: Görkəmli yazıçı ilə bağlı xatirələrimdən //Ədəbiyyat.- 2010.- 24 sentyabr.- № 38.- S. 3.- Müəllifin böyük ədib Mir Cəlalla bağlı xatirələri.
 1944. Xeyirxah insan, böyük alim, görkəmli yazıçı...: aprelin 26-sı Mir Cəlal Paşayevin doğum günüdür /AzərTAc //Xalq qəzeti.- 2010.- 27 aprel.- № 89.- S. 6.
 1945. Xəlilzadə, Flora. Bir ömrün manifesti //Azərbaycan.- 2010.- 28 sentyabr.- № 211.- S. 7.- Yazıçı və pedaqoq Mir Cəlal Paşayevin həyatı və yaradıcılığı haqqında.
 1946. Məhərrəmova, Təranə. Mircəlal fenomeni: "O, tələbələrin mənəvi atası idi. Hamıya kömək etməyə, əllərindən tutmağa çalışırdı. Xüsusən istedadlı, zəhmətkeş adam görəndə kömək edirdi" //Kaspi.- 2010.- 24-26 aprel.- № 70.- S. 11.- Qeyd: Görkəmli yazıçı Mircəlal Paşayev haqqında.
 1947. "Mir Cəlalın elmi-nəzəri görüşləri" kitabının təqdimatı olmuşdur /AzərTAc //Xalq qəzeti.- 2010.- 7 aprel.- № 72.- S. 2.
 1948. Paşayeva, Nərgiz. Yazıçı və zaman: Mir Cəlal - 100 //Qarapapaqlar.- 2010.- № 2.- S. 16-20.
 1949. Vəliyev, Rauf. "Əziz bir insanı xatırlayıram": böyük ədib Mir Cəlal poeziyamızda //Kaspi.- 2010.- 8-11 may.- № 80.- S. 22.
 1950. 2011

 1951. Alimliyi, yazıçılığı, pedaqoqluğu bir ömrə məharətlə sığışdıran böyük insanın manifesti: aprelin 26-sı görkəmli alim, yazıçı və pedaqoq Mir Cəlal Paşayevin doğum günüdür //Yeni Azərbaycan.- 2011.- 26 aprel.- № 72.- S. 4.
 1952. Böyük yazıçı, alim və pedaqoq Mir Cəlal Paşayev hər bir azərbaycanlının qəlbində özünə əlçatmazlıq heykəli ucaltmışdır //Xalq qəzeti.- 2011.- 29 sentyabr.- № 214.- S. 4.
 1953. Əlimirzəyev, Xalid Əlimirzə oğlu. Mir Cəlalın satirik hekayələri //Ədəbi-tənqidi məqalələr: 1960-1980-ci illər: [toplu] /X.Ə. Əlimirzəyev; elmi red. A.Ə. Abasov.- Bakı: Elm və Təhsil, 2011.- S. 203-215.
 1954. İbadov, Suvar. Alimliyi, yazıçılığı, pedaqoqluğu bir ömrə məharətlə sığışdıran böyük insanın manifesti //Xalq qəzeti.- 2011.- 26 aprel.- №88.- S. 5.- Aprelin 26-sı görkəmli alim, yazıçı və pedaqoq Mir Cəlal Paşayevin doğum günüdür.
 1955. Sadıqova, Afət. Ədəbiyyat kəhkəşanının sönməz ulduzu //Azərbaycan.- 2011.- 26 aprel.- №88.- S. 6.- Aprelin 26-sı görkəmli alim, yazıçı və pedaqoq Mir Cəlal Paşayevin doğum günüdür.
 1956. 2012

 1957. Böyük alim, istedadlı yazıçı, xeyirxah insan, əsl vətəndaş: aprelin 26-sı görkəmli alim, yazıçı və pedaqoq Mir Cəlal Paşayevin doğum günüdür //Respublika.- 2012.- 27 aprel.- № 91.- S. 4.
 1958. Böyük yazıçı, alim və pedaqoq: Mir Cəlal Paşayevin əbədiyyətə qovuşduğu gündən 34 il ötür // Xalq qəzeti.- 2012.- 29 sentyabr.- № 218.- S. 6.
 1959. Böyük yazıçı, alim və pedaqoq: Mir Cəlal Paşayevin əbədiyyətə qovuşduğu gündən 34 il ötür //Səs.- 2012.- 29 sentyabr.- № 179.- S. 5.
 1960. Əliyev, Kamran İmran oğlu. Mir Cəlal Paşayev - tənqidçı və nəzəriyyəçi alim //Tənqidin poetikası /K.İ. Əliyev; elmi red. A. Əmrahoğlu.- Bakı, 2012.- S. 144-165.
 1961. Mirələmov, Hüseynbala. Söz sənətkarlığı zirvəsinin fatehi //Azərbaycan.- 2012.- 26 aprel.- № 90.- S. 8.- Yazıçı, Mir Cəlal Paşayev haqqında.
 1962. Mürsəlova, Ofelya. Unudulmaz alim - Mir Cəlal Paşayev //Səs.- 2012.- 25 aprel.- № 72.- S. 12.
 1963. Mürsəlova, Ofelya. Mir Cəlal Paşayevin unudulmaz xatirələri //Səs.- 2012.- 28 sentyabr.- № 178.- S. 3.
 1964. Rüstəmov, İzzət Əşrəf oğlu. Görkəmli yazıçı, əsil insan //Seçilmiş əsərlər: elmi məqalələr, fəlsəfi tənqid və digər yazılar /İ.Ə. Rüstəmov; elmi red.: Ə.B. Məmmədov, R. Rüstəmov.- Bakı, 2012.- S. 304-310.
 1965. Şamiloğlu, Sarvan. Qəlblərə köçmüş Mir Cəlal //Qarabağ.- 2012.- 20 aprel - 3 may.- № 13/14.- S. 6-7.
 1966. Vəliyev, Şamil Qəşəm oğlu. Mir Cəlal Paşayevin bir yazısı haqqında //Yaddaş səhifələri /Ş.Q. Vəliyev; red. A.B. Məmmədov.- Bakı, 2012.- S. 130-132.
 1967. 2013

 1968. Ağayeva, Gözəl. Bir ziyalı ömrünün manifesti: aprelin 26-da böyük pedaqoq, alim, istedadlı yazıçı, xeyirxah insan, əsl vətəndaş Mir Cəlal Paşayevin anadan olmasından 105 il ötür //Xalq qəzeti.- 2013.- 26 aprel.- № 88.- S. 9.
 1969. Ağayeva, Gözəl. Bir ziyalı ömrünün manifesti: aprelin 26-da böyük pedaqoq, alim istedarlı yazıçı, xeyirxah insan, əsl vətəndaş Mir Cəlal Paşayevin anadan olmasından 105 il ötür //İki sahil.- 2013.- 26 aprel.- № 73.- S. 19.
 1970. Bir ziyalı ömrünün manifesti: aprelin 26-da böyük pedaqoq, alim istedarlı yazıçı, xeyirxah insan, əsl vətəndaş Mir Cəlal Paşayevin anadan olmasından 105 il ötür // Respublika.- 2013.- 26 aprel.- № 87.- S. 14.
 1971. Böyük yazıçı, alim və pedaqoq Mir Cəlal Paşayevin əbədiyyətə qovuşduğu gündən 35 il ötür //Azərbaycan.- 2013.- 29 sentyabr.- № 215.- S. 11.
 1972. Cəfərov, Nizami. Mir Cəlal müəllim // Ədəbiyyat.- 2013.- 31 may.- № 20.- S. 7.
 1973. Əliyev, Kamran İmran oğlu. Mir Cəlal Paşayev - tənqidçı və nəzəriyyəçi alim //Ədəbiyyatşünaslıq və ədəbiyyatşünaslar: [məqalələr] /K.İ. Əliyev; red. A. Əmrahoğlu.- Bakı, 2013.- S. 13-31.
 1974. Hacızadə, Nahid. Onun ürəyinə ürək çatmazdı: Unudulmaz müəllimim, böyük yazıçı və pedaqoq Mir Cəlalı xatırlayarkən... //Mədəni həyat.- 2013.- № 12.- S. 23-25.
 1975. Həsənova, Gülər Səyyaf qızı. Mir Cəlal Paşayev yaradıcılığı ABŞ-da //Bədii tərcümə və Azərbaycan-ABŞ ədəbi əlaqələri: monoqrafiya /G.S. Həsənova; elmi red., ön sözün müəl. V.M. Arzumanlı.- Bakı, 2013.- S. 145-161.
 1976. Xəlilzadə, Flora. Nur çeşməsi //Azərbaycan.- 2013.- 26 aprel.- № 88.- S. 12.- Mir Cəlal - 105.
 1977. Məmməd, Tahirə. Mir Cəlal Paşayev /T. Məmməd //Ədəbiyyat məcmuəsi: Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun əsərləri: xüsusi buraxılış /AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu; red. heyəti: T.H. Kərimli [et al.]; baş red. İ.Ə. Həbibbəyli.- Bakı, 2013.- XXIV cild.- S. 182-186.
 1978. Məmmədov, Xeyrulla. Ədəbiyyatşünaslıq abidəsi //Ədəbiyyat.- 2013.- 26 aprel.- № 15.- S. 1, 6.
 1979. Şamiloğlu, Sarvan. Mir Cəlal manifesti //Qarabağ.- 2013.- 26 aprel.- № 9/10.- S. 4-5.
 1980. Vyanada görkəmli yazıçı, böyük alim və pedaqoq Mir Cəlal Paşayevin xatirəsinə həsr olunmuş ədəbi-bədii gecə keçirilmişdir //Xalq qəzeti.- 2013.- 7 noyabr.- № 246.- S. 5.
 1981. 2014

 1982. Ağayeva, Gözəl. Bir ziyalı ömrünün manifesti: aprelin 26-da böyük pedaqoq, alim, istedadlı yazıçı, xeyirxah insan, əsl vətəndaş Mir Cəlal Paşayevin anadan olmasından 106 il ötür //Xalq qəzeti.- 2014.- 26 aprel.-№ 85.- S. 5.
 1983. Alışanlı, Şirindil. Ədəbi-nəzəri fikrimizin görkəmli söz sahibi //Azərbaycan.- 2014.- 26 aprel.- № 85.- S. 6.- Qeyd: Görkəmli yazıçı, pedaqoq və ədəbiyyatşünas Mir Cəlal Paşayevin yaradıcılığı haqqında.
 1984. Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Mir Cəlal müəllim //Tarixin tərcümeyi-halı: [Məqalələr] /N.Q. Cəfərov; elmi red. N.B. Məmmədli; red. D.O. Osmanlı.- Bakı, 2014.-S. 146-153.
 1985. Əhmədalılar, Tahir. Bir Ustadın manifesti: Qol qoyduğu hər sahədə cah-cəlal - Mir Cəlal... //Mədəniyyət.- 2014.- 25 aprel.- № 31.- S. 11.
 1986. Ənvəroğlu, Himalay. Mir Cəlal müəllimlə unudulmaz bir görüş //Ədəbiyyatşünaslıq problemləri ədəbi-nəzəri düşüncə müstəvisində: [məcmuə] /H. Ənvəroğlu; elmi red. E.H. Quliyev.- Bakı, 2014.-S. 65-71.
 1987. Ənvəroğlu, Himalay. Mir Cəlalın "Yaşıdlarım" romanının tənqidi tarixindən bir məqam: [Mir Cəlalın anadan olmasının 100 illiyi qarşısında] //Ədəbiyyatşünaslıq problemləri ədəbi-nəzəri düşüncə müstəvisində: [məcmuə] /H. Ənvəroğlu; elmi red. E.H. Quliyev.- Bakı, 2014.- S. 86-92.
 1988. Fərəcov, Savalan. Mir Cəlal Azərbaycan ədəbiyyatına yeni nəfəs gətirib: görkəmli ədəbiyyatşünas-yazıçının "Seçilmiş əsərləri"nin təqdimatı keçirildi /S. Fərəcov //Mədəniyyət.- 2014.- 2 may.- № 33.- S. 4.
 1989. Görkəmli yazıçı, ədəbiyyatşünas alim, əməkdar elm xadimi Mir Cəlal Paşayevin "Seçilmiş əsərləri"nin təqdimatı olmuşdur //Xalq qəzeti.- 2014.- 1 may.-№ 89.- S. 5.
 1990. Hacızadə, Nahid. Ürəyinə ürək çatmazdı /N. Hacızadə // Ədalət.- 2014.- 15 may.- № 83.- S. 6.- Qeyd: Tanınmış elm xadimi Mir Cəlal Paşayev haqqında.
 1991. İsmayıl. Mir Cəlal Paşayev yaradıcılığında azərbaycançılıq: Vətəninə, xalqına bağlı olan yazıçının ədəbi irsi bütün dövrlər üçün aktualdır //Şərq.- 2014.- 29 aprel.- № 73.- S. 11.
 1992. Mirzəzadə, Reyhan. Böyük ədibə məhəbbətlə /R. Mirzəzadə //Yeni Azərbaycan.- 2014.- 27 sentyabr.- № 176.- S. 5.- Qeyd: 28 sentyabr – Mir Cəlal Paşayevin əbədiyyətə qovuşduğu gündür.
 1993. Mir Cəlalın yaradıcılığına və ömür yoluna işıq salan dəyərli kitab //Xalq qəzeti.- 2014.- 7 dekabr.- №268.- S. 5.- Qeyd: "Mir Cəlal: həyatı, mühiti, ədəbi, elmi və pedaqoji fəaliyyəti" kitabı haqqında filologiya elmləri doktoru, professor Cahangir Məmmədlinin qeydləri.
 1994. Salamoğlu, Təyyar. Mir Cəlal nəsrinin əbədiyaşar nümunəsi //Azərbaycan ədəbiyyatının müasir problemləri: elmi-nəzəri və ədəbi-tənqidi məqalələr /T. Salamoğlu; elmi red. H.Ə. Qasımov; ön sözün müəl. S.G. Rzasoy.- Bakı, 2014.- S. 110-119.
 1995. 2015

 1996. Rüstəmli, Asif. Professor Mir Cəlal Paşayev və Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu: Arxiv materialları əsasında ilk dəfə /A. Rüstəmli // Ədəbiyyat.- 2015.- 13 fevral.- № 9/10.- S. 10-11.
 1997. Mirzəzadə, Reyhan. Babaların vətənpərvərlik məfkurəsi: [Azərbaycanda böyük söz sahiblərindən, insanşünaslığı yaradanlardan biri olan Mir Cəlal Paşayev haqqında] / R. Mirzəzadə // Həftə içi.- 2015.- 8 aprel.- № 60.- S. 3, 5.
 1998. Yusifli, Vaqif. Sadəliyin və böyüklüyün mücəssəməsi: [Görkəmli yazıçı, pedaqoq və ədəbiyyatşünas Mir Cəlal Paşayevin yaradıcılığı haqqında] / V. Yusifli // Azərbaycan. - 2015.-26 aprel. - № 88. - S. 6.
 1999. Rəşid, Əntiqə. Örnək olmağa layiq insan: [Görkəmli yazıçı, pedaqoq və ədəbiyyatşünas Mir Cəlal Paşayevin yaradıcılığı haqqında kitab şapdan çıxmışdır] / Ə. Rəşid // Qarabağ.- 2015.- 24 aprel.- № 8.- S. 4.
 2000. Akimova, Elnarə. Ədəbiyyat tarixçiliyimizi yaradanlar - Mir Cəlal / E. Akimova // Ədəbiyyat.- 2015.- 15 aprel.- № 24/25.- S. 20-21.
 2001. Akimova, Elnarə. Ədəbiyyat tarixçiliyimizi yaradanlar - Mir Cəlal / E. Akimova // Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.-25 aprel.- № 24/25.- S. 20-21.
 2002. Xəlilzadə, Flora. Adi əhvalatlarda böyük həqiqətlər{ Unudulmaz yazıçı və pedaqoq-alim Mir Cəlal Paşayev haqqında] / F. Xəlilzadə // Kaspi.- 2015.- 25-27 aprel.- № 73.- S. 21.
 2003. Mirzəzadə, Reyhan. İstedadlı yazıçı, böyük alim, sevimli ata: [28 sentyabr Mir Cəlal Paşayevin xatirə günüdür] / R. Mirzəzadə // Həftə içi.- 2015.-17 sentyabr.- № 129.- S. 4-5.
 2004. 2016

 2005. Sərdarov, Emin. Görkəmli yazıçı, alim, pedaqoq: Mir Cəlal Paşayev - 108 / E. Sərdarov // Respublika.- 2016.- 27 aprel.- № 89.- S. 10.
 2006. Məmməd, Zəki. "Bostan oğrusu"ndan bir neçə söz: Mir Cəlal Paşayev haqqında / Z. Məmməd // Ədalət.- 2016.-23 yanvar.- № 13.- S. 10.
 2007. Kərimova, Samirə. “Mir Cəlal Paşayev oğluna aldığı evi mənə verdi”: xalq şairi, Prezident təqaüdçüsü Nəriman Həsənzadənin Azərbaycan xalqının sevimli yazıçısı, görkəmli pedaqoq, əməkdar elm xadimi Mir Cəlal Paşayevlə bağlı xatirələri / S. Kərimova // Azərbaycan müəllimi.- 2016.-30 yanvar.- № 4.- S. 7.
 2008. Əsədov, Vaqif. Xoşbəxt həyatın sirri...:[ Mircəlal Paşayev - 108 ildönümü] / V. Əsədov // Qarabağ.- 2016.- 21 aprel.- № 9.- S. 5.
 2009. Xəlilzadə, Flora. İllərin ucalığında: Mir Cəlal Paşayev çox sadə və genişürəkli bir insan idi / F. Xəlilzadə // Kaspi.- 2016.- 26 aprel.- № 70.- S. 6.
 2010. Sərdarov, Emin. Görkəmli yazıçı, alim, pedaqoq: Mir Cəlal Paşayev - 108 / E. Sərdarov // Respublika.- 2016.- 27 aprel.- № 89.- S. 10.
 2011. rus dilində

  1937

 2012. Ариф, М. Азербайджанская литература: к 20-летию Великого Октября //Литературный Азербайджан.- 1937.- № 10-11.- С. 20-30.- О творчестве писателей Азербайджана и о Мир Джалале.
 2013. Шамилов, С. Азербайджанская литература за пять лет //Бакинский рабочий.- 1937.- 23 апреля.- О романе «Воскресший человек».
 2014. 1938

 2015. «Воскресший человек» Мир Джалала //Литературный Азербайджан.- 1938.- №1.- С. 78.- Хроника о выходе в свет на русском языке романа Мир Джалала «Воскресший человек».
 2016. 1939

 2017. Ф. К. «Воскресший человек» //Литературное обозрение.- 1939.- №1.- С. 34-37
 2018. 1940

 2019. Ариф, М. Проза Советского Азербайджана //Декада азербайджанской литературы в Москве.- Б., 1940.- С. 114-116; Правда.- 1940.- 14 мая.- Освещается путь развития азербайджанской художественной прозы и творчество Мир Джалала.
 2020. Джафар, М. Мир Джалал //Декада азербайджанской литературы в Москве.- Б., 1940.- С.94-95
 2021. Мержанов, М. Выставка азербайджанской литературы //Молодежь Азербайджана.- 1940.- 19 мая.- О произведениях Мир Джалала.
 2022. Мехти, Г. Художественная проза //Декада азербайджанской литературы в Москве.- 1940.- С.205-208; Вечерняя Москва.- 1940.- 20 мая.- Говорится и о произведениях Мир Джалала
 2023. Новые книги азербайджанских писателей //Литературный Азербайджан.- 1940.- №6.-С.63-64.- Об изданиях Азернешром на русском языке произведений Мир Джалала.
 2024. Проза Советского Азербайджана //Правда.- 1940.- 14 мая.- Говорится и о прозе Мир Джалала
 2025. Рыкачев, Я. «Манифест молодого человека» //Декада азербайджанской литературы в Москве.- Б., 1940.-С.85-87; Литературная газета.- 1940.- 15 мая.
 2026. 1941

 2027. Владимиров Е. Рассказы Мир Джалала //Литературное обозрение.- 1941.- №3.- С. 15-17; Бакинский рабочий.- 1941.- 13 июня.
 2028. 1945

 2029. Ариф М., Шариф А. Литература Советского Азербайджана //Весна: альманах азербайджанской литературы: к 25 летию Советского Азербайджана.- Б., 1945.- С. 7-17.- В статье говорится также о творчестве Мир Джалала.
 2030. Награждение работников Академии наук СССР //Бакинский рабочий.- 1945.- 4 июля.- О награждении Мир Джалала медалью «За трудовую доблесть».
 2031. Новые книги для детей и юношества //Бакинский рабочий.- 1945.- 20 ноября.- О выпуске рассказов Мир Джалала и произведений других писателей.
 2032. 1946

 2033. Новые книги «Детюниздата» //Молодежь Азербайджана.- 1946.- 28 февраля.- Опубликование сборника «Рассказы о Ленине» с рассказом Мир Джалала.
 2034. Новые книги для детей //Бакинский рабочий.- 1946.- 15 марта.- Об издании Детюниздатом книги Мир Джалала «Рассказы о жизни» и произведений других авторов.
 2035. Пленум Союза советских писателей Азербайджана //Бакинский рабочий.- 1946.- 13 октября.- Выступления Самеда Вургуна, Мирзы Ибрагимова, где отмечены достижения и недостатки в творчестве Мир Джалала и других писателей.
 2036. Юбилей журнала «Молла Насреддин» //Бакинский рабочий.- 1946.- 20 апреля.- О докладе Мир Джалала «Мамедкулизаде как журналист».
 2037. 1947

 2038. Детские книги к юбилею //Вышка.- 1947.- 16 сентября.- О выпуске книги Мир Джалала «Два художника».
 2039. Охота, П. «Манифест молодого человека» //Дружба народов.- 1947.- №14.- С.251-252.
 2040. Сац, И. О творчестве Мир Джалала //Дружба народов.- 1947.- №13.- С.153-158.
 2041. 1948

 2042. Книжная полка //Бакинский рабочий.- 1948.- 16 ноября.- О выпуске книги «Мои ровесники».
 2043. Писатель-ученый Мир Джалал Пашаев //Бакинский рабочий.- 1948.- 1 августа.- О присуждении ученой степени доктора филологических наук в связи с защитой диссертации на тему: «Литературные школы в Азербайджане: 1905-1917».
 2044. 1949

 2045. Пушкин и азербайджанская литература //Бакинский рабочий.- 1949.- 1 июня.- О статье Мир Джалала «Азербайджанские писатели о А. С. Пушкине».
 2046. Работы азербайджанских литературоведов, посвященные А. С. Пушкину //Бакинский рабочий.- 1949.- 6 февраля.- О статье Мир Джалала «Азербайджанские писатели о А. С. Пушкине».
 2047. 1950

 2048. Абасов, Э. Образ и дидактика //Литературная газета.- 1950.- 30 ноября.- О героях Мир Джалала.
 2049. Мир Джалал Пашаев //Справочник об участниках декады азербайджанской литературы в Москве.- Б., 1950.- С.42-44
 2050. 1951

 2051. Новые книги «Азернешра» //Бакинский рабочий.- 1951.- 16 сентября.- Об издании повести Мир Джалала «Новый город» и других книг.
 2052. 1952

 2053. Карасев, Ю. Ведущая тема //Дружба народов.- 1952.- №2.- С.167-170.- О романе «Новый город».
 2054. Роман о строителях города //Литературная газета.- 1952.- 11 марта.- О читательской конференции по роману «Теза шахер» («Новый город») Мир Джалала в городе Сумгаите.
 2055. 1954

 2056. Мехти, Г. Заметки об азербайджанском романе //В братском единстве: сб. статей.- М., 1954.- С. 386-391.- Некоторые вопросы развития литератур народов СССР, анализ повести «Манифест молодого человека» и романа «Новый город».
 2057. Мир Джалал Пашаев //Большая Советская Энциклопедия.- М., 1954.- Т.27.- С. 565
 2058. 1955

 2059. Мир Джалал Пашаев //Азербайджанская советская литература в русских переводах.- Б., 1955.- С. 35-36
 2060. 1957

 2061. Ариф, М. 40-летие Октября и азербайджанская литература //Литературный Азербайджан.- 1957.- №11.- С. 137-153.- Дан научный анализ произведений азербайджанских писателей и романов Мир Джалала «Воскресший человек», «Манифест молодого человека».
 2062. Джафар, М. Мир Джалал: литературный портрет //ЛитературныйАзербайджан.- 1957.- №8.- С. 113-119
 2063. Труды объединенной научной сессии Академии наук СССР и Академии наук Закавказских республик по общественным наукам: стенографический отчет.- Б., 1957.- С. 631-632.- Говорится об идее дружбы и братства в произведениях Мир Джалала.
 2064. 1958

 2065. Абдуллаев, Д. Писатель, педагог, ученый //Вышка.- 1958.- 26 апреля.- С.3.- К 50 летию со дня рождения Мир Джалала Пашаева.
 2066. Бабаев, Н. Писатель - ученый //Бакинский рабочий.- 1958.- 26 апреля.- К 50-летию со дня рождения и 30-летию литературной деятельности Мир Джалала Пашаева.
 2067. Везирова, Ф. Писатель, педагог, ученый //Молодежь Азербайджана.- 1958.- 25 апреля.- К 50-летию со дня рождения Мир Джалала.
 2068. Верховный Совет СССР: Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении писателя Пашаева Мир Джалала Али оглы орденом «Знака Почета» //Бакинский рабочий.- 1958.- 8 мая.
 2069. Выступление азербайджанских писателей на конференции //Молодежь Азербайджана.- 1958.- 8 октября.- По поводу международной встречи писателей стран Азии и Африки.
 2070. Давтян, М. Мой друг Мир Джалал //Бакинский рабочий.- 1958.- 26 апреля.- К 50-летию со дня рождения.
 2071. К 50-летию со дня рождения Мир Джалала //Литературный Азербайджан.- 1958.- №4.- С.57
 2072. Литература //Советский Азербайджан.- Б., 1958.- С. 392-393.- В разделе говорится и о творчестве Мир Джалала.
 2073. Мир Джалал Пашаев //Азербайджанская литература: рекомендательный указатель /С. Мейльман.- М., 1958.- С. 81-82
 2074. Награждение писателя //Литературная газета.- 1958.- 18 мая.- Вручен орден «Знак почета» в связи с 50-летием со дня рождения.
 2075. Писатель, педагог, ученый //Вышка.- 1958.- 26 апреля.- К 50-летию со дня рождения Мир Джалала.
 2076. Чествование Мир Джалала //Бакинский рабочий.- 1958.- 11 мая; Литературная газета.- 1958.- 13 мая.- В связи с 50-летием со дня рождения.
 2077. Шариф, А. Роман о Сабире //Дружба народов.- 1958.- №7.- С.243-244.- О романах «Воскресший человек» и «Куда ведут дороги».
 2078. 1959

 2079. Мир Джалал Пашаев Али оглы //Писатели советского Азербайджана: биографический справочник.- Б., 1959.- С. 117-121.
 2080. 1960

 2081. Гусейнов, А. Рассказы Мир Джалала: автореферат диссертации, представленной на соискание ученой степени кандидата филологических наук.- Б., 1960.- 22 с.
 2082. Халилова, Ф. Некоторые стилистические особенности односоставных определительных словосоче-таний в художественных произведениях Мир Джалала: резюме //Ученые записки АГУ имени С. М. Кирова. Серия общественных наук.- Б., 1960.- №3.- С.48.
 2083. 1962

 2084. Халилова, Ф. Некоторые синтаксическо-стилистические особенности художественных произведений Мир Джалала: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук.- Б., 1962.- 21 с.
 2085. 1963

 2086. Джафар, М. Мир Джалал //Очерк истории азербайджанской советской литературы.- М., 1963.- С.428-438.
 2087. История Азербайджана.- Б., 1963.- Т.3.- Ч.2.- С. 64, 152, 419.- Говорится о романах Мир Джалала «Манифест молодого человека»; «Куда ведут дороги» и о рассказах «Рубашка матери»; «Арха аскеры»; «Восстание матерей».
 2088. Касумзаде, К. Отображение борьбы за советскую власть //Дружба народов в азербайджанской советской литературе.- Б., 1963.- С. 63-91.- В статье говорится и о «Манифесте молодого человека».
 2089. Касумзаде, К. Фронтовая дружба //Дружба народов в азербайджанской советской литературе.- Б., 1963.- С.107-146.- Говорится и о рассказах «Сердечное слово народа», «Шербет» и др.
 2090. 1965

 2091. Набиев, Б. Проза //Азербайджанская советская литература в период Великой Отечественной войны.- Б., 1965.- С.33-50.- О творчестве Мир Джалала в период Великой Отечественной войны.
 2092. 1966

 2093. Премьеру смотрит миллион зрителей //Вышка.- 1966.- 22 декабря.- Об инсценировке повести Мир Джалала «Манифест молодого человека» телевизионным народным театром.
 2094. Рагимова, Р. Азербайджанская советская проза 30-х годов в русской критике: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук:.- Б., 1966.- 23 с.- О романах «Воскресший человек» и «Манифест молодого человека».
 2095. 1967

 2096. Гусейнов, И. Развитие гуманитарных наук в Азербайджане за годы советской власти: //Развитие науки в Советском Азербайджане.- Б., 1967.- С. 296-301.- В разделе «Литературо-ведение» говорится о Мир Джалале.
 2097. От Академии наук Азербайджанской ССР: сообщение //Бакинский рабочий.- 1967.- 7 декабря.- По литературоведению в академики выдвинут доктор филологических наук, профессор Пашаев Мир Джалал Али оглы.
 2098. Рагимова, Р. «Куда ведут дороги» //Литературный Азербайджан.- 1967.- № 5.- С.3-6.
 2099. С высокой наградой //Бакинский рабочий.- 1967.- 17 декабря.- О награждении Мир Джалала орденом «Трудового Красного Знамени».
 2100. Сеидов, Я. Тема революции в азербайджанском романе //Литературный Азербайджан.- 1967.- №10.- С. 131-139.- Анализируются и романы «Воскресший человек» и «Манифест молодого человека».
 2101. 1968

 2102. Велиев, С. Манифест молодости //Бакинский рабочий.- 1968.- 18 мая.- К 60-летию со дня рождения Мир Джалала Пашаева.
 2103. Вердизаде, Н. Революцией мобилизован //Молодежь Азербайджана.- 1968.- 7 ноября.- О лауреате премии Ленинского комсомола Мир Джалале Пашаеве.
 2104. Вечер начинается в семь //За ленинское воспитание.- 1968.- 18 мая.- О вечере, посвященном 60-летию со дня рождения Мир Джалала Пашаева.
 2105. Джафаров, М. Всегда в ногу с жизнью //Баку.- 1968.- 17 мая.- К 60-летию со дня рождения Мир Джалала Пашаева
 2106. Насирли, Я., Ганбарова, А. Манифест его жизни //Молодежь Азербайджана.- 1968.- 18 мая. К 60-летию со дня рождения Мир Джалала Пашаева.
 2107. Рагимова, Р. Светлый жизнеутверждающий талант //Литературный Азербайджан.- 1968.- №4.- С. 59-61.- К 60-летию со дня рождения Мир Джалала Пашаева.
 2108. Секретариат Правления Союза писателей СССР: сердечное поздравление //За ленинское воспитание.- 1968.- 18 мая.- В связи с 60-летием со дня рождения Мир Джалала Пашаева.
 2109. Поздравляем юбиляра: Мир Джалалу – 60 лет //Литературная газета.- 1968.- 15 мая.- С. 5
 2110. Юбилей писателя: Мир Джалал Пашаев – 60 //Бакинский рабочий; Вышка.- 1968.- 21 мая.
 2111. 1971

 2112. Дадашзаде, М. История Азербайджанской литературы: краткий очерк /М. Ариф; АН Азербайджанской ССР.- Баку: Элм, 1971.- 215 с.- Обзор о «Манифесте молодого человека» (стр. 158-159).
 2113. 1978

 2114. Абдуллаев, Дж. Большой мир художника //Бакининский рабочий.- 1978.- 6 мая.- С.3.- К 70-летию Мир Джалала.
 2115. Мамедов, Дж. Полноводный мир писателя //Баку.- 1978.- 5 мая.- К 70-летию видного прозаика, ученого, заслуженного деятеля науки Мир Джалала.
 2116. Мир Джалал Пашаев //Бакинский рабочий.- 1978.- 29 сентября.- С. 3; Литературная газета.- 1978.- 11 октября.- С. 4.- Некролог.
 2117. Мусаев, Б. Мастер: к 70-летию со дня рождения писателя Мир Джалала // Литературный Азербайджан.- 1978.- №4.- С.120-123
 2118. Писателю, ученому, педагогу: сообщение о студенческой научно-практической конференции, посвященной 70-летию со дня рождения Мир Джалала // Баку.- 1978.- 6 мая.- С. 3
 2119. Рзакулиева Х. Сердечное слово читателей // Баку.- 1978.- 5 мая.- С. 3.- К 70-летию со дня рождения писателя Мир Джалала.
 2120. Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении писателя Мир Джалала (Пашаева Мир Джалала Али оглы) орденом Октябрьской революции //Бакинский рабочий; Вышка; Баку.- 1978.- 26 апреля.- С. 3; Литературная газета.- 1978.- 1 мая.- С. 6
 2121. 1979

 2122. Дадашзаде, М. Азербайджанская литература: учебное пособие /М. Дадашзаде.- М.: Высшая школа, 1979.- 232 с.- Обзор о жизни и творчестве Мир Джалала (стр. 158-159).
 2123. 1987

 2124. Дадашзаде, М. История Азербайджанской литературы: с древнейших времен до середины 70-х годов ХХ в. /М. Дадашзаде.- 2-е изд., доп.- Баку: Маариф, 1987.- 216 с.- Обзор о жизни и творчестве Мир Джалала (стр. 150-152).
 2125. Халил, З. Детская литература Азербайджана: очерки /З. Халил; пер. И. П. Мотяшова.- М.: Детская литература, 1987.- 221 с.- Обзор о жизни и творчестве Мир Джалала (стр. 102-103).
 2126. 1988

 2127. Бабаев, Н. В человеке должна быть человечность //Баку.- 1988.- 26 апреля.- С. 3.- К 80-летию со дня рождения Мир Джалала.
 2128. Выдающийся писатель, ученый //Бакинский рабочий.- 1988.- 14 мая.- С. 3.- О вечере, посвященном 80-летию Мир Джалала в Академии Наук Азербайджанской ССР.
 2129. Юсифли, В. Живое слово художника //Литературный Азербайджан.- 1988.- №4.- С. 94-96.- К 80-летию Мир Джалала.
 2130. 1997

 2131. Личный фонд писателя Мир Джалала Пашаева стал богаче //Бакинский рабочий.- 1997.- 17 сентября.- С. 4.- О передаче в Государственный архив литературы и искусства сыном писателя ценных документов.
 2132. 1998

 2133. Вечер памяти Мир Джалала //Бакинский рабочий.- 1998.- 26 августа.- С. 4.- В Республи-канской библиотеке им. М. Ф. Ахундова состоялся вечер посвященный 90-летию со дня рождения писателя.
 2134. Распоряжение Президента Азербайджанской Республики о 90-летнем юбилее Мир Джалала Пашаева //Бакинский рабочий.- 1998.- 18 апреля.- С. 1
 2135. Юбилей известного писателя // Бакинский рабочий.- 1998.- 8 мая.- С. 4.- В музее Литературы им. Низами состоялся вечер посвященный 90-летию со дня рождения Мир Джалала Пашаева.
 2136. 2005

 2137. В Академическом Национальном Драматическом Театре состоялась премьера спектакля «Воскресший» //Бакинский рабочий.- 2005.- 28 мая.- С. 4.- Спектакль поставлен по мотивам одноименного романа видного писателя, ученого и педагога Мир Джалала.
 2138. Презентация книги выдающегося ученого и педагога Мир Джалала Пашаева «Литературные школы в Азербайджане» //Бакинский рабочий.- 2005.- 26 марта.- С. 2.- Презентация состоялась в Национальной Академии Наук Азербайджана.
 2139. 2006

 2140. Гидаят. Заветный мир Мир Джалала //Бакинский рабочий.- 2006.- 18, 20 июля.- С. 3.
 2141. 2008

 2142. В Гяндже торжественно отмечен 100-летний юбилей выдающегося ученого и писателя Мир Джалала Пашаева //Бакинский рабочий.- 2008.- 8 апреля.- С. 3.
 2143. Вагабзаде, Бахтияр. Мой учитель //Мир литературы.- 2008.- апрель.- № 4.- С. 12.- Воспоминания о Мир Джалале Пашаеве.
 2144. Великий человек, выдающийся писатель и ученый-литературовед //Бакинский рабочий.- 2008.- 7 мая.- № 83.- С. 3.- О научной сессии, посвященной 100-летию со дня рождения Мир Джалала Пашаева.
 2145. Научная конференция, посвященная 100-летнему юбилею великого писателя и ученого, выдающегося педагога Мир Джалала Пашаева //Бакинский рабочий.- 2008.- 26 апреля.- № 76.- С. 2.
 2146. Он прожил три жизни в одной: ученый-литературовед, писатель, педагог Мир Джалал //Бакинский рабочий.- 2008.- 24 апреля.- № 74.- С. 4.- 22 апреля в Президентской библиотеке в связи с 100-летием со дня рождения писателя Мир Джалала Пашаева был проведен день его памяти.
 2147. Презентация книги публициста Рахили Гюльгюн "Человек небес" //Бакинский рабочий.- 2008.- 7 июня.- № 106.- С. 4.- О презентации книги Рахили Гюльгюн "Человек небес", посвященной писателю Мир Джалалу Пашаеву.
 2148. Состоялось открытие барельефа видного писателя, ученого и педагога Мир Джалала Пашаева //Бакинский рабочий.- 2008.- 29 апреля.- №77.- С. 4.
 2149. 100-летие выдающегося литератора, ученого и педагога Мир Джалала Пашаева отмечено на уровне ЮНЕСКО: в церемонии приняла участие первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева //Бакинский рабочий.- 2008.- 13 ноября.- № 215.- С. 3.
 2150. 100-летие выдающегося представителя Азербайджанской литературы XX века, ученого и педагога Мир Джалала Пашаева отмечено на уровне ЮНЕСКО: выступление первой леди Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева, посла Доброй воли ЮНЕСКО и ИСЕСКО Мехрибан Алиевой //Бакинский рабочий.- 2008.- 19 ноября.- № 219.- С. 2.
 2151. 2009

 2152. Абдулла, Маира. Романы-откровения Мир Джалала //Литературный Азербайджан.- 2009.- № 11.- С. 53-54.- Примеч.: О творчестве азербайджанского писателя Мир Джалала.
 2153. Алышанлы, Ш. Корифей отечественной филологии: о научных заслугах профессора Мир Джалала Пашаева //Литературный Азербайджан.- 2009.- № 11.- С. 54-55.- Примеч.: О литературно-критическом наследии Мир Джалала.
 2154. Писатель, давший всестороннее художественное отражение человеческих характеров, событий, противоречивой и сложной реальности: вышел трехтомник избранных произведений выдающегося писателя Мир Джалала //Бакинский рабочий.- 2009.- 11 февраля.- № 27.- С. 3.
 2155. Планета Мир Джалала: почитая память великого азербайджанского ученого и писателя //Бакинский рабочий.- 2009.- 25 апреля.- № 75.- С. 3.
 2156. 2010

 2157. Память о большом писателе и ученом Мир Джалале Пашаеве вечно живет в сердце азербайджанского народа /АзерТАдж //Бакинский рабочий.- 2010.- 30 сентября.- № 182.- С. 2.- 28 сентября - день памяти выдающегося писателя и ученого-литературоведа Мир Джалала Пашаева/
 2158. 2011

 2159. Алиева, Эльмира. "О, какое это было бы счастье, если б мы всегда с любовью относились друг к другу!." /Э. Алиева //Каспий.- 2011.- 26 апреля.- № 72.- С. 1-2.- Ко дню рождения Мир Джалала - писателя, ученого, педагога, Человека с большой буквы.
 2160. Великий писатель, ученый и педагог Мир Джалал Пашаев воздвиг себе величественный памятник в сердце каждого азербайджанца //Бакинский рабочий.- 2011.- 30 сентября.- № 181.- С. 3-4.- 28 сентября - день памяти благородного человека, выдающегося писателя, великого ученого Мир Джалала Пашаева.
 2161. 2012

 2162. Анар. О вехах большого пути и об одном маленьком рассказе //Мир литературы.- 2012.- апрель.- № 4.- С. 4.- О выдающемся писателе Мир Джалале Пашаеве.
 2163. Большой ученый, талантливый писатель, добрый человек, истинный гражданин: 26 апреля - день рождения видного ученого, писателя и педагога Мир Джалала Пашаева //Бакинский рабочий.- 2012.- 28 апреля.- № 77.- С. 4.
 2164. 2013

 2165. Манифест жизни одного интеллигента…: 26 апреля исполняется 105 лет со дня рождения большого ученого, педагога, талантливого писателя, истинного гражданина Мир Джалала Пашаева //Бакинский рабочий.- 2013.- 27 апреля.- № 75.- С. 6-7.
 2166. 2014

 2167. Выдающийся ученый, педагог и писатель Мир Джалал Пашаев своей жизнью и творчеством достоин был примером //Бакинский рабочий.- 2014.- 29 апреля.- № 73.- С. 9-10.- Примеч.: 26 апреля в Центре Ататюрка в Азербайджане состоялся «круглый стол» посвященный 106-й годовщине со дня рождения выдающегося ученого, педагога и писателя Мир Джалала Пашаева.
 2168. Манифест жизни интеллигента…: 26 апреля исполнилось 106 лет со дня рождения выдающегося педагога, ученого, талантливого писателя, благородного человека, истинного гражданина Мир Джалала Пашаева //Бакинский рабочий.- 2014.- 26 апреля.- № 72.- С. 3.
 2169. Состоялась презентация «Избранных произведений» выдающегося писателя, ученого-литературоведа, заслуженного деятеля науки Мир Джалала Пашаева //Бакинский рабочий.- 2014.- 1 мая.- № 75.- С. 3.
 2170. 2016

 2171. Сардаров, Эмин. Видный писатель, ученый, педагог: [о писателе Мир-Джалале Пашаеве] / Э. Сардаров // Вышка. - 2016.- 29 апреля. - № 16. - С. 8.
 2172. digər dillərdə

  1957

 2173. Hüseynov, Ə. "Yolumuz hayanadır" // Qrakan Adrbecan (Әdәbi Azәrbaycan).- 1957.- №6.- S. 130-131.- Mir Cəlalın eyni adlı əsəri haqqında.- (erməni dilində)
 2174. 1958

 2175. Hüseynov, Ə. Görkəmli nasir // Qrakan Adrbecan (Әdәbi Azәrbaycan).- 1958.- №2.- S. 87-92 Mir Cəlalın anadan olmasının 50 illiyi münasibətilə.- (ermәni dilindә)
 2176. Р. Л. Пятидесятилетие выдающегося азербайджанского писателя //Литература ун Максла.- 1958.- 19 апреля.- К 50-летию со дня рождения Мир Джалала.- (latış dilində)
 2177. Талантливый мастер // Гракан Адрбеджан.- 1958.- №2.- С.14.- К 50-летию со дня рождения Мир Джалала.- (ermәni dilindә)
 2178. 1960

 2179. Ереванлы, А. Отражение дружбы армянского и азербайджанского народов в литературе //Весна Азербайджана.- Ереван: 1960.- С. 167-170.- (ermәni dilindә)
 2180. Назарян, Б. Творчество Мир Джалала //Весна Азербайджана.- Ереван: 1960.- С. 31-32.- (ermәni dilindә)
 2181. 1977

 2182. Мир Джалал (Пашаев): краткая биография и сведения о творчестве писателя // Словник списователу.- Прага: 1977.- Т.ИИ.- С.105.- (çex dilində)
 2183. 1992

 2184. Мир Джалал // Украинская литературная энциклопедия.- Киев: 1992.- Т.3.- С. 67.- (Ukrayna dilində)
 2185. DİSSERTASİYALAR

  2010

 2186. Hüseynov, Sahib Şahlar oğlu. Mir Cəlal Paşayevin elmi-pedaqoji fəaliyyəti: pedaqogika üzrə fəlsəfə dok. ... dis. avtoreferatı: 13.00.01 /S.Ş. Hüseynov; elmi rəh. A.A. Səmədov; Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.- Bakı, 2010.- 23 s.
 2187. 2012

 2188. Hüseynova, Həcər Emin qızı. Mir Cəlal Paşayevin bədii əsərlərinin dil və üslub xüsusiyyətləri: filologiya üzrə elmlər dok. ... dis. avtoreferatı: 10.02.01 /H.E. Hüseynova; Bakı Dövlət Universiteti.- Bakı, 2012.- 51 s.
 2189. ELEKTRON RESURSLAR

  2005

 2190. Seçilmiş əsərləri [Elektron resurs] /red. heyəti: Ə.Q. Quliyev [et al.]; tərt. Ə. Paşayeva; ön sözün müəl., red. N.Ə. Həsənzadə.- Bakı: Çaşıoğlu, 2005.- 1 el. opt. disk (CD-ROM).- ("Nizami" layihəsi) (Azərbaycan ədəbiyyatı).
 2191. 2008

 2192. Seçilmiş əsərləri [Elektron resurs] /tərt.-red.: N.A. Paşayeva, T.M. Mütəllimov; Regionların İnkişafı İctimai Birliyi.
  I cild: Dirilən adam: roman. Hekayələr.- Bakı: Çaşıoğlu, 2008.- 1 el. opt. disk (CD-ROM).- ("Nizami" layihəsi).- Görkəmli Azərbaycan yazıçısı Mir Cəlalın 100 illiyinə həsr olunur.
 2193. Seçilmiş əsərləri [Elektron resurs] /tərt.-red.: N.A. Paşayeva, T.M. Mütəllimov; Regionların İnkişafı İctimai Birliyi.
  II cild: Bir gəncin manifesti: roman. Hekayələr.- Bakı: Çaşıoğlu, 2008.- 1 el. opt. disk (CD-ROM).- ("Nizami" layihəsi).
 2194. Seçilmiş əsərləri [Elektron resurs] /tərt.-red.: N.A. Paşayeva, T.M. Mütəllimov; Regionların İnkişafı İctimai Birliyi.
  III cild: Yolumuz hayanadır: roman. Hekayələr.- Bakı: Çaşıoğlu, 2008.- 1 el. opt. disk (CD-ROM).- ("Nizami" layihəsi).
 2195. 2009

 2196. Mir Cəlal yaradıcılığında vətən sevgisi [Elektron resurs]: konfransın materialları /Regionların İnkişafı İctimai Birliyi; tərt. İ. Əhmədov; red. T. Həmid.- Bakı: Çaşıoğlu, 2009.- 1 el. opt. disk (CD-ROM).- ("Nizami" layihəsi).